מהו חוזה קבלנות ?
קבלן

חוזה קבלנות הוא חוזה לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובדו של המזמין.

הקבלן חייב לעשות את המלאכה או לתת את השירות והמזמין חייב לשלם את השכר, הכל לפי המוסכם בין הצדדים.

אם לא היו המלאכה או השירות בהתאם למוסכם (להלן - פגם), על המזמין להודיע לקבלן על הפגם זמן סביר לאחר שגילה אותו או שהיה עליו לגלותו, ואם הפגם ניתן לתיקון - לתת לקבלן הזדמנות נאותה לתקנו.

לקבלן תהא זכות עכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו או למתן שירותו, כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עיסקת הקבלנות.

אם נעשו המלאכה או השירות בנכס בידי הקבלן, חייב המזמין לקבלו במועד שהוסכם עליו, ובאין הסכם - תוך זמן סביר לאחר שהקבלן הודיע לו שגמר את המלאכה או השירות.

אם אבד או ניזק הנכס בעודו בידי הקבלן -
(1) אחראי הקבלן, לענין חוק השומרים, תשכ''ז-1967, כשומר שכר ששמירת הנכס אינה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו;
(2) פטור המזמין מתשלום השכר, זולת אם אבד או ניזק הנכס אחרי שהמזמין היה חייב לקבלו ומסיבה שהקבלן אינו אחראי לה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קבלן סיווג ג 2

 2. מהו חוזה קבלנות ?

 3. התליית רישיון קבלן

 4. התחשבנות בין קבלנים

 5. ערבות לחובות של קבלן

 6. הסכם עם קבלן אלומיניום

 7. תביעה של קבלן נגד הקונה

 8. השוואת תנאים עובדי קבלן

 9. העסקה באמצעות קבלני כ''א

 10. אי תשלום לקבלן על עבודה לקויה

 11. תביעה של קבלן משנה לתשלום שכר

 12. סיווג קבלנים ג-5 בפנקס הקבלנים

 13. עונש על בניה ע''י קבלן לא רשום

 14. העסקת עובדים זרים באמצעות קבלן משנה

 15. ליקויי בידוד ואיטום - תביעה נגד קבלן

 16. סמכות רשם הקבלנים סיווג חברה בשיקום

 17. ביטול חוזה מכר בין קבלן לרוכשי דירות

 18. שינוי ביחידת דיור של הקבלן בבית משותף

 19. תביעה של קבלן לעבודות שלד נגד חברה לקבלנות בניין

 20. מקום בו נתבקש חיזוק ועיבוי מבנה, חייב להיות תמריץ כלכלי לקבלן המבצע

 21. תביעת בנק מלווה נגד רוכשי דירה בגין העברת כסף לקבלן במקום לבנק מלווה

 22. הקבלנים טוענו כי שכרם המלא לא שולם ואילו הלקוח טען כי העבודה בוצעה באופן לקוי

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון