אי קבלת פוליסה

האם חובה לתת למבוטח העתק מפוליסת הביטוח ?

אם נכרת חוזה ביטוח, על המבטח למסור למבוטח מסמך חתום בידי המבטח המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם (להלן - פוליסה), זולת אם נהוג באותו סוג ביטוח שלא להוציא פוליסה.

תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצויינו בה בהבלטה מיוחדת; תנאי או סייג שלא נתקיימה בהם הוראה זו, אין המבטח זכאי להסתמך עליהם.

אם נזכרה בחוזה תשובה שהשיב המבוטח בכתב לשאלה שהציג לו המבטח, יצורף לפוליסה העתק מהתשובה; תשובה שהעתקה לא צורף לפוליסה, אין המבטח זכאי להסתמך עליה.

המבטח חייב למסור למבוטח ולמוטב, לפי דרישתו של המבוטח ועל חשבונו, העתקים מן הפוליסה ומן המצורפות אליה.

אם ביטל אחד הצדדים את החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה כעבור 15 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול לצד השני.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי קבלת פוליסה

 2. המחאת פוליסת ביטוח

 3. הפסקת גביית פרמיות

 4. אי מסירת פוליסה למבוטח

 5. פרשנות פוליסה לרעת המנסח

 6. פוליסת ביטוח ניתוח מעקפים

 7. רשלנות בעריכת פוליסת ביטוח

 8. מימוש פוליסות ביטוח בפשיטת רגל

 9. פרשנות פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל

 10. פרשנות פוליסת ביטוח ליקויי בניה

 11. פוליסת סחר אופנוע - תאונת דרכים

 12. מספר עובדים גדול מהכיסוי בפוליסה

 13. התיישנות פוליסת ביטוח נכות מתאונה

 14. עיקולים על רכיב החיסכון בפוליסת ביטוח

 15. חישוב תגמולי פוליסת ביטוח נכות מעבודה

 16. פוליסת ביטוח סיעודי משלים לגמלאי מבטחים

 17. פיצוי כספי לעובד על פי הסכם פשרה בהתאם לפוליסה

 18. החזר הוצאות רפואיות בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל

 19. אי תשלום הפרשות מלאות לפוליסת הביטוח על ידי המעסיק

 20. תשלום הפרמיה החסרה כדי לבדוק זכאות לפיצוי על פי הפוליסה

 21. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח מכוח פוליסה לביטוח בית עסק מסוג "אלומה"

 22. האם מכירת הרכב נושא התביעה לצד ג', הביאה לפקיעת פוליסת הביטוח שנרכשה ?

 23. המערער לא הפקיד את רישיונו והשתמש ברכב מבלי שהייתה לו או לאדם אחר, פוליסת ביטוח בת תוקף

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון