איחור בהגשת הצעה למכרז

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא איחור בהגשת הצעה למכרז:

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "המשיבה 1") פרסמה ביום 4.11.2010 מכרז פומבי למתן שירותי חכירת כלי רכב ואחזקתם בשיטת ליסינג תיפעולי (להלן: "המכרז"). תחילה נקבע כי המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא ה 24.11.10 בשעה 12:00 ולאחר מכן, ביום 21.11.2010, הודיעה המשיבה 1 למשתתפי המכרז כי המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ל 5.12.10 בשעה 12:00.

במסמכי המכרז נקבע כי את המעטפה הסגורה ובה ההצעה למכרז "יש להחזיר לתיבת המכרזים אשר בבנין משרד רכש, במרכז הטכני החדש, בחדר רמ"ד רכש (קומה א') בנמל אשדוד". (להלן:"המשרד").

המשיבים 2-6 מסרו את מעטפות הצעותיהם במשרד, במועד.

נציג העותרת, מר אלירן חכמון (להלן: "אלירן"), הגיע למשרד ביום 5.12.10 לאחר השעה 12:00 – העותרת טוענת כי היה זה בשעה 12:02 והמשיבה 1 טוענת כי השעה היתה 12:09 – וביקש למסור את המעטפה של העותרת. לאחר דין ודברים הוחלט לקבל ממנו את המעטפה ולהעביר את ההחלטה לוועדת המכרזים של המשיבה 1.

למחרת, ביום 6.12.10, התכנסה וועדת המכרזים של המשיבה 1 בעניין המכרז והונח בפניה מכתבה של גב' אורית כהן, המשמשת כמתאמת התקשרויות במדור רכש במשיבה 1, בו צוין כי העותרת "הגיעה להגיש ההצעה בשעה 12:09, זאת לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות".

הוועדה החליטה "שלא לדון בהצעת ש. שלמה רכב בע"מ למכרז זה ולהשיבה אל חב' ש. שלמה כשהיא חתומה, וזאת בהתאם לתקנה 20(ב)לתקנות חובת המכרזים ולסעיף 17.7.1 לנוהל התקשרויות, שכן הצעתה הוגשה ביום 5/12/10 בשעה 12:09, בעוד שהמועד האחרון להגשת ההצעות נקבע ליום 5/12/10 בשעה 12:00, ולא נמצאה בתיבת המכרז במועד האחרון להגשת ההצעות". (להלן: "החלטת ועדת המכרזים").

העותרת טוענת בעתירתה כי נציגה הגיע למשרד שתי דקות בלבד לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, כי בנסיבות העניין יש לראות בכך פגם טכני שאינו יורד לשורשו של המכרז, כי אישור המשיבה להגשת ההצעה ריפאה את הפגם הטכני שנפל בהגשתה וכי פסילת ההצעה נתקבלה בחוסר סבירות והיא איננה מידתית. בהתאם לכך היא מבקשת לבטל את החלטת ועדת המכרזים.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובנספחיהן ושמעתי את טיעוני הצדדים באתי למסקנה כי דין העתירה להידחות.

בהתחשב בתפקידה של הגב' אורית כהן במשיבה 1, בכך שהיא עצמה היתה עדה להתרחשויות ובטיבן של הראיות שגוף מנהלי יכול להסתמך עליהן, הרי שוועדת המכרזים היתה רשאית לסמוך על העובדות שצוינו במכתבה של הגב' כהן ולצאת מהנחה שמעטפת העותרת הגיעה למשרד ביום 5.12.10 בשעה 12:09, לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

מעבר לדרוש אציין, כי על פני הדברים נראה כי כך אכן היה:


גב' אורית כהן הצהירה והעידה כי ביום 5.12.10 לאחר השעה 12:00, בהיותה במדרגות המובילות למשרד, פנה אליה אלירן ושאל אותה היכן מגישים את ההצעות למכרז. היא הביטה בטלפון הסלולארי שלה, ראתה שהשעה היא 12:09 ואמרה לו שהוא הגיע באיחור ושהמעטפה שהביא לא תתקבל.
גב' מורט עליזה, המשמשת כמזכירת רמ"ד רכש במשיבה 1, הצהירה והעידה כי ביום 5.12.10 אלירן נכנס למשרדה ביחד עם גב' אורית כהן וביקש להגיש את המעטפה של העותרת, בשעה 12:09. היא ציינה כי הוא ניסה לשכנע אותן שיקבלו את המעטפה למרות האיחור.
באישור קבלת המעטפה – החתום גם על ידי אלירן, צוין כי שעת הגשתה היא 12:09.
מר דוד זהבי, ראש מחלקת מינהל ומשאבי אנוש במשיבה 1 הצהיר והעיד כי ביום 5.12.10 אלירן התקשר אליו פעמיים לטלפון הסלולארי, כדי שיכווין אותו למשרד ולאחר מכן התקשר אליו פעם נוספת וסיפר לו שהוא נמצא במשרד ומסרבים לקבל ממנו את המעטפה של העותרת.
דוח השיחות היוצאות מהטלפון הסלולארי של אלירן ביום 5.12.10 מלמד כי הוא התקשר למר זהבי בשעות 11:57:37. 12:03:43 ו- 12:13:13.
כבר ביום 6.12.10 פנתה הגב' אורית כהן אל חברי וועדת המכרזים, בכתב, וציינה את עיקרי העובדות הנטענות בתצהירה.


על פני הדברים, אין לאיש משלושת עדי המשיבה 1 עניין מיוחד בתוצאת המכרז או בפסילת הצעת העותרת ונראה שעדויותיהם אמינות וסבירות והן תואמות את הנתונים האובייקטיביים העולים מדוח השיחות היוצאות מהטלפון הסלולארי של אלירן, המצוינים לעיל.

מנגד, אלירן אישר בתצהירו הראשון עובדות מסוימות הכלולות בכתב העתירה ובהן כי ביום 5.12.10 הוא הגיע לכניסה לשער הנמל בשעה 11:40 והגיע אל המשרד בשעה 12:02.

במכתבו של מנכ"ל העותרת, מיום 5.12.10, אל הלשכה המשפטית של המשיבה 1 נטען, כי אלירן הגיע לשער הנמל בשעה 11:50, הגיע למשרד בשעה 12:05 והגיש את ההצעה בשעה 12:08.

בתצהיר נוסף שהוגש ע"י אלירן ברשות בית המשפט, הוא אישר את גרסת הגב' כהן על פנייתו אליה בגרם המדרגות המוביל למשרד ואת דבריה אליו כי הוא איחר ושלא יקבלו את המעטפה שהביא, וטען כי אמנם בזמן שהוא נכנס למשרד הוא היה תחת הרושם שהוא הגיע לאחר השעה 12:00 אך לאחר שראה את פלט השיחות הוא סבור ש"קיים סיכוי ממשי" שהוא נכנס למשרד בזמן ולכל היותר באיחור של שניות בלבד.

בחקירתו בבית המשפט אישר אלירן כי בשעה 12:00 הוא טרם מסר את המעטפה במשרד. (עמ' 10 ש' 13).

בנוסף לכך, הוא אישר כי בשעה 12:13 הוא התקשר למר זהבי, כשהמעטפה היתה עדיין ברשותו. העובדה שבאישור המסירה צוין כי המעטפה נמסרה בשעה 12:09 מלמדת לכאורה כי זוהי השעה בה נכנס אלירן למשרד, שהרי גם לגרסתו של אלירן המעטפה נמסרה לאחר השעה 12:13, כך שהשעה הרשומה באישור המסירה אינה מתייחסת לשעת מסירת המעטפה אלא לשעת כניסתו למשרד.

ועוד, כיצד זה השלים הוא עם העובדה שבאישור המסירה נרשמה השעה 12:09 – והוא אף חתם על כך, אם בפועל הוא נכנס למשרד כשהמעטפה בידו, כבר בשעה 12:02.
בין כך ובין כך, השאלה היא האם בנסיבות העניין יש מקום לבטל את החלטת וועדת המכרזים.

טענת העותרת כי הסכמת המשיבה 1 לקבל את המעטפה שלה והאישור שניתן על כך ריפאו את הפגם שנפל בהגשת ההצעה, משוללת כל יסוד. גב' מורט, אשר קיבלה מאלירן את המעטפה, אינה מוסמכת – ולא התיימרה, לאשר קבלה מהותית של המעטפה למרות האיחור במסירתה. אדרבא, גם היא וגם גב' כהן מסרו בתצהיריהן ובעדותן כי מיד עם קבלת המעטפה מאלירן, הובהר לו ע"י ראש מדור רכש, בנוכחותן, כי היא מתקבלת טכנית, אך היא תיפסל ע"י ועדת המכרזים.

אישור קבלת מעטפת המכרז הוא אישור המעיד אך על קבלתה הפיזית של המעטפה והוא איננו מתייחס כלל לקבלה המהותית שלה.

באשר להחלטת הוועדה גופה - נקודת המוצא היא שבית משפט הבוחן החלטה מנהלית, עושה זאת בגדרי כללי המשפט המנהלי, שהעיקרי בהם הרלוונטי לענייננו הוא שאין להתערב בהחלטה אלא אם כן היא בלתי סבירה באופן ממשי.

נקודת מוצא נוספת היא, שתקנה 20(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 קובעת כי "ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרז במועד האחרון להגשת ההצעות" ושתנאי המכרז כאן קבעו מפורשות כי "הצעה שתוגש באיחור, תיפסל ולא תידון".

ככלל, אין לקבל טענה שהחלטת גוף מנהלי שהתקבלה בהתאם לקבוע בחוק, היא בלתי סבירה.
בענייננו, כשהתשתית הנורמטיבית – החוקית והחוזית, היא כמתואר, אין לבוא בטרוניה לועדת המכרזים שהחליטה בהתאם לה.

באשר לסוגיית הגשת הצעה למכרז באיחור קל, לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ולפני שהמעטפות נפתחו – אמנם, במקרים שהדבר נעשה בתום לב כשאין בהגשה באיחור כדי ליצור יתרון כלשהו למגיש או פגיעה במציעים האחרים, התוצאה של פסילת ההצעה יכולה להיראות כחסרת יחס, אולם יש יתרונות ברורים וחשיבות כללית להקפדה על כללי המכרזים ככתבם וכלשונם, המצדיקים פסילת הצעה כזו. הדברים נדונו והובהרו היטב בעעמ 2696/06 מדינת ישראל נ' ראמי ג'מיל חרכוש (להלן: "פס"ד חרכוש") ואין צורך לחזור עליהם.

בפס"ד חרכוש, המדינה ערערה על החלטת בית המשפט המחוזי שאישרה הצעה למכרז שהוגשה דקה או דקות ספורות (הדבר לא ברור מפסק דינו של בית המשפט המחוזי) לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. בית המשפט העליון סקר פסיקה שאישרה קבלת הצעות למכרז שהוגשו באיחור של דקות ספורות ועד ל 45 דקות וקבע "באים אנו כיום הזה ואומרים: אין מקום להכשיר כל (ההדגשה במקור- א.ב.) איחור (למעט בנסיבות חריגות ביותר, וראו להלן)".
בהמשך, קבע בית המשפט כי "החריג יהיה חריג שבחריגים" והביא כדוגמא אפשרית לחריג, מצב בו התקלה היא של ועדת המכרזים או "אולי חריג אחר – ואני מותיר זאת בצריך עיון – הוא כוח עליון מוכח..".

אני רואה חשיבות בישום הדברים הלכה למעשה, כחלק מתהליך הטמעת העיקרון בתודעתו של הציבור, בתקווה שעם הזמן והצטברות פסקי הדין ידעו כולם שהמועד האחרון להגשת הצעה למכרז הוא כמועד בו יוצאת הרכבת לדרכה, ויפחתו המאחרים ויתמעטו ההליכים המשפטיים הכרוכים בכך.

אין בנסיבות ענייננו דבר היכול להכניסו לגדר חריג המצדיק סטיה מהכלל. העותרת יכלה ללא קושי – כפי שעשו המשיבים האחרים – להגיש את הצעתה במועד. נציגה, שלדבריו לא הכיר את המקום המדויק בו צריך היה למסור את המעטפה - והדעת נותנת שמשום כך היה עליו להגיע לנמל מבעוד מועד, הגיע לשער הנמל רק זמן קצר ביותר לפני המועד האחרון להגשת ההצעות וכך קרה שהוא הגיע למשרד עם המעטפה, לאחריו.

על כן יש לדבוק בכלל שהצעה שלא היתה בתיבת המכרז במועד האחרון להגשת ההצעות, לא תידון. ומשכך פעלה ועדת המכרזים, אין עילה לביטול החלטתה.

העתירה נדחית. העותרת תשלם למשיבה 1 שכר טרחת עורך דין בסך 20.000 ש"ח ולכל אחד מהמשיבים 2 ו- 5 הסך של 7.500 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון