צו הריסה

צו הריסה מינהלי
אם הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו של בנין כאמור, רשאי יושב ראש הועדה המקומית לצוות בכתב שהבנין, או אותו חלק ממנו שהוקם או הוחל בהקמתו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, ייהרס, יפורק או יסולק, ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מהם הסמיכו לכך, המציין כי -
(1) לפי ידיעתו הוקם הבנין ללא היתר או שהבנין חורג ובמה הוא חורג;
(2) לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבנין או שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר.
(3) ביום הגשת התצהיר, אין הבנין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים ימים;
לצו כאמור ייקרא ''צו הריסה מינהלי''.

צו הריסה מינהלי יחול גם על כל תוספת בניה ללא היתר שנתווספה לבנין אחרי מתן הצו, ולא יהא צורך במתן צו נוסף לגבי תוספת בניה כאמור.

בצו הריסה מינהלי יפורטו -
(1) המקרקעין שעליהם הוא חל;
(2) העובדה שהבניה, או החלק ממנה שיפורט, בוצעו ללא היתר, או מה הן ההפרות של תנאי ההיתר או העובדות האחרות שבגללן הבנין הוא חורג;
(3) הבנין או החלק ממנו שהצו מסמיך להרסו, לפרקו או לסלקו;

צו הריסה מינהלי יודבק על קיר חיצון של הבנין, ובהעדר קיר חיצון - על מקום אחר הנראה לעין במקרקעין; בשעת ההדבקה יירשמו בגוף הצו המודבק היום והשעה של ההדבקה.

צו הריסה מינהלי יהיה ניתן לביצוע -
(1) אם הוקם בנין ללא היתר - בתום 24 שעות משעת הדבקתו;
(2) בכל מקרה אחר - בתום 72 שעות משעת הדבקתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו הריסה מינהלי

 2. פגמים בצו הריסה

 3. צו מניעה הריסת חומה

 4. צווי הריסה בכפר ערבי

 5. צו הריסה לבריכת שחיה

 6. צו הריסה מנהלי לרצפה

 7. ביטול צו הריסה מנהלי

 8. ביטול צו הריסה שיפוטי

 9. ביטול צו הריסה על מחסן

 10. צו הריסה סמכות עניינית

 11. צו הריסה לבית מגורים במושע

 12. הארכת מועד לביצוע צו הריסה

 13. הריסת מבנה עם דיירים מוגנים

 14. עיכוב ביצוע צו הריסה שיפוטי

 15. סמכות עניינית למתן צו הריסה

 16. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 17. בקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה

 18. הריסת מבנים קרובים לבתי מגורים

 19. אצילת סמכויות חתימה על צו הריסה

 20. דחיית בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 21. צו הריסה אחרי 45 שנים שהמבנה קיים

 22. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי

 23. עתירה לבג"ץ בנושא ממימוש צו הריסה

 24. בקשה להיתר בנייה להריסת מבנה קיים

 25. ביטול צו הריסה עקב הפרת חובת התייעצות

 26. צו הריסה - סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 27. מועד התיישנות עילת תביעה בנושא צו הריסה

 28. דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי

 29. צו הריסה למבנה לייצור חלב שנבנה ללא היתר

 30. בקשה להארכת מועד ביצוע של צו הריסה מנהלי

 31. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי ביחס להקמת מבנה

 32. ערעור על החלטה להארכת מועד לביצוע צו הריסה

 33. הועדה המקומית החליטה לאשר הריסת בניין קיים

 34. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מנהלי למשך 30 ימים

 35. ערעור על החלטה שלא להורות על ביטול צו הריסה מנהלי

 36. אי ביצוע צו הריסה עד שיתאפשר להגיש בקשה להיתר בניה

 37. צו הריסה למבנה מסוכן שהוצא על ידי ראש הרשות המקומית

 38. פניה לבית המשפט לעניינים מקומיים בבקשה לביטול צו הריסה

 39. הריסת בניין קיים בן שתי קומות ובו שתי יחידות דיור והקמת בניין חדש

 40. ערעור על החלטת בית משפט שלום במסגרתה נדחתה בקשת המערער לעיכוב צו הריסה

 41. פיצויים בגין נזקים שנגרמו לרכב בשל פעילות במהלך ביצוע של צו הריסה של מבנה

 42. ערעור על החלטת בימ"ש לעניינים מקומיים בתל אביב לפיה נדחתה על הסף בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון