מהי הגדרת ''ריבית'' ?
ריבית


הגדרת ''ריבית'' לפי חוק הריבית, תשי''ז-1957 - כל תמורה הניתנת בקשר עם מילווה ויש בה משום תוספת לקרן, לרבות דמי-עמילות ודמי-נכיון המשתלמים כאמור, בין שנקראים בשם ריבית ובין שנקראים בשם אחר, למעט כל סכום המתווסף לקרן עקב תנאי הצמדה לשער החליפין של המטבע הישראלי, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
שר האוצר רשאי, לאחר התייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו, דרך כלל או לסוגים של מילווה, את שיעור הריבית המכסימלי שמלווה רשאי לקבל מן הלווה, ואת התנאים לצבירת הריבית בעד תקופות פחותות משלושה חדשים.

לא ידרוש אדם ולא יקבל ריבית מופרזת.

לא ידרוש אדם ולא יקבל ריבית דריבית שנצטברה בתקופות פחותות משלושה חדשים אלא במידה שצבירת הריבית הותרה בצו.

אם מצא בית-משפט, כי ריבית שאדם פלוני שילם או התחייב לשלם, היא ריבית מופרזת יפחית הוא את הריבית לשיעור המכסימלי שנקבע לגבי אותו סוג מילוות וישחרר את הלווה מחובתו לתשלום הריבית העודפת או יחייב את המלווה בהחזרתה, הכל לפני הענין; ורשאי בית המשפט לפתוח למטרה זו כל חשבון שנסגר, על אף כל הסכם שבין בעלי הדין.

הנותן מילווה בריבית מופרזת או המקבל ריבית מופרזת, דינו - קנסלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי הגדרת ''ריבית'' ?

 2. פסיקת ריבית והצמדה

 3. תביעה של מלווה בריבית

 4. ריבית פיגורים היטל השבחה

 5. תביעה להחזרת הלוואה בריבית

 6. הפרשי הצמדה כספי עיקול של עובד

 7. ריבית בגין עיכוב ביצוע פסק דין

 8. איזו ריבית מקובלת להיוון ל-6 שנים ?

 9. ממתי מחשבים הפרשי ההצמדה והריבית ?

 10. הצדקה כלכלית גביית ריבית פיגורים על ידי הבנקים

 11. מחלוקת בסוגיית ריבית הסכמית ושכר טרחת עורך דין

 12. שיקול דעת להפחתת ריבית פיגורים בדרישת היטל השבחה

 13. הבנק לא הסביר ללקוח כי משך שנים חויב בריבית פיגורים

 14. נטען כי אין לחייב את בהפרשי הצמדה וריבית בהיטל השבחה

 15. האם זכאי התובע לריבית ההסכמית על פי ההסכם בין הצדדים ?

 16. האם הצעה לתשלום סכום התביעה מפסיקה את מירוץ ריבית הפיגורים ?

 17. דרישה לתשלום ריבית בהתאם לסעיף 6 להסכם שבין המל"ל לבין חברות הביטוח

 18. טענה שבית המשפט קבע סכומים נומינליים ולא הוסיף להם הפרשי הצמדה וריבית כחוק

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון