מהו תיק מוצגים בערעור ?
תיק מוצגים

מהו תיק מוצגים בערעור ?

מערער המבקש להסתמך בשעת הדיון בערעור על מסמכים שהוצגו לפני בית המשפט בערכאות הקודמות (להלן - המוצגים), יגיש לבית המשפט שלערעור העתקים מהם מודפסים במכונת כתיבה בצורה נוחה לקריאה, או בצילום.
(ב) נוכח הרשם שצילום של מסמך אינו נוח לקריאה, רשאי הוא לצוות על בעל הדין שהגישו להגיש לבית המשפט, תוך מועד שיקבע, העתק אחר של אותו מסמך, בצורה נוחה לקריאה.

העתקי המוצגים יוגשו -
(1) אם הורה בית המשפט על שמיעת טענות בעל-פה - תוך חמישה עשר ימים מהיום שנמסרה למערער הודעה על השמיעה;
(2) אם לא הורה בית המשפט כאמור - יחד עם הגשת הסיכומים שבכתב.

העתקי המוצגים יהיו מסומנים במספר הסידורי שניתן למוצגים בבית המשפט שבו הוגשו, ויתוייקו בתיק מיוחד (להלן - תיק המוצגים) לפי מספר סידורי, מוצגי התובע תחילה ומוצגי הנתבע לאחריהם.

על גבי תיק המוצגים יירשמו שמות בעלי הדין, מספר הערעור והערה ''מוצגי המערער''; בעטיפה הפנימית, או בגליון שיתוייק לפני ההעתקים, ירשום המערער את ההעתקים שנכללו בתיק לפי מספרם הסידורי.

תיק המוצגים, יחד עם רשימה של המוצגים הכלולים בו, יוגש לבית המשפט במספר עתקים מספיק לשם המצאה למשיבים ובעוד עותק נוסף עבור בית המשפט, ואם הורה בית המשפט על שמיעת טענות שבעל-פה - בעוד שלושה עתקים נוספים עבור בית המשפט.


אם רצה המשיב, לרבות משיב שהגיש ערעור שכנגד, להסתמך על מוצגים שלא נכללו בתיק המוצגים של המערער, יגיש לבית המשפט העתקים של המוצגים שלא נכללו תוך חמישה עשר ימים מהיום שהומצא לו תיק המוצגים של המערער - אם הורה בית המשפט על שמיעת טענות שבעל פה, או יחד עם הגשת סיכומיו שבכתב - אם לא הורה בית המשפט כאמור.


אם הגיש המשיב ערעור שכנגד, רשאי המערער, תוך שבעה ימים מיום שהומצא לו תיק המוצגים של המשיב, להגיש תיק מוצגים נוסף;

הרשם רשאי על פי צד אחד להתיר לבעל דין לפי בקשתו הגשת תיק מוצגים לאחר שעבר המועד לכך, ולהתיר לו הגשת תיק מוצגים נוסף, ובלבד שהמבקש הראה סיבה מספקת לכך, והדבר לא יגרם לדחיית מועד הדיון.

בשעת הדיון בערעור לא יהיה בעל דין רשאי להסתמך על מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים של בעל דין, אלא ברשות בית המשפט שתינתן מטעמים מיוחדים שיירשמו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור על הנזק

 2. ערעור על שיבוץ לגן

 3. ערעור תשלומי איזון

 4. ערעור על החלטה אחרת

 5. ערעור על חלוקת רכוש

 6. ערעור על פסיקת הוצאות

 7. ערעור על חיוב בהוצאות

 8. עילות לקיום משפט חוזר

 9. ערעור על ממצאי מהימנות

 10. זכות ערעור של עד במשפט

 11. מהו תיק מוצגים בערעור ?

 12. מחיקת סעיפים מכתב הערעור

 13. דוגמא לערעור בתיק פלת''ד

 14. ערעור על הטלת עיצום כספי

 15. ערעור על אי הכרה בטינטון

 16. ערעור על צירוף צד לתביעה

 17. ערעור על ממצאים עובדתיים

 18. ערעור על החלטת אגף השיקום

 19. ערעור על החלטה אחרת של רשם

 20. ערעור על החייאת הליך משפטי

 21. ערעור על החלטת לוח הזכויות

 22. התערבות ערכאת הערעור – פסיקה

 23. טעות בחישוב המועד להגשת ערעור

 24. ערעור על גובה הנזק בתיק פלת''ד

 25. ערעור על 50% אובדן כושר להשתכר

 26. ערעור על תשלום בגין שירותי בניה

 27. עיכוב כספי פיצויים עקב הגשת ערעור

 28. פסיקת הוצאות על מחיקת ערעור מנהלי

 29. הגשת ערעור לא מעכבת מימוש פסק דין

 30. בקשה לתיקון הודעת הערעור סעיף 204

 31. ערעור לבית המשפט העליון כנגד פסק דין

 32. איחור קל בהגשת ערעור עקב טעות משרדית

 33. ערעור על פיצויי הפסדי השתכרות נמוכים

 34. ערעור על סמכות בית המשפט לענייני משפחה

 35. ערעור כי המערער איבד 65% מכושרו להשתכר

 36. ערעור של עובדים על החלטות המנהל המיוחד

 37. האם אפשר לבקש "משפט חוזר" בהליך אזרחי ?

 38. ערעור כי המערער לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 39. ערעור על פסק דין של בית משפט לענייני משפחה

 40. ערעור על החלטת בית משפט השלום שלא לפסול עצמו

 41. ערעור על ''החלטה'' המהווה פסק דין לצורכי ערעור

 42. דחיית התביעה נגד אחד הנתבעים - זכות ערעור לשני

 43. ערעור על דחיית תביעה לשיקום מקצועי לנפגעי עבודה

 44. ערעור כי המערערת לא איבדה 50% מכושרה לתפקד במשק הבית

 45. ערעור לפי סעיף 213 כי המערערת לא איבדה 50% מכושרה להשתכר

 46. ערעור על הכרעת דין ועל גזר הדין של בית המשפט לעניינים מקומיים

 47. בקשת ערעור בה חויבה המערערת לשאת בהוצאות ב"כ התובע בסך 3,000 ₪

 48. המועד להגשת ערעור מינהלי נקבע בתקנה 23 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין)

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון