שימוש חורג

מיום תחילת תקפה של תכנית רשאית הועדה המקומית, באישור הועדה המחוזית, וחייבת היא לפי דרישת הועדה המחוזית
לערוך רשימת בנינים בתחום התכנית שהם בנינים חורגים לפי התכנית או שיש בהם לפיה שימוש חורג, וכן רשימת הקרקעות בתחום התכנית שיש בהן לפיה שימוש חורג ולהמליץ על התקופה שבה מותר עוד להמשיך ולהשתמש בבנינים או בקרקעות כאמור שימוש חורג או שבה מותר לקיים בנינים כאמור כבנינים חורגים.

לכל בנין חורג תקבע תקופת המקסימום, בשים לב לכל הנסיבות ובין השאר -
(1) התקופה המשוערת להמשך קיומו של הבנין, למעשה, בשים לב לשנות קיומו שחלפו ולמצבו אותה שעה;
(2) התקופה המשוערת להמשך קיומו היעיל של הבנין מבחינה כלכלית וכמקור הכנסה;
(3) מידתה ואפיה של החריגה;
(4) אפיו הציבורי של הבנין.

התקופה המרבית לחריגה לכל קרקע שבה קיים שימוש חורג, תיקבע בשים לב לכל הנסיבות, ובין השאר, מידתה ואפיה של החריגה.

לא יאוחר מתום התקופה המרבית ייפסק השימוש החורג בבנין, או ישונה הבנין עד שלא יהיה עוד חורג או ייהרס או יסולק; לא נעשה כן, רשאי בית משפט השלום, לפי בקשת הועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, לצוות על המשתמש בבניין או בעל זכות בו לבצע את הדבר, הכל לפי הענין וכפי שנראה לבית המשפט צודק בנסיבותיו.

הועדה המקומית רשאית, אם נראה לה הדבר דרוש לצרכי התכנון וחייבת היא לפי דרישת הועדה המחוזית, להורות בכתב למשתמש בבניין או לבעל זכות בו להפסיק את השימוש החורג לפני תום התקופה המרבית לחריגה של אותו בנין, או לשנות, להרוס או לסלק את הבנין החורג, הכל לפי הענין, לפני תום אותה תקופה.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הוראת הועדה המקומית רשאי לערור עליה לפני ועדת הערר, תוך 30 ימים מיום המצאת החלטת הועדה המקומית לידיו; ועדת הערר רשאית לקבל את הערר או לאשר את הוראת הועדה המקומית, עם או בלי שינויים; ועדת הערר תיתן החלטתה תוך ששים ימים מיום הגשת הערר; לא ניתן לערור על החלטת ועדת הערר.

אם היה הבנין החורג בית מגורים או שהשימוש החורג היה בבניין מגורים, לא ייפסק השימוש שבזכות חוקית או שבזכות שביושר מכוח הוראות פרק זה בלבד, אלא לאחר שהועמד לבעלי הזכות שיכון חלוף סביר, או, אם רצו בכך, לאחר ששולמו להם או לזכותם פיצויים כדי השגת שיכון חלוף סביר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שימוש חורג

 2. שימוש נחות

 3. בקשת הקלה שימוש חורג

 4. שימוש חורג בדירת מגורים

 5. היתר לשימוש חורג בחניון

 6. היתר לשימוש חורג למסעדה

 7. סירוב לתת היתר לשימוש חורג

 8. צו מניעה לשימוש חורג בלולים

 9. אישור שימוש חורג באולם אירועים

 10. זיכוי מעבירת שימוש חורג במקרקעין

 11. היתר לשימוש חורג בדירה בבית משותף

 12. שימוש חורג ל-5 שנים ממגורים למספרה

 13. שימוש חורג ממגורים לעסק של בית קפה

 14. היתר לשימוש חורג מינימרקט בבית משותף

 15. שימוש חורג במשק חקלאי היתר לבניית רפת

 16. בקשת היתר לשימוש חורג מתעשייה למגורים

 17. הארכת שימוש חורג ממסחר לעסק של בית אוכל

 18. ערר לאשר שימוש חורג ל – 5 שנים למשרד הסעות

 19. בקשה להיתר לשימוש חורג מתכנית, ממגורים למסחר

 20. היתר לשימוש חורג להפעלת מסעדה - הכנת פירות ים

 21. סירוב שימוש חורג מתוכנית בגלל היותה "חדשה יחסית"

 22. סוכנות למכירת רכב, עם אולם תצוגה על פי היתר לשימוש חורג

 23. היתר שימוש חורג ממגורים למוסך לתקופה של 5 שנים במקרקעין

 24. בקשה לשימוש חורג במבנה לצורך מתקני ספורט ונופש ובר מסעדה

 25. בקשה לשימוש חורג בקומת קרקע של מבנה קיים למשחטה במקום נגריה

 26. שימוש חורג מגורים לכיתת לימוד ולשלושה משרדים, זאת כחלק מבית ספר

 27. ערר שלא לאשר שימוש חורג להפעלת אתר למחזור פסולת מצוקה לתקופה של 5 שנים

 28. שימוש חורג ל-5 שנים מתעשייה מלאכה מסחר ומשרדים למבנים יבילים לניהול תשתיות

 29. סעיף 149 לחוק התכנון והבניה מחייב הליך מקדמי של פרסום קודם להתרת שימוש חורג ו/או הקלה

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון