פיטורים

מי שעבד שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי-פיטורים.
''עונה'' - לענין חוק זה - שלושה חדשים רצופים בשנה שבהם עבד
לפחות 60 יום.

עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעביד ונתחלפו המעבידים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי-פיטורים מהמעביד הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעבידים כאמור; קיבל המעביד החדש כאמור על עצמו, על פי התחייבות בכתב כלפי העובד את האחריות לפיצויי-הפיטורים שהיה העובד זכאי לקבלם מהמעביד הקודם כאמור, יהיה המעביד הקודם פטור מתשלום הפיצויים ויראו, לענין חוק זה, את תקופת עבודתו של העובד אצל המעביד הקודם או במקום העבודה הקודם כאילו עבד במקום העבודה הנוכחי.

יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת -
(1) שירות צבאי ושירות חלקי כמשמעותם בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש''ט-1949, למעט שירות צבאי מלא על פי התחייבות לשירות קבע שלא נתקיימו בו התנאים הקבועים בסעיף 1(ד) לחוק האמור, וכן שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס''ח-2008 (בחוק זה - חוק שירות המילואים);
(2) יום המנוחה השבועית או חג שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי נוהג או הסכם, וכן אחד במאי;
(3) חופשה שנתית;
(4) חופשה או פגרה בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד;
(5) חופשה או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד;
(6) שביתה או השבתה;
(7) תאונה או מחלה;
(8) ימי-אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם העובד;
(9) הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד או הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעביד שאינה עולה על שישה חדשים;
(10) אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ''ז-1967.

פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם - אם לא הוכח היפוכו של דבר - כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי-פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים.

עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת-רגל של מעבידו, ובתאגיד - פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי-פיטורים כאילו פוטר.

אם נפטר עובד, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו.

אם התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות - רואים לענין פיצויי-פיטורים את התפטרותו כפיטורים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מלצרית

 2. פיטורים מהמשטרה

 3. פיטורים של ספרית

 4. פיטורי עובד ותיק

 5. פיטורים של אימאם

 6. פיטורי אישה חרדית

 7. פיטורי עובד שב''ס

 8. פיטורי עובד שנעצר

 9. פיטורי קופאית בסופר

 10. פיטורים חוסר כימיה

 11. פיטורי עובד לא חוקי

 12. חוקי פיטורים מעבודה

 13. ביטול פיטורי מנכ''ל

 14. פיטורי עובד פיצוציה

 15. מניעת פיטורים מעבודה

 16. פיטורים לפני תום שנה

 17. פיטורים של שוטר מג"ב

 18. פיטורים אחרי חודשיים

 19. פיטורים של מורה נהיגה

 20. פיטורי עובד שהגיש תלונה

 21. פיטורים בעידנא דריתחא

 22. פגמים בפיטורים של עובד

 23. צו זמני לביטול פיטורים

 24. בעיה נפשית עקב פיטורים

 25. פיטורים עקב חשד לגניבה

 26. פיטורים בניגוד לתקשי"ר

 27. פיטורי גננת במגזר החרדי

 28. צו הצהרתי ביטול פיטורים

 29. ביטול החלטת ועדת פיטורים

 30. פיטורים ממניעים פוליטיים

 31. פיטורים משיקולים פוליטיים

 32. חשיפת שחיתות במקום העבודה

 33. פיטורים אחרי תאונת עבודה

 34. פיטורים בגלל אי קבלת תנאי

 35. פיטורים פוליטיים - פסק דין

 36. פיצויים על פיטורים מחמת גיל

 37. פיטורים סמוך לפני 9 חודשים

 38. פיטורים בגלל חשיפת שחיתויות

 39. אישור להיעדר מהעבודה פיטורים

 40. פיטורים במסגרת הליך התייעלות

 41. פיצויים על פגמים בהליך פיטורים

 42. דחיית תביעה על פיטורים שלא כדין

 43. פיטורי עובדים במסגרת הסכם הבראה

 44. סיום יחסי עבודה בהסכמה או פיטורים

 45. פיטורים בגלל סירוב עובד למלא תפקיד

 46. פיטורים בגלל האשמת עובד בגניבת מוצרים

 47. פיטורים משירות בתי הסוהר עקב אי התאמה

 48. פיטורי עובד בשל אי שביעות רצון מעבודתו

 49. פיטורים של שוטר בגלל קשר עם יעד מודיעיני

 50. החזרת עובד שפוטר לעבודה עד פסק דין בתביעה

 51. נטען כי העובדת עשתה הכל על מנת שיפטרו אותה

 52. תביעה בגין פיטורים שלא כדין בתוספת עוגמת נפש

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון