בקשה לקבלת רישיון קבלן שירות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לקבלת רישיון קבלן שירות:

השופטת רונית רוזנפלד

פתח דבר
1. המערערות, שהן חברות העוסקות בתחום השמירה האבטחה והניקיון, הגישו בקשתן לפי הוראת סעיף 10א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם תשנ"ו- 1996 (להלן- "חוק קבלני כוח אדם" או "החוק") לקבל רישיון לעסוק כ"קבלן שירות". על החלטת מנהלת אגף הרישוי במינהל הסדרה ואכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן- המנהלת) מיום 28.12.2010, לפיה נדחתה בקשתן, סב הערעור שלפנינו, בו מעלות המערערות טענות רבות כנגד תקינות הליך קבלת ההחלטה, השיקולים העומדים בבסיסה, וסבירותה.

הוראות הדין והתשתית העובדתית הרלוונטית
2. ההסדרים כפי שנקבעו בחוק קבלני כוח אדם, עד לתיקון שהתקבל בו לאחרונה, נגעו בעיקרו של דבר לקבלני כוח אדם. בסעיף 10א, שהתקבל במסגרת תיקון מס' 6 לחוק, נקבע כי הוראותיו של חוק קבלני כוח אדם בסעיפים 2-9 והוראות נוספות, יחולו לגבי "קבלן שירות", בשינויים המחויבים, ובשינויים נוספים כפי שמפורט בהוראת הסעיף. "קבלן שירות" כהוראת ההגדרה שבתיקון הינו "מי שעיסוקו במתן שירות באחד מתחומי העבודה המפורטים בתוספת השנייה באמצעות עובדיו אצל זולתו". הוראותיו של החוק המוחלות על פי התיקון על קבלן שירות, הינן בעיקרו של דבר ההוראות המסדירות חובת רישוי. הוראות אלה חלות על פי התוספת השנייה לחוק על קבלן שירות בתחום השמירה האבטחה והניקיון. אף שהוראת התיקון פורסמה עוד בחודש יולי 2009, תחולת התיקון היא מיום 1.1.2010.

3. ביום 6.4.2010 הגישו המערערת 1 (להלן- כוח עוצמה), והמערערת 2 (להלן- תנופה כוח אדם) בקשתן לקבלת רישיון קבלן שירות. כוח עוצמה ציינה בבקשתה כי היא חברה העוסקת בתחומי השמירה והאבטחה ואילו תנופה כוח אדם הציגה עצמה כמי שעוסקת בתחום הניקיון. המערערת 3 (להלן- תנופה 1997) הגישה בקשתה לרישיון ביום 26.7.2010.
ביום 11.10.2010 הודיעה המנהלת למערערות על כוונתה שלא להיעתר לבקשתן למתן רישיון קבלן שירות, והזמינה אותן להשמיע טענותיהן בכתב בקשר לכך. במכתבה פירטה המנהלת את התשתית העובדתית והמשפטית עליה היא נסמכת. המערערות הגישו טיעוניהן בכתב לפני המנהלת, וביום 28.12.2010, כחודשיים לאחר שהוגשה עמדת המערערות, ניתנה החלטת המנהלת הדוחה את הבקשה לרישיון.

עיקרי ההחלטה מושא הערעור
4. בהחלטתה, מציינת המנהלת, כי בבקשות שהגישו המערערות לרישיון מופיעים מר אהוד שחם, מר אור שחם, והגב' שושנה שחם כמנהלים ובעלי מניות במערערות, אלא שלפי מקבץ של ראיות מנהליות שהוצגו לפניה, בפועל, המערערות מנוהלות על ידי מר מרדכי שחם. בכך שלא הוצגה עובדה זו בפני המנהלת יש משום הצגת מידע כוזב המצדיק סירוב מתן רישיון, וזאת בהתאם להוראת סעיף 6(א)(1) לחוק קבלני כוח אדם.
בהמשך לכך, נסמכת המנהלת בין השאר על הוראת סעיף 3(א)(3) לחוק, לפיו לא יינתן רישיון למבקש לעסוק כקבלן שירות, אם בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון הורשע מבקש הרישיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו בעבירה, שמפאת חומרתה או נסיבותיה, אינו ראוי לעסוק כקבלן שירות. המנהלת מפנה בהחלטתה לכך שהמערערות, כמו גם מי שמנהלן בפועל, מר מרדכי שחם, הורשעו במהלך 5 השנים שקדמו לבקשת הרישיון בעבירות מתחום דיני המיסים ומתחום דיני העבודה. המנהלת מפרטת בהחלטה את ההליכים השונים שהתנהלו כנגד המערערות וכנגד מר מרדכי שחם. לפי החלטתה, העבירות מושא ההליכים השונים הן כאלה שחומרתן ונסיבותיהן, בהצטברותן, מצביעות על המערערות כמי שאינן ראויות לעסוק כקבלני שירות.
עוד קבעה המנהלת בהחלטתה, כי המערערות הפרו חובות מהותיות המוטלות עליהן מכוח חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. בקשר לכך מציינת המנהלת כי כנגד כל אחת מן המערערות הוגשה שורה של הליכים משפטיים הנוגעים להפרת זכויות עובדים. המנהלת מפנה בהחלטתה להליכים שונים. משכך, לאור הוראת סעיף 6(א)(6) לחוק קבלני כוח אדם, גם מטעם זה אין להיעתר לבקשתן למתן רישיון.
בנוסף מצוין בהחלטה, כי כנגד המערערות 1 ו-2 ונגד בעליהן הוגש לאחרונה כתב אישום המייחס למר מרדכי שחם ולחברות שבשליטתו שורה של עבירות מס חמורות המתייחסות לשנים 2005-2009.

הערעור

5. נקדים ונאמר, כי בד בבד עם הגשת הערעור הגישו המערערות בקשה לעיכוב ביצוע ולמתן סעד ביניים המאפשר להן לנהל את עסקיהן. בהחלטת השופט פליטמן (כתוארו אז) מיום 19.1.2011, נקבע כי הבקשה לסעד ביניים תידון במעמד הדיון בערעור. בתום הדיון הופנו הצדדים לבחינת אפשרות של הסדר, ונקבע כי "בינתיים יישאר המצב על כנו".

עיקר הטענות שבערעור
6. לטענת המערערות, החלטת המנהלת אינה סבירה, אינה מידתית והיא פוגעת פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בחופש העיסוק. המערערות מצביעות על היות ההסדר החקיקתי לעניין רישוי קבלני שירות הסדר חדש, המשנה מיסודו את המצב הקיים בתחום. לטענתן, לא נקבעה בחוק הוראת מעבר, ולא הובהר כיצד יש לבחון את עניינן של חברות העוסקות בתחום מזה שנים. המערערות העוסקות בתחומי השמירה והאבטחה (כוח עוצמה) והניקיון (תנופה) זה עשרות שנים, יצרו מערך שלם של התחייבויות לעובדים, ספקים וצדדים שלישיים, והשקיעו משאבים רבים ברכישת ציוד ובהכשרת עובדים. בהחלטת המנהלת הדוחה את בקשתן נגרם להן, ולכל המערך הנסמך עליהן, נזק רב. במסגרת ההחלטה על המנהלת ליתן דעתה לכך שמדובר בעסק קיים. בהעדר תקופת מעבר נחשבת החלטת המנהלת כהחלטה שרירותית הלוקה בחוסר סבירות קיצוני.
המערערות טוענות כנגד הימנעות המנהלת מלהפעיל שיקול דעתה לפי הוראת סעיף 7 לחוק קבלני כוח אדם, שלפיו נתונה לשר האפשרות להורות, במקרה של אי חידוש רישיון או ביטולו, כי רשאי הקבלן להמשיך ולהעסיק את העובדים שהעסיק אצל זולתו ערב הביטול, "אם נוכח שהדבר דרוש לשם הגנה על העובדים ובהתחשב בנסיבות ביטול הרישיון או התלייתו או אי חידושו".
המערערות סבורות כי הלכה למעשה הוחלו עליהן הוראות החוק כאילו היו קבלני כוח אדם. מנימוקי ההחלטה עולה כי נבחנו אך שיקולים העוסקים במישור של תשומות כוח אדם מבלי לתת משקל להיבטים נוספים, המעידים על תקינות התנהלותן אל מול הרשויות השונות. על כך מעידים אישורים שונים שניתנו להן על ידי הרשויות המוסמכות לצורך הגשת מועמדות למכרזים, היעדר הרשעות קודמות, אישור מכון התקנים על עמידתן בדרישות התקן ועוד. לגישתן של המערערות, רישיונות שקיבלה בעבר כוח עוצמה לעסוק בשמירה ניתנו לה לאחר שנבדק נושא שמירת זכויות העובדים אצלה.
עוד טוענות המערערות כי הוראת סעיף 6(6) לחוק קבלני כוח אדם אינה חלה עליהן בהיותה מתייחסת למי שהפר חובה מהותית מהחובות המוטלות עליו על פי חיקוק, לאחר שניתנה לו התראה על כך מאת השר. הוראה זו אינה מתאימה לנסיבות המקרה, בו לא ניתנה התראה כאמור. בנסיבות אלה מן הדין היה לאמץ אמצעי שפגיעתו בחופש העיסוק של המערערות פחותה, כגון, מתן רישיון על תנאי, לתקופה בה תיבחן התנהלותן של המערערות.
בקשר להחלטת המנהלת הנסמכת על הגשת כתב אישום נגדן אך לאחרונה, נטען כי כתב האישום טרם נמסר לידיהן בעת הכנת הערעור. כמו כן, תנופה 1997 אינה נאשמת במסגרתו. בנסיבות אלה לא היה מקום כי המנהלת תסתמך על כתב האישום כשיקול לסירוב מתן הרישיון. באשר להליך הפלילי שנוהל כנגד המערערות בעניין עבירות על חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן- חוק מע"מ) - המשיבה התעלמה מכך שכתב האישום צומצם, וכי הנאשמים, ובהם מרדכי שחם, הודו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של דיווחים לא נכונים ללא הצדק סביר, שמשמעותן כעבירות רשלנות ללא כוונה פלילית. באותו הליך נמחקה תנופה 1997 מכתב האישום, בהסכמה. על כוח עוצמה הוטל קנס סמלי ביותר בשיעור של 1 ש"ח. כמו כן בית המשפט מנה בגזר דינו נקודות לזכותו של מרדכי שחם, בעוד שהמנהלת הסתמכה אך על הדברים שנאמרו לחובתו. ההסתמכות הסלקטיבית על מה שנקבע באותו הליך מעידה על נעילת שיקול הדעת בעניינן של המערערות. כמו כן, באותו עניין התבררו אישומים שהתייחסו לשנים 2003-2004. מדובר בעבירות שנעברו מלפני 7 ו-8 שנים. לא זו אף זו, המנהלת התעלמה בהחלטתה ממעמדם של אהוד, אור, ושושנה שחם בחברות המערערות. המנהלת אף התעלמה ממסמכים שהוצגו לפניה, לפיהם מרדכי שחם איננו בעל זכויות חתימה ו/או מנהל ו/או בעל מניות אצל מי מן המערערות. שימוש שעשתה לעניין זה המנהלת בדברים שנמסרו בחקירות בפני רשויות מע"מ מהווה הפרה של הוראות חוק מע"מ. בניו של מר שחם הם מנהלי החברות ויש לשקול את בקשתם בשם החברות שבבעלותם ובניהולם, במנותק מאביהם. המערערות אף טוענות כי חתמו על הסכמים קיבוציים עם ההסתדרות והוציאו כספים רבים להגנה על זכויות עובדיהם.
באשר להליכים האזרחיים עליהם נסמכת המנהלת בהחלטתה- חלקם טרם הגיע לכלל הכרעה, וחלקם הסתיים על דרך הפשרה. המערערות מוסיפות וטוענות כי ניתן רישיון לחברות שירות אחרות שכנגדן מתנהלים הליכים פליליים.
עוד נטען כי למנהלת לא הואצלו כדין סמכויות השר על פי החוק, לעניין רישוי קבלן שירות. משכך, ההחלטה לסרב מתן רישיון ניתנה בחוסר סמכות.

עיקר טענות המשיבה
7. לטענת המשיבה, סמכויות השר למתן רישיון כפי שנקבעו בסעיף 2 לחוק הואצלו לה כדין. האצילה כוללת את הסמכויות כפי שנקבעו לעניין קבלן שירות.
כמו כן, העילות עליהן היא נסמכת בהחלטתה הינן העילות המנויות בחוק, כפי שהותאמו לעניין רישוי קבלן שירות. בכך שרשויות אחרות לא מצאו דופי בהתנהלותן של המערערות כטענתן, אין כדי להפוך את שלל הראיות שבידי המנהלת לחסרות רלוונטיות.
במסגרת הטיעונים חוזרת המשיבה ומציגה את פרטי הרשעותיהן בפלילים של המערערות ושל מר מרדכי שחם, עליהן נסמכת המנהלת בהחלטתה. טענת המערערות כי מר מרדכי שחם אינו ממלא תפקיד בכיר אצלן אינה עולה בקנה אחד עם הראיות המנהליות שהיו בפני המנהלת. כך למשל העיד מר אהוד שחם, בנו של מרדכי שחם, בפני רשות המיסים כי את כוח עוצמה הוא מנהל יחד עם אביו וכי הוא ואביו חותמים יחד על המחאות בשם החברה. כך גם העידו חשבת השכר בחברת תנופה ומנהל סניף כוח עוצמה בקרית שמונה, כי מרדכי שחם משמש מנהל פעיל בחברות. העדויות שנגבו על ידי רשות המיסים הועברו לידי המנהלת באישורו של מנהל רשות המיסים. שר האוצר אצל לו לעניין זה את סמכותו בהתאם לנדרש בהוראת סעיף 142 לחוק מע"מ. אישור מנהל רשות המיסים בדבר היתר גילוי מידע צורף לטיעוני המשיבה בערעור. המשיבה מצביעה בטיעוניה על ראיות נוספות למעורבותו של מר שחם בפעילות המערערות, כפי שהיא עולה מכתב אישום שהוגש לאחרונה לבית משפט השלום בתל אביב, כמו גם מפסק דינו של בית משפט השלום בחיפה מיום 10.8.09 בתיק צ.א. 5933-08-09 מוטי שחם ואח' נ' בית המכס-חיפה, בו נקבע, כי מר מרדכי שחם הינו בעליהן של החברות. לטענת המשיבה אוסף של ראיות מנהליות מצביע על כך שמרדכי שחם לכל הפחות ממלא תפקיד של נושא משרה במערערות.
מכאן, שבקשותיהן של המערערות לרישיון, בהן מצוינים רק בניו של מרדכי שחם ורעייתו כמנהלים ונושאי משרה, הציגו בפני הרשות מידע כוזב. מכל מקום אפילו אם מר מרדכי שחם אינו מעורב בפעילותן של המערערות, ברור הדבר שהמערערות עצמן אינן עומדות בתנאי החוק שכן הן הורשעו בדין, הוגש נגדן כתב אישום והן נמצאו כמי שהפרו באופן שיטתי את זכויות עובדיהן.
המשיבה מוסיפה עוד וטוענת, כי נגד כוח עוצמה ונגד תנופה כוח אדם הוגשו תובענות רבות לתשלום שכר ותנאים סוציאליים. רבים מפסקי הדין ניתנו כנגד כוח עוצמה בהעדר הגנה. במקרים אחרים הסכימה החברה לפשרה כספית. באף אחד מן ההליכים לא ניתן פסק דין לטובת המערערות.
המשיבה מפנה עוד לדברי ביקורת של בתי דין אזוריים כמו גם של בית דין זה במסגרת הליכים אחרים כנגד תנופה 1997, בקשר להתחמקותה ממחויבותה החוקית כלפי עובדיה.
המשיבה מציינת בתגובתה כי ההסדר כפי שנקבע בתיקון מס' 6 לחוק קבלני כוח אדם, התקבל בכנסת בחודש יולי 2009 ונכנס לתוקפו בחודש ינואר 2010. כמו כן, בשים לב להוראות העונשיות שנקבעו במסגרת התיקון, אף יצאה הודעה מטעם משרד התמ"ת כי עד ליום 1.6.2010 ינקוט אגף האכיפה במדיניות של התראות לחברות שלא הגישו בקשה לרישיון, ורק לאחר מועד זה יחל המשרד באכיפה פלילית של הוראות החוק. כל זאת על מנת לאפשר לחברות הפועלות בתחום להיערך למשטר החדש. מכאן שאין בסיס לטענת המערערות על כך שלא הונהגה תקופת מעבר שתאפשר להן להסתגל למשטר הרישוי החדש. דרישות החוק כלל אינן זרות למערערות שקודם לפעולתן כקבלני שירות פעלו, בין בשמותיהן הנוכחיים ובין תחת כסות אחרת, כחברות קבלניות לכוח אדם. מספר ההליכים הפליליים והאזרחיים שבהם הן היו מעורבות ופסקי הדין שניתנו בעניינן הוא עצום. המנהלת סבורה כי דווקא צבירת הוותק של החברות היה בעוכריהן, שכן במהלך שנות עבודתן הן הפרו ברגל גסה את זכויות העובדים. הדרישה לרישוי באה למנוע מצבים מעין אלה.
לטענת המשיבה, לא היה מקום להחיל את הוראת סעיף 7 לחוק קבלני כוח אדם בנסיבות העניין, בהיותו מתייחס למצב שבו רישיונו של קבלן כוח אדם או קבלן שירות בוטל או הותלה. לא זה המצב כאן בו סורב מתן הרישיון. ומכל מקום, אף אם מוסמכת הייתה המנהלת להחיל את הוראת הסעיף בנסיבות שלפנינו, נוכח התנהלותן של המערערות לאורך זמן, החלת סעיף 7 לא תתרום להגנה על עובדיהן.
מוסיפה המשיבה עוד, כי לפי הוראת סעיף 3(ג) לחוק קבלני כוח אדם רשאי השר לסרב מתן רישיון מאותן עילות המנויות בסעיף 6 לחוק, בגינן רשאי הוא לבטל רישיון או לסייגו; בהעדר רישיון קיים לא ניתן היה לקיים את דרישת ההתראה.
באשר לטענת המערערות לפיה כתב האישום החדש שהוגש נגדן טרם הומצא לידיהן, טוענת המשיבה כי די בהגשת כתב אישום כמפורט בחוק כדי להוות עילה לסירוב מתן רישיון.
בהתייחס לטענת המערערות בעניין מתן רישיון לחברה אחרת, שגם נגדה הוגש כתב אישום, מציינת המשיבה כי נסיבותיו של אותו עניין שונות מאלה של המערערות.

הדיון והודעות הצדדים לאחריו
8. בדיון שהתקיים לפנינו ביום 21.2.2011 חזרו הצדדים על טענותיהם כפי שפורטו בכתבי הטענות. במידה רבה התעוררה בדיון שאלה בנוגע לאפשרות פגיעה בעובדי המערערות, כתוצאה מסתברת של החלטת המנהלת מושא הערעור. בהתאמה לכך, הוצעה לצדדים בתום הדיון הצעת בית הדין בזו הלשון:
" משתכלית החוק הינה הגנה על זכויות עובדים, ומשהרושם המתקבל לכאורה הינו שסגירת החברות המערערות לאלתר, אפשר שתפגע בזכויות העובדים, אזי תוך 10 ימים מהיום תודיע המדינה בכתב מהו ההסדר הנאות והראוי בעיניה לשמירה על זכויות העובדים. שימת ליבה מופנית לכך שלטענת המערערות, כולן חתמו על הסכמים קיבוציים עם ההסתדרות, ואפשר שיש מקום לבוא בדברים עם ההסתדרות לבחירת הדרך המיטבית לשמירה על זכויות העובדים. בין השאר, אפשר לשקול מתן רישיון זמני שיחייב מתן ערבויות מתאימות שאפשר יהיה בקלות לחלטן, לרבות התחייבות לאי מעורבות מכל מין וסוג שהוא של מר מרדכי שחם בפעילות המערערות. בינתיים יישאר המצב על כנו. במידת האפשר יבואו הצדדים בדברים זה עם זה."

9. ביום 3.3.2011 הוגשה לבית הדין תגובתה המפורטת של המדינה, אליה צורפו מסמכים רבים. בתגובתה, מציינת המדינה כי על רקע החלטת בית הדין ערכה המנהלת בדיקות, ופנתה לגורמים שונים לצורך בירור מעמדם של עובדי המערערות כיום. משב"כ המערערות התנה שיתוף פעולה עימה לעניין זה במתן רישיון, לא התאפשר לה להיעזר במערערות לעניין זה. הגורמים אליהם פנתה המנהלת הם המוסד לביטוח לאומי והסתדרות העובדים הכללית החדשה, וכן חברת החשמל, רשות שדות התעופה, והחברה למשק וכלכלה של המרכז לשלטון מקומי, עימן קשורות המערערות בהסכמים למתן שירות. לטענת המדינה, בירוריה העלו ממצאים שהם עוד קשים מאלה העומדים בבסיס החלטתה מושא הערעור. כך למשל, בירור שערכה במוסד לביטוח לאומי העלה, שבעוד שהמערערות טענו כי הן מעסיקות 1450 עובדים, התברר כי הן דיווחו למוסד לביטוח לאומי על כ-120 עובדים בלבד. הדו"ח מן המוסד לביטוח לאומי מראה כי בידי אותם בעלים ישנן בסך הכל 13 חברות, שרובן המכריע אינו פעיל. ישנן שתי חברות נוספות שהן פעילות, המעסיקות על פי רישומי המוסד לביטוח לאומי, 88 עובדים.
מצב דברים זה שבו נטען לקיומם של 1450 עובדים אצל המערערות, בד בבד עם דיווח על 120 עובדים בלבד, מלמד על התנהלות קלוקלת, המרוקנת מתוכן כל אפשרות לפקח על החברות. הפקדת ערובה לא תועיל בנסיבות העניין שכן ממילא לא ניתן יהיה לאתר את עובדי המערערות שרובם אינם מדווחים למוסד לביטוח לאומי.
בירור בחברת החשמל העלה כי דוחות ביקורת חשבונאית שערכה חברת החשמל על תשלום שכר לעובדי המערערות 1 ו-2 בחודשים אוגוסט 2010 ונובמבר 2010 מצאו הפרות של זכויות עובדים. על רקע זה וכן מכוח עילות נוספות החליטה חברת החשמל על השעיית כוח עוצמה מהתקשרויות קיימות ומגישה למכרזים חדשים של חברת החשמל למשך שנתיים. לגבי תנופה כוח אדם ערכה חברת החשמל שימוע לקראת השעיית ההתקשרות עימה. מתברר כי כ- 400 עובדים של המערערות 1 ו-2 מוצבים בחברת החשמל, ועליהם המערערות כלל לא דיווחו למוסד לביטוח לאומי. מחברת החשמל נמסר, כי עד לסיום הליכי מכרז חדשים ימשיכו עובדי כוח עוצמה לעבוד אצלה.
בהודעת המנהלת לבית הדין מצוין עוד כי ברשות שדות התעופה מוצבים 55 עובדים מעובדי תנופה כוח אדם, שאיש מהם אינו מדווח למוסד לביטוח לאומי. רשות שדות התעופה עורכת בימים אלה בדיקה של תנאי העסקת העובדים. ככל שהתקשרות עם תנופה כוח אדם תסתיים, תצא הרשות במכרז חדש. הליכי המכרז צפויים להימשך כחצי שנה.
בירור נוסף נערך אל מול החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי שם מועסקים כ- 166 עובדים של המערערות 1 ו-2. נתונים אלה גם כן אינם עולים בקנה אחד עם הדיווחים למוסד לביטוח לאומי.
לסיכום סבורה המדינה כי רק באמצעות סירוב מתן רישיון למערערות ניתן יהיה למנוע את המשך הפרות החוק השיטתיות והנמשכות של החברות. עם זאת המדינה מבהירה כי לא יהיה בהחלטתה כדי למנוע מן המערערות להמשיך ולהעסיק את עובדיהן, עד לסיום הליכי מכרז לבחירתו של קבלן שירותים חדש אצל המשתמשים בשירותיהן של המערערות. הליכים אלה צפויים להימשך על פי הדיווחים מספר חודשים, במהלכם תוכלנה המערערות לפעול בטווח זמן סביר להבטחת זכויותיהם של העובדים ככל שיידרש.
המדינה מוסיפה ומציינת בהודעתה כי מהסתדרות העובדים הכללית נמסר לה כי ההסתדרות תפעל להגנה על זכויות העובדים "בכל מתווה שיקבע על ידי בית הדין".

10. בתגובה טוענת המערערות כי בעמדת המדינה מודגמת נעילת שיקול דעתה, וכי יש בעמדה הרחבת חזית, וכריכת עניינן של שלוש המערערות יחדיו. זאת, אף שתנופה 1997 לא הואשמה בתיק הפלילי, וכלל לא העסיקה עובדים בתחומים הרלוונטיים, כך שאין נגדה החלטות שיפוטיות בתחום דיני העבודה. המערערות מוכנות להגיע להסדר מאוזן לשמירת זכויות עובדיהן, ואין אלא להצר על כך שהמדינה אינה מוכנה להגיע להסדר כזה.

דיון והכרעה

11. הנה כי כן, בנסיבות המקרה, כפי שהן עולות מן ההודעה האחרונה שהגישה המדינה, עולים עניינים המצריכים בדיקות של רשויות נוספות בכל הקשור להעסקת עובדים על ידי המערערות. למרבה הפליאה לא מצאנו כל התייחסות בתגובת המערערות לנטען על ידי המדינה בנוגע להעדר דיווח על עובדי המערערות למוסד לביטוח לאומי. כך או כך, מטבע הדברים, נושאים חדשים העולים בהודעת המדינה לא יובאו בגדר שיקולינו בבחינת החלטת המנהלת מושא הערעור. עם זאת ברורה לנו עמדת המנהלת כי אין מקום מבחינתה לבחון מתן רישיון זמני למערערות במקביל עם הגשת ערבויות, ומתן התחייבויות כפי שהוצע בתום הדיון.
לגופם של דברים, בכל הקשור לערעור נזכיר כי הביקורת השיפוטית על החלטת המנהלת נערכת על פי כללי המשפט המנהלי, לפיהם בית הדין לא יחליף את שיקול דעתה בשיקול דעתו הוא. בית הדין יבחן האם ההחלטה מגשימה את התכלית שלשמה ניתנה הסמכות ואם היא מצויה במתחם הסבירות, אם היא מידתית, אינה מונעת משיקולים זרים ועוד."
לאחר שבחנו את כלל החומר שכפי שהוצג לפנינו במסגרת הערעור מצאנו כי דין הערעור להדחות, ובאופן שתאושר ההחלטה כפי שמציעה המדינה. דהיינו, תעמוד בעינה החלטת המנהלת לסירוב מתן רישיון קבלן שירות למערערות. עם זאת, המערערות תהיינה רשאיות להמשיך ולהעסיק את עובדיהן עד להשלמת הליכי המכרז להחלפתן אצל הגופים להם הן מספקות שירותי שמירה ואבטחה או ניקיון, לפי העניין.
בהמשך הדברים נעמוד על הטעמים עליהם אנו נסמכים בהחלטתנו.

12. לא למותר הוא בנסיבות המקרה, לעמוד בפתח הדברים על תכלית ההסדר כפי שנקבע לאחרונה בתיקון מס' 6 לחוק קבלני כוח אדם, לרישוי "קבלן שירות". ויודגש- בעוד ש"קבלן כוח אדם" הינו "מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו אצל זולתו", "קבלן שירות" כהגדרתו בחוק כפי שתוקן, הינו "מי שעיסוקו במתן שירות באחד מתחומי השירות המוגדרים בתוספת השנייה, באמצעות עובדיו אצל זולתו". תחומי השירות המנויים בתוספת השנייה לחוק הם כאמור ניקיון ושמירה ואבטחה. כבר עמדנו במקום אחר על כך שאספקת שירותים בכלל, בהבחנה מאספקת שירותי כוח אדם משמעה הוצאת פונקציות שלמות מתוך המערכת הארגונית, וכי כרגיל אם כי לא בהכרח "נמצא את קבלן השירותים מבצע את העבודה בחצריו". הקבלנים המספקים שירותי אבטחה ושמירה וניקיון הם אומנם קבלני שירות, בהיותם אחראים על אספקת שירות מלא למזמין, בין של שירותי ניקיון ובין של שמירה ואבטחה. אלא, שבדומה לקבלני כוח אדם- עובדיהם של קבלני השירות בתחומי עיסוק אלה אינם מועסקים בחצריהם, כי אם בחצריו של המפעל המזמין. לא למותר הוא לציין כי במובנים רבים נמצא דמיון בין מאפייני ההעסקה אצל קבלני כוח אדם וקבלני שירות בתחומי העיסוק של שמירה ואבטחה וניקיון, לעומת מאפייניו של מעביד "רגיל". יפים לעניין זה דברי הנשיא ברק בפסק הדין בעניין בג"צ תנופה, בו ביקשה חברת תנופה (באחד מגלגוליה) לתקוף את חוקתיות ההסדרים שבחוק קבלני כוח אדם, ואלה הדברים:

"קיים שוני מהותי בין מעביד 'רגיל' לבין מעביד שהוא קבלן כוח אדם. מעביד רגיל צריך לדאוג למקום עבודה ולאמצעי ייצור, ואילו קבלן כוח אדם זקוק לשולחן וכסא. גם אם יש לו לקבלן כוח האדם אלפי עובדים – כפי שהדבר הוא במציאות – 'כרית הביטחון' שיש לו להבטחת זכויות העובדים היא מינימאלית; אין לו מבנים ואין לו מכונות מהם ניתן לפרוע החוב לעובדים. הוא מנייד עובדים ממקום למקום בלי שאלה מתקשרים אליו; היום הוא קיים, מחר הוא איננו... כל אלה מצדיקים הבחנה בין מעביד רגיל – שאינו חייב בערובה – לבין קבלן כוח אדם – החייב בערובה כתנאי לעיסוקו." (ההדגשה שלי, ר.ר.)

הנה כי כן הדברים מדברים בעד עצמם. המאפיינים של קבלן כוח אדם, שאינו צריך לדאוג למקום עבודה פיסי לעובדיו ולאמצעי ייצור, עליהם מצביע הנשיא ברק כמצדיקים דרישת ערובה למשל במסגרת משטר של רישוי קבלן כוח אדם, ודאי נכונים גם לקבלני שירות בתחומי העיסוק של שמירה אבטחה וניקיון.

13. מה הביא את המחוקק, כשלוש עשרה שנים לאחר שנקבע בחוק הסדר רישוי לקבלני כוח אדם, להחיל את אותו ההסדר על קבלני שירות בתחומי העיסוק האמורים? מסתבר שהתכלית כפי שעמדה בשעתו לפני המחוקק בהסדר הנוקשה כפי שנקבע לרישוי קבלני כוח אדם, להגנה על קבוצות עובדים חלשות, נמצאה דרושה וראויה לקבלני השירות בתחומי השמירה והאבטחה והניקיון.
בפסיקתו, כבר עמד בית דין זה לא אחת על מאפייני ההעסקה בתחומי השמירה והאבטחה והניקיון, ועל פגיעותן וחולשתן של אוכלוסיית העובדים בתחומים אלה.
יפים לענייננו דבריה של ד"ר שרון רבין מרגליות במאמרה על חברות השירותים לפיהם:
"כעשרה אחוזים מכלל העובדים השכירים בישראל מועסקים דרך חברות כוח אדם וחברות שירותים. נתון זה מחייב אותנו להתמודד עם ההיבטים הייחודיים של חיי עבודתם של אותם עובדים. ניסיונות הפיקוח שנועדו לצמצם את מימדי ההעסקה של עובדים לפרק זמן ממושך דרך מיני מתווכים – כשלו. במהלך הניסיון לשפר את איכות העבודה מצאו עצמם רוב העובדים מועסקים דרך חברות שירותים שלמעשה החליפו את חברות כוח האדם.
קבלני כוח אדם בחברות השירותים הביאה עימה תחלואים חדשים והבולט שבהם- הפרה שיטתית ומכוונת של זכויות עובדים בממדים נרחבים..." (ההדגשה שלי, ר.ר).

ללא ספק, הצורך בקביעת הסדר רישוי קפדני ומפורט לקבלני השירות התעורר נוכח פגיעה מתמשכת בזכויותיהם של העובדים בענפי תעסוקה אלה, כפי שארע שנים קודם לכן אצל קבלני כוח אדם. הדברים באים לידי ביטוי בדברי ההסבר להצעת החוק, הנסמכים בין השאר, על פסיקתו של בית דין זה. לפי המפורט בדברי ההסבר "מטרת החלת חובת הרישוי על קבלני השירות היא לחזק את הפיקוח על קבלני השירות כדי לשמור על זכויותיהם של עובדים חלשים במשק".
כמו בנוגע לקבלני כוח אדם, כך גם בקשר לרישוי קבלני שירות בתחום הניקיון, והשמירה והאבטחה, הרישיון נועד להבטיח שקבלן השירות יפעל על בסיס כלכלי איתן, תוך דאגה לזכויות עובדיו. "מטרה זו יכולה להיות מושגת רק בידי גוף רציני, מסודר, המתנהל כחוק, בשקיפות מלאה ותוך גילוי של אחריות ואמינות כלפי עובדיו, כמו גם כלפי גורמי הפיקוח עליו".
הנה כי כן, המגמה של "מיקור חוץ" של שירותי שמירה ואבטחה ושירותי ניקיון, הביאה עימה "תחלואים חדשים" בדמות פגיעה בזכויותיהם הסוציאליות של אוכלוסיות עובדים חלשות. אחת מן הדרכים להתמודד עם "התחלואים" הללו היא אימוץ ההסדר של רישוי ופיקוח כפי שנקבע לקבלני כוח אדם, והחלתו על העוסקים כקבלני שירות בתחומי עיסוק אלה.

14. משעמדנו על התכלית, ועל הרקע לתיקון כפי שהתקבל בחוק קבלני כוח אדם, אך נכון הוא שבחינת בקשתן של המערערות לקבל רישיון לעסוק כקבלן שירות, תיבחן, בדומה לבקשותיהם של קבלני כוח אדם, תוך הקפדה מיוחדת על היבטים הקשורים בהגנה על זכויות העובדים המועסקים אצל קבלן השירות. דרך זו שבה בחנה המנהלת את הבקשה, עולה בקנה אחד עם התכלית שביסוד הסדר הרישוי בכללותו, ואין להן לטענות המערערת כנגד החלטת המנהלת בהקשר זה כל בסיס ואחיזה בדין.

15. קודם שנידרש לגופם של דברים, נציין כי לא מצאנו ממש בטענת המערערות לפיה החלטת המנהלת מושא הערעור ניתנה בחוסר סמכות, באשר סמכות השר לעניין מתן רישיון לקבלן שירות, כפי שנקבעה במסגרת תיקון מס' 6 לחוק, לא הואצלה לידיה כדין. המדינה נסמכת בתגובתה לעניין זה על הודעת שר התעשייה המסחר והתעסוקה מר אליהו ישי מיום 13 בנובמבר 2006 בדבר האצלת סמכות השר לפי סעיפים שונים בחוק קבלני כוח אדם, לרבות סמכות השר ליתן רישיון לקבלן כוח אדם לפי סעיף 2(א) לחוק, למנהל אגף הרישוי במינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה. לטענתה, האצלת הסמכות עונה על הוראות הדין גם למקרה בו תוקנו הוראות החוק והוספה סמכות לשר, לעניין רישוי קבלן שירות.
מקובלת עלינו לעניין זה עמדת המדינה, ונבהיר. בסעיף 10א לחוק קבלני כוח אדם, שהוסף לחוק בשנת 2009 במסגרת תיקון מס' 6, נקבע כי "הוראות סעיפים 2 עד 9 והוראות פרק ד'.....יחולו לגבי קבלן שירות, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה...." סמכות השר למתן רישיון לקבלן כוח אדם המעוגנת בסעיף 2 לחוק, הורחבה אם כך באופן שהיא חלה גם על רישוי קבלן שירות. נכונה בעינינו עמדת המנהלת הנסמכת על הוראת סעיף 25 לחוק הפרשנות התשמ"א-1981 לפיו:

"אזכור של חיקוק בחיקוק אחר - כוונתו לחיקוק המאוזכר כנוסחו בשעה שנזקקים לו, לרבות הוראות שנוספו בו והוראות שבאו במקומו בחיקוק אחר."

"חיקוק" כהגדרתו בס' 3 לחוק הפרשנות הינו "חוק או תקנה". "תקנה" הינה "הוראה שניתנה מכוח חוק והיא בת פועל תחיקתי".
הנה כי כן, על פני הדברים, משהואצלה סמכות השר לפי סעיף 2 לחוק קבלני כוח אדם למנהלת, כי אז החלטתה מושא הערעור בבקשה למתן רישיון קבלן שירות למערערות, שניתנה מכוח הוראת סעיף 2 לחוק, ניתנה כדין, מכוח אצילת סמכות השר אליה.

16. בסעיף 3 לחוק קבלני כוח אדם מונה המחוקק תנאים למתן רישיון שרק בהתמלא כולם ניתן להיעתר לבקשה למתן רישיון. בין התנאים שהם רלוונטיים לענייננו הוא התנאי שבסעיף קטן (3), והוא התנאי לפיו: "בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון לא הורשע מבקש הרישיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כוח אדם". בנוסף נקבע בסעיף 3(ג) לחוק כי השר רשאי לסרב ליתן רישיון מאותן סיבות שבשלהן הוא רשאי לבטלו או לסייגו לפי סעיף 6 לחוק.
בסעיף 6 נקבעה סמכות השר לסייג או לבטל רישיון, וכך בלשון החוק:

"6. (א) השר רשאי, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע טענותיו, לסייג את הרישיון או לבטלו אם התקיים בקבלן כוח האדם אחד מאלה:
(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
...
(4) הוא או ממלא תפקיד בכיר בעסקו הורשעו בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה שמפאת חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כוח אדם.
...
(6) הוא הפר חובה מהותית מהחובות המוטלות עליו על פי הוראה שבחיקוק בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה המעניק זכויות לעובדים, לאחר שניתנה לו התראה מאת השר.
(ב) הוגש נגד בעל רישיון כתב אישום לפיו הוא עלול להיות מורשע בעבירה כאמור בסעיף קטן א(4)..."

17. בהחלטתה מפנה המנהלת למקבץ של ראיות מנהליות שהיו לפניה, מהן עולה כי לא התקיים במערערות הנדרש על פי הוראות סעיפים 3 ו-6 לחוק על מנת שניתן יהיה להיעתר לבקשתן לרישיון קבלן שירות. נציין כבר, כי בטענות שמעלות המערערות כנגד הראיות הללו- בין לעניין תוקפן המשפטי ובין לעניין המשקל שיש לייחס להן, לא מצאנו ממש.
לעניין הרשעות המערערות יחד עם מרדכי שחם בפלילים מפנה המנהלת להליכים, כדלהלן:
א. ביום 10.11.05 הורשעה תנופה 1997 יחד עם מרדכי שחם בבית הדין האזורי בתל אביב בהעסקת עובדים זרים ללא היתר. באותו עניין נדחו טענותיו של מר מרדכי שחם כי תנופה 1997 לא הייתה מעסיקתם של העובדים.
ב. ביום 13.8.2008 הורשעה חברת כיוון שירותי כ"א בע"מ בעיסוק כקבלן כ"א ללא רישיון. בהכרעת הדין נקבע כי חברת כיוון החליפה את חברת תנופה שנאסר עליה להעסיק עובדים חדשים וכי שתי החברות הן בבעלותו של מרדכי שחם, אשר הואשם אף הוא באותו הליך.
ג. ביום 28.10.2009 הורשעו תנופה כוח אדם וכוח עוצמה וכן מנהלן ובעליהן מר מרדכי שחם בעבירה לפי סעיף 117(א)(3) לחוק מע"מ, שעניינה מסירת דוחות הכוללים ידיעות שאינן נכונות ללא הסבר סביר. במסגרת הסדר טיעון נגזרו על מרדכי שחם 12 חודשי מאסר ביניהם 5 לריצוי בפועל. בגזר הדין צוין כי בעטיין של העבירות נגרעו מקופת המדינה מסים בהיקף של 2.1 מיליון ש"ח.
כמו כן, מפנה המדינה לכך כי ביום 3.8.2010 הוגש כנגד המערערות 1 ו-2 ושורה של חברות וכנגד מר מרדכי שחם, כתב אישום המייחס לו ולחברות שבשליטתו עבירות מס חמורות שנעברו בשנים 2005 עד 2009. בכתב האישום מצוין כי "בכל התקופה הרלוונטית היה הנאשם (מר מרדכי שחם, ר.ר.) המנהל הפעיל ובעל השליטה בנאשמות 2-10, זאת על אף שהסתיר את שליטתו ומעורבותו בחלק מהן בכך שרשם אותן על שמם של אחרים...".

18. המערערות טוענות כי העבירות מושא ההרשעות נעברו לפני שנים רבות וכי הקנסות בהם חויבו הם בסכומים סמליים בלבד. על כך אין לנו אלא להפנות להוראת המחוקק המציין כתנאי למתן רישיון חלוף 5 שנים ממועד ההרשעה בדין, ולא מן המועדים בהם נעברו העבירות. מה עוד, שכתב האישום שהוגש מתייחס לעבירות משנים מאוחרות. וחמור מכך. המערערות טוענות כי מר מרדכי שחם אינו מעורב בדרך כלשהי בעסקיהן, ולטענתן, אין לפקוד את עוונותיו על בניו ורעייתו, שהם הבעלים והמנהלים של המערערות. אלא שבנוגע לטענה זו מצביעה המנהלת ובצדק על כך שהמערערות עצמן מעורבות בהליכים השונים. וחמור מכך- מן הראיות המנהליות שבידי המנהלת עולה מעורבות נכבדה של מר מרדכי שחם בפעילות המערערות. בקשר לכך נסמכת המנהלת על דברים שמסר מר אהוד שחם בנו של מר מרדכי שחם במסגרת חקירה בפני רשות המיסים, לפיהם הוא מנהל את כוח עצמה יחד עם אביו, וכי שניהם חותמים על המחאות בשם החברה. זו גם רוח הדברים כפי שנמסרו על ידי חשבת השכר בחברת תנופה ומנהל סניף קריית שמונה בכוח עוצמה. בתשובה לטענות המערערות בעניין "סודיות" המסמכים, המנהלת מפנה לאישור מנהל רשות המיסים, שניתן לפי הוראת סעיף 142 לחוק מע"מ, בדבר היתר גילוי מידע למינהל ההסדרה ואכיפה במשרד התמ"ת.

19. מעורבותו העמוקה של מר מרדכי שחם בפעילות החברות עולה באופן שאיננו משתמע לשתי פנים מגזר דינו של בית משפט השלום מיום 13.12.2009, בת.פ. 1571-05. בגזר הדין מצביע בית המשפט על חומרת המעשים, ובמקרה זה "עשרות עבירות שביצע הנאשם יחד עם החברות שבבעלותו שעניינן מסירת ידיעות כוזבות או שאינן נכונות בדוחות תקופתיים בלא הסבר סביר". בית המשפט מציין לחומרה את מספרן הרב של העבירות, שיטתיותן, הימשכותן על פני תקופה והיקפו העצום של המס שנגרע מקופת המדינה. השופטת מציינת כי חמורה בעיניה "התפרשות העבירות שעבר הנאשם ביחס לפעילותן של מספר חברות שבבעלותו" (ההדגשה שלי ר.ר.).
הנה כי כן לא רק שהמערערות הורשעו בעבירות כמפורט לעיל, אלא שלפי העולה מן הראיות המינהליות שבידי המנהלת, מר מרדכי שחם מנהל אותן יחד עם בני משפחתו, ומידע על כך הוסתר בהליך בקשת הרישיון.

20. בהחלטתה לסרב למתן רישיון למערערות נסמכת המנהלת גם על תביעות משפטיות רבות שהוגשו כנגד המערערות על ידי עובדיהן, הטוענים לקיפוחם בזכויותיהם הסוציאליות. בכל אותם מקרים לא נמצא אף לא מקרה אחד שבו הוברר כי המערערות קיימו את כל הנדרש מהן על פי הוראות הדין. מפסקי הדין שניתנו עולה כי המערערות הגיעו בדרך כלל להסכמי פשרה עם העובדים שהגישו נגדן תביעות. בחלק מן המקרים עולים דברי ביקורת חמורים של בתי הדין על דרך התנהלותן. אומנם נכון, לפי הוראת סעיף 6(6) לחוק קבלני כוח אדם לעניין ביטולו של רישיון, רשאי השר להסתמך על "הפרה מהותית מהחובות המוטלות על הקבלן על פי הוראה שבחיקוק בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה", לאחר שניתנה לקבלן התראה על כך, ואילו במקרה שלפנינו השלב הוא שלב של טרם קבלת הרישיון, ומטבע הדברים שלב ההתראה לא התקיים. עם זאת, על פני הדברים אך סביר הדבר בעינינו כי בבוא הרשות המוסמכת לדון בבקשה של גורם הפעיל בתחום בו הוא מבקש לקבל רישיון, תובא בחשבון דרך התנהלותו ועמידתו בדרישות הדין במסגרת פעילות זו. כל זאת, במידת הזהירות המתבקשת עליה נעמוד להלן, בשים לב לכך שמדובר במבקש רישיון שהוא עסק פעיל, הנדרש לראשונה לעמוד תחת משטר של רישוי. מכל מקום, לעניין "ההתראה" החסרה לכאורה, בהסתמכות על "הפרות מהותיות של חובות המוטלות על הקבלן"- נכונה טענת המנהלת כי אין ענייננו כאן בגורמים חדשים הפעילים בתחום העסקת עובדים, בין כקבלני כוח אדם ובין כקבלני שירות. החברות ומנהליהן עוסקים בתחומים אלה שנים רבות. הוראות חוקי העבודה וחוק קבלני כוח אדם נהירים וידועים להם. מעורבותם בתחומי העסקת עובדים עולה מפסקי דין שונים שניתנו על ידי בתי המשפט על סוגיהם וערכאותיהם, לרבות בקשר לעתירות שהגישו וטענות שהעלו, בנוגע לחוקיות וחוקתיות ההסדרים כפי שהונהגו בקשר אליהם במסגרת חוק קבלני כוח אדם.

21. הנה כי כן, הסתמכות המנהלת על הרשעת המערערות והרשעתו של מר מרדכי שחם כבעל תפקיד בכיר בהן, כמו גם על הסתרת מידע רלוונטי בעניין מעורבותו של מרדכי שחם בפעילותן, מתיישבת עם הראיות המנהליות כפי שהיו לפניה, והיא עולה בקנה אחד עם הוראות הדין. כך גם הסתמכותה על הגשתו של כתב אישום נגדן וכנגד מר מרדכי שחם, ועל מה שמסתמן כהתנהלות בלתי תקינה של המערערות בקשר למילוי חובותיהן על פי חוקי העבודה. בראיות אלה כשלעצמן, וודאי בהצטברותן, יש די והותר על מנת לבסס את החלטת המנהלת שלא להיעתר לבקשה למתן רישיון.

22. בדיון שהתקיים לפנינו הדגישו המערערות את הדף החדש שהן מבקשות לפתוח, ומהלכים שנקטו, ובהם הסכמים קיבוציים חדשים עליהם חתמו עם ההסתדרות הכללית החדשה, ומיליוני שקלים שהפרישו לקופות גמל עבור עובדיהן. ההסכמים הקיבוציים אליהם מפנות המערערות נחתמו בחודש אוקטובר 2010 (חברות תנופה), ונובמבר 2010 (כוח עוצמה), בתוך תקופת ההליך שהתנהל מול המנהלת בבקשה למתן רישיון. ההסכם הקיבוצי של כוח עוצמה נחתם עם ההסתדרות ב-13.11.2010 לאחר שהתקבלה מן המנהלת הודעת השימוע. בנסיבות אלה, ספק אם ניתן להסתמך על ההסכמים הקיבוציים שהוצגו, כמבססים התנהלות מסוג אחר, המצדיקה מתן רישיון. יצוין כי לא מצאנו במסגרת המסמכים שהוגשו לתיק אסמכתא לטענה בדבר העברת מיליוני שקלים עבור ביטוח עובדי המערערות בביטוח פנסיוני.

23. המערערות טוענות כנגד הפעלת הוראות החוק בלא שנקבעה בו תקופת מעבר, וזאת במיוחד שמדובר בעסקים שהם פעילים כקבלני שירות, ולראשונה הם נדרשים לרישוי ופיקוח. לעניין זה מקובלת עלינו רשימת המועדים כפי שהפנתה אליהם המשיבה, לפיה אף שהתיקון לחוק לעניין רישוי קבלני שירות התקבל עוד בחודש יולי 2009, הוא נכנס לתוקף רק בחודש ינואר 2010, וכי נמסרה הודעה לפיה משרד התמ"ת יחל בפעולות אכיפה, לא לפני חודש יוני 2010. נמצא אפוא, כי לחברות הפעילות בתחום ניתן די והותר זמן להתארגנות, והא ראיה, המערערות הגישו בקשתן לרישיון רק במהלך חודש אפריל 2010.

24. עם זאת, ואף שניתן פרק זמן ארוך דיו להתארגנות הגורמים העוסקים בתחום, סבורים אנו כי משמדובר בעסקים פעילים, שלראשונה מופעל לגביהם משטר של רישוי, על הרשות המוסמכת הדנה בבקשה לרישיון, להפעיל שיקול דעתה בזהירות יתרה. כך, בדומה להקפדה המיוחדת הנדרשת מן הרשות בעת שהיא נדרשת לבקשה לחידוש רישיון או לביטולו של רישיון קיים. זאת, בין לאור היבטים הקשורים בקבלן ובזכותו לחופש העיסוק, ובין בשים לב לקשיים העלולים להיגרם בנסיבות המקרה לעובדיו, שמא יעמדו הם בפני שוקת שבורה, עם סירוב מתן רישיון למעסיקם. לטעמנו, במקרה של תחילת משטר רישוי כמו גם במקרה של ביטול רישיון או אי חידושו, הראיות המנהליות המבססות החלטה לביטול רישיון או לאי חידושו, צריכות להיות משמעותיות וכבדות משקל.
כמו כן, על הרשות ליתן דעתה בכל מקרה להשלכות האפשריות של החלטתה על עובדי הקבלן מבקש הרישיון, שמא חלילה, מרוב עניין ורצון לפרוש את הגנת הרגולאטור עליהם, ימצאו עצמם העובדים חסרי פרנסה ובטחון תעסוקתי, וללא כל הכנה מוקדמת.

25. הצורך בהגנה על עובדים בנסיבות של "ביטול רישיון התלייתו או אי חידושו" בא לידי ביטוי בהוראת סעיף 7 לחוק קבלני כוח אדם בו נקבע כך:

"קבלן כוח אדם שרישיונו בוטל, הותלה או לא חודש רשאי להמשיך להעסיק את העובדים שהעסיק אצל זולתו ערב הביטול ההתליה או אי החידוש למשך תקופה שהורה השר; השר רשאי להורות כאמור אם נוכח שהדבר דרוש לשם הגנה על העובדים ובהתחשב בנסיבות ביטול הרישיון או התלייתו או אי חידושו."

בתשובתה לערעור טענה המדינה כי הוראת סעיף זה אינה חלה בנסיבות המקרה שלפנינו בו אין מדובר בביטול רישיון, בהתלייתו או באי חידושו, שכן זו הפעם הראשונה בה פונות המערערות בבקשה לקבל רישיון קבלן שירות. טענה זו אין לקבל. המערערות, או לפחות שתיים מהן, פעלו כעסק של קבלן שירות. בתקופת פעילותן ועד חודש ינואר 2010 לא נדרש מהן לקבל רישיון לעסוק בתחום. כאמור, סירוב מתן רישיון בנסיבות אלה משמעו, במובן המעשי לפחות, כדחיית בקשה לחידוש רישיון. לעניין זה אין לטעמנו הבדל משמעותי בין ההגנה הנדרשת לעובדי הקבלן שבקשתו הראשונה לרישיון נדחית, לעומת עובדיו של מי שבקשתו לחידוש הרישיון נדחית.

26. לפיכך, על פני הדברים, דומה שטעות נפלה בהחלטת המנהלת, שלא בחנה את ההיבט הזה בעת שנדרשה לבקשת המערערות למתן רישיון. נכון יהיה אפוא לקבוע כי ככלל, ככל שמדובר בעסק קיים של קבלן שירות המבקש לקבל רישיון לפי הוראת החוק, ואף שהרישיון מתבקש לראשונה, חובה על הרשות לשקול את ההיבט של הגנה על העובדים במסגרת שיקוליה. ככל שהדבר נדרש להגנת העובדים, יש לאפשר המשך העסקתם אצל קבלן השירות, גם אם לא ניתן בידיו רישיון, וזאת למשך תקופה, ככל שהדבר נדרש להגנתם.
טעות זו שנפלה בהחלטת המנהלת, באה לטעמנו על תיקונה בבירורים שערכה לאחר הדיון שהתקיים בבית הדין, ובהחלטה המתוקנת שקיבלה. על פי החלטתה, יעמוד בעינו סירוב מתן הרישיון. עם זאת, יתאפשר למערערות להמשיך ולהעסיק את עובדיהן עד להחלפתן בידי קבלן שירות אחר, בהליכי מכרז שבהם ינקטו מזמיני
השירות. החלטה זו נכונה בעינינו. עם זאת למען הבהירות על המנהלת להוציא החלטה מתקנת, בה תפרט באופן ברור ומפורש את שמות אותם ה"מזמינים" שעד לסיום הליכי המכרז אצלם תהיינה המערערות רשאיות להמשיך להעסיק את עובדיהן. בהתאמה לכך ראוי שהחלטת המנהלת תובא לידיעת ההסתדרות הכללית, כמו גם, וככל שהדבר ניתן, ישירות לידיעת עובדי המערערות.


27. לא למותר הוא לציין, כי לראשונה בתגובה להודעת המנהלת שנמסרה לאחר הדיון, מציין ב"כ המערערות כי תנופה 1997, למעשה אינה פעילה בתחום, ואין להחיל עליה קביעות או התייחסויות הנוגעות לשתי המערערות האחרות. טענה זו אין לקבל. התמונה הכללית כפי שהיא עולה מכלל החומר שלפנינו היא דפוס פעולה של אותם גורמים במסגרת חברות שונות, חלקן פעילות יותר חלקן פחות. אין אפוא בסיס לטענה כנגד החלטת המנהלת שלא מצאה מקום לקבוע דין אחר למי מי המערערות.


סוף דבר
28. החלטת המנהלת בדבר סירוב מתן רישיון קבלן שירות למערערות בעינה עומדת והערעור נדחה. עם זאת, המערערות רשאיות להמשיך ולהעסיק את עובדיהן עד לסיום הליכי מכרז לבחירתו של קבלן שירות חדש אצל המשתמשים בשירותיהן.
למען הבהירות על המנהלת להוציא בהקדם הניתן החלטה מתקנת, בה תפרט באופן ברור ומפורש את שמות מזמיני השירות הקשורים עם המערערות בהסכמים למתן שירות, וכן את המועדים בהם פוקעים הסכמים אלה, על מנת שעד למועד סיום הסכמים אלה או עד לסיום הליכי המכרז אצל אותם מזמיני שירות לצורך בחירת קבלן שירות אחר, לפי המוקדם, תהיינה המערערות רשאיות להמשיך להעסיק את עובדיהן. המערערות תשתפנה פעולה עם המנהלת לצורך הוצאת ההחלטה המתקנת ותעברנה למנהלת את הנתונים הדרושים תוך 14 יום. בהתאמה לכך ראוי שתצא הודעה אודות החלטת המנהלת אל ההסתדרות הכללית, כמו גם ישירות לעובדי המערערות ככל שהדבר ניתן.

העתק מפסק הדין יועבר אל היועץ המשפטי למוסד לביטוח לאומי לבחינת היבטים הקשורים במוסד לביטוח לאומי, כפי שהם עולים בעיקר מן המפורט בפסקה 9 לפסק דין זה.

בנסיבות המקרה אין צו להוצאות.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון