קובלנה

על אילו עבירות אפשר להגיש קובלנה פלילית ?

כל אדם רשאי להאשים בעבירה מהסוג שיפורט להלן, על ידי הגשת קובלנה לבית המשפט.

להלן רשימת העבירות:


1.     עבירות לפי סעיפים 189, 190, 192, 194, 196, 223, 334, 336 רישה, 379, 3807, 447 זולת אם נעברה העבירה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, 452, 494 ו-496 לחוק העונשין, התשל''ז-1977 ולמעט עבירות כאמור, שנעברו כלפי בן משפחה; לענין זה, ''בן משפחה'' - כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ''א-1991.

2.     עבירות לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ''א-1961, בסייגים האמורים בסעיף 11ה לחוק האמור;

3.     עבירות לפי סעיף 63 לחוק אוויר נקי, התשס''ח-2008, בסייגים האמורים בסעיף 70 לחוק האמור.

4.     עבירות לפי סעיף 10(ג) ו-(ד) לפקודת זכות יוצרים;

5.     עבירות לפי סעיף 3 לפקודת סימני סחורות;

6.     עבירה לפי סעיף 23(1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ''א-1981, מחמת הפרה של סעיפים 17 או 18 לחוק האמור או של צו שניתן לפי סעיף 17 האמור;

7.     עבירות לפי סעיף 60 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל''ב-1972;

8.     עבירות בשל העברת חזקה, סיוע לקבל חזקה וקבלת חזקה, לפי סעיף 108 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל''ב-1972;

9.     עבירות לפי חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ''ט-1969;

10.     עבירות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ''ה-1965;

11.     עבירות לפי חוק הבחירות לגופים ציבוריים, התשי''ד-1954;

12.     עבירות לפי פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות;

13.     עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ''א-1981;

14.     עבירות לפי חוק שמירת הנקיון, התשמ''ד-1984, בסייגים האמורים בסעיף 21א לחוק האמור;

15.     עבירה לפי סעיף 2 לחוק מניעת זיהום הים ממקורות ובשתיים, התשמ''ח-1988 בסייגים האמורים בסעיף 8 לחוק האמור.

16.     עבירה לפי סימן א1 לחוק המים, התשי''ט-1959.

17.     עבירה לפי חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ''ג-1993, שנעברה ברשות היחיד של הקובל.

18.     חוק צער בעלי חיים, התשנ''ד-1993, בסייגים האמורים בסעיף 15 לחוק האמור.

19.     חוק החומרים המסוכנים, התשנ''ג-1993, בסייגים האמורים בסעיף 15ב לחוק האמור.

20.     עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965, בנוגע להתקנת צלחת קליטה כמשמעותה בפרק ב'2 סימן ב' לחוק הבזק, התשמ''ב-1982, ובסייגים האמורים בסעיף 266ב.

21.     עבירה לפי חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשמ''ג-1983, בסייגים האמורים בסעיף 11א.

22.     עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965, בנוגע למיתקן גישה אלחוטית כמשמעותו בפרק ו' סימן ה' לחוק הבזק, התשמ''ב-1982, ובסייגים האמורים בסעיף 266ג לחוק התכנון והבניה.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון