סטיה מהיתר

הגדרת ''סטיה מהיתר או מתכנית'' - עבודה או שימוש במקרקעין בניגוד להיתר או שלא בהתאם לתנאי היתר או תקנה אחרת לפי חוק התכנון והבניה או שלא בהתאם לתכנית, למעט עבודה או שימוש לפי הקלה או שימוש חורג שניתנו כדין.

הקמתם של בנין או של הוספה לבנין קיים ללא התקנת מקלט כשקיימת חובה להתקינו לפי כל חיקוק, או הקמתם ללא מקלט מותקן לפי תכנית שאישרה הרשות המוסמכת כאמור בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי''א-1951 - רואים, לענין פרק זה, כעבודה בסטיה מהיתר, על אף האמור בתנאי ההיתר.

המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו - קנס או מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף או מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בסטיה מהיתר או מתכנית, דינו - מאסר שנה אחת ובעבירה נמשכת קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, התשל''ז-1977 (להלן - חוק העונשין), לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

המשתמש בקרקע חקלאית בניגוד להוראות התוספת הראשונה או השניה, דינו - קנס (או)20 מאסר שנה אחת, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.
(ד) המשתמש שימוש חורג במקרקעין לאחר תום תקופת המכסימום שנקבעה בהתאם להוראות פרק ז', או לאחר שנמסרה לו הוראה מהועדה המקומית לפי סעיף 184 ואין עוד ערר עליה, דינו - מאסר שנה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סטיה מהיתר

 2. החזר דמי היתר

 3. היתר החלפת גג רעפים

 4. בנייה בסטייה מהיתר

 5. תקנות הרמת משקל יתר

 6. היתר לישיבת קבע בארץ

 7. היתר פעילות לא חקלאית

 8. היתר להקמת אתר הקמפינג

 9. בקשה להיתר לחידוש רחוב

 10. דמי היתר ששולמו שלא כדין

 11. טעמים הומניטריים להיתר כניסה

 12. היתר לפתיחת מרפאה בבית מגורים

 13. היתר למכירת סרטים פורנוגרפיים

 14. בקשה להיתר שינויים למרכז מסחרי

 15. החזר כספים ששולמו ביתר בהסכם קבלנות

 16. הכפלת מספר יחידות הדיור המותרות מכוח ההיתר

 17. בקשה להיתר תוספת קומה חלקית מעל בניין קיים

 18. פגמים במנגנון מגבילי עומס יתר - משקולת מבחן

 19. בקשה להיתר חריגה של 10% מקו בניין צדדי ואחורי

 20. נטען כי הבקשה להיתר הינה לבניה חריגה במרווח צידי

 21. נכות בביטוח לטומי בגין הליפידמיה (יתר שומנים בדם)

 22. בקשה להיתר לפיצול מבנה קיים ל- 3 יח"ד בבית מגורים

 23. תביעה להחזר כספים ששולמו ביתר בגין עסקה לרכישת מגרש

 24. בקשה להיתר למצב סופי לשינויים פנימיים וחיצוניים לדירה

 25. שינוי בחזית הבנין ללא קבלת אישור ויתר בעלי הזכויות בבנין

 26. פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים

 27. בקשה להיתר ללגליזציה של תוספת מדרגות ויציקת רצפה בקומת עמודים

 28. נכות 10% בגין יתר לחץ דם; 10% בגין שומנים בדם ו- 40% בגין מחלת לב

 29. סך השטח המקורה בבקשה להיתר עולה על השטח המותר על פי התכנון על המגרש

 30. בקשה להיתר לתוספת שטח של כ- 36 מ"ר לדירה דו-קומתית ופיצולה לשתי דירות

 31. בקשה להיתר תוספת מבנים וסככות ליצור נשקים קלים ופלטות מיגון ירי למטווחים

 32. בקשה להיתר חלף היתר לשימוש זמני שפקע - הצבת אנטנה על גבי תורן על גג קניון

 33. התרה לנהיגת קטין בלתי מורשה לנהיגה - עבירה בניגוד לסעיף 36ב'(ג) לפקודת התעבורה

 34. בניה בלתי חוקית שבוצעה בחלקה שלא על ידי מבקש ההיתר אינה נספרת במסגרת חישוב השטחים במצב הקיים

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון