רשות ערעור

בקשת רשות לערער לבית משפט שלערעור תוגש בכתב, תפרט בצורה תמציתית את הנימוקים שעליהם סומך המבקש את בקשתו ותציין את האסמכתאות הנוגעות לענין; הבקשה תוגש במסירת ארבעה עותקים של כתב הבקשה לבית המשפט שלערעור, בצירוף מספר מספיק לשם המצאה למשיבים.

רשות לערער על פסק דין של בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים על החלטה של בית משפט שלום יכול שתינתן בגוף פסק הדין או על פי בקשה לבית המשפט שלערעור.

כל העתקים של הבקשה ושל המסמכים המצורפים אליה יהיו מודפסים במכונת כתיבה, או מצולמים בצורה נוחה לקריאה.

עם הגשת בקשה לרשות ערעור, יפקיד המבקש ערבון או יתן ערובה להבטחת הוצאותיו של המשיב בבקשה ובערעור, ויצרף את המסמכים אך רשאי בית המשפט לדון בבקשה אף אם לא צורפו העתקים מהחלטות הערכאות הקודמות הנוגעות לאותו ענין.

הפקדת ערבון או מתן ערובה כנדרש פוטרת את המבקש שקיבל רשות ערעור ממתן ערובה עם הגשת הערעור.

אם החליט בית המשפט, לאחר שעיין בבקשה שאין היא מצריכה תשובה, ידחנה מיד.
אם החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה תשובה, רשאי הוא להורות על טענות לפניו בעל פה או על תשובה בכתב; עשה כן, תומצא הבקשה למשיב, ובלבד שהמבקש קיים את ההוראות בדבר מתן ערובה להוצאות המשיב; הורה בית המשפט על תשובה בכתב, על המשיב להגישה תוך חמישה עשר ימים מיום ההמצאה או במועד אחר שקבע בית המשפט; התשובה תיכתב בצורה תמציתית, ויצוינו בה האסמכתאות שהמשיב מסתמך עליהן.

אם נתקבלה תשובת המשיב בכתב, רשאי בית המשפט להורות על טענות נוספות לפניו בעל פה או בכתב.

בקשת רשות ערעור או ערעור על החלטה הדוחה בקשה למתן סעד זמני, שניתנה על פי צד אחד ושלא נדחתה לפי תקנה 406(א), תידון במעמד צד אחד, אלא אם כן הורה בית המשפט על הזמנת בעל הדין האחר.

בתום ההליכים לעיל או בתום התקופה שנקבעה לקיומם, יחליט בית המשפט אחת מאלה:
(1) לדחות את הבקשה;
(2) ליתן רשות לערער, אם דרך כלל ואם לגבי בעיה מסוימת.

אם דן בבקשה שופט יחיד יכול הוא להעביר את הבקשה לדיון לפני הרכב רחב יותר.

החלטת בית המשפט תומצא לבעלי הדין ואין צורך להשמיעה, אלא אם כן הורה על כך בית המשפט.

בית משפט הנותן רשות לערער רשאי לפרש את הבעיה שעליה ניתנת הרשות לערער, ומשעשה כן לא יטען המערער בבעיה שלא פורשה, אולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט שלערעור.

החלטה המרשה לערער אינה ניתנת לערעור.

אם לא ערער בעל דין על החלטה שאינה פסק דין והיא ניתנת לערעור ברשות בלבד, אין בכך כדי לפגוע בזכותו להשיג על אותה החלטה בבואו לערער על פסק הדין במשפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איחור בהגשת בר"ע

 2. דוגמה בקשת רשות ערעור

 3. תקנות בקשת רשות ערעור

 4. רשות ערעור למועצה הארצית

 5. רשות ערעור בגלגול שלישי

 6. בקשת רשות ערעור להארכת דוגמא

 7. בקשת רשות ערעור על החלטה אחרת

 8. מועד להגשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ

 9. בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעבודה

 10. בקשת רשות ערעור על החלטת ביניים בית הדין הארצי לעבודה גילוי מסמכים

 11. נדחה ערעור במסגרת בקשה לתיקון סוג הליך ולמתן ארכה להגשת בקשת רשות ערעור

 12. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום אשר הרחיב צו עיקול זמני על כספים

 13. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון