קק''ל

חוק קרן קיימת לישראל, תשי''ד-1953

1. הגדרות
בחוק זה -
''החברה הקיימת'' פירושו - הקרן הקיימת לישראל בע''מ;
''החברה החדשה'' פירושו - החברה שהוקמה לפי חוק זה;
''רכוש'' ו''התחייבות'' פירושם כמשמעותם בסעיף 119א לפקודת החברות.

2. תזכיר ותקנות לאגודה בישראל של החברה הקיימת
שר המשפטים רשאי לאשר תזכיר התאגדות ותקנות של חברה מוגבלת בערבות, שיוגשו לו על ידי החברה הקיימת, לשם הקמתו של גוף מאוגד בישראל להמשכת פעולות החברה הקיימת שנוסדה והואגדה בגולה.

3. הקמת החברה החדשה
משאושרו התזכיר והתקנות -
(1) יפורסמו ברשומות הודעה על האישור (להלן - ההודעה), והתזכיר המאושר;
(2) יועברו לרשם החברות העתק תזכיר ההתאגדות והתקנות כפי שאושרו;
(3) מיום פרסום ההודעה יהיה דין החברה, לרבות תזכירה ותקנותיה, כדין חברה שנרשמה לפי פקודת החברות וניתן לה רשיון לפי סעיף 23(1) לפקודה.

4. זהות בזכויות וסמכויות
כל זכות או סמכות שניתנה בחיקוק לחברה הקיימת תהיה נתונה גם לחברה החדשה.

5. אי תחולתם של סעיפים מפקודת החברות
סעיף 112 והפיסקאות השניה והשלישית לסעיף 121(1) של פקודת החברות לא יחולו על החברה החדשה.

6. סמכות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
לצורך סעיף 22 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, יהיה דין החברה החדשה כדין רשות מקומית.
7. עסקי עזבונות בחיים
חוק הפיקוח על עסקי-ביטוח, תשי''א-1951, לא יחול על עסקי עזבונות בחיים של החברה הקיימת והחברה החדשה, אף אם יש בהם משום עסקי ביטוח.

8. העברת רכוש החברה הקיימת על פי סידור העברת העסקים
באה החברה הקיימת לידי הסכם עם החברה החדשה בדבר מסירת כל עסקיה, רכושה והתחייבויותיה של החברה הקיימת, או של סוג מסויים שבהם, לחברה החדשה, יחולו על אותו הסכם הוראות סעיף 119א לפקודת החברות, בשינויים אלה:
1) פיסקה (א) ו-(ב) לסעיף-קטן (5) וסעיף-קטן (8) לא יחולו לגבי סידור זה;
(2) היה הסידור לגבי סוג מסויים של עסקים, של רכוש או של התחייבות, לא יחולו הוראות סעיף-קטן (7) על צו בית-המשפט המאשר את הסידור, אלא לגבי אותו סוג של עסקים, של רכוש או של התחייבויות.

9. העברת רכוש בדרך אחרת
הוסכם על העברת רכוש מסויים של החברה הקיימת לחברה החדשה, שלא על פי סעיף 8 -
(1) תפרסם החברה החדשה הודעה על ההסכם ברשומות, בעתון יומי אחד בישראל ובעתון יומי אחד הנפוץ בארץ בה הואגדה החברה הקיימת;
(2) מיום העברת הרכוש, כאמור -
(א) יהיו החברה החדשה והחברה הקיימת אחראיות, שתיהן יחד וכל אחת לחוד, לכל התחייבות שהיתה קיימת מצד החברה הקיימת ערב ההעברה או שעילתה היתה קיימת אותה שעה, ושאינה התחייבות שהרכוש המועבר בלבד משועבד לה;
(ב) כל התחייבות שלפיה היה מוטל, ערב ההעברה, שעבוד רובץ על רכוש החברה הקיימת, דינה כדין התחייבות המטילה שעבוד כזה גם על רכושה של החברה החדשה.

10. פטור ממסי העברה
כל העברת רכוש או התחייבות, כל תיקון של רישום וכל פעולה אחרת שתיעשה עקב העברה לפי סעיף 8 או לביצוע הסכם לפי סעיף 9, פטורים מכל מס, אגרה או תשלום אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק קרן קיימת לישראל

 2. אי התקנת תשתיות לבדואים

 3. דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל

 4. תפקיד יו''ר הקרן הקיימת לישראל

 5. תביעה נגד המינהל בגין גריעת שטח

 6. תביעה לפי חוק ההתיישבות החקלאית

 7. חובת ההגינות של מינהל מקרקעי ישראל

 8. חובת הנאמנות של מינהל מקרקעי ישראל

 9. חידוש חוזה חכירה מנהל מקרקעי ישראל

 10. החזר תשלומים ששולמו למינהל מקרקעי ישראל

 11. תקנה 2 (ג) (1) - היתר בנכס שהוא מקרקעי ישראל

 12. תביעה שהגיש מינהל מקרקעי ישראל לפינוי וסילוק יד

 13. תביעה למתן פסק דין הצהרתי כנגד מנהל מקרקעי ישראל

 14. תביעה בסדר דין מהיר לתשלום חוב למינהל מקרקעי ישראל

 15. פיצויים לחוכר ממינהל מקרקעי ישראל על אישור תכנית בניה

 16. בניית בית על קרקע בבעלות מינהל מקרקעי ישראל ללא ידיעה

 17. עתירה להורות על ביטול לפיה ביטל מינהל מקרקעי ישראל עסקה

 18. תביעת מנהל מקרקעי ישראל ליתן כנגד הנתבע צו מניעה קבוע וצוי עשה

 19. תביעת רשות הפיתוח באמצעות מינהל מקרקעי ישראל ליתן צו מניעה קבוע

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון