היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז:


1. בחודש יוני 2011 פירסמה הרשות לפיתוח הנגב ("הרשות") מכרז לקבלת שרותי ייעוץ משפטי שוטף ("המכרז").
הרשות הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם עפ"י חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991.
שנים-עשר משרדי עורכי-דין הגישו הצעותיהם ושש מההצעות נפסלו על הסף ע"י ועדת המכרזים עקב אי עמידה בתנאי הסף.
מתוך ששת המציעים הנותרים נבחרו שלושה משרדים שזכו בניקוד הגבוה ביותר (בפרמטרים המספריים האובייקטיביים) הלא הם משרד העותרת ומשרדי המשיבים 2 ו-3.
שלושתם זומנו לשלב הראיון וההתרשמות בפני וועדת המכרזים ("הועדה") ובה חמישה חברים.
מר נ. ג'יבלי - מנכ"ל הרשות, מר יעקב בן-עזרי - חבר מנהלת הרשות, מר ד. סורוקה, גב' שולי בר ועו"ד א. כהאן – יועמ"ש המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
ישיבת הראיונות של הועדה התקיימה ביום 1.8.2011 והופיעו בפניה, בזה אחר זה, שלושת המציעים הנ"ל.
מתוך המפורט בפרוטוקול אותה הישיבה רואיין בראשונה נציג העותרת, אחריו נציג המשיב
2 ובאחרונה נציג המשיב 3.
לאחר תום הראיון השלישי מפרט פרוטוקול הישיבה כדלהלן:
"הועדה דנה בהצעת הפונים לאחר הראיון
התרשמות חברי הועדה:
נ. ג'יבלי: הדירוג שלי להלן: 1. עו"ד כהן, בר-אל ושות' (המשיב 2), 2. עו"ד ג. פנר (המשיב 3). 3. עו"ד חן אביטן (העותרת).
שולי בר: הדירוג שלי להלן: 1. עו"ד כהן, בר-אל ושות' (המשיב 2), 2. עו"ד ג. פנר (המשיב 3), 3. עו"ד חן אביטן (העותרת).
אריאל כהאן: הדירוג שלי להלן: 1. עו"ד כהן, בר-אל ושות' (המשיב 2), 2. עו"ד חן אביטן (העותרת), 3. עו"ד ג. פנר (המשיב 3 – "בערך באותה רמה כמו עו"ד אביטן").
דרור סורוקה: הדירוג שלי להלן: 1. עו"ד כהן, בר-אל ושות' (המשיב 2), 2. עו"ד ג. פנר (המשיב 3), 3. עו"ד חן אביטן (העותרת).

בשלב זה של הדברים (דהיינו, לאחר שרואיינו שלושת המציעים ולאחר ש"הועדה דנה בהצעות הפונים לאחר הראיון") נרשמים הדברים הבאים ביחס לחבר הועדה הנוסף, יעקב בן עזרי, כדלהלן:
"יעקב בן-עזרי: נמנע מלהצביע עקב היכרות עם עו"ד אלישע כהן" (המשיב מס' 2 – י.א.).
"יעקב בן-עזרי יוצא מהחדר בזמן מתן הניקוד ולא משתתף בניקוד המשרדים ובדיון לקראת ההחלטה".

בשלב הבא של הישיבה, כמפורט בפרוטוקול, ניקדו ארבעת חברי הועדה הנותרים את הצעות שלושת המשרדים, דירגו במקום הראשון את המשיב 2 בציון כולל של 83.6 נקודות, במקום השני את המשיב 3 בניקוד של 80.12 נקודות ובמקום השלישי את משרד העותרת בניקוד כולל של 78.12 נקודות. לאור זאת החליטה הועדה לבחור כזוכה במכרז את משרד אלישע כהן, בר-אל ושות'. (ה"ניקוד הכולל" הורכב מניקוד הפרמטרים "האובייקטיבים" שנבחנו בשלב הראשון בצירוף ה"ניקוד האישי" שנקבע לכל אחד משלושת המציעים בהתבסס על הראיון וההתרשמות של חברי הועדה).

2. העותרת שבפני משיגה על הליך הבחירה ועל ההחלטה.
טענתה העיקרית הינה כי חבר הועדה יעקב בן-עזרי (להלן "בן-עזרי") היה בעל ענין ונגיעה אישית במועמד שזכה (המשיב 2) הלוא הוא עוה"ד א. כהן.
ואמנם, בן-עזרי הודיע בתום ישיבת הועדה כי עקב היכרותו עם אותו המועמד הוא לא ישתתף בהצבעה. אולם, על אף זאת הוא לקח חלק פעיל ונמרץ במהלך כל אותה הישיבה, בריאיונם של שלושת המציעים, בדיון הפנימי של חברי הוועדה לאחר תום הראיונות ובשלב בו הביעו חברי הוועדה את התרשמותם מהמציעים ואת סדרי העדיפויות שביניהם.
העותרת מוסיפה וטוענת כי פרוטוקול הישיבה המודפס (חלק מנספח "א" לעתירה) אינו אלא תמצות של מהלך הישיבה – בעוד הישיבה כולה הוקלטה. היא פנתה לרשות בבקשה להעמיד לעיונה את הקלטת הישיבה בהניחה כי ההקלטה תפרוש במלואה את מעורבותו של בן-עזרי בדיוני הוועדה גם בכל הקשור למשיב 2.

הרשות סירבה לבקשתה לקבלת ההקלטה שכן זו מהווה לטענתה חומר דיונים פנימי שאיננו חלק ממסמכי הוועדה שעליה להציגם עפ"י התקנות בפני משתתפי המכרז המבקשים עיון בחומרי ועדת המכרזים.

בעתירתה זו מבקשת העותרת כי בית המשפט יצווה על הרשות לגלות בפניה את הקלטת ישיבת הוועדה ואת תמליל מלוא ההקלטה הנ"ל ולהורות על ביטול החלטת הוועדה בדבר זכיית המשיב 2 במכרז.

3. בדיון שנתקיים בעתירה זו ביום 9.11.1, לאחר שהוגשו כתבי התשובה של המשיבים, התלבנו מספר עובדות שאינן יותר במחלוקת.
ראשית, השותף הבכיר במשיב 2, עוה"ד אלישע כהן ייצג ומייצג את חבר הועדה בן-עזרי בהליכים המתנהלים נגדו בבית הדין לעבודה בבאר-שבע בת.פ. 1338/08 (מדינת ישראל נ' איסכור בע"מ ויעקב בן-עזרי) .
שנית, בן-עזרי עצמו מצא כי עקב הקשר האישי בינו לבין עוה"ד כהן – הוא מנוע מלהשתתף בהצבעת ועדת המכרזים לענין הזוכה הראוי במכרז שעוה"ד א. כהן היה אחד משלושת המתמודדים בו.
שלישית, ועל אף זאת, השתתף בן-עזרי במהלך דיוני הוועדה בישיבה הקובעת, לקח חלק פעיל ביותר בריאיונם של שלושת המשרדים המתמודדים ובדיון שניהלה הוועדה לאחר הראיונות, בטיב המציעים והצעותיהם (ר' לעיל ציטוט הדברים מתוך הפרוטוקול).
הוא לא עזב את ישיבת הוועדה אלא לאחר כל אלה.
ב"כ הרשות, עוה"ד א. גרא, ענה בהגינות רבה במהלך הדיון לשאלת בית המשפט כדלהלן:
"... נכון שהוא (בן-עזרי) השתתף בדיון לפני כן ולקח חלק בדיון וגם לא פירט את טיב קשריו עם עוה"ד א. כהן. בדיון הסופי הוא הודיע את מה שהודיע ועזב את החדר לפני ההצבעה והדיון.
אלו עובדות וקשה להתווכח איתן. אני מסכים שהתנהגותו של בן-עזרי לא היתה תקינה...
אני חושב שמן הראוי שהוא לא היה משתתף מלכתחילה בדיונים ושהוא היה מודיע מראש על הקשר בינו לבין עו"ד א. כהן. כך הייתי מייעץ לו לעשות.
עם זאת, אני לא סבור שמבחינה פורמלית מדובר ב"עניין אישי" כמובנו בתקנות המכרזים.
היו עדיין ארבעה אנשים (נוספים – י.א.) בוועדה שתמכו בהחלטה עליה מוגשת העתירה.
הוא (בן-עזרי) היה רק אחד מתוך הארבעה. כל האחרים (לא) היתה להם היכרות".

4. יסוד מוסד בהלכות מכרזים בכלל, ושל מכרזי רשות ציבורית בפרט, הינו בנקיון הדעת והיעדר משוא פנים או חשש למשוא פנים או מראית עין של משוא פנים בין וועדת המכרזים, או מי מחבריה, לבין המתמודדים במכרז או מי מהם.
משדבק חלילה חשש שכזה באחד מחברי הוועדה, פושה הנגע ומשתרע גם ליתר חבריה – וכנפסק מפי כב' השופט (כתוארו אז) מ. חשין:
"אכן, חבר וועדה שגיבש עמדתו – או חבר וועדה המחזיק בדעה קדומה – יכול להשפיע על חבריו האחרים לוועדה בין באמירות מפורשות בין באמירות עקיפין, ואם הוא יכול להשפיע, חזקה עליו שינסה להשפיע.
וכן, אם עמדתו של אותו חבר ועדה נתגבשה בנסיבות הפוסלות את קולו, מעביר הוא ממילא את נגיף הפסלות לחבריו האחרים לועדה אף הם.
ובלשון בית המשפט בבג"ץ 233/86 "... הרעיון הוא שיש למנוע מחבר "הנגוע" בדבר להשפיע בכֹח השכנוע שלו על החלטתם של חברי הועדה האחרים.... בית המשפט הוסיף וחזר על ההלכה בבג"ץ 788/90 (בג"ץ 3751/03 יוסי אילן נ' עיריית ת"א ואח', פ"ד נ"ט(3) 817, 843).

חבר הועדה בן-עזרי ידע כי בנסיבות היכרותו האישית את אחד המתמודדים פסול הוא מלדון ומלהשתתף בהכרעת הועדה לגבי הזוכה במכרז. טעות מהותית טעה הוא בדמותו כי על אף זאת יכול הוא ליטול חלק במהלך דיוני הוועדה, בריאיונם של המתמודדים (ובהם מודעו ומכירו) ובדיון הפנימי בין חברי הועדה לאחר שהשלימו את ריאיון המועמדים כולם.
יציאתו את חדר הדיונים בשלב האחרון והסופי של ההצבעה עצמה – אין בה להסיר את הפגם המהותי שהספיק בינתיים לדבוק במהלך הדיון כולו בנסיבות המפורטות לעיל.

5. במהלך הדיון בעתירה טען ב"כ המשיב 2 כי עו"ד חן אביטן, ראש משרד העותרת, מנוע מלתקוף את ענין הקירבה שבין בן-עזרי לבין עו"ד כהן, זאת הואיל ועו"ד אביטן ייצג את המדינה באותו ההליך שבו ייצג עו"ד כהן את בן-עזרי (בת.פ. 1338/08 הנ"ל) כמשתקף מפרוטוקול ביה"ד לעבודה מיום 22.10.08 שהוגש כהשלמה לדיון בעתירה זו. אינני מקבל טענה זו.
משדבק פגם מסוג חשש למשוא פנים בדיוני ועדת מכרזים של רשות ציבורית – דורש אינטרס הציבור שלא להותירו בעינו – גם אם לוקה הצד שכנגד במניעות טכנית כזו או אחרת. בענין זה קודם "סדר טהרות" ל"סדר קודשים" – שלא כדרך סדרם הרגיל של ששת סדרי המשנה.

וגם זאת. בן-עזרי ביושרו פסל עצמו מלקחת חלק בשלב ההצבעה בתום דיוני הועדה – זאת כיוון שראה עצמו קרוב ומודע לאחד המשתתפים. יש לשבחו על כך.
עם זאת, כפועל יוצא בלתי נמנע מהכרה ותובנה זו נדרש היה כי ימנע עצמו מלכתחילה מלקחת חלק בדיוני הועדה כמפורט לעיל. לכך מסכימה גם הרשות עצמה בדברי בא-כוחה במהלך הדיון כפי שצוטטו לעיל.

למעלה מן הצורך אוסיף כי איני יכול לשלול גם את ההגיון שבדברי עו"ד אביטן (ראש העותרת) במהלך הדיון, כי הדיון בבית הדין לעבודה היה דיון מקדמי קצר באוקטובר 2008, כי ישיבת ועדת המכרזים התקיימה באוגוסט 2011 וכי לא היה מודע במהלך הדיון בוועדה לאותם ההקשרים.

6. לאור כל האמור לעיל, מסקנתי הינה כי נפל פגם של ממש בדיוני ועדת המכרזים מיום 1.8.11 ובהחלטתה מאותו היום, מסוג הפגמים המחייבים ביטול ההחלטה.
יסודו של פגם זה בטעות שטעה בן-עזרי בשיקול דעתו להבחין בין מהלך הדיון לכל אורכו לבין שלב ההצבעה הסופי. דא עקא, תוצאת אותה הטעות שבשיקול הדעת הינה כאמור בנגע שפשה במהלך דיוני הועדה כולם ובתוצאת ההחלטה פרי אותם הדיונים.

ויובהר – אין במסקנתי זו כדי להטיל דופי כלשהו, חלילה, במי מהמתמודדים במכרז, אלא בהליך הספציפי של ישיבת ועדת המכרזים מיום 1.8.11.

7. מסקנתי דלעיל מייתרת את הצורך לבחון הנושא הנוסף שעלה בעתירה בענין דרישת העותרת מהרשות להציג לעיונה את הקלטת ישיבת הועדה ואת תמליל ההקלטה.
די היה לי לגיבוש המסקנה האמורה בפרוטוקול הועדה כפי שהוא ובשאר הנתונים שפורטו לעיל.
כמו כן מייתרת מסקנתי האמורה את הצורך לדון ולהעמיק בטענת הרשות והמשיב 2, כי היה על העותרת לצרף כמשיב נוסף לעתירה את המשרד הממונה על הרשות – הלא הוא המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
עם זאת אוסיף ואציין בתמצית כי איני מוצא ממש בטענה זו.
הרשות דנן הינה תאגיד סטאטוטורי העומד בזכות עצמו, המכרז פורסם ע"י הרשות, וועדת המכרזים פעלה מטעמה בשמה ומסמכותה של הרשות.
הוא הדין לטענה הנוספת שהועלתה לפיה שכירת שירותי ייעוץ משפטי נמנית על סוג השירותים שניתן להתקשר בהם גם ללא מכרז.
גם אם כך היה הדבר, נשמט היסוד מהטענה שעה שהרשות הציבורית דנן החליטה לבחור בדרך המכרז וקיבלה עליה בכך את דיני המכרזים לכל עקרונותיהם ויסודותיהם.

8. לאור העובדה שסמוך לאחר החלטת הועדה (מיום 1.8.11) נערך הסכם ההתקשרות בין הרשות לבין המשיב 2 ולאור העובדה שאין במסקנותיי האמורות משום הטלת דופי במשיב 2 (או במתמודדים האחרים במכרז), איני מוצא כי יהיה זה מידתי וצודק להורות על ביטול ההתקשרות האמורה מעיקרא.
כמו כן לא יהיה זה מוצדק לבטל הליכי המכרז כולם מלכתחילה אלא יש להסתפק בביטול השלב האחרון ו"הנגוע" כמפורט לעיל.

עם זאת, החלטת הועדה אינה יכולה להיוותר על כנה ועל הרשות לפעול לכינוסה מחדש של ועדת המכרזים, בהרכב ראוי ושונה, לדון מחדש בהליכי המכרז – החל משלב הראיונות האישיים לשלושת המועמדים שהגיעו לשלב זה.

אשר על כן אני מחליט לקבל את העתירה ולהורות כדלקמן:

א. אני מצהיר על בטלות הליכי והחלטת ועדת המכרזים של הרשות בישיבתה מיום 1.8.11.
שלבי המכרז שקדמו לכך וההחלטות שקדמו לישיבת 1.8.11 – עומדים ויעמדו בתוקפם.

ב. הרשות תכנס מחדש את ועדת המכרזים, בהרכב ראוי ושונה מהמקורי, תוך 30 יום ממתן פסק דין זה.
ועדת המכרזים תזמן לראיונות בפניה את שלושת המועמדים שהגיעו לשלב הראיונות (דהיינו – העותרת, המשיב 2 והמשיב 3).
ועדת המכרזים תקבע, מחדש ומעיקרא, את הזוכה במכרז – מבין שלושת המועמדים הנ"ל.

ג. ההתקשרות שנערכה בין הרשות לבין המשיב 2 תמשיך לעמוד בתוקפה עד לקביעת ועדת המכרזים כאמור לעיל – ולא יאוחר מתום 60 ימים מיום מתן פסק דין זה.


לאור תוצאת הדברים, הרשות (המשיבה 1), תשלם לעותרת הוצאות עתירה זו, לרבות שכ"ט עו"ד, בסכום כולל של 10,000 ₪.

אינני עושה צו להוצאות כנגד המשיבים הנוספים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון