שמאי מכריע

מי שנתקיימו בו כל אלה, כשיר לכהן כשמאי מכריע:

 1.      הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל;
 2.      הוא שמאי הרשום בפנקס שמאי המקרקעין במשך שבע השנים האחרונות לפחות ועסק בפועל, ברציפות או לסירוגין, במשך חמש שנים לפחות בשמאות מקרקעין בנושאים כאמור בפרקים ח', ח' 1 או ט';
 3.      הוא לא הורשע בעבירה, אשר מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כשמאי מכריע ובית משפט לא קבע לגביו כי עבר עבירה כאמור, אף שלא הרשיעו בה;
 4.      רישומו בפנקס שמאי המקרקעין לא הותלה בחמש השנים האחרונות, ואם הותלה, חלפו חמש שנים לפחות ממועד סיום ההתליה ועד למועד המינוי;
 5.      הוא אינו פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל או מי שמונה לו אפוטרופוס;
 6.      הוא לא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניינים בין כהונתו כשמאי מכריע, לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו; בפרק זה, ''עניין אישי או תפקיד אחר'' - לרבות עניין אישי או תפקיד אחר של קרובו.


שר המשפטים יקבע, על פי המלצת הוועדה המייעצת רשימה של שמאי מקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים.

שמאי מכריע ייכלל ברשימת השמאים המכריעים לתקופה של עשר שנים או עד הגיעו לגיל 70, לפי המוקדם.

רשימת השמאים המכריעים תפורסם ברשומות.

שמאי מכריע לא יטפל בעניין שהועבר להכרעתו אם הוא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כשמאי מכריע באותו עניין, לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו.


שמאי מכריע לא יבצע, במישרין או בעקיפין, פעולה שיוחדה לשמאי מקרקעין לפי הפרק החמישי לחוק שמאי מקרקעין, למעט פעולה שהוא רשאי לבצעה לפי חוק זה או שהוטלה עליו לפי חיקוק אחר, ולא יעסוק בכל עיסוק אחר פרט לעיסוק לפי חוק זה, אלא אם כן אין העיסוק האחר עלול לגרום לניגוד עניינים עם פעולתו לפי חוק זה, והתקיים אחד מאלה:
(1) העיסוק הוטל עליו לפי חיקוק אחר;
(2) העיסוק מותר על פי כללים שקבע שר המשפטים בעניין זה לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת;
(3) שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, קבע כי הוא רשאי לעסוק בעיסוק זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכות שמאי מכריע

 2. ערעור על שמאי מכריע

 3. תביעה נגד שמאי מכריע

 4. ערר על שומת שמאי מכריע

 5. ערעור על שומת שמאי מכריע

 6. ערעור על הכרעת שמאי מכריע

 7. ערעור על קביעת שמאות מכרעת

 8. מי יכול להיות שמאי מכריע ?

 9. בקשה לביטול מינוי שמאי מכריע

 10. סמכות שמאי מכריע לפסוק הוצאות

 11. שמאי מכריע פסלות שומה - גילוי נאות

 12. ערעור על שומת שמאי מכריע היטל השבחה

 13. ערעור ועדה מקומית על הכרעת שמאי מכריע

 14. ערעור על הכרעת שמאי מכריע לעניין היטל השבחה

 15. בקשה להעברת החלטת הערר שניתנה בערר על החלטת שמאי מכריע

 16. בקשה לביטול מינוי שמאי מכריע ומינוי שמאי מכריע חלופי בערר

 17. לא קיים הליך של מינוי שמאי מייעץ כאשר מונה כבר שמאי מכריע

 18. אין להתערב בשומה המכרעת כל עוד לא נפל בה פגם של פסלות מינהלית

 19. נטען כי השומה אינה הגיונית ונוגדת שומות קודמות של שמאים מכריעים

 20. ערר להשלמות לשמאי המכריע בעניין פגיעה שקבע בגין ראש נזק של הצללה

 21. שומה מכרעת בה נקבע היטל השבחה הגבוה מהיטל ההשבחה שבשומת הוועדה המקומית

 22. טוענים כי הציגו בפני השמאי המכריע עסקאות המוכיחות כי מחירי המקרקעין ירדו

 23. השמאית המכריעה קבעה כי תידרש דחייה של 3 שנים במצב הקודם לצורך אישור בינוי

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון