קופת חולים

תושב שמלאו לו 18 שנים חייב להירשם כחבר בקופת חולים, לפי בחירתו, ולרשום בה גם את ילדו הקטין (להלן - הילד), ובלבד שלא יירשמו ביותר מקופת חולים אחת; רישום ילד בידי הורה אחד פוטר את ההורה השני.

תושב שאינו רשום בקופת חולים יראו אותו כרשום בקופת חולים שקבע שר הבריאות, בהתאם ליחס שבין מספר המבוטחים בכל אחת מקופות החולים לבין סך כל מספר המבוטחים בכל קופות החולים; שר הבריאות, בהסכמת שר העבודה והרווחה, יקבע כללים ונהלים לרישום ולמועדו, לרבות בדבר הגשת בקשה לרישום, אימות הפרטים שבבקשה, דחיית הבקשה אם לא נתקיימו התנאים לרישום לפי החוק, ומתן הודעה על כניסת הרישום לתוקף.


קופת חולים תקבל כל תושב שבחר להירשם בה, לא תגביל את רישומו ולא תתנה אותו בתנאי או בתשלום כלשהו.
מעביד לא יבקש ממועמד לעבודה פרטים לגבי זהות קופת החולים שאליה הוא שייך, אלא לצורך הפניית המועמד לבדיקה רפואית, לפי בקשת המעביד או בהתאם לדרישות כל דין, לשם קביעת כשירותו של המועמד לתפקיד המוצע לו.

מעביד לא יתנה עבודה בתנאי כלשהו הקשור להשתייכות לקופת חולים מסוימת ולא יחייב עובד להירשם בקופת חולים מסוימת.


תושב רשאי לבטל את חברותו בקופת החולים שבה הוא רשום ולהירשם כחבר בקופת חולים אחרת לפי בחירתו, הכל בהתאם לנהלים שיקבע שר הבריאות.


תחומי שירותי הבריאות
(א) שירותי הבריאות יינתנו על-פי סל שירותי הבריאות בתחומים אלה -
(1) רפואה מונעת אישית וחינוך לבריאות;
(2) אבחון רפואי;
(3) טיפול רפואי אמבולטורי, לרבות טיפול נפשי, בין במרפאה ובין בבית, לרבות במעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ''ה-1965;
(4) אשפוז כללי, אשפוז פסיכיאטרי, אשפוז פסיכוגריאטרי ואשפוז כרוני סיעודי;
(5) שיקום רפואי, לרבות שיקום פסיכולוגי, פיזיותרפיה, ריפוי הדיבור, ריפוי בעיסוק ועבודה סוציאלית בתחום הבריאות;
(6) הספקת תרופות;
(7) מכשירים ואבזרי עזר רפואיים;
(8) רפואת שיניים מונעת לילדים, עד גיל שיקבע שר הבריאות בתקנות;
(9) עזרה רפואית ראשונה, והסעת לבית חולים או למרפאה;
(10) שירותי רפואה בעבודה;
(11) טיפול רפואי ונפשי לגמילה לנפגעי סמים ואלכוהול.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום בקופת חולים

 2. מימון תרופה בקופת חולים מכבי

 3. תביעה נגד קופת חולים לתשלום תכוף

 4. החזר ניתוח פרטי קופת חולים לאומית

 5. חיוב יתר ברכישת תרופות קופת חולים

 6. תביעה ייצוגית נגד קופת חולים כללית

 7. מימון בדיקת אם אר אי (MRI) באופן פרטי

 8. כיסוי הוצאות ניתוח פרטי ע"י קופת חולים

 9. פטור מהיטל השבחה לקופת חולים

 10. ביטוח רפואי לעובדים זרים קופת חולים לאומית

 11. דחיית תביעת רשלנות רפואית נגד קופת חולים לאומית

 12. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד קופת חולים מאוחדת

 13. סמכות ייחודית בתביעות מבוטח נגד קופת חולים לבית דין לעבודה

 14. האם קיימת חובה על קופת חולים לממן תרופות שאינן כלולות בסל ?

 15. תלונה על התנהגות הבלתי הולמת ובלתי מקצועית של רופא בקופת חולים

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון