רשם החברות

רשם החברות יקבע אם נתמלאו התנאים והדרישות הקבועים לפי חוק זה בענינים אלה:
(1) התאגדות של חברה;
(2) שינוי שם חברה;
(3) רישום מסמך;
(4) מיזוג.

הרשם רשאי, על-מנת לוודא שחברה מקיימת את המוטל עליה לפי חוק זה, להורות לה, כי תמציא לעיונו את המרשמים והפנקסים שעל החברה לנהל לפי חוק זה, הפתוחים לעיון הציבור, או העתקים מעודכנים מהם, בתוך תקופה שלא תפחת מארבעה עשר ימים מיום הדרישה.

אם נוכח הרשם כי המרשמים או הפנקסים האמורים אינם מעודכנים, רשאי הוא להורות לחברה לעדכנם בתוך תקופה שיקבע.

השר ימנה עובד המדינה, הכשיר לכהן כשופט של בית משפט שלום, להיות רשם החברות, והוא יעמוד בראש לשכת רישום החברות.

השר רשאי למנות עובד המדינה כסגן לרשם החברות ולהסמיכו בסמכויות הרשם.

נבצר מן הרשם למלא את תפקידו רשאי השר להסמיך עובד משרד המשפטים בסמכויות הרשם, כולן או מקצתן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החייאת חברה

 2. שימוש פסול בשם

 3. עוגמת נפש לחברה

 4. סמכות רשם החברות

 5. סעיף 6 לחוק החברות

 6. תיקון 3 לחוק החברות

 7. יתרונות חברה משפחתית

 8. פסיקת עוגמת נפש לתאגיד

 9. סעיף 305 לפקודת החברות

 10. סעיף 353א לחוק החברות

 11. סעיף 268 לפקודת החברות

 12. חובת אמונים חוק החברות

 13. מבקר פנים בחברה ציבורית

 14. תיקון סעיף 6 לחוק החברות

 15. עסקה של חברה עם בעל עניין

 16. החלטות החברה באסיפה כללית

 17. תביעה לעמלות מהכסות של חברה

 18. תביעה בגין רשלנות רשם החברות

 19. סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

 20. חובת פרסום חלוקת דיבידנד בעיתון

 21. הכרזה על חברה כהתאחדות בלתי מותרת

 22. תביעה של חברה זרה נגד חברה ישראלית

 23. העדר רווחים המקיימים את מבחן הרווח הקבוע בסעיף 302 בחוק החברות

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון