מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון:

משיבה 1 (להלן: "המשיבה" או "ועדת המכרזים") פנתה ל – 11 קבלנים והזמינה אותם להגיש הצעות למכרז סגור מס' 12/5033/02/09 לאספקה והתקנה של מערכת מיגון היקפי בנמל חיפה (להלן: "המכרז").
לתיבת המכרזים הוגשו 6 הצעות, בהן של העותרת (להלן:"מגל") ושל משיבה 2 (להלן: "אלביט"). לאחר בחינת ההצעות החליטה ועדת המכרזים, ביום 8.2.11 לבחור בהצעתה של אלביט שהייתה הזולה ביותר.

מגל תוקפת את זכיית אלביט במכרז ועותרת להצהיר כי:


החלטת ועדת המכרזים לבחור בהצעת אלביט כהצעה הזוכה במכרז, בטלה.
הצעת אלביט למכרז אינה עומדת בדרישות המכרז ועל כן היא פסולה.טענות העותרת

על פי הוראת הסף הקבועה בסעיף 8.4.1 לתנאי המכרז נדרשו המציעים להציג קבלן משנה לעבודות הגידור, שבין היתר עליו להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות גידור בפרויקטים דומים של עבודות גידור מברזל וגידור מבטון בהיקף מצטבר של 10 מיליוני ₪ לפחות, מהם פרויקט אחד לפחות בהיקף מינימלי של 2 מיליוני ₪). אלביט לא עמדה בתנאי הסף האמור אף לאחר שקיבלה מועדת המכרזים הזדמנות לתקן את הצעתה והגישה טופס חדש שכלל שלושה פרויקטים נוספים על אלה שהוצגו בהצעתה.

טענות המשיבות

על פי תנאי פרקים 19 ו – 44 למפרט המכרז "עמודי חסימה לרכב" ו"עבודות תשתית לגדר המערכת", על הקבלן לעבודות גדר לבצע עבודות הכוללות הקמת גדר רשת וברזל, עבודות עפר, חפירות, קידוחים, עבודות בטון יצוק באתר, אלמנטי בטון טרומיים, עבודות תשתיות צנרת תת-קרקעית, עבודות אספלט, שוחות, תשתיות בטון למחסומי רכב, עבודות מסגרות כללית והתקנת אמצעי בטיחות/מעקות בטיחות. את דרישת הניסיון של קבלן הגידור הקבועה בסעיף 8.4.1 נכון לפרש כמתייחס לעבודות התשתית והגידור נושא עבודות המכרז.. אלביט הציגה ניסיון של קבלן עבודות הגדר שלה בביצוע עבודות כאמור בהיקף העולה על 10 מיליוני ₪ ועל כן אין למצוא פגם בהחלטה על בחירת הצעתה כהצעה הזוכה במכרז.

זאת ועוד. אם תתקבל הפרשנות אותה מציעה המבקשת, , אף העותרת אינה עומדת בתנאי הקבוע בסעיף 8.4.1 למכרז.

דיוןסעיף 8 לתנאי המכרז (נספח א), קובע:


"דרישות נוספות להשתתפות במכרז:
...
8.4 המציע נדרש להציג:
8.4.1 קבלן משנה לעבודות הגידור שיהיה רשום כחוק במדינת ישראל ורשום בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון, בתוקף למועד האחרון להגשת ההצעות, בענף 100- בניה, בסיווג ג' – 2 לפחות ו/או בענף 200 כבישים תשתית ופיתוח בסיווג ג' – 3 לפחות, קבלן המשנה לעבודות גידור חייב להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות לגידור מברזל וגידור מבטון משנת 2004 ואילך בפרויקטים דומים של עבודות גידור מברזל וגידור מבטון בהיקף מצטבר של 10 מיליוני ₪ לפחות, מהם פרויקט אחד, לפחות, בהיקף מינימאלי של 2 מיליוני ₪ (הסכומים בסעיף זה הם במחירים שוטפים ואינם כוללים מע"מ)"

סעיף 11.2.2 לתנאי המכרז, קובע:

"ההצעה הטכנית תכלול את כל החומר הנלווה, ובין היתר את המסמכים המפורטים הבאים:
...
11.2.2.13 נתונים אודות ניסיון קודם של קבלן המשנה לעבודות גידור מברזל ועבודות גידור מבטון בביצוע עבודות כקבלן ראשי משנת 2004 ואילך בפרויקטים של ביצוע עבודות גידור מברזל ועבודות גידור מבטון בביצוע עבודות כקבלן ראשי משנת 2004 ואילך בפרויקטים של ביצוע עבודות גידור מברזל ועבודות גידור מבטון בהיקף מצטבר של 10 מיליוני ₪ לפחות ומהם בפרויקט אחד בהיקף מינימאלי של 2 מיליון ₪ לפחות. הפירוט יכלול את שמות הפרויקטים, נותני העבודה, תאריכי התחלה ותאריכי סיום וההיקף הכספי של כל פרויקט (כל הסכומים בסעיף זה יהיו במחירים שוטפים ואינם כוללים מע"מ) – טופס "H10".

סעיף 20 לתנאי המכרז, קובע:

"השלמת מסמכים
חברת נמלי ישראל תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר המהווה תנאי מתנאי המכרז, למעט הערבות הבנקאית, להשלים המצאתו לחברת נמלי ישראל תוך פרק זמן קצוב שייקבע ע"י חברת נמלי ישראל ובלבד שבמועד הגשת ההצעה היה המסמך ברשותו של המציע או שהיה זכאי לקבלו במועד הנ"ל".הוראות המכרז שלעיל הן ההוראות הרלבנטיות למחלוקות בין העותרת למשיבות בעניין עמידת אלביט בתנאי הסף הקבוע בסעיף 8.4.1 לתנאי המכרז, ולאורן אבחן את טענות הצדדים.


פרשנות סעיף 8.4.1 לתנאי המכרזהמחלוקת בעניין פרשנות סעיף 8.4.1 לתנאי המכרז מתמקדת במשמעות המשפט: "...בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות לגידור מברזל וגידור מבטון משנת 2004 ואילך בפרויקטים דומים של עבודות גידור מברזל וגידור מבטון...". לשיטת העותרת יש לפרש את המשפט האמור באופן שנדרש מקבלן הגידור ניסיון "בביצוע עבודות גידור בפרויקטים של גידור מברזל וגידור מבטון". קרי בניסוח סעיף 8.4.1 צמצמה ועדת המכרזים את סוג הפרויקטים שניתן להציג באופן שניתן להציג להוכחת ניסיונו של קבלן הגידור פרויקטים של עבודות גידור דווקא. לטענת המשיבות יש לפרש את המשפט האמור באופן שנדרש מקבלן הגידור ניסיון בביצוע מכלול העבודות שנדרש לבצע בהתאם לתנאי המכרז בפרויקטים דומים, גם אם העבודות לא הוגדרו כעבודות גידור, משום שפירוש זה מתיישב עם תכליתו של סעיף 8.4.1., וכי יש להעדיף פרשנות זו כדי להרחיב את מעגל המשתתפים במכרז. העובדה שכל המציעות , לרבות מגל עצמה ,הציגו פרויקטים שאינם פרויקטים של גידור תומכת אף היא בפרשנות זו.
דעתי היא שנוכח לשון סעיף 8.4.1 לתנאי המכרז אין מנוס אלא לקבל את הפרשנות המוצעת על ידי מגל, שכן לשון הסעיף מתיישבת עם הפרשנות המוצעת על ידי מגל, ואינה מתיישבת עם הפרשנות המוצעת על ידי המשיבות. אילו התכוון נסח המכרז להסתפק בהצגת ניסיון שצבר קבלן הגדר בביצוע העבודות שעליו לבצע על פי תנאי המכרז, היה מסתפק במילים: "...חייב להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות לגידור מברזל וגידור מבטון משנת 2004 ואילך" ולא מוסיף את המילים: "בפרויקטים דומים של עבודות גידור מברזל וגידור מבטון". משנקבעה בלשון מפורשת הדרישה שהעבדות המוצגות להוכחת ניסיונו של קבלן הגידור יהיו במסגרת פוייקטים דומים של עבודות גידור לא ניתן לעגן בלשון הסעיף את האפשרות להוכיח את ניסיונו של קבלן הגדור בפרויקטים שאינם פרויקטים של עבודות גידור.

תמיכה במסקנה זו ניתן למצוא בנוסח סעיף 8.4.2 למכרז לפיו נדרשו המציעות להציג ניסיון מוכח של קבלן המשנה לעבודות חשמל "בביצוע עבודות דומות" ללא ציון סוג מסוים של פרויקטים. סביר להניח שאילו התכוון נסח המכרז לפירוש המוצע על ידי המשיבות היה מנסח את סעיף 8.4.1 באופן דומה לניסוח בסעיף 8.4.2 ולא מוסיף את המילים "בפרויקטים דומים של עבודות גידור מברזל וגידור מבטון".

זאת ועוד. אף אם מכלול העבודות שעל קבלן הגידור לבצע כולל עבודות תשתית כמפורט בפרק 44 למכרז (נספח אל/1 לתשובת אלביט) ובפרק 19 למכרז (נספח 2 לתשובת המשיבה), אמורות עבודות אלה להתבצע אגב הקמת גדרות, ביצוע שינויים ותוספות בגדרות והתקנת שערים ומחסומים. משכך, סביר להניח שבניסוח סעיף 8.4.1 ראתה ועדת המכרזים צורך להבטיח שקבלן הגדר יהיה בעל ניסיון בביצוע עבודות תשתית הקשורות בהקמת גדרות, והפרשנות המוצעת על ידי מגל מתיישבת עם תכלית זו.טענת המשיבות לפיה תוכן ההצעות שהוגשו למכרז מלמדת על הפרשנות שיש ליתן לסעיף 8.4.1 לתנאי המכרז, אינה מקובלת עליי. ענייננו בהתחקות אחר כוונת נסח תנאי מכרז שהופנה ל 11 קבלנים, ואין ליתן לאופן התנהגות 6 הקבלנים שנענו להזמנה להציע הצעות משקל מכריע בפירוש תנאי המכרז. לא מן שהימנעות אותם קבלנים שלא השתתפו במכרז , או חלקם , נבעה מחוסר יכולתם להציע קבלן גידור העומד בדרישה להוכיח ניסון קודם כנדרש בעבודות במסגרת פרויקטים דומים של עבודות גידור. פרשנות תנאי סף שאינה מתיישבת עם לשון המכרז עשויה לפגוע במצעים פוטנציאליים.
אשר על כן, אני קובע כי יש לפרש את סעיף 8.4.1 באופן שהמציעות נדרשו להציג ניסיון של קבלן הגידור בעבודות תשתית וגידור שנצברו בפרויקטים דומים של גידור מברזל וגידור מבטון.


בחינת ההצעות על ידי ועדת המכרזיםועדת המכרזים מינתה צוות לבדיקת הכשירות המוקדמת של המציעות (להלן: "צוות הבדיקה"). בדין וחשבון שהגיש ביום 7.10.10 (נספח ג) התייחס צוות הבדיקה להצעת אלביט ובין היתר קבע (סעיף 1.3.4):


"החברה נדרשת להשלים מידע אודות ניסיון קודם של קבלן המשנה לגידור ש.ח פארק פיתוח בע"מ, כמפורט בסעיף 8.4.1 במסמכי המכרז (חוברת לבנה) בדגש על פרויקטים דומים בהיקף מצטבר של 10 מיליון ₪, משנת 2004 ואילך, כולל אישור רו"ח. יש להגיש טופס H10 מעודכן".

ביחס להצעת מגל, קבע צוות הבדיקה (סעיף 4.1.5):

"המציע המציא פרטים אודות ניסיון מוכח של קבלן המשנה לעבודות גידור בביצוע פרויקטים דומים. הוצג היקף מינמאלי של 2 מיליון ₪ לפרויקט אחד, הוצג היקף מצטבר, משנת 2004 ואילך, של 10 מיליון ₪ לפחות כנדרש (טופס H10)".

בישיבה מיום 12.10.10 החליטה ועדת המכרזים לפנות לכל המציעים לקבלת הבהרות ופרטים נוספים כמפורט בדין וחשבון של צוות הבדיקה מיום 7.10.10 (נספח ב). במכתב מיום 17.10.10 פנתה ועדת המכרזים אל אלביט בבקשה להשלים מסמכים ומידע בעניינים שונים בהם ניסינו של קבלן הגידור מטעמה (נספח ד). יצוין, כי נוכח הוראות סעיף 20 לתנאי המכרז, איני מוצא פגם בפניית ועדת המכרזים אל המציעות בדרישה להשלים מסמכים ומידע.

בדין וחשבון מיום 16.12.10 (נספח ה) התייחס צוות הבדיקה להצעת אלביט ובין היתר, קבע (סעיף 1.1.5):

"המציע המציא פרטים אודות ניסיון מוכח של קבלן המשנה לעבודות גידור בביצוע פרויקטים דומים – חברת ש.ח פארק פיתוח. הוצג היקף מינימאלי של 2 מיליון ₪ לפרויקט אחד, והוצג היקף מצטבר, משנת 2004 ואילך, של 10 מיליון לפחות, כנדרש (טופס H10)".

כך קבע צוות הבדיקה גם ביחס להצעת מגל (סעיף 4.1.5).

בישיבה מיום 11.1.11 החליטה ועדת המכרזים לאשר את עמידת המציעות בתנאים הנוספים כמפורט בדין וחשבון של צוות הבדיקה מיום 16.12.10 (נספח ו). צוות הבדיקה ניתח את ההצעות הכספיות ומצא שהצעת אלביט הייתה הזולה ביותר וכאמור ביום 8.2.11 החליטה ועדת המכרזים לבחור בהצעת אלביט כהצעה הזוכה (נספח ח).

מהשתלשלות האירועים המתוארת לעיל עולה כי צוות הבדיקה עליו נסמכו החלטות ועדת המכרזים, הסתפק בבחינת ההיקף הכספי של הפרויקטים שנכללו בטופסי H10 המקוריים והמתוקנים שהוגשו על ידי המציעות, ולא בחן האם הפרויקטים שהוצגו על ידי המציעות הם "פרויקטים דומים של עבודות גידור מברזל וגידור מבטון".אשר על כן מסקנתי היא שהחלטת ועדת המכרזים מיום 11.1.11 לאשר את עמידת המציעים בתנאים הנוספים כמפורט במסמך צוות הבדיקה מיום 16.12.10 (סעיף 4.2.1 – נספח ו) ככל שהיא מתייחסת לעמידת המציעות בדרישות סעיף 8.4.1 למכרז, אינה יכולה לעמוד.
טענת המשיבה לפיה קבלת הפרשנות המוצעת על ידי מגל תוביל, למעשה, לפסילת כל ההצעות שהוגשו למכרז, לאבדן משאבים שהושקעו בהליך המכרז ולדחיית ביצוע פרויקט בטחוני לפרק זמן בלתי ידוע, אינה נראית לי . המשיבות לא טענו שקבלני הגידור שהוצעו על ידי המציעות אינם עומדים בדרישות סעיף 8.4.1 על פי הפרשנות שנקבעה לעיל, ומסעיף 22 לתשובת המשיבה נראה לכאורה שקבלן הגידור שהוצע על ידי אלביט ושלוש מציעות נוספות נסמך על "אחד מקבלני הגידור הגדולים והידועים בישראל". ממילא, בהתאם לסמכות שהוקנתה לה בסעיף 20 למכרז, רשאית ועדת המכרזים לשוב ולפנות אל המציעות בדרישה להמציא מידע ומסמכים שיוכיחו את הניסיון הנדרש לפי סעיף 8.4.1 למכרז.
סוף דבר

הנני מבטל את החלטת ועדת המכרזים לבחור בהצעת אלביט כהצעה הזוכה במכרז.

נוכח האמור לעיל, אני דוחה את עתירת העותרת להצהיר כי הצעת אלביט פסולה.

בנסיבות העניין איני רואה לנכון לפסוק לזכות העותרת הוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון