רישיון עסק למכירת חלקי חילוף לרכב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רישיון עסק למכירת חלפים משומשים לרכב:

1. לפני עתירה מנהלית שעניינה רישוי עסק של מכירת חלפים משומשים וסחר בכלי רכב (להלן – "העסק") על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 (להלן – "החוק"), שאותו מפעילה העותרת באזור התעשיה נשר.

בעתירה מבקשת העותרת להורות למשיבים להעניק לה רישיון עסק וכן להורות על ביטול החלטת המשיבה מס' 2 (להלן – "ועדת הרישוי") מיום 5.7.10 (להלן – "החלטת ועדת הרישוי") לפיה התנתה הועדה את מתן רישיון העסק לעותרת במילוי התנאים שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה והמצאת אישור של ועדת התכנון ובניה "מורדות הכרמל". העותרת טוענת כי היא מילאה אחר התנאי הראשון, ואת התנאי השני ראוי לבטל מטעמים שונים.

רקע בקצרה

2. השתלשלות העניינים הנוגעת לענייננו מפורטת בפירוט רב בפסק דינו של כב' השופט א. קסרי מיום 10.6.08, שניתן בעתירה קודמת שהגישה העותרת נגד המשיבים לבית משפט לעניינים מנהלים בחיפה (עת"מ 336/08) (להלן – "פסק הדין"), , במסגרתה ביקשה העותרת להורות למשיבים להעניק לה רישיון עסק. 

3. על מנת שלא להלאות את הצדדים, אחזור בקצרה על השתלשלות העניינים הרלוונטית לעתירה שלפנינו בלבד.

ביום 5.12.05 הגישה העותרת לועדת הרישוי בקשה לקבלת רישיון עסק. במהלך שנת 2006 התקיימו בין נציגי העותרת לבין ממלאי תפקידים בועדת הרישוי מספר פגישות בנוגע לתנאים שהוצבו בפני העותרת לצורך קבלת רישיון העסק.

בפגישה שהתקיימה ביום 2.7.06 מסר מנהל מחלקת רישוי ופיקוח בעירייה לנציגי העותרת את הדרישות המהוות תנאי לקבלת הרישיון - הקמת גדר בגובה של 5 מטר שמטרתה הסתרת תכולת המגרש וכן קירוי של חלק מן המגרש.

4. לאחר שהתקיימו הליכים שונים בין הצדדים (הוצאת צו הפסקה מנהלי שהוציאה ועדת הרישוי, דיון בבית משפט השלום בחיפה בבקשה לביטול צו ההפסקה המנהלי (בש"א 4886/06), הגשת כתב אישום נגד העותרת בגין עבירה של ניהול עסק ללא רישיון (עמ"ק 1133/06), מתן צו סגירה שיפוטי לעסק אשר נדחה מעת לעת), התקיימה ביום 5.12.07 ישיבה נוספת של ועדת הרישוי בה השתתפו נציגי העותרת, מהנדס העיר והיועץ המשפטי של העירייה. באותה פגישה לא הועלה כל נימוק מטעם נציגי ועדת הרישוי לאי מתן רישיון עסק לעותרת, זולת הדרישה להקמת הגדר והקירוי שנבעה משיקולים של חזות פני העיר.

5. בסופו של דבר, ביום 19.12.07 לאחר סיור שנערך במקום בו מתנהל העסק, התקיים דיון נוסף של ועדת הרישוי בראשותו של ראש העיר, שהיה גם יו"ר ועדת הרישוי. בתום הדיון החליטה ועדת הרישוי כי בכפוף למילוי התנאים בנוגע להקמת הגדר וקירוי וכן הגשת תוכנית שתכלול הסדרי תנועה, יינתן לעותרת רישיון עסק (להלן – "ההחלטה הראשונה").

6. בגין החלטה זו הגישה העותרת את העתירה בעת"מ 336/08 שנדונה כאמור בפני כב' השופט קיסרי. בעתירה הנ"ל טענה העותרת כי דרישת המשיבים לקירוי והקמת הגדר על מנת שלא לפגוע בחזות העיר משוללת כל יסוד חוקי ודינה להתבטל.

כב' השופט קיסרי קיבל את העתירה וקבע כי דרישת ועדת הרישוי לגידור וקירוי כתנאי למתן רישיון עסק לעותרת אינה חוקית. לפיכך, הורה כב' השופט קיסרי על ביטול תנאי זה ועל מתן רישיון עסק לעותרת בתנאים שקבע (קבלת אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה להסדרי תנועה וכן – במידה ונכלל בין התנאים שקבעה המשטרה תנאי של גידור המגרש – ביצוע הגידור בהתאם לנדרש על ידי המשטרה).

7. על פסק הדין הגישו המשיבים ערעור לבית המשפט העליון. בפסק דינו של בית משפט העליון (עע"מ 6189/08) מיום 12.5.10 נכתב בין היתר כדלקמן: "הוברר כי ההליך שנערך לגבי רישוי המשיבה לא כלל הפניית הבקשה לחוות דעת המשרד להגנת הסביבה... בנסיבות אלה איננו רואים מנוס מקבלת הערעור, בלא שנידרש לנושאים אחרים. המערערים [המשיבים כאן] יפנו תוך 14 יום מהיום למשרד לאיכות הסביבה בצירוף כל החומר הרלוונטי... משתוגש חוות דעת המשרד לאיכות הסביבה יתנו המערערים החלטתם... הערעור מתקבל לפי האמור, ופסק הדין קמא יתבטל" (הדגשה שלי י.ו).

בהתאם, פנתה רשות הרישוי למשרד להגנת הסביבה אשר נתן ביום 13.6.10 את אישורו לבקשה בתנאים מסוימים שעל העותרת  למלא. העותרת מילאה אחר תנאים אלה, וביום 15.7.10 הודיעה על כך למשרד להגנת הסביבה.

8. ביום 5.7.10 התקיימה ישיבה נוספת של ועדת הרישוי אשר החליטה כי על העותרת לעמוד בתנאי הרישיון שהוצא על ידי המשרד להגנת הסביבה, וכן ניתנת לעותרת אורכה בת חודשיים להמציא על פי דין אישוריהם של כל יתר גורמי הרישוי, "כולל ועדת תכנון ובניה "מורדות הכרמל" (להלן – "ההחלטה השניה")

החלטה זו היא נשוא העתירה שבפנינו.

טענות העותרת

9. העותרת טוענת כי המשיבים הטעו את בית המשפט העליון במהלך הדיון שהתקיים בערעורם שם עת טענו כי בקשת העותרת לרישיון עסק לא הועברה על ידם לאישור המשרד להגנת הסביבה, ובגין כך, בוטל פסק דינו של כב' השופט קיסרי והדיון הוחזר לועדת הרישוי. לטענת העותרת, בניגוד לנטען, עוד בחודש אוקטובר 2006 הועברה הבקשה למשרד להגנת הסביבה על ידי המשיבים.

לגוף העניין, טוענת העותרת כי לאחר מתן פסק דינו של בית המשפט העליון וכמצוות פסק הדין, לא היו רשאים המשיבים לדון בבקשה לרישוי עסק בהתעלם מכל ההליכים הקודמים וכי היה עליהם לדון אך ורק באישור של המשרד להגנת הסביבה.

העותרת טוענת עוד כי הדרישה המפורטת בהחלטה השנייה כי על העותרת להמציא על פי דין אישוריהם של כל יתר גורמי הרישוי, אינה מתקבלת על הדעת, אינה מפורטת ועומדת בניגוד לכל דין. כן טוענת העותרת כי המשיבים מנועים מלהתנות את מתן הרישיון בתנאים שונים מאלה שהותנו על ידם בעבר. נטען עוד כי ההחלטה היא בלתי סבירה, ניתנה בשיהוי ניכר, מונעת משיקולים זרים ודינה להתבטל.טענות המשיבים

10. המשיבים טוענים כי העותרת לא המציאה לועדת רישוי עסקים את כל הרישיונות הנדרשים מכל גורמי הרישוי הרלוונטיים ולפיכך לא ניתן לתת לה רישיון עסק. אציין כי המשיבים אינם מפרטים בתגובתם אלו רישיונות נדרשים והטענה נטענה בעלמא.

המשיבים טוענים עוד כי העותרת לא עמדה בתנאים שהוצבו לה על ידי ועדת הרישוי וכן הוסיפה וטענה כי על העותרת לקבל כתנאי לקבלת רישיון העסק אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה "מורדות הכרמל" .

מהלך הדיון

11. בדיונים שהתקיימו בעתירה (אשר נדחו מעת לעת נוכח טענת ב"כ המשיבים לקשיים בכינוס ועדת הרישוי), טענה העותרת כי היא מילאה אחר כל התנאים של משרד להגנת הסביבה וכי המפקח מטעם המשיבים ביקר בעסק ואישר כי התנאים מולאו, ואף מסר אישור על כך (האישור ניתן לב"כ המשיבים במעמד הדיון על מנת שימסור את האישור לועדת הרישוי). בהתאם, הודיע ב"כ המשיבים כי הוא ידאג לכינוס ועדת הרישוי על מנת שתיתן החלטה סופית.

12. בתאריך 4.4.11 החליטה ועדת הרישוי כי אין להעניק לעותרת רישיון עסק וכי עליה להמציא הסכמת ועדת תכנון ובניה "מורדות הכרמל" למתן הרישיון (להלן – "ההחלטה השלישית"). החלטה זו מבטלת למעשה את ההחלטה השנייה נשוא העתירה, ועל כן הדיון להלן יתייחס להחלטה השלישית בלבד.

דיון והכרעה

13. טרם הדיון לגוף העניין, אעיר כי טענת העותרת כי המידע שמסרו המשיבים לבית המשפט העליון לפיו לא נעשתה כל פנייה על ידם למשרד להגנת הסביבה היה מוטעה, אכן התבררה כנכונה.

בפניית המשיבים למשרד להגנת הסביבה מיום 2.6.10, צויין מפורשות כי מדובר בבדיקה חוזרת של הבקשה וכי תאריך ההגשה האחרון היה ב- 26.10.06 (עוד ראו בעניין זה תצהירו של מר חיים וייסלברג מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים בעירייה). אעיר כי המשיבים התעלמו לחלוטין מטענת העותרת בעניין זה במסגרת תשובתם לעתירה, וככל הנראה לא בכדי. התנהגות המשיבים כבר זכתה לביקורת קשה של כב' השופט קיסרי בפסק דינו כי ""המשיבים נהגו בעותרת שלא כדין במשך תקופה ממושכת בכל הנוגע לטיפול בבקשתה לקבלת רישיון", ואין לי אלא להצטרף לדברים אלה.

ועתה לגוף העניין

14. ביום 19.12.07 לאחר סיור שנערך במקום בו מתנהל העסק התקיים דיון בועדת הרישוי בראשותו של ראש העיר שהוא גם יו"ר ועדת הרישוי. בסופו של הדיון קיבלה ועדת הרישוי את ההחלטה הראשונה כדלקמן:

"דוחים את המשך הדיון עד 13.1.08
סוכם:


הקמת קיר שסוכם בין מהנדס העיר לבין אדריכל הנוף מר דווירי מקובל בגובה 2.5 מ' + 1 מ' דקורטיבי.
מר דווירי יחד עם מהנדס העיר יבדוק מה לטובת חזות העיר וימליצו על כך לועדה והמבקשת מתחייבת לבצע לפי הצורך הקיים והפיתוח של המקום.
המבקשים יגישו תוכנית הגשה לועדה שתכלול הסדרי תנועה וקירוי בסדר גודל של שטח עד 700 מ"ר לאיחסון.

      רישיון עסק ינתן בכפוף לאמור ב-3 תנאים אלה.
            יטופל לדחית צו הסגירה עד 15.1.08".

על פי החלטה זו, מחוייבת הייתה ועדת הרישוי לתת לעותרת רישיון עסק בהתמלא שלושת התנאים המפורטים בהחלטה, ואשר הוצגו לעותרת כתנאי לקבלת הרישיון. כל תנאי נוסף שלא צויין בהחלטה, כדוגמת התנאי לקבלת אישור הועדה לתכנון ובנייה, חורג ממסגרת ההחלטה וממילא בטל.  ברי כי הרשות המינהלית אינה רשאית לסטות מהחלטותיה היא, המחייבות לא רק את האזרח, אלא בראש ובראשונה את הרשות עצמה. לפיכך, התחייבות רשות הרישוי להעניק לעותרת רישיון עסק בהתמלא שלושת התנאים המפורטים בהחלטה, מונעים מהרשות מלהתכחש להתחייבותה להעניק את הרישיון בהתמלא התנאים.

ראו ע"א 6996/97 חברת עבאדה בע"מ נ' רשות הפיתוח על ידי מנהל מקרקעי ישראל פד"י נג(4) 117 בעמ' 123:

"קיימים טעמים נוספים המצדיקים את החלתו של עקרון ההשתק דווקא במשפט המנהלי. בין טעמים אלה אפשר למנות את חובת ההגינות המוגברת המוטלת על רשויות מנהליות; הצורך בשיויון ביחסים שבין הרשויות לבין הפרט; המשקל המיוחד שראוי לתת למצגיהן של רשויות מנהליות".

במשך שנים הציגה רשות הרישוי בפני העותרת מצג בדבר התנאים שעליה למלא לצורך קבלת רישיון העסק. התנאי לקבלת אישור הועדה לתכנון ובניה מעולם לא נכלל ביניהם. די בכך כדי למנוע מהרשות לעמוד על תנאי זה כיום, לאחר חלוף למעלה מ -6 שנים ממועד הגשת הבקשה לרישיון עסק.

אין לי אלא להפנות בעניין זה לקביעתו של כב' השופט קיסרי בפסק דינו כי: "לא מצאתי שבזמן כלשהו נאמר על ידי המשיבים (או על ידי ממלאי תפקיד בעירייה) שבהיבט של תכנון ובניה נדרשת פעולה מצד העותרת בנוגע להיתר למתקנים או להתאמת השטח הבנוי במגרש לתוכנית המתאר. נימוקים כאלה המועלים על ידי המשיבים לראשונה במסגרת הליך זה אינם יכולים להישמע". (סעיף 19 לפסק הדין). ושוב – אין לי אלא להצטרף לקביעה זו.

15. למעלה מן הצורך אוסיף כי העותרת ציינה בתגובתה כי עוד בשנת 2005, העבירה רשות הרישוי את הבקשה לרישיון עסק לועדה לתכנון ובניה "מורדות הכרמל" וכי פקח הועדה ביקר במקום העסק. העותרת ציינה כי לא התקבלה כל התנגדות מטעם הועדה לתכנון ובנייה להענקת הרישיון לעותרת, ויש להניח כי זו הסיבה מדוע לא נכלל תנאי חדש זה בגדר התנאים שהציבה רשות הרישוי לעותרת בהחלטה הראשונה.

מכל מקום, כאמור לעיל, רשות הרישוי מנועה כיום, לאחר חלוף שנים, להתנות את מתן רישיון העסק לעותרת בתנאי חדש שלא בא זכרו בגדר התנאים שהוצבו בפני העותרת בהחלטה הראשונה מיום 19.12.07.


16. בהחלטה השלישית של ועדת הרישוי, שהיא החלטתה האחרונה, הותנה מתן הרישיון בקבלת אישור הועדה לתכנון ובנייה בלבד. משמע מכאן, שהעותרת מילאה אחר כל יתר התנאים שנקבעו בפסק דינו של כב' השופט קיסרי או שהרשות ויתרה על תנאים אלה. לפיכך, עם ביטול התנאי הנוגע לקבלת אישור הועדה לתכנון ובניה, כאמור בהחלטה זו, הוסר המכשול האחרון (כך יש לקוות) בדרך הארוכה שעשתה העותרת, מאז שנת 2005, לקבלת הרישיון המיוחל.

17. התוצאה היא שאני מקבלת את העתירה ומורה למשיבים להעניק לעותרת רישיון עסק ללא כל תנאי.אני מחייבת את המשיבים, ביחד ולחוד, לשלם לעותרת הוצאות בסכום של 20,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק רישוי עסקים

 2. רישיון לשלט בחנות

 3. רישיון עסק למכולת

 4. בקשה לרישיון רוכלות

 5. רישיון קו לנסיעת שירות

 6. הפעלת עסק ללא תעודת גמר

 7. רישיון לניהול עסק מינימרקט

 8. ביטול החלטה לבטל רישיון עסק

 9. בקשה להאריך תוקף רישיון עסק

 10. הפעלת חניון בניגוד לתנאי רישיון

 11. בקשה לקבלת רישיון עסק מסוג מזנון

 12. רישיון עסק למכירת חלקי חילוף לרכב

 13. עיסוק בעסק הטעון רישוי ללא רישיון

 14. גן אירועים ללא רישיון - ביטול הזמנה

 15. רישיון עסק לעיבוד ניצול מיחזור פסולת

 16. ערעור מנהלי סעיף 22 לחוק רישוי עסקים

 17. פתיחת עסק לפני שהוגשה בקשה לרישיון עסק

 18. זיכוי מעבירת ניהול עסקים בקניון ללא רישיון

 19. עתירה נגד סירוב לתת רישיון עסק להפעלת חניון

 20. בקשה לעיון חוזר בהחלטה לביטול רישיון עסק זמני

 21. תביעת פיצויים נגד תחנת דלק שפעלה ללא רישיון עסק

 22. מה העונש על ניהול אולם אירועים ללא רישיון עסק ?

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון