מהו סילוק על הסף ?
על הסף

מהו סילוק על הסף ?

מחיקה על הסף
בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה:
(1) אין הכתב מראה עילת תביעה;
(2) נראה לבית המשפט או לרשם מתוך הכתב שהתובענה היא טרדנית או קנטרנית;
(3) שוויו של נושא התובענה נישום בחסר והתובע לא תיקן את הכתב תוך הזמן שנקבע לכך;
(4) שולמה אגרה בלתי מספקת והתובע לא שילם את האגרה הנדרשת תוך הזמן שנקבע לכך.


דחיה על הסף
(א) בית המשפט או רשם שהוא שופט רשאי, בכל עת, לדחות תובענה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, מאחד הנימוקים האלה:
(1) מעשה בית דין;
(2) חוסר סמכות;
(3) כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע.

לא ייעתר בית המשפט או הרשם לבקשת דחיה מחוסר סמכות, אם נראה לו שיש להעביר את הענין לבית משפט או לבית-דין מוסמך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו סילוק על הסף ?

 2. הפסקת תובענה

 3. מחיקה על הסף

 4. בקשה לדחיה על הסף

 5. התחייבות מכוח הדין

 6. סילוק התביעה על הסף

 7. סילוק כל טענה עתידית

 8. הפסקת תובענה תקנה 154

 9. העדר יריבות בין הצדדים

 10. בקשה לקבלת ערעור על הסף

 11. מחיקת תביעה כספית על הסף

 12. בקשה לסילוק התביעה על הסף

 13. סילוק על הסף במקרים נדירים

 14. ערעור על דחיית תביעה על הסף

 15. מחיקת תביעה בגין תקיפה על הסף

 16. מחיקת התביעה על הסף בהעדר עילה

 17. סילוק על הסף של עילת תביעה אחת

 18. סילוק התביעה על הסף נגד העירייה

 19. סילוק התביעה על הסף מחמת התיישנות

 20. סעד של דחיה על הסף אינו בסמכות רשם

 21. דחיית התביעה על הסף ביוזמת בית המשפט

 22. סילוק על הסף של בקשת צד בסכסוך קיבוצי

 23. בקשה לדחיית תביעה על הסף בהיותה טרדנית

 24. דחיית ערעור על הסף מפאת אי צירוף משיבים

 25. בקשה לסילוק על הסף מחוסר סמכות בענייני משפחה

 26. בקשת הנתבעות לסילוק התביעות שהוגשו כנגדן על הסף

 27. בקשת הנתבע לדחות את התביעה על הסף מחמת התיישנות

 28. סילוק על הסף של ערעור על החלטת הממונה על הגמלאות

 29. בקשה לסילוק התובענה על הסף ולחילופין למחיקת כותרת

 30. דחיית תביעה על הסף מחמת סעיף ויתור על תביעות בהסכם

 31. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת התיישנות והיעדר עילה

 32. בקשה אורכה להגשת כתב הגנה עד להחלטה בבקשה למחיקה על הסף

 33. דחיית תביעה על הסף מחמת התיישנות לפי סעיף 5א(3) לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון