איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה:

המבקש - מר סאמי אבו שרקיה (להלן - המבקש), המשיבה מס' 3 ושני מועמדים נוספים (המשיבים 4-5) הגישו את מועמדותם במכרז פנימי מס' 3/10 שפירסמה המשיבה 1 - מועצה מקומית ערערה (להלן - המועצה) לאיוש משרת מזכיר המועצה (להלן - המכרז).

כעת מונחת בפנינו בקשתו של המבקש למתן צו מניעה זמני אשר ימנע מהמשיבה 3 - אתי דהאן (אשר תיקרא להלן - המשיבה) להשתתף במכרז, וזאת עד להכרעה בתביעה העיקרית שהגיש המבקש למתן צו קבוע שימנע מן המשיבה להשתתף במכרז.
נקדים אחרית דבר לראשיתו ונציין כבר בפתח הדברים כי המחלוקת בין הצדדים נסובה על השאלה האם יש לראות במשיבה עובדת מועצה שמונתה כדין לתפקידה באופן המאפשר לה להשתתף במכרז פנימי שמקיימת המועצה, אם לאו.

זאת ועוד, והגם שעסקינן בהליך של בקשה לסעדים זמניים המוכרע על פי ראיות לכאורה, הרי שבמהלך הבירור שהתקיים בפנינו, התברר כי הלכה למעשה אין מחלוקת בין הצדדים לגבי העובדות שביסוד הבקשה והתביעה, הגם שבכל הנוגע לפרשנות ולנפקות שיש ליתן לאותן עובדות, חלוקים הצדדים ביניהם מן הקצה אל הקצה.

העובדות
אלו העובדות שביסוד בקשה זו, אשר אינן במחלוקת בין הצדדים:
1. המשיבה מועסקת בפעל בתפקיד מנהלת לשכת ראש המועצה מזה כ-12 שנה (כאשר בשלוש השנים האחרונות היא אף ממלאת בנוסף את מקומו של מזכיר המועצה), ואין חולק בין הצדדים כי לא התקבלה לתפקידיה אלו במכרז.

2. באשר לנסיבות קבלתה של המשיבה לעבודה במועצה, אין חולק בין הצדדים, כי המשיבה התקבלה לעבודה כמנהלת לשכת ראש המועצה בתקופת כהונתה של הוועדה הקרואה במועצה ביום 28/8/98 וזאת באמצעות חברת כח אדם "עדיף".

3. בחודש 5/99 התקבלה המשיבה לעבודה על ידי הועדה הקרואה במישרין (ראה: מכתב העסקה מיום 2/5/99 אשר ניתן למשיבה ע"י יו"ר המועצה הקרואה דאז - מר ציון הדר - נספח ה2 לתגובת המועצה).

4. בחודש 6/02 עם סיום כהונתה של הועדה הקרואה, התקבלה החלטה על ידי מועצת הועדה הקרואה לסיים את עבודתם של המשיבה ושל עובד נוסף שהתקבל לעבודה ע"י המועצה הקרואה.
בהחלטת מועצת הועדה הקרואה מחודש 4/02 הוחלט לפטר את ההמשיבה ולהעניק לה תנאי פרישה מועדפים בשיעור של 150% פיצויי פיטורים ו-6 חודשי הסתגלות (ראה החלטת המועצה נספח ב' לתגובת המשיבה).

5. ביום 19/6/02 נשלח למשיבה מכתב ראש הועדה הקרואה (ראה: נספח ו' לתגובת המועצה), המודיע לה על פיטוריה ביום 30/6/02 בתנאים כפי שאישרה המועצה בישיבתה הנ"ל, ואמנם אין חולק בין הצדדים כי ביום 30/6/02 הסתיימה עבודתה של המשיבה במועצה והיא קיבלה את תנאי הפרישה (150% פיצויי פיטורים ו-6 חודשי הסתגלות כפי שקבעה המועצה).

6. לציין, כי אין חולק שלאחר הבחירות למועצה וכניסתה של המועצה החדשה לתפקידה, המועצה החדשה שנבחרה היתה מעוניינת בכך שהמשיבה תמלא את תפקיד מנהלת לשכת ראש המועצה.

אי לכך, ביום 14/7/102 נחתם בין המועצה לבין המשיבה הסכם מיוחד (ראה: מוצג ת/1), במסגרתו נקבע כי תמלא את תפקיד מנהלת הלשכה באותם תנאי העסקה ושכר שקיבלה בתקופת כהונתה של הועדה הקרואה.
כמו כן נקבע בהסכם כי הואיל והמשיבה נענתה לבקשת ראש המועצה לבוא ולמלא את המשרה, מתחייבת המועצה להעסיקה לתקופה של לא פחות מ-6 חודשים, תוך ציון כי ככל שתפוטר לפני חלוף תקופה זו, תקבל את השכר בגין 6 חודשים.
7. וכך, אין חולק כי החל מיום 14/7/02 חזרה המשיבה (לאחר הפסקה של שבועיים ימים) לכהן בתפקיד מנהלת לשכת ראש המועצה.

8. זאת ועוד, ביום 29/10/03 נחתם בין המשיבה לבין המועצה הסכם נוסף (ראה: נספח ג' לתגובת המשיבה), כדלקמן:
"הואיל והעובדת פוטרה מעבודתה במועצה ושולמו לה פיצויי פיטורים.
והואיל והעובדת חזרה לעבודתה במועצה, והיא מבקשת לרכוש את זכויות הפנסיה שלה החל מתחילת עבודתה בשנית
לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן –

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 2. העובדת התחילה את עבודתה במועצה ביום 28.8.98 וסיימה את עבודתה ביום 30.6.02 מאחר והועדה הקרואה שהיתה במקום סיימה את עבודתה ובמקומה נבחרה מועצה חדשה – ובגין תקופה זו קיבלה העובדת פיצויי פיטורים בסך השווה ל-150% משכרה.

העובדת הוחזרה לעבודתה ביום 14.7.02 ע"י המועצה החדשה שנבחרה תקופה קצרה קודם לכן.
3. העובדת תחזיר לקופת המועצה את כל סכום הפיצויים ששולמו לה, בצירוף הצמדה וריבית כדין ותרכוש בכך זכויות לקבלת פנסיה וכל הזכויות הנוספות שניתנו לעובד אשר יפרוש ו/או יפוטר מעבודתו במועצה – החל ממועד התחלת עבודתה במועצה ביום 28.8.98.
4. למען הסר ספק מודגש בזאת כי בעתיד כאשר העובדת תסיים את עבודתה במועצה מכל סיבה שהיא, היא תהיה זכאית לדרוש 150% בגין תקופת עבודתה במועדים 28.8.98 עד 30.6.02 ובאשר לשאר התקופה היא תהיה זכאית לפיצויים כפי שיוסכם עימה, או כל זכות אחרת בדרך של פנסיה, או בכל דרך אחרת כפי שתהיה מקובלת באותה עת".

9. אין חולק בין הצדדים כי בהמשך, החזירה המשיבה למועצה את פיצויי הפיטורים שקיבלה, אם כי אין אסמכתא ואף לא קיבלתנו תשובה ברורה לשאלה האם גם כספי דמי ההסתגלות הוחזרו.

10. מכל מקום, מאז ואילך המשיבה ממשיכה למלא את תפקיד מנהלת לשכת ראש המועצה וכאמור, מזה מספר שנים אף משמשת בנוסף כממלאת מקומו של מזכיר המועצה.

דיון והכרעה

11. מטעם המבקש הוגש תצהיר עדות ראשית של המבקש בתמיכה לבקשה.
מטעם המועצה הוגש תצהיר עדותו הראשית של ראש המועצה, מר ג'מיל מרזוק.
מטעם המשיבה 3 הוגש תצהירה של המשיבה 3.
מטעם המשיבים 4-5 לא הוגשה תגובה, הגם שבא כח המשיבים 4-5 התייצב לפרק זמן קצר לדיון במעמד הצדדים ועזב אותו מבלי לטעון לגופם של דברים.
מטעם משרד הפנים לא הוגשה תגובה ולא היתה התייצבות לדיון מפאת שביתת הפרקליטים שחלה באותה עת.

הואיל וכמעט ולא היה חולק בין הצדדים לגבי העובדות שביסוד המחלוקת בתיק זה, סיכמו באי כח הצדדים את טענותיהם בעל פה בפנינו.

12. לטענת המבקש כאמור, המשיבה התקבלה לעבודתה במועצה ללא מכרז וללא אישור נחיצות משרה כמתחייב על פי דין, ועל כן היא מנועה מלהשתתף במכרז פנימי שמקיימת המועצה.

מנגד, לטענת המשיבה והמועצה, אין יסוד לסברת המבקש כי המשיבה מנועה מלהציג את מועמדותה למכרז הפנימי שבנדון, מן הטעמים הבאים בנפרד, ומקל וחומר במצטבר:

א. מלכתחילה, קיים פטור למכרז לתפקיד מנהלת לשכת ראש המועצה, ועל כן לא נפל כל פגם באופן קבלתה של המשיבה לתפקידה במועצה, והיא רשאית להשתתף במכרז פנימי שעורכת המועצה כמו כל עובד אחר.

ב. לחלופין ואפילו ייקבע כי חלה חובת מכרז לתפקיד מנהלת לשכת ראש המועצה הרי שהמשיבה מועסקת ברצף במועצה מזה 12 שנים ולא חל נתק ברציפות עבודתה בשל תקופה קצרה של שבועיים ימים בהם לא הועסקה במועצה בפעל.

ג. משכך, והואיל והמשיבה התקבלה לתפקיד בשנת 98', הרי שעל פי הנחיות משרד הפנים, גם מי שהתקבל ללא מכרז לעבודה ברשות המקומית לפני שנת 2000, יש לראות את קבלתו לעבודה כקבלה כדין ובכלל זה הוא יהיה זכאי להשתתף במכרזים פנימיים שמקיימת הרשות.

אי לכך לטענת המשיבות, זכאית המשיבה להשתתף במכרז הפימי שבנדון ודין הבקשה והתביעה להדחות מכל וכל.

נפנה איפוא לדון במחלוקות שנפלו בין הצדדים.

13. עסקינן בענייננו במכרז פנימי לאיוש משרת מזכיר המועצה המקומית.

נקודת המוצא לדיוננו, ונראה כי אף המשיבות אינן חולקות על כך, היא שתנאי להגשת מועמדות למכרז פנימי במועצה מקומית, הוא קבלה כדין לעבודה במועצה.
בעניין זה, נקבעו זה מכבר הנחיות משרד הפנים כי רק עובדים שהתקבלו כדין לעבודה ברשות המקומית רשאים לגשת למכרז, והדבר אף הובהר ב"רחל בתך הקטנה" בפסק הדין המנחה בע"ע 1453/04 משרד הפנים – המועצה המקומית אלשאג'ור ואח' (פסה"ד מיום 25/6/06), שם נקבע על ידי בית הדין הארצי, בין היתר כי:
"הנחיית שר הפנים בדבר הזכות לגשת למכרזים פנימיים לעובדים שהתקבלו כדין בלבד, תואמת איפוא את הדין הכללי החל ברשויות המקומיות..."

וכן נקבע:
"מוסד זה של המכרז הפנימי מעוגן ומושרש היטב ברחבי השרות הציבורי וכלליו ברורים וידועים. מעצם טיבו של המכרז הפנימי, הוא נועד לעובדים הקבועים שהתקבלו כדין, לאמור – במכרז פומבי. הנחיה ברוח זו קיימת בשרות המדינה (הודעת נציב שרות המדינה מס' סד/23 והיא מעוגנת אף בתקש"ר (פיסקה 11.411). למעשה אין חולק על קיומה של נורמה זו לא בכלל ולא ברשויות המקומיות. אף שאין בחוק או בתקנות כל הוראה מפורשת לעניין זכות ההשתתפות במכרז פנימי השמורה רק לעובד מן המניין שהתקבל כדין ובמכרז פומבי, נורמה זו קיימת ונובעת מעצם מהותו וטיבו של המכרז הפנימי החל על עובדים שהתקבלו כדין וניתן אף לאמר שהדבר מצוי אף בידיעת הדיינים"

דא עקא, שבענייננו, המשיבות אשר אינן כופרות בהלכה זו, טוענות כי בנסיבות המקרה שבנדון, התקיימו התנאים המאפשרים למשיבה להשתתף במכרז הפנימי שבנדון, ועל כן נפנה להלן לבחון את טענותיהן אלו.

לטענה בדבר פטור מחובת מכרז לתפקיד מנהלת לשכת ראש המועצה

14. וכך, לטענת המשיבות על פי תקנה 2(ב)(3) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם - 1979 איוש משרת מנהל לשכת ראש העיריה פטור מחובת מכרז.

לטענתן, תקנה זו הותקנה מכח סעיף 170 (ג) לפקודת העיריות [נוסח חדש], אשר הוחל על קבלת עובדים לעבודה במועצות המקומיות מכח סעיף 34 א' לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] ולכן גם איוש משרת מנהלת לשכת ראש מועצה מקומית, פטור מחובת מכרז.

אין בידינו לקבל את טענתן זו של המשיבות, ונבאר טעמינו להלן.

15. בכל הנוגע לקבלת עובד מועצה מקומית לעבודה, קובע סעיף 139 לצו המועצות המקומיות א', התשי"א-1950 (להלן – צו המועצות המקומיות), כי:
"מועצה רשאית - ולפי דרישת הממונה על המחוז חייבת - להעסיק מזכיר, גזבר ומהנדס, אך אפשר למנות אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות המפורטות"

סעיף 140 לצו המועצות המקומיות, קובע כי:
"(א) ראש המועצה רשאי למנות למועצה עובדים שלא פורטו בסעיף 139 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר.
(ב) לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף קטן (א) אלא על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962".

הואיל ומשרת מנהלת לשכת ראש המועצה, אינה נקובה בסעיף 139 לצו, אין זאת אלא שעל קבלה לעבודה במשרה זו במועצה מקומית חל סעיף 140 לצו המועצות המקומיות הקובע כי לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף זה, אלא על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962 (להלן - צו השירות).

סעיף 10 לצו השירות קובע כי:
"לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא למשרה פנויה בתקן".

וסעיף 13 לצו השירות קובע כי:
"לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא לאחר שראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך על ידיו הכריז על המשרה בפומבי, בין שנתפנתה המשרה ובין שהיא עשויה להתפנות".

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977 (להלן – צו קבלת עובדים), קובע כיצד תאויש משרה במועצה מקומית ואף קובע אלו משרות פטורות ממכרז.

וכך, סעיף 9 לצו זה קובע:
"על אף האמור בסעיף 8, לא תחול חובת עריכת מכרז פנימי על סוגי משרות אלה:
(1) משרות של מורים בבתי ספר יסודיים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;
(2) משרות של מורים בבתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על-תיכוניים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;
(3) משרות של גננות בגני ילדים או בגנונים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;
(4) משרות של עובדים סוציאליים כשירים, בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית או בוגרי קורס של המכון לעובדים סוציאליים, אשר קיבלו מילגת לימודים לקראת קבלת הסמיכות ממשרד הסעד או מהרשות המקומית והתחייבו לעבוד כעובדים סוציאליים ברשות המקומית לתקופה של שנתיים לפחות".

הנה כי כן, צו זה החל על איוש משרות במועצה מקומית, אינו פוטר את משרת מנהלת לשכת ראש המועצה מחובת מכרז, וזאת במובחן מן ההוראות החלות על איוש משרה זו בעיריה, והכל כפי שיבואר להלן.

16. בדומה לסעיף 139 לצו המועצות המקומיות, קובע סעיף 167 לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן-פקודת העירית), מי הם בעלי התפקידים הבכירים שימונו ע"י מועצת העיריה.
בדומה לסעיף 140 לצו המועצות המקומיות, סעיף 170 לפקודת העירית, כנוסחו נכון לחודש 8/01 קבע:
"(א) ראש העיריה רשאי למנות לעיריה עובדים שלא הוזכרו בסעיף 167 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר.
"(ב) לא יתמנה אדם לעובד לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על פי כללים לפי סעיף קטן (ג)".
"(ג) השר באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע בתקנות כללים בדבר דרכי מכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות וסוגי משרות שעליהן לא תחול, בתנאים שיקבע, חובת מכרז.
"(ד) לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן (ב) על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכת תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959" (ההדגשה הוספה - א.ר.ק.).

ואמנם, מכח סמכותו לפי סעיף 170(ג) לעיל, התקין שר הפנים את תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש"ם-1979, (להלן - תקנות העיריות מכרזים) הדנות בדרכי קבלת עובדי עיריה כהגדרתם בסעיף 170(א) לפקודה, לעבודה.

וכך, תקנה 2(א) לתקנות העיריות מכרזים קובעת את החובה לערוך מכרז פומבי, כדלקמן:
"התפנתה בעיריה משרה בדרגה 7 ומעלה של הדירוג המינהלי שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, או בדרגה 37 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים, ולא נתמלאה בדרך אחרת - יפורסם עליה מכרז פומבי".

עם זאת תקנה 2(ב) לתקנות המכרזים החלות על העיריות, קובעת פטור מחובת מכרז כדלקמן:
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על סוגי המשרות האלה:
(1) ...
(2) ...
(3) מנהל לשכה, או מזכיר אישי של ראש העיריה, או מזכיר אישי של סגן ראש העיריה בשכר, שהעסקתו אושרה על ידי המועצה" (ההדגשה הוספה - א.ר.ק.)

17. הנה כי כן, במובחן מן ההוראות החלות על איוש משרה במועצות מקומיות, ההוראות שחלו על איוש משרה בעיריות קבעו פטור מפורש מחובת מכרז לאיוש משרת מנהל/ת לשכת ראש העיריה.
אלא שבינתיים, במסגרת תיקון מס' 77 לפקודת העיריות (פורסם בספר החוקים 1805, י"ח באב, התשס"א, 7/8/01 ) תוקן סעיף 170(ב) לפקודת העיריות, על ידי הוספת חובת מכרז למשרות נוספות מעבר לאלו הנקובות בסעיף המקורי ובהמשך, לרבות במסגרת תיקונים 77 ו-88 לפקודת העיריות, אשר נכללו בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשמ"ד-2004 (פורסם בספר החוקים 1920, כ"ד טבת, התשס"ד, 18/1/04), תוקן סעיף זה פעם נוספת וכן תוקנו סעיפים נוספים לפקודת העיריות.
ודוק, במסגרת תיקונים אלו לא חל שינוי בסעיפים קטנים 170(א), (ג) ו-(ד) לפקודת העיריות, אך הוספו סעיפים קטנים (ה) עד (ח) שעניינם במינוי עובדי לשכת מבקר העיריה, וכן תוקן כאמור סעיף קטן 170 (ב), על ידי הוספת הפסקה לפיה חובת המינוי לפי סעיף קטן (א) על פי מכרז, תחול גם משרות המנויות בתוספת החמישית, למעט המנהל הכללי, אשר בנוסחו המתוקן קובע, כדקלמן:
"לא יתמנה אדם לעובד עיריה, לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית, למעט המנהל הכללי, אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על פי כללים לפי סעיף קטן (ג)".

כמו כן הוסף לסעיף 170 לפקודת העיריות סעיף 170(ב1) אשר קובע כדלקמן לגבי אותן משרות:
"(ב1)
(1) במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני ועדת המכרזים הדנה בענין, חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר קיום הרשעה של המועמד בעבירה שבשל אופייה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד; במהלך מינוי למשרת יועץ משפטי תונח לפני ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים חוות דעת כאמור, על ידי היועץ המשפטי של משרד הפנים; החליטה ועדת המכרזים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי, תחליט המועצה בענין מינוי אדם למשרה כאמור; בפסקה זו, "פקח" - לרבות נושא משרה בעיריה הממלא תפקידי פיקוח;
(2) שר הפנים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים שלגביהם תידרש חוות דעת היועץ המשפטי של העיריה כאמור בפסקה (1);
(3) השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת יקבע דרכי מסירת מידע בדבר קיום הרשעה של מועמד כאמור בסעיף זה.

אלא שבכך לא סגי, במסגרת תיקון מס' 33 לפקודת המועצות המקומיות, אשר נכלל באותו חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשמ"ד-2004 שנזכר לעיל, הוסף סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות, אשר קובע כדלקמן:
"(א) הוראות סעיפים 142א עד 142ג, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2 170ג3, 171, 191, 192, 203, 206, 210, 213 ו-249ב, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.
(ב) צו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, צו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, יתוקנו לפי סעיף קטן (א)" (ההדגשות הוספו - א.ר.ק.).

18. עיון בהוראות סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות מעלה כי אמנם בהתאם להוראותיו נקבע כי סעיף 170(ב) לפקודת העיריות בנוסחו המתוקן (הכולל חובת מכרז גם למשרות המנויות בתוספת החמישית, למעט המנהל הכללי), הוחל על המועצות המקומיות, כפי שהוחלו עליהם הוראות הסעיפים 142א עד 142ג, 167(ה), 167ב, 170ג2 170ג3, 171, 191, 192, 203, 206, 210, 213 ו-249ב, לפקודת העיריות בנוסחם המתוקן.
דא עקא, שבמובחן מן ההוראה בתיקון אשר קובעת כי "הוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות", לא קובע התיקון כי הוראות התקנות לפי סעיף 170 (ב), היינו הוראות תקנות העיריות המכרזים יחולו בשינויים המחויבים גם על מועצות מקומיות, ללמדך כי אין תחולה, כסברת המשיבות, להוראות תקנות העיריות מכרזים על איוש משרת עובד מועצה מקומית, ולעניין זה ממשיכות לחול על איוש משרת עובד מועצה מקומית הוראות צו המועצות המקומיות א, התשי"א-1950, צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962 וצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977, אשר כאמור אינן קובעות פטור מחובת מכרז לאיוש משרת מנהלת לשכת ראש המועצה המקומית.

19. אי לכך ולאור כל המבואר לעיל, אין לנו אלא לדחות את סברת המשיבות לפיה כביכול לאור סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות, חלות על מינוי עובדים למועצות המקומיות הוראות תקנות העיריות מכרזים.
כפעל יוצא מכך, אין לנו אלא לדחות את סברת המשיבות לפיה כביכול לאור תיקון 33 הנ"ל לפקודת המועצות המקומיות, משרת מנהלת לשכת ראש המועצה המקומית פטורה ממכרז, ואנו קובעים כי מלכתחילה חלה חובת מכרז על איוש משרה זו במועצה מקומית.
משזו קביעתנו, נפנה להלן לדון בטענותיהם החלופיות של המשיבות.

לטענה בדבר רציפות ההעסקה והנחיות משרד הפנים לגבי עובדים שהתקבלו לפני שנת 2000.

20. כאמור, לטענת המשיבות אפילו ייקבע כי חלה חובת מכרז לתפקיד מנהלת לשכת ראש המועצה הרי שיש לראות את המשיבה כמי שמועסקת ברצף במועצה החל משנת 98' ועל כן ולאור הנחיות משרד הפנים, המכשירות את העסקתו של מי שהתקבל ללא מכרז לעבודה ברשות המקומית לפני שנת 2000, זכאית המשיבה להשתתף במכרז הפנימי שבנדון.

את טענותיהן לגבי "כשרות" קבלתה של המשיבה לעבודה במועצה, מבססות המשיבות על הנחיות משרד הפנים מיום 26/8/07 בכל הנוגע לעובדים שהתקבלו לעבודה ברשות המקומיות שלא כדין.

המשיבות לא טענו כי משרד הפנים היפנה את ההנחיות הנ"ל למועצה המסוימת שבנדון אך היפנו אותנו להנחיות מיום 26/8/07 כפי שצוטטו בפסיקה לא אחת.

הרקע לאותן הנחיות מיום 26/8/07 נעוץ בכך שלמרבה הצער, התופעה של קבלת עובדים לעבודה ברשויות המקומיות שלא כדין הפכה לחזיון נפרץ בשנים האחרונות וחייבה את הגופים המוסמכים לפעול לביעור התופעה, על רקע המצב הקיים.

ואמנם, כפי שנזכר בלא מעט פסקי דין שעסקו בסוגיה זו, ביום 26/8/07 שוגרה לראשי רשויות מקומיות הנחיה מטעם מר ישראל שפיצר-מנהל אגף כוח אדם ושכר ברשויות המקומיות במשרד הפנים בעניין אותם עובדים שהתקבלו שלא כדין לעבודה ברשות המקומית, כדלקמן:
"בעקבות ביקורת שנערכה, התברר כי בחלק מהרשויות מועסקים עובדים שלא כדין, שנתמנו ללא מכרז וללא אישור נחיצות משרה. כדרישות צו המו"מ (שירות העובדים) וצו המו"מ (נוהל קבלת עובדים לעבודה).
בדיונים עם הפרקליטות ועם ההסתדרות, הוחלט על ידי משרד הפנים והפרקליטות לקבוע את התאריך 1.1.2000 כמועד יש להקפיד על הוראות הדין המפורטות לעיל.
עובדים שהתקבלו כך החל מ- 1.1.2000 אינם זכאים לקביעות ואינם רשאים להתמודד במכרז פנימי.
על פי המידע שברשותינו ברשות מועסקים עובדים כאמור.
על הרשות לפנות מיד בבקשה לאישור נחיצות משרה על פי הנהלים ובצירוף מבנה ארגוני. במקביל עליה לידע את העובד, כי במידה והמשרה תאושר, הוא יוכל להתמודד רק במכרז פומבי אם יתקיים, ובכל מקרה העסקתו במשרה ללא מכרז לא תוארך מעבר ל- 30.12.07.
איוש המשרות שאושרו יעשה בדרך הקבועה בצו המו"מ (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ויש לסיים את המכרזים עד ליום 31.12.07. לאחר המועד הנ"ל כל המשרות שלא קיבלו את אישורנו ולא אוישו כדין תבוטלנה בתקן הרשות המקומית.
על הרשות לידע את העובדים המאיישים את המשרות שלא בדרך מכרז כיום, על סיום עבודתם עם סיום הליכי המכרז ככל שתאושר המשרה, ולכל המאוחר עד ליום 30.12.07.
הריני להפנות תשומת לבכם לסעיף 26 לצו במו"מ (שירות עובדים) התשכ"ב-1962". (ההדגשה הוספה - א.ר.ק.).

מ"כלל הלאו" שבאותה הנחיה מבקשות המשיבות ללמוד על "כלל ההן", היינו כי עובדים שהתקבלו לפני 1.1.2000 זכאים לקביעות ורשאים להתמודד במכרז פנימי.

לשיטתן, המשיבה שבנדון התקבלה לעבודה במועצה עוד בשנת 1998 ויש לראות בה כמי שמועסקת ברצף מאז אותו מועד, ועל כן ולאור ההנחיות הנ"ל, היא זכאית להתמודד במכרז פנימי ברשות.

לחיזוק טענתם כי כך גם ראה משרד הפנים את העסקתה של המשיבה, מפנות המשיבות לעובדה שהמשיבה היא דמות מוכרת במועצה ובמשרד הפנים ועד כה לא התבקשה הפסקת עבודתה.

21. משכך הם פני הדברים נפנה להלן לבחון האם יש לראות את תקופת העסקתה של המשיבה במועצה שהחל משנת 98' כתקופה רצופה.

ודוק, בדוננו בשאלה זו, יש לבחון את השאלה לאור דבר החקיקה הרלוונטי המונח על הכף.
ואמנם, לעניין זה לא נעלמו מעינינו טענות המשיבות לפיהן פער של שבועיים ברצף ההעסקה, אינו עולה כדי ניתוק רצף העבודה לעניין חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן – חוק פיצויי פיטורים) ולא בכדי כך.

חוק פיצויי פיטורים הוא דבר חקיקה כללי החל על כלל העובדים במשק בין אם הועסקו על ידי המעביד הפרטי ובין אם הועסקו על ידי המעביד הציבורי.

ביסוד חוק פיצויי פיטורים, מונח הרציונאל לפיו, לעניין זכויות במשפט העבודה המגן ובמשפט העבודה הקיבוצי – יש לראות את 'המפעל' את 'מקום העבודה' לא רק בנושא של "בעלות" אלא גם כנשוא של "זכויות", כך שקיימת רציפות זכויות ותנאי עבודה מכוח עבודה באותו מפעל..." [ראה: דב"ע שם/91-3 יעל נוסבאום - עירית גבעתיים, פד"ע יב', 194; דב"ע מו/8-3 דלויה – בלזכה, פד"ע יח' 48].

ואמנם לאור תכלית זו, אילו נשאלנו לגבי רצף עבודתה של המשיבה לעניין חוק פיצויי פיטורים, לא היינו מהססים לקבוע, בנסיבות בהן אין חולק כי המשיבה החזירה למועצה את פיצויי הפיטורים שקיבלה בגין התקופה שבין 98' ל-2002, כי יש לראות את מלוא התקופה שהחל משנת 98' כתקופת עבודה רצופה לעניין חוק פיצויי פיטורים, הן מן הטעם שזו תכלית החוק והן מן הטעם שסעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים קובע במפורש כי נתק כאמור אינו מפסיק את הרצף לעניין חוק פיצויי פיטורים.

ודוק, מסקנתנו זו היא רלוונטית ונכוחה הן למקרה בו התקבלה העובדת לעבודה במועצה כדין והן למקרה בו התקבלה לעבודה במועצה שלא כדין, שכן מקורה של הזכות הוא במשפט העבודה המגן הכללי והיא רלוונטית לכל עובד ולכל מעביד, בין אם המדובר במעביד פרטי ובין אם המדובר במעביד ציבורי.

22. דא עקא, שלא זו השאלה הרובצת לפתחנו.
השאלה הרובצת לפתחנו במקרה זה היא האם יש לראות את תקופת העסקתה של המשיבה שהחל משנת 98' כתקופת עבודה רצופה לעניין עמידתה בתנאי הדין הקובעים את אופן קבלת עובד המועצה המקומית לתפקידו, וליתר דיוק, האם יש לראות את תקופת העסקתה של המשיבה כתקופת עבודה רצופה, לעניין החלת ה"פטור" שבהנחיות משרד הפנים הנ"ל.
במילים אחרות, שאלת הרציפות בענייננו נבחנת בהקשר של אופן איוש משרות בשירות הציבורי לאור הוראות הדין החלות על איוש משרות בשירות הציבורי.

24. בדוננו בשאלה זו, שומה עלינו ליתן את הדעת לאותן הוראות ולתכלית שביסודן.
כאמור סעיף 140 לצו המועצות קובע כי עובדים למועצה יתמנו רק למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר ובהתאם לצו שירות העובדים.

בהתאמה לכך קובע סעיף 2 לצו קבלת העובדים, כי לא יתמנה אדם כעובד במשכורת במועצה מקומית ולא יועבר ממשרה למשרה באותה מועצה אלא כאשר יש משרה פנויה בתקן.
 
סעיף 3 לצו קובע כיצד תאויש משרה בתקן, על פי סדר כדלקמן:
"משרה פנויה בתקן של רשות מקומית ניתן למלא באחת מאלה:
(1) העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית;
(2) מכרז פנימי;
(3) פנייה לשירות התעסוקה;
(4) מכרז פומבי;
(5) העסקה לפי חוזה מיוחד".

ובאשר לסדר המינוי, הרי שסעיף 7 לפרק הרביעי לצו שענייננו ב"העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית" קובע כי:
"העברת עובד קבוע ממשרה למשרה, שלא בדרך מכרז, מותרת בכפיפות לסייגים אלה:
(1) דרגתו של העובד המועבר אינה נמוכה מהדרגה הגבוהה ביותר הצמודה בתקן למשרה הפנויה;
(2) דירוגו של העובד המועבר זהה לדירוג שנקבע בתקן למשרה הפנויה".

בהמשך לכך, קובע סעיף 8 לפרק החמישי לצו שענייננו ב"מכרז הפנימי, כי:
"התפנתה משרה ברשות מקומית ולא הועבר אליה עובד קבוע המועסק באותה רשות, יפורסם עליה מכרז פנימי".

בהמשך לכך, קובע סעיף 38 (א) לפרק השישי לצו שענייננו ב"פנייה לשירות התעסוקה", כי:
"התפנתה ברשות מקומית משרה בדרגה ט"ו ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 3 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים ולא נתמלאה באחת מהדרכים המפורטות בפרקים ארבע וחמש, תזמין הרשות המקומית מועמדים מלשכת העבודה של שירות התעסוקה".

מנגד, ובכל הנוגע למשרה שהיא מעל דרגה ט"ז, קובע סעיף 40 לפרק השביעי לצו שענייננו ב"חובת מכרז פומבי", כי:
"(א) התפנתה ברשות מקומית משרה בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד, או בדרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים ולא נתמלאה באחת מהדרכים המפורטות בפרקים הרביעי, החמישי והששי - יפורסם עליה מכרז פומבי"

ולסיום, קובע הפרק השמיני לצו שענייננו ב"העסקה על פי חוזה מיוחד", כי:
"(א) לא יועסק אדם לפי חוזה מיוחד לתקופה שמעל שלושה חדשים ללא קבלת אישור מראש מינהל השירות או ממי שהסמיך לכך.
(ב) בקשה לאישור נחיצות מילוי משרה יש להגיש לפי טופס "ו" שבתוספת.
23. הנה כי כן, דיני המועצות המקומיות קובעות נוהל מובנה ומפורט בכל הנוגע לאופן איוש משרות פנויות בתקן המועצה המקומית, אשר ראשיתו בהעברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה מועצה.
ככל שלא הועבר אל המשרה עובד קבוע יפורסם על המשרה מכרז פנימי.
ככל שלא הועבר אל המשרה עובד קבוע ולא נמצא מועמד מתאים במכרז פנימי, יש לפרסם מכרז פומבי או לחילופין ככל שמדובר בדרגה ט"ו ומטה ניתן לאייש את המשרה באמצעות פניה ללשכת שירות התעסוקה.
ולבסוף, וככל שלא אוישה המשרה באף לא אחת מהדרכים הנ"ל, ניתן להתקשר בחוזה מיוחד לתקופה של 3 חודשים, או באישור משרד הפנים אף לתקופה ארוכה מכך.

נוהל זה, מגלם בחובו את העקרון שדרך המלך באיוש משרות בשירות הציבורי היא באמצעות מכרז, לגביו נפסק, בין היתר כי: "מוסד המכרז הוא אחד הסממנים הבולטים של עקרונות השוויון והדמוקרטיה במקום העבודה. מטרתו של המכרז היא לאפשר לכלל העובדים העונים על דרישותיו להתמודד בתנאים שווים, במסגרת הוגנת ומתוך שוויון הזדמנויות, על איוש המשרה הפנויה. זאת במגמה להבטיח שהמועמד המתאים ביותר ייבחר" [ראה: עס"ק 400024/98 הסתדרות העובדים החדשה-האיגוד הארצי לקציני הים - צים חברת השייט הישראלית בע"מ, פד"ע לו 97].
עוד נפסק לגבי המכרז, כי: "עקרון עריכת המכרז הפומבי לשם קבלת עובדים לשירות המדינה, בא כדי להבטיח לציבור שהטובים ביותר יתקבלו לעבודה ולא הקרובים ביותר" [ראה: דב"ע מד/4-20 חלמיש בע"מ - מועצת פועלי תל-אביב יפו ואח', פד"ע ט"ו 320].

24. אלא שבכך לא סגי. סעיף 4 לצו הנ"ל שכותרתו "אישור נחיצות מילוי משרה פנויה" דן בפיקוח התקציבי של משרד הפנים על איוש המשרות וקובע:
"התפנתה משרה הנמנית על אחד הסוגים המפורטים בסעיף 5, ניתן למלאה רק לאחר קבלת אישור נחיצות מילוי המשרה מאת השר או מראש מינהל השירות".

יותר מכך, סעיף 84 לצו מקנה למשרד הפנים סמכויות רחבות ביותר ביחס לאיוש משרות שלא כדין, וקובע:
"ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול מינוי למשרה פנויה שלא נעשה בהתאם לצו זה".

ודוק, לקיום תנאי זה של אישור נחיצות משרה, נודעת חשיבות רבה, לא פחותה מחשיבות איוש המשרה באמצעות מכרז.

כך, בע"ע 266/99 מועצה מקומית ירכא – זיאד תקתוק, פד"ע לז 105, נקבע ע"י בית הדין הארצי בנסיבות שבהן קוים מכרז אך ללא אישור נחיצות משרה מתאים, כי: "אנו מקבלים את עמדת היועץ המשפטי לממשלה כי מכרז אשר לא פורסם בהתאם לאישור הנחיצות ממשרד הפנים, הינו מכרז שנפל בו פגם מהותי. מהותיות הפגם מתבטאת בכך שגם אם הדבר נעשה בתום-לב ובהגינות, הרי שפרסום מכרז שלא על-פי אישור הנחיצות מנוגד להוראות הרשות הממונה תקציבית על המועצה ואשר לה מכלול השיקולים הכלליים ברמה הארצית לקביעת המשרות הנחוצות...
....הסמכות למנות עובדים כפופה, על-פי צו המועצות המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה), לאישור הנחיצות ממשרד הפנים. מכאן, שבהיעדר אישור כזה, מינוי ייעשה ללא סמכות (ולעניין זה אין צורך להבחין האם מדובר בהיעדר סמכות מלכתחילה או בחריגה מגבולות סמכות שניתנה), ולכן בטל".

26. מן האמור לעיל עולה כי אין המדובר בענייננו באסופת הוראות פורמאליות, אלא הנכון הוא כי הוראות שלושת צווי המועצות המקומיות הנ"ל, הינן בגדר מקשה אחת שנועדה לקדם שתי תכליות חשובות ומהותיות, האחת - כי כלל העובדים העונים על דרישות המשרה יוכלו להתמודד עליה בתנאים שווים הוגנים וחפים משיקולים זרים ושרירות, והשניה - כי איוש המשרה יהיה כפוף לביקורת של הרשות הממונה מבחינה תקציבית על המועצה.
מכאן, שכאשר נערך מכרז פנימי למשרה אליו ניגשים רק עובדי מועצה שהתקבלו כדין (היינו מכח מכרז כדין ובאישור נחיצות משרה), מובטח כי מחד תישמר המסגרת התקציבית ומאידך מובטח כי כל המועמדים למכרז הם כאלו שעברו את מבחן המכרז הפומבי בקבלתם לעבודה.
לעומת זאת, כאשר ניגשים למכרז הפנימי מועמדים שלא עמדו בכור ההיתוך הנ"ל, לא רק שנפגע עקרון השוויון וההגינות בקבלת עובדים לעבודה ברשות הציבורית, אלא גם נפרצת המסגרת התקציבית של הרשות, ומכאן ההקפדה על קיום כל תנאי הדין לאיוש משרה ברשות ציבורית בכלל ובמועצה מקומית בפרט.

27. כפי שציינו לעיל, על אף האמור לעיל, התופעה של קבלת עובדים לעבודה ברשויות המקומיות שלא כדין הפכה לחזיון נפרץ בשנים האחרונות וחייבה את משרד הפנים לפעול לביעור התופעה.

כאמור, לפי סעיף 84 לצו קבלת העובדים, הוסמך ראש מינהל השירות במשרד הפנים לדרוש ביטול מינוי למשרה פנויה שלא נעשה בהתאם לצו, וכך נעשה במסגרת אותן הנחיות משרד הפנים מיום 26/8/07.

יותר מכך, מעיון באותן הנחיות עולה כי מלכתחילה הורתן במעין פשרה שהושגה לאחר דיונים עם הפרקליטות ועם ההסתדרות, במסגרתם נדרש משרד הפנים לאזן בין קיום הוראות הדין והגשמת התכלית שביסודן לבין המצב בשטח לפיו עובדים רבים התקבלו שלא כדין לעבודה ברשות המקומית והועסקו כך במשך שנים רבות.
במסגרת אותו איזון ותוך התייחסות למשך הזמן בו הועסקו אותם עובדים שהתקבלו שלא כדין, נקבע כי מי שהתקבל לעבודה ברשות לפני ה-1/1/2000, "תוכשר" בדיעבד קבלתו לעבודה, ואילו לגבי עובדים שהתקבלו לאחר מועד זה, נקבעו הוראות מפורשות לגבי האפשרות להכשיר את מינוים מכאן ואילך או לחלופין להפסיק את עבודתם ברשות בכלל.
בעשותו כן, לא ביטל משרד הפנים את הוראות צוויי המועצות המקומיות או את התכלית המונחת ביסודן, ובוודאי שלא קבע כי עצם חלוף העיתים הינה דרך חלופית להתקבל למועצה כדין.
כל שנעשה במסגרת ההנחיות הנ"ל, היה לקבוע הוראת שעה חד פעמית, תוך התחשבות באותם עובדים שעקב חלוף הזמן (כפי שנקבע באותן הנחיות) שינו את מצבם לרעה, בבחינת "הרע במיעוטו".

28. לאחר ההבהרות הנ"ל לגבי תכלית הוראות הדין ומהות הנחיות משרד הפנים מיום 26/8/07, נפנה להלן לבחון האם בענייננו, יש לראות את המשיבה כמי שמועסקת ברציפות משנת 98' במועצה לצורך תחולת ההנחיות הנ"ל מיום 26/8/07.

וכך, בדוננו בשאלת רציפות העסקתה של המשיבה לעניין תחולת ההנחיות מיום 26/8/07 על קבלתה לעבודה במועצה המקומית, לא ניתן להתעלם מכך שהפגם שנפל מלכתחילה באופן קבלתה של המשיבה לעבודה במועצה עוד בשנת 98' בא במידה מסוימת על תיקונו, עת החליטה מועצת הוועדה הקרואה לסיים את עבודתה של המשיבה כפי שאכן אירע ביום 30/6/02.
ואמנם, עבודתה של המשיבה הופסקה באותו מועד והיא אף קיבלה את תנאי הפרישה שהובטחו לה על ידי מועצת הועדה הקרואה.

אלא מאי, וגם אם לאחר פרק זמן קצר ביותר, ביום 14/7/02 התקבלה המשיבה לעבודה מחדש במועצה הנבחרת.
ודוק, על מנת להעמיד דברים על דיוקם מן הראוי להבהיר כי לא מדובר בענייננו בביטול הפיטורים שהוצאו אל הפעל ע"י המועצה הקרואה , שכן אלו הוצאו אל הפועל בהתאם להחלטת מועצת הוועדה הקרואה, אלא המדובר בענייננו בקבלה מחדש לעבודה, כפי שניתן ללמוד מהוראות מהסכם ההתקשרות שבין הצדדים מיום 14/7/02.
בשלב זה, שומה היה על המועצה הנבחרת לאייש את משרת מנהלת לשכת ראש המועצה בדרך הקבועה לכך בצווי המועצות המקומיות ולקבל אישור נחיצות משרה לאותה משרה.

דא עקא, שאישור נחיצות משרה לא הוצג בפנינו, ואין חולק כי לא פורסם מכרז לאיוש המשרה.
כל שנעשה על ידי הצדדים הוא חתימה על אותו הסכם מיוחד מיום 14/7/02, אשר כמבואר לעיל, בהעדר אישור משרד הפנים תוקפו הינו ל-3 חודשים לכל היותר ואין בו משום מענה לדרישות הקבלה לעבודה כמתחייב מצווי המועצות המקומיות.
בכל הכבוד לדרך שבה בחרו הצדדים לרשום את משך תקופת עבודתה של המשיבה במועצה הרישומי המועצה, נתון פורמאלי זה אין בידיו לקבוע את המהות או לשנות ממנה.

לא זו אף זו, אלא שגם במשך השנים שחלפו מאז אותו מועד לא נקפו המשיבות אצבע כדי לתקן את הפגם שנפל באופן קבלתה של המשיבה לעבודה במועצה בפעם השניה, למרות שהיה בידיהן די והותר זמן לעשות כן, לרבות לאחר הפצת הנחיות משרד הפנים מיום 26/8/07.

לעניין זה, אף אין בידינו לקבל את סברת המשיבות כי במסגרת ההסכם מיום 29/10/03 נשמר רצף העסקתה של המשיבה במועצה החל משנת 98'.
כך, מלכתחילה עיון בהוראותיו המפורשות של הסכם זה מעלה כי לא היה חולק בין הצדדים נכון למועד חתימתו של ההסכם כי המדובר בנסיבות בהן המשיבה סיימה את עבודתה במועצה ביום 30/6/02 והתקבלה מחדש לעבודה ביום 14/7/02.
יתרה מכך, גם לגוף המוסכם בין הצדדים, לא התיימרו הצדדים במסגרת אותו הסכם לקבוע כי תקופת עבודתה של המשיבה במועצה תחשב כתקופה רצופה, אלא הבהירו בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים כי המדובר ברכישת זכויות לפנסיה, הא ותו לא.

עמד על כך גם מר ישראל שפיצר במכתבו מיום 7/12/10 אל המועצה (ראה: מוצג נ/2 אשר הוגש על ידי ב"כ המועצה בעצמו), כדלקמן:
"בהערת אגב יצוין, כי גם אם אושר ההסכם דלעיל, דבר המוכחש לחלוטין, הרי שמדובר על הסכם לרכישת זכויות פנסיה ותו לא".

29. סיכומם של דברים.

כמבואר לעיל, מבחינה משפטית אין המדובר בענייננו בתקופת עבודה רצופה, כי אם בנסיבות של פיטורים וקבלה מחדש לעבודה בשנת 2002, כך שכבר מטעם זה אין בידינו לקבוע כי התקיים בענייננו רצף עבודה לעניין תחולת הנחיות משרד הפנים מיום 26/8/07.

יותר מכך, מבחינה מהותית בנסיבות המקרה שבנדון, בהן התקבלה המשיבה לא פעם אחת בניגוד לדין לעבודה במועצה ובהן לא נקפו המשיבות אצבע כדי לתקן את הפגם – אין המשיבה יכולה לחסות בצל ההגנה שהעניקו הנחיות משרד הפנים מיום 26/8/07 לאותם עובדים ששינו מצבם לרעה עקב חלוף העיתים.

לעניין זה, המשיבות אשר תומכות את טענותיהן בהנחיותיו של מר ישראל שפיצר מיום 26/8/07 בוחרות משום מה להתעלם מקביעותיו המפורשות של אותו מר שפיצר בעניינה של המשיבה המסוימת שבנדון, כפי שבאו לידי ביטוי במכתבו מיום 7/12/10 (מוצג נ/2 לעיל), כדלקמן:
"8. מבירור שערכנו עולים העובדות הבאות:
א. הגב' דהן התקבלה לעבודה ביום 28.8.98 תחילה דרך חברת כ"א (9 חודשים) בתפקיד מנהלת לשכת ראש המועצה ובחודש 5/99 התקבלה לרשות כעובדת מועצה וזאת ללא מכרז (היתה רציפות מלאה בין תקופת עבודתה כעובדת חברת כ"א לעבודתה במועצה).
ב. ביום 30.6.02 נסתיימו יחסי עובד ומעביד בין הגב' דהן לבין המו"מ מאחר והועדה הקרואה סיימה את כהונתה.
ג. ביום 14.7.02 העובדת הוחזרה לעבודה ע"י המועצה החדשה שנבחרה.
ד. ביום 29.10.03 נחתם הסכם בין המו"מ לגב' דהן לפיו "העובדת תחזיר את כל סכום פיצויי הפיטורים ששולמו לה בצירוף הצמדה וריבית כדין ותרכוש בכך זכויות לקבלת פנסיה וכל הזכויות הנוספות שניתנו לעובד אשר יפרוש ו/או יפוטר מעבודתו במועצה – החל ממועד התחלת עבודתה במועצה ביום 28.8.98.
ה. בהערת אגב יצוין, כי גם אם אושר ההסכם דלעיל, דבר המוכחש לחלוטין, הרי שמדובר על הסכם לרכישת זכויות פנסיה ותו לא".
9. במידה והעובדות דלעיל הינן נכונות הרי שהגב' דהן אינה יכולה להתמודד במכרז פנימי ובמידה ולא תשזכה במכרז הרי שיש לערוך לה שימוע..." (ההדגשה הוספה – א.ר.ק.).

30. אשר על כן, ולאור כל המבואר לעיל - אין בידינו לקבוע כי המשיבה הועסקה ברציפות במועצה החל משנת 98' לצורך תחולת הנחיות משרד הפנים 26/8/07.

אי לכך, ומשקבענו כאמור לעיל כי המשיבה התקבלה שלא כדין לעבודה במועצה - אין זאת אלא שהמשיבה איננה רשאית לגשת למכרז הפנימי נשוא בקשה זו, ועל כן אנו נעתרים לבקשה לסעד זמני וקובעים כי המשיבה 3 איננה רשאית לגשת למכרז הפנימי שבנדון.

31. סוף דבר –

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, הבקשה לסעדים זמניים מתקבלת, ואנו וקובעים כי המשיבה 3 איננה רשאית לגשת למכרז הפנימי שבנדון.

משניתנה החלטה זו, התייתר הצורך בצו הארעי מיום 28/11/10 ועל כן אנו מורים על ביטולו.

המשיבה 1 תישא בהוצאות המבקש בסך כולל של 2,500 ₪ והמשיבה 3 תישא בהוצאות המבקש בסך כולל של 1,500 ₪, והכל לתשלום בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו, שאם לא כן ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפעל.
אין צו להוצאות כלפי המשיבים 2, 4 ו-5.

לאור התוצאה אליה הגענו בבקשה זו לסעד הזמני ובהינתן הסעד המבוקש בתיק העיקרי, יודיעו הצדדים, עד ליום 2/2/11 האם מבוקש על ידם להמשיך בהליכים בתיק העיקרי, או שמא מוסכם עליהם כי יינתן תוקף של פסק דין להחלטה זו במסגרת התיק העיקרי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון