גניבת עובד ממעביד - נטל ההוכחה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גניבת עובד ממעביד - נטל ההוכחה:

1. חברת אשקר מרקט בע"מ (להלן: "החברה") מפעילה מרכול "ביג זול" במגדל העמק (להלן: "המרכול").
ביום 7.10.09 החלה החברה להעסיק בשירותה את מר אסולין, הוא התובע והנתבע שכנגד בתיק דמ"ש 29145-07-10, (להלן: "מר אסולין") בתפקיד סגן מנהל.
מר צרפתי, התובע בתיק דמ"ר 34533-05-10 והנתבע בתיק ס"ע 50278-05-10 (להלן: "מר צרפתי"), החל לעבוד בשירות החברה כמנהל המרכול ביום 1.2.10.

במסגרת בדיקה כספית שנערכה במרכול ביום 23.4.10 על ידי גב' רים חביב, מנהלת הכספים בחברה ואחות הבעלים (להלן: "גב' חביב"), התברר כי חסרים כספים בקופה.

החברה ערכה חקירה פנימית שבמסגרתה עברו מספר עובדים, ובהם מר צרפתי, בדיקות פוליגרף. מר אסולין סירב לעבור את הבדיקה.

בבדיקה, שהתקיימה ביום 27.4.10, נשאל מר צרפתי אם הוא גנב את הכסף מהקופה או אם הוא קשור לגניבת הכסף, ועל סמך תשובותיו הוא נמצא דובר שקר.

מר צרפתי התפטר מעבודתו באותו יום ואילו מר אסולין הפסיק להגיע למקום העבודה עוד קודם לכן ביום 21.4.10, כשלעניין נסיבות הפסקת עבודתו נטושה מחלוקת בין הצדדים (לטענתו פוטר ואילו לטענת החברה הוא התפטר מעצמו).

החברה לא שילמה למר אסולין ולמר צרפתי את שכרם לחודש אפריל, ומכאן תביעתו של מר צרפתי שהוגשה ביום 23.5.10.

ביום 31.5.10 הגישה החברה תביעה כנגד מר צרפתי בגין הפרת חוזה עבודה, מרמה וגניבה ממעביד בסך כולל של 51,144 ₪.

ביום 19.7.10 תבע מר אסולין את החברה בגין הפרשי שכר לחודש אפריל, פדיון חופשה שנתית, פיצוי בגין אי הפרשה לקרן פנסיה, דמי נסיעות ותמורת הודעה מוקדמת.

החברה הגישה כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד, בו נתבע מר אסולין להשיב לחברה סכום דומה לזה שנתבע מר צרפתי.

לבקשת הצדדים אוחד הדיון בשלושת התיקים, והוגשו תצהירי עדות ראשית של מר צרפתי, של מר אסולין ומטעמה של החברה הוגשו תצהיריהם של גב' חביב, של מר רודני אשקר, בעלי החברה (להלן: "מר אשקר") ושל מר דוד סבן, מנהל התפעול של החברה (להלן: "מר סבן").

כל העדים נחקרו בחקירה נגדית אודות תצהיריהם.


העובדות, כפי שעלו מכתבי הטענות ומהדיון המוקדם שנערך בבית הדין, הן אלו:

2. מר אסולין הועסק בשירות החברה כסגן מנהל במרכול החל מיום 7.10.09. בין החברה לבין מר אסולין לא נחתם חוזה העסקה בכתב.
מר צרפתי התקבל לחברה בתפקיד מנהל המרכול, ולשם כך חתם ביום 25.1.10 על הסכם העסקה, ששני עותקים ממנו הוצגו לבית הדין. האחד חתום בידי מר סבן ואילו השני חתום על ידי מר יוסף אשקר, מבעלי החברה. ביום 1.2.10 החל מר צרפתי לעבוד בשירות החברה.
3. שיטת שמירת כספי התקבולים במרכול הייתה זו: הכספים שנגבו מהלקוחות הופקדו בכספת שהייתה במרכול, ושגישה אליה הייתה באמצעות הקשה של מספר קומבינציה שהיה ידוע לכל הפחות לארבעה אנשים: מר צרפתי, מר אסולין, ושתי הקופאיות הראשיות: גב' אולגה לייבין וגב' איריס לוי (התובע הצהיר כי מספר זה היה בידיעתם של שני המנהלים הקודמים לו, ונטענה טענה כי הוא היה גם בידיה של גב' חביב אך לא נראה שכך הוא).
במסגרת המוסכמות כפי שהוגדרו בדיון המוקדם הוסכם כי הכספת בה הופקדו הכספים הייתה נפתחת באמצעות מספר קומבינציה ומפתח. מר צרפתי העיר במעמד הדיון כי היו שני מפתחות לכספת, כשהאחד בידיו והשני בעמדת הקופאית הראשית, אולם בתצהירו הסביר כי לכספת בה הופקדו הכספים לא נדרש כלל מפתח אלא רק מספר קומבינציה, ואילו המפתחות שהוזכרו היו שייכים לכספת האחרת שהייתה במרכול ובה אוחסנו חפיסות הסיגריות.

4. ביום שישי, 23.4.11, הגיעה גב' חביב למרכול במטרה לסייע בניהול הכספים ובהפקדות. בתום ספירת הכספים, שארכה מספר שעות, התברר כי בקופה חסרים 45,176 ₪ פדיון יום ה- 18.4.10.
מר אשקר ומר סבן הוזעקו למרכול ונקטו שורת צעדים לבירור זהות הגנב. הם מסרו את מצלמות האבטחה למתקינן לשם פענוח, אולם התברר כי המצלמות חובלו ולא ניתן לראות את הסרט.

5. החברה זימנה את התובעים ואת הקופאיות הראשיות לבדיקת פוליגרף שהתקיימה ביום 27.4.10. מר אסולין לא התייצב לבדיקה, ואילו מר צרפתי, גב' אולגה וגב' איריס נבדקו.
מדוח הבדיקה שערך מר רום ישראל, מומחה לפוליגרף, עולה כי הנחקרים נשאלו שתי שאלות רלוונטיות:
1. האם בשבוע שעבר את/ה גנבת את הכסף שנעלם מכספת סניף מגדל העמק?
2. האם את/ה קשור/ה לגניבת הכסף שנעלם מכספת הסניף בשבוע שעבר?
מתגובותיו, בעיקר לשאלה 2, נמצא מר צרפתי דובר שקר.

6. ביום 27.4.10 התפטר מר צרפתי מעבודתו.
מר אסולין סיים את עבודתו עוד ביום 21.4.10 כשמחלוקת נטושה בין הצדדים אם פוטר על ידי החברה ללא שקיבל מכתב פיטורים או, כטענת החברה, "נעלם" מיוזמתו ללא שהודיע על כך לחברה.
ביום 29.4.10 הגישה החברה תלונה במשטרת ישראל כנגד שני התובעים בסעיף אישום של גניבה, שעד למועד זה טרם הוגש כתב אישום או נתקבלה הודעה על סגירת התיק כנגד מי מהם.

7. החברה לא שילמה לתובעים את משכורת חודש אפריל 2010. בשל כך עתר מר צרפתי ותבע את שכרו, ואילו מר אסולין הוסיף ותבע גם זכויות אחרות הנובעות מתקופת עבודתו בשירות החברה.
החברה אישרה כי היא קיזזה את שכר חודש אפריל שהגיע לתובעים כנגד הסכום שנגנב ממנה ושאותו תבעה מהם (בהגנה לתביעה העיקרית ובתביעה שכנגד). באשר לרכיבים אותם תבע מר אסולין, ובהם תמורת הודעה מוקדמת ופדיון חופשה, הרי שמלבד העובדה כי החברה הכחישה את זכאותו לתמורת הודעה מוקדמת בנימוק שהוא זה שהתפטר ועזב את העבודה, הרי שככל שמגיעה לו זכות זו, טענה החברה כי יש לקזז את הסכום המגיע לו בגין כך, כמו גם את הסכום שלו הוא זכאי בגין פדיון חופשה וסכומים נוספים שהודתה בחיובה, כנגד הסכום שנגנב ממנה.

8. גרסתו של מר צרפתי כפי שהוצגה בכתבי הטענות -

מר צרפתי טען כי אין לו אחריות למעשה הגניבה לא אישית ולא ניהולית.
לטענתו הוא היה אחראי לדווח על מחזורו הכספי של המרכול למנהליו אך לא ביצע לא את הספירות ולא את ההפקדות, שבוצעו על ידי הקופאיות הראשיות. מר צרפתי הבהיר כי כפי שלא ניתן לחייבו בפדיון יומי שאינו תואם לרישום בקופה, אלא הקופאית היא זו שמחויבת בתשלום ההפרשים, וכפי שלא ניתן לחייבו בגין כסף מזויף שהתקבל מלקוח, כך לא ניתן להטיל עליו אחריות כוללת לחוסר הכספי שהתגלה בכספת.
באשר לבדיקת הפוליגרף טען מר צרפתי כי היא אינה אמינה וכי סוכם עמו שיישאל שלש שאלות כשבדוח הבדיקה מופיעות רק שתיים מהן. בדוח גם לא מופיעות שאלות הביקורת שנשאלו במסגרתה.
מר צרפתי טען כי לא ניתן להשתמש כראיה בבדיקת הפוליגרף הואיל ולא חתם כלל על הסכם בדיקת פוליגרף.
באשר להסכם ההעסקה עליו הוא חתום ושבסעיף 10 שבו נקבע כי עליו מוטלת האחריות באובדן או בחוסר כספים מן החנות ובסעיף 19 אף מובעת בו הסכמתו להיבדק בבדיקת פוליגרף מעת לעת טען מר צרפתי כי הוא הוחתם על החוזה מבלי שקרא אותו. החוזה נכתב במהלך ראיון שנערך עמו ושסוכמו בו תנאי העסקתו. מר צרפתי התבקש לחתום על החוזה ואכן חתם עליו בהנחה שהוא כולל את הדברים שדוברו במהלך הראיון שנערך לו.
לטענתו, הוא מעולם לא היה חותם על חוזה שבו מוטלת עליו האחריות לכספים מבלי שזו סויגה, וגם אם חתם, הרי שאין בכך כדי לחייבו באחריות לכספים שלא היו במשמורתו היחידה והאישית.
לגרסתו, כפי שהוצגה בכתב ההגנה שהגיש, הרי שבשיחת בירור שקיים עם מר סבן לאחר אירוע הגניבה, ושהעתק הקלטה שלה נמצא בידיו, אישר זה באוזניו כי אין איש מצפה שהוא יהיה אחראי לאובדן כספים.
מר צרפתי אף הפנה לסעיף 27 להסכם שחילק את שכרו לשני רכיבים (שכר יסוד ופרמיה), וטען כי זה לא היה סיכום הדברים בינו לבין החברה אלא סוכם כי ישתכר סך כולל שלא פורק לרכיבים.
מר צרפתי הוסיף וטען כי לא גב' חביב ולא מר אסולין עברו את בדיקת הפוליגרף, על אף שעיקר החשד הופנה כלפיי מר אסולין.
בנוסף, ציין מר צרפתי, שביום האירוע הוא זה שביקש ממנהלי החברה להזמין משטרה אך זו בחרה מטעמיה שלא לעשות כן.

9. גרסתו של מר אסולין כפי שהוצגה בכתבי הטענות

בכתב התביעה שהגיש עתר מר אסולין לתשלום זכויות שלטענתו החברה חבה לו, ובכללן לתמורת הודעה מוקדמת, שלשיטתו מגיעה לו הואיל ופוטר ללא מתן הודעה מוקדמת וללא מתן מכתב פיטוריםכתבי הטענות לא סוקר מר אסולין את הליך הפיטורים).
בכתב ההגנה שהגיש כנגד התביעה שכנגד, שבה נתבע ממנו כסף בגין מעשה הגניבה, טען מר אסולין כי הוא כלל לא יכול לאשר אם אירוע הגניבה אכן התרחש או לא.
עוד הוסיף מר אסולין וטען כי לא נחתם עמו כל חוזה העסקה, וממילא הוא אינו מחויב לעבור בדיקת פוליגרף. מר אסולין הסביר כי הוא לא הסכים לבדיקת הפוליגרף בעצת עורך דינו שאמר לו כי הבדיקה אינה אמינה מה גם שלא כל בעלי הגישה לכספת נבדקו בבדיקה דומה.

10. גרסתה של החברה כפי שהועלתה בכתבי הטענות -

לטענת החברה אין בסיס לתביעות שהגישו מר אסולין ומר צרפתי כנגדה, שעה שלמעשה הם האחראים, הן בהיבט האישי והן בהיבט הניהולי, לגניבה שהתבצעה במרכול ושכתוצאה ממנה התברר כי חסר סך של 45,176 ₪.
למר אסולין ולמר צרפתי היה את קוד הגישה לפתיחת הכספת, מר צרפתי התגלה כדובר שקר בבדיקת הפוליגרף, ומר אסולין סירב להיבדק ובמהלך מפתיע עזב מיוזמתו את מקום העבודה יומיים קודם לאירוע הגניבה כשהוא "נעלם" ולא מודיע מאומה.
החברה זכאית לקזז את השכר שלא שילמה למר אסולין ולמר צרפתי וכן זכויות נוספות הנתבעות על ידי מר אסולין כחלק מהנזק שנגרם לה ושיש לזוקפו לחובתם. החברה גם עתרה לפיצוי בגין עגמת נפש ופגיעה באמון שנגרמו לה בסך של 10,000 ₪.

דיון והכרעה

11. ציר המחלוקת שסביבו נכרכות הטענות ההדדיות כולן הוא אירוע ה"כסף החסר" בקופת המרכול, כשלצורך הדיון, ולאור ההיגיון המחייב שמישהו נטל אותו מהקופה שהרי לכסף "אין רגליים", נתייחס אליו כאל אירוע של גניבה (וראו סעיף 8 לתצהירו של מר אסולין, בו הכחיש זה את מעשה הגניבה וטען כי הוא "לא היה ולא נברא").
הואיל ומדובר על תביעות הדדיות שבהן גם נתבעו מר אסולין ומר צרפתי להחזיר כספים שלטענת החברה נגנבו על ידם ו/או באחריותם, אין מקום לדון אך ורק בטענה של אפשרות קיזוז השכר כמענה לתביעות הכספיות שהגישו מר אסולין ומר צרפתי, אלא יש לדון באירוע עצמו ולקבוע אם אכן זכאית החברה לפיצוי שתבעה בגין הפרת חוזה העבודה והונאת המעביד.

12. ההלכה הפסוקה מטילה על המעביד את הנטל להוכיח כי העובד גנב או מעל (דב"ע נה/60-3 אנואר חמיד - יעקב הלמן, לא פורסם, מיום 5.7.95).
בית הדין הארצי התחבט בשאלת מידת ההוכחה הדרושה להוכחת מעשה פלילי בהליך אזרחי, וקבע את המסקנה הבאה, הן בפרשת הלמן הנ"ל והן בפסיקה מאוחרת יותר (עע 1079/04 מרכולית כוכב בע"מ - עיזבון המנוח לב רובינשטיין ז"ל, לא פורסם, מיום 25.4.06):

מכאן, הגישה הרצויה החוזרת בפסיקה בעולם והתקבלה בארץ, היא גישה גמישה הבוחנת כל עניין לגופו וקובעת את מידת ההוכחה הדרושה על פי האינטרסים המוגנים. בענייננו, מדובר בטענת עבירה פלילית במשפט אזרחי, ביחסי עבודה. מחד, יחסי עבודה הם יחסים מתמשכים הדורשים מידת אמון גדולה בהרבה ותום לב גדול מזה שבין צדדים לחוזה בדרך כלל... מעילה באמונו של מעביד, ובודאי גניבה ממעביד, הם חמורים ביותר. הם פוגעים באישיות יחסי העבודה. מנגד עומדת העובדה, כי מדובר בפגיעה בזכויות מוקנות של עובד בגין האשמה שעבר עבירה פלילית ומעל באמונו של מעבידו. הנטל על המעביד להוכיח זאת. אין משמעות לכך שכל שהעובד עשה הוא לומר - "לא נכון... לא גנבתי". לא עליו מוטל הנטל להוכיח שהדבר לא נעשה. על מידת ההוכחה המוטלת על המעביד להיות מוגברת.
הנה כי כן כשמדובר בגניבה ממעביד יש צורך במידת הוכחה מוגברת, מעבר לזו הדרושה במשפט אזרחי רגיל, היינו, מעבר למאזן ההסתברות" (ההדגשה אינה במקור).

להלן נתייחס לתביעות ההדדיות של כל אחד מהצדדים, נבחן את מסכת הראיות ונקבע אם עמדה החברה בנטל המוגבר הרובץ עליה להוכיח כי מר אסולין ומר צרפתי עברו עבירה פלילית שתוצאותיה מחייבים אותם להשיב לה את הכספים שנגנבו.

מר צרפתי –

13. הבסיס, עליו משעינה החברה את תביעתה ממר צרפתי להשבת הכספים החסרים, עומד על שני אדנים שונים (וראו סעיף 12 לסיכומי החברה):
האחד – אחריותו הניהולית של מר צרפתי, כפי שמצאה את ביטויה בחוזה ההעסקה שנחתם איתו ובו קיבל על עצמו אחריות לאובדן כספים.
השני – תוצאות בדיקת הפוליגרף המצביעות על כך שיצא דובר שקר.
נתייחס לכל אחד מהם בנפרד.

14. אחריותו של מר צרפתי לכספים המצויים במרכול מופיעה בשני סעיפים מרכזיים בחוזה ההעסקה: סעיף 5, הקובע כי "המנהל ינהל את קו הקופות בתיאום עם האחראיות וכל נזק או חוסר שייגרם יהיה באחריות המנהל", וסעיף 10, בו סוכם כי "עליו מוטלת אחריות באובדן או חוסר של כספים מן החנות".
מר צרפתי הצהיר כי הוא קרא את חוזה ההעסקה בפעם הראשונה רק לאחר שנטען כלפיו כי הוא חב בהשבת הכספים לחברה (סעיף 11). בכתבי הטענות שהגיש מר צרפתי (סעיף 14 לכתב התביעה וסעיף 8 לכתב ההגנה) נטען כי לו היה רואה הוראות אלו קודם לכן הוא לא היה חותם על הוראות כל כך דרקוניות המטילות עליו אחריות למה שאינו בשליטתו המליאה.
במהלך החקירה הנגדית שערך מר צרפתי למר אשקר הוא ניסה להציג את שהתרחש במהלך הישיבה שבה למעשה סוכמו עמו תנאי ההעסקה, ולגבות את טענתו ולפיה הוא לא חתם על ההסכם אז (בניגוד לאמור בסעיף 8.2 לכתב ההגנה, ס"ע 50278-05-10), אולם איננו מוצאים כל נפקות לטענה זו בכל הנוגע לתביעה שהגישה החברה נגדו, שעה שברור לכל כי הוא חתום בסופו של דבר על ההסכם והוראות אלו כתובות בו בהאי לישנא.

15. השאלה בה יש לדון היא אם יש מקום לחייב את מר צרפתי באחריות לאובדן הכסף מכח ההסכם החתום.
אנו בדעה כי התשובה לכך שלילית, ונטעים דברינו.
ראשית נֹאמר, כי אנו מקבלים את טענתו של מר צרפתי שאין להטיל עליו אחריות בכל הנוגע לפעולות הכספיות שנגעו לספירת הכסף ולהפקדתו.
המרכול העסיק קופאיות ראשיות שלהן הייתה הסמכות הבלעדית לספור את הכסף ולהפקידו. מסיבה זו הובאה ביום 23.4.10 גב' חביב לסניף מגדל העמק, על אף שהייתה מבקרת הכספים מטעמה של החברה ולא מי שעסקה בפועל בספירת הכסף במרכולים השונים של הרשת. בעדותה בבית הדין אמרה גב' חביב את הדברים הבאים (עמ' 7 לפרוטוקול הדיון, ש' 13-27):

ש. לסניף במגדל העמק הגעת כדי לעשות ביקורת, מה עשית שם?
ת. אני מנהלת כספים ברשת ביג זול, אני עושה סיבוב בין הסניפים לעשות ביקורת על הכספים באותו שבוע. באותו יום הלכתי למגדל העמק בגלל שאחת הקופאיות הראשיות סיימה לעבוד שם, לא זוכרת את שמה. הלכתי לספור כסף וביקשתי מאבי שיפתח לי את הכספת.
ש.       האם בעבר, לפני כן, עשית ביקורת במגדל העמק?
ת.        כן, עשיתי כמה פעמים, עשיתי פעם בשבוע. בדיוק אותה ביקורת. אבל אני לא סופרת כסף. רק בגלל שהעובדת סיימה ספרתי את הכסף.
ש.       האם בעבר ספרת כסף במגדל העמק?
ת.        כן.
ש.       מה היו הנסיבות במקרים קודמים?
ת.        רק לעזרה.
ש.       האם עשית בפעמים הקודמות לבד או עם עוד מישהו?
ת.        תמיד לבד.
ש.       ועשית זאת לפחות פעם בשבוע?
ת.        כן. בכל הסניפים לא רק במגדל העמק (ההדגשות אינן במקור).

מעדותה של גב' חביב, שהיא עדה מטעמה של החברה, עולה כי מלאכת ספירת הכסף לא בוצעה בידי מנהל הסניף, ולכן כשעזבה אולגה, הקופאית הראשית, נאלצה גב' חביב לבוא לספור כסף, פעולה שביצעה לעיתים נדירות, ומנהל הסניף לא ביצע זאת לבדו.
בנוסף, גב' חביב העידה כי פעולת ספירת הכסף, שהיא מתפקידה של הקופאית בדרך כלל, מתבצעת לבד שלא בנוכחות מישהו אחר. כיצד אם כן ניתן להטיל אחריות על מנהל סניף לאובדן כסף, כשהלכה למעשה הוא אינו נדרש לספור את הכסף יחד עם הקופאית והיא נותרת לבדה בכספת? לו הייתה החברה מתכוונת להטיל אחריות על מנהל המרכול לאובדן הכספים באופן שיידרש להשיבם, היה עליה לחייבו להישאר במקום בעת ספירת הכספים, לחייבו להגיש דוח יומי המצביע על ספירת הכספים על ידו והתאמתם לפדיון שנרשם בקו הקופות, וכהנה וכהנה שורה של נהלים ודרישות שיש בהן הלימה למידת האחריות הרבה שמוטלת עליו על פי ההסכם.
למותר לציין שרשימה שכזו לא הוצגה לבית הדין. אמנם מר צרפתי בעדותו העיד כי היה ספר נהלים ש"כולם חתמו ולא קראו" אך לא ברור אם הוא חתם, וגם אם כן, במה עסקו הנהלים הללו. כל שצורף להסכם ההעסקה (נספח ג-1 לכתב ההגנה של החברה) היה דף ובו מספר נהלים הנוגעים לחובת הדיווח של המנהל למשרדי החברה, המתמקד בטבלת השוואה של מכירות בשבוע שחלף אל מול הקודמים לו, בפריון העבודה של העובדים, רשימת מדגמיות לספירת מלאי וכן ספירת מלאי שבועית למחלקות הסיגריות והוויסקי. לא נוצר הרושם שהיה בידי החברה דפוס פיקוח ברור ומחייב שאפשר למנהל לשאת באחריות גורפת כפי שנדרש ושמכוחה ביקשה החברה לחייבו באובדן הכספים.

גם מר סבן בחקירתו העיד שהמנהל וסגנו לא נשארים במעמד ספירת הכסף. משנשאל על היום בו גב' חביב ספרה את הכסף, ועל כך שמר צרפתי הותיר אותה לבדה בכספת, השיב: "אבל גם את הקופאית הוא עוזב" (עמ' 12 לפרוטוקול הדיון, ש' 1).

מר צרפתי העיד אף הוא על גודל האחריות המונח על כתפיה של הקופאית הראשית דווקא בעניין ספירת הכסף, באומרו את הדברים הבאים, שלא נסתרו:
ש: לגבי אולגה, מה היה הסיפור, הייתה לה גישה לכספת?
ת:         היא הייתה הקופאית הראשית של הסניף. הייתה קופאית אחראית אבל אולגה הייתה מעורבת יותר. היא הודיעה שבוע מראש. רק היא בלבד נגעה בכספים. לה הייתה האחראיות למשוך את הכסף בסוף היום, להכין את ההפקדות לבנק, לבדוק את שאר הבנות. הייתה מסתגרת בחדר הכספת כל יום כשעה או שעה וחצי והייתה מכינה את ההפקדה לברינקס.
ש:        מי בפועל היה לוקח את הכסף לקומה הראשונה?
ת: הכסף בגדול היה מובל בשקית בסוף אותו יום ע"י הקופאית הראשית. פעמים ספורים מאוד יצא לי או למר אסולין לקחת את הכסף. היא הייתה אחראית על הכסף מא' עד ת'.
מר צרפתי גם העיד, ועדותו לא נסתרה, כי במהלך היום הייתה הקופאית הראשית עולה מידי פעם לכספת כדי לבצע פריטות לעודף (עמ' 20 לפרוטוקול הדיון, ש' 7-8).
דברים אלה מלמדים כי לא ייתכן להטיל על מנהל המרכול את מלוא האחריות בכל מקרה בו מתגלה חוסר בכסף, שעה שלא היו לו סמכויות הנוגעות לספירת הכספים, הוא לא זה שבדרך כלל לקח את הכסף למכונית הברינקס שהובילה את הכסף לבנק וכפי שאף הוסיף מר צרפתי לאחר מכן והעיד, הקופאית הראשית, כפי שגם עשתה גב' חביב, הייתה רשאית לצאת מהכספת במהלך הספירה ולחזור אליה לאחר מכן (וראו דבריה של גב' חביב בחקירתה, עמ' 9 לפרוטוקול הדיון ש' 20-21, שלא זכרה אם ביצעה קניות במהלך ספירת הכסף או לא).

המסקנה המתבקשת היא שעל אף שלשון ההסכם מטילה על מר צרפתי אחריות כבדה לכל אובדן ו/או חוסר כספי ועל אף שחתם על ההסכם, הרי שמהתנהלות החברה בכל הנוגע להפעלת המרכול ולניהול ענייניו הכספיים, אין מקום להטיל עליו אחריות מכוח ההסכם ולחייב אותו בגין כך בסכום החסר.

16. הטענה השנייה מכוחה ביקשה החברה לחייב את מר צרפתי בפיצוי מלוא הסכום החסר בגין הפרת ההסכם, נעוצה בתוצאות הפוליגרף שעל פיהן יצא מר צרפתי דובר שקר כך שלשיטתה של החברה יש לראותו כמעורב במעשה הגניבה.
מר צרפתי הכחיש בתצהירו מכל וכל את מעורבותו בהיעלמות הכסף (סעיף 16). לדבריו, בבדיקת הפוליגרף הוצגו בפניו שלש שאלות והראשונה שבהן הייתה אם הוא מתכוון לומר את האמת. שאלה זו הושמטה מהדוח של חוקר הפוליגרף (ונמצאת לטענת מר צרפתי בידיו הואיל והקליט את הבדיקה כולה). בנוסף, הצהיר מר צרפתי, הדוח שהוצג הוא רק סיכום של הממצאים והחברה לא הגישה את השאלון כולו הכולל גם שאלות ביקורת.

17. אין חולק כי אין עדות למה שאירע ביום ה-18.4.10, הוא היום שפדיון הכספים שנאספו בו נעלם, ולטענת החברה מישהו חיבל, ונראה שבמתכוון, במצלמות שהוצבו ליעד זה בדיוק.
ברם, מהעדויות השונות עולה שאמנם הכסף של יום ה-18.4 חסר, אך לא בוודאות ניתן לקבוע שהכסף נעלם באותו יום. ביום הספירה, יום שישי, 23.4.10, היו בכספת כל חמש השקיות של כל השבוע, ורק לאחר ספירה והשוואה לפדיון היומי התברר כי השקית השייכת לאותו יום נעלמה (וראו עדותה של גב' חביב, עמ' 8 לפרוטוקול הדיון). שורת ההיגיון מחייבת שלבד מהאפשרות שביום 18.4 עצמו בוצעה הגניבה, קיימת אפשרות לביצועה בכלל הימים שבין ה-19 עד ה-23 לאפריל.
גם התלונה שהוגשה במשטרה ביום 29.4.10 מייחסת את אירוע הגניבה ליום 19.4.10 ולא ליום 18.4.10.
בעניין המצלמות הצהיר מר אשקר כי בבדיקתן התברר ש"יד נעלמה חיבלה בזיכרון המצלמות" (סעיף 13), וצירף אישור מטכנאי מחשבים שבדק את המחשב לבקשתו של מר סבן שטען בפניו כי לא ניתן לראות את ההקלטות ליום 18.4.10. הטכנאי אישר כי בבדיקה "הבחנתי שבוצעה מחיקה של כל קבצי נתוני ההקלטות". מר סבן העיד לעניין זה כי הוא ביקש מהטכנאי שייבדק יום ה- 18.4 בלבד אך הטכנאי כבר בדק את כל הימים וקבע כי לא ניתן לראות במצלמות דבר (וראו עמ' 11 לפרוטוקול הדיון, ש' 31-32).
אישור זה אינו ראיה, שעה שהטכנאי לא זומן לעדות, אולם מדבריו של מר סבן ניתן ללמוד כי למעשה אין כלל עדות לגבי הנעשה בכספת כל יום ויום מהימים שבהם עלולה הייתה הגניבה להתרחש על ידי מספר חשודים פוטנציאליים, ולא רק על ידי מר צרפתי.
המסקנה היא שאין כל ראיה פוזיטיבית הקושרת את מר צרפתי לאירוע הגניבה.

18. בתוצאות בדיקת הפוליגרף שנערכה למר צרפתי רשם החוקר בשורת ה"ממצאים" כי: "אובחנו תגובות המצביעות על אמירת שקר. עיקר תגובותיו התמקדו בשאלה 2".
שאלה 2 הייתה: "האם אתה קשור לגניבת הכסף שנעלם מכספת הסניף בשבוע שעבר?".
שאלה מס' 1 הייתה אם הוא גנב את הכסף שנעלם מהכספת שבמרכול, ולגביה השיב בשלילה ונראה שהתוצאות אינן מצביעות באופן ברור על אמירת שקר.
כבר נֹאמר כי אין בתוצאות הפוליגרף כדי לחייב את מר צרפתי בתשלום הסכום שנגנב, כפי שתבעה החברה בכתב התביעה שהגישה נגדו.
הפוליגרף הוכר בפסיקה ככלי "שנוי במחלוקת" שאינו קביל כראיה בהליך משפטי. אמנם אין מניעה לשקול את תוצאות הבדיקה יחד עם ראיות אחרות התומכות בגרסה המאשימה, אך כראיה בפני עצמה אין בה ממש [וראו: עע 311/09 פלאפון תקשורת בע"מ – לילך אלול (לא פורסם, 16.9.10)].

בית המשפט העליון (שצוטט לעניין זה בפסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 622/07 אגוזי – מדינת ישראל, 6.1.09), אמר את הדברים הבאים החשובים ויפים גם לענייננו:

מידת המהימנות והתוקף הראייתי של ממצאי בדיקות פוליגרף שנויים במחלוקת ומוטלים בספק (ראו גרשון בן שחר, מיה בר-הלל וישראל ליבליך "הפוליגרף (מכונת האמת) בשירות המשפט – סוגיות מדעיות ומשפטיות" משפטים ט"ז 269 (1986-7); "שימוש בבדיקות פוליגרף על ידי רשויות המדינה" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 3.1102 (התשס"ד)). קיימת הסכמה, גם בקרב המצדדים בשימוש בפוליגרף, כי לבדיקה שיעור לא מבוטל של תוצאות שגויות. לאור זאת, תוצאות הפוליגרף לא יהיו קבילות כראיה – גם לא במשפט אזרחי – אלא בהסכמת הצדדים. אולם גם משתינתן הסכמה שכזו לא יהיה בה להפוך ממצאי הפוליגרף לראיה מכרעת, אלא אם הצדדים הסכימו במפורש כי תוצאות הבדיקה הן שיכריעו בשאלה שבמחלוקת (ראו והשוו ע"א 61/84 ביאזי נ' לוי, פ"ד מב 1) 446 (1988); ע"א 1742/90 בית חרושת לנרות "שער ציון" נ' אררט חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, 3.11.94)).(ההדגשה אינה במקור).

החברה הציגה כראיה יחידה למעשה את בדיקת הפוליגרף, ולא טענה כי סוכם בינה לבין מר צרפתי כי תוצאות הפוליגרף יכריעו בשאלת זהות הגנב. מכאן, כי מלבד הטענות השונות שנטענו על ידי מר צרפתי בקשר לטיב הבדיקה ולאיכותה (שלא נסתרה על ידי החברה, שבחרה שלא לזמן את מר רום, הבודק מטעמה, לעדות), אין ספק שלא ניתן להוכיח דבר באמצעות בדיקת הפוליגרף. משכך לא ניתן לקבוע, אפילו לא ברמה של מאזן הסתברויות, כי מר צרפתי מעורב/אשם במעשה הגניבה, ודין התביעה שהוגשה נגדו להשבת הכספים שנגנבו – להידחות.
מובן שבנסיבות אלו אין להיעתר לתביעה לחייב את מר צרפתי בתשלום עלות הפוליגרף, כפי שתבעה החברה, וכן אין לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש וחוסר אמון, שעה שלא הוכח כי מר צרפתי אכן הפר את האמון שניתן בו במסגרת תפקידו.

19. לאור קביעה זו יש לקבל במלואה את התביעה של מר צרפתי לתשלום שכרו בגין חודש אפריל 2010 בו עבד בפועל עד ליום 27.4.10, אז התפטר מיוזמתו.
מר צרפתי עתר לתשלום סך של 7,200 ₪ בצירוף פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה וריבית.
טענת החברה בעניין זה הייתה כי שכרו של מר צרפתי הורכב משני רכיבים, כפי שנכתב בסעיף 27 להסכם ההעסקה: 240 ₪ ליום עבודה ובגין 25 ימים לסך כולל של 6,000 ₪ וכן לפרמיה בסך 2,000 ₪ "במידה והמנהל יעמוד בתנאי חוזה זה, וזה לשיכול (צ"ל - לשיקול) דעתה הבלעדי". הואיל ומר צרפתי לא עמד בתנאי הפרמיה, טענה החברה כי שכרו הבסיסי הסתכם בסך של 4,612 ₪, שאותו קיזזה כנגד סכום הגניבה.
מר צרפתי דחה את הטענה בדבר חלוקת שכרו לשכר בסיס ולפרמיה, ובעדותו, כפי שגם נכתב בתצהירו, אמר את הדברים הבאים:
"נקבע איתי בראיון העבודה שהשכר שלי יהיה 8,000 ₪ ברוטו וכך היה בחודש פברואר ובחודש מרץ. בחודש פברואר כשקיבלתי את התלוש, ראיתי 6,000 ₪ יסוד ועוד 2,000 פרמיה, כשהסבתי את תשומת לבו של מר סבן לתיקון העניין, הוא אמר שיבדוק ובחודש מרץ לא קיבלתי תלוש, רק צ'ק. עד היום לא קיבלתי את התלוש של חודש מרץ" (עמ' 19 לפרוטוקול הדיון, ש' 24-27).
גם מר סבן התייחס בתצהירו לטענתו של מר צרפתי בעניין שכרו, ואמר (סעיף 3) כי מר צרפתי חתם על החוזה לאחר שקרא את מכלול הסעיפים ואלה הוסברו לו.
על אף שמר צרפתי הצביע על קשיים מסוימים המצביעים על אי בהירות רבה באשר להליך החתימה על חוזה ההעסקה (שני חוזים שונים, כשאחד חתום על ידי מר אשקר או אחיו בצירוף חותמת החברה והשני חתום בחתימתו של מר סבן ללא חותמת) ולמרות סתירות שניתן למצוא בעדותו של מר אשקר לעניין תהליך זה (וראו סעיף 6 לתצהירו של מר אשקר לעומת דבריו בעדותו בעמ' 16 לפרוטוקול, ש' 29-30), אין חולק שמר צרפתי חתם ביודעין על ההסכם, ולא השמיע כל טענה כי חתימתו מזויפת.
הואיל והסעיף בחוזה מחלק באופן ברור בין רכיב של שכר לבין רכיב פרמיה, שהוא תלוי שיקול דעת של החברה, ומאחר שבנסיבות שנוצרו קיים יסוד סביר להניח כי שלילת הפרמיה ממר צרפתי באה על רקע חוסר האמון בשל מעשה הגניבה והתפטרותו של מר צרפתי מעבודתו מיד לאחר מכן, אין מקום לקבוע כי השכר שאותו זכאי מר צרפתי לקבל כולל את רכיב הפרמיה, וזכאותו מסתכמת בסך של 4,800 ₪ בערכי ברוטו.
הואיל והתשלום קוזז בשל טענה שהיה בה ממש עד להכרעה משפטית זאת, אין מקום להשית על החברה תשלום של פיצוי הלנה אלא החברה תשלם למר צרפתי בגין שכר חודש אפריל 2010 סך של 4,800 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין עד למועד התשלום בפועל.

מר אסולין

20. מר אסולין ביכר שלא לעבור את בדיקת הפוליגרף, ולטענת החברה נטש את עבודתו בסמוך למועד בו נתגלתה הגניבה, ומשכך היא תבעה ממנו (בתביעה שכנגד) את הסכום שנגנב וממנו קיזזה את הסכומים שאותם לשיטתה היא חבה כלפיו בגין עבודתו.
בדומה למה שנכתב לעיל בעניינו של מר צרפתי, לא הוכח ברמת הוכחה מוגברת כי מר אסולין הוא זה שביצע את מעשה הגניבה.
גם העובדה שמר אסולין ידע את הקוד לאזעקה, שהייתה לו גישה למצלמות ושהוא זה שסגר את המרכול ביום 18.4 אינה מהווה ראיה לחובתו.
לא הוכח מתי אירעה הגניבה בדיוק ולא ידוע באיזה מהימים שבהם היא יכולה הייתה להתרחש היא אכן קרתה. לא הוצגו הקלטות ולא ניתנה ראיה המוכיחה שאכן המצלמות חובלו ושאין סרט המתעד את האירוע.
ייתכן בהחלט שהגניבה בוצעה במהלך אחד הימים הרגילים, שבהם עלה מי מבין הנוגעים בדבר לכספת, ולא בסיומו של אחד מהם, כך שאין נפקות לעובדה שקוד האזעקה היה רק בידיהם של מר אסולין ושל מר צרפתי.
מעדותו של מר אסולין, שתיאר בפנינו את האירועים, לא עולה רושם להתנהגות מחשידה או חריגה. לדבריו (עמ' 24-25 לפרוטוקול הדיון), ביום ה- 18.4, ערב יום הזיכרון, סגרו את הקופות בשעה 19:00, כל קופאית הוציאה את דוח ה-Z שלה המסכם את הפדיון היומי, הקופאית הראשית אספה את הכספים מכלל הקופאיות, הכניסה לתוך שקית ניילון והעבירה לידיו, והוא הפקיד בכספת. לאחר מכן סגר לדבריו את המרכול ודרך את האזעקה.
ביום ה- 19.4 סגרו מר צרפתי ומר אסולין יחד את המרכול וביצעו את ההפקדה בכספת, אלא שהפעם לא דרכו את האזעקה כי מחוץ למרכול התנהל אירוע לכבוד יום העצמאות שבמהלכו נכנסו למרכול לקנות מוצרים. בסיומה של המסיבה, בסביבות חצות, העיד מר אסולין כי הוא נכנס לחנות, וידא שהכל סגור ודרך את האזעקה.
מר אסולין אף סיים את עדותו באומרו כי:
ת: כשהפקדתי את הכסף ב -19 לחודש ראיתי את השקית של ה 18 לחודש, זה עומד לי עכשיו מול העיניים שהיו 2 שקיות, ה 18 וה- 19 לחודש.
ש.       מאיפה ידעת שזה של ה 18 ולא של ה 16?
ת.        כי ביום ראשון בא הברינקס ולקח את הכסף של ששי ומוצ"ש.
  (עמ' 25 לפרוטוקול הדיון, ש' 32 – עמ' 26, ש' 1-3).
דבריו של מר אסולין לא נסתרו, ולא הובאה כל ראיה פוזיטיבית המטה את הכף לחובתו ומצביעה על כך שהוא זה שגנב את הכסף החסר.

21. החברה הוסיפה וטענה כי התנהגותו של מר אסולין מעלה חשד של ממש כי הוא זה שביצע את הגניבה.

הטענה הראשונה: סירובו של מר אסולין לעבור את בדיקת הפוליגרף.

ראשית יֵאַמֵר כי מר אסולין אינו חתום על הסכם העסקה שבו הוא מביע את הסכמתו לבדיקה שכזאת, ומשכך אין סירובו מהווה הפרת הסכם עבודה.

שנית - עמדת הפסיקה בסוגית חיובו של עובד לעבור בדיקת פוליגרף והשלכות סירובו לכך, מצאה את ביטויה בדבריה של כבוד השופטת ברק בע"ע 300228/95 שלמה ויטראול - אבא מרגלית יצור ושיווק דברי מאפה בע"מ (לא פורסם, מיום 25.10.06), שאמרה את הדברים הבאים:
אמת, המערער סירב לעבור בדיקת פוליגרף. ספק אם ככלל בדיקה זו לגיטימית. ספק אם המשיבה רשאית היתה להעמיד דרישה מעין זו בפני המערער. זאת הן כתנאי לקבלת עבודה והן בדיעבד לשם בחינת חשדות וספקות. דומה הדבר לבדיקות של גרפולוג... מדובר בספק לגבי מהימנות הבדיקה ומאידך בפגיעה בפרטיות... האמצעי של בדיקת פוליגרף פוגע במידה לא מידתית בפרטיות. הפגיעה בפרטיות גדולה ביותר ומן הצד השני ספק אם הבדיקה אכן מדויקת דיה. האם האפשרות שהיא אולי מצביעה על מעילה מספיקה על מנת לפגוע בפרטיות במידה כה גדולה.

הנשיא אדלר הציג את עמדתו בסיפא של פסק הדין בקבלו את מסקנתה של השופטת ברק מחד אך בסייגו את הטעמתה מאידך, בקובעו את הכלל הנכון מבחינתו לעניין זה:
אומר, כי לטעמי יש להכריע בסוגיה זו באופן קונקרטי על פי מכלול נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ואין לשלול או להתיר - באופן גורף - דרישה של מעסיק מעובדו להיבדק בבדיקת פוליגרף.

במקרה שלפנינו הצהיר מר אסולין (סעיף 22, ס"ק י, יד) כי נועץ בעורך דינו וזה אמר לו שאין טעם שייבדק בבדיקת הפוליגרף הן בשל אי אמינותה של הבדיקה והן בשל העובדה כי לא כל בעלי הגישה לכספת נבדקו בפוליגרף.
הדברים מכוונים בעיקר לגב' חביב, שלא הועמדה לבדיקת פוליגרף בנימוק שהיא אחד הבעלים (ראו עדותו של מר סבן, עמ' 13 לפרוטוקול הדיון, ש' 4-5).
דבריו של מר אסולין בעניין זה מקובלים עלינו.
הסיבה שבגללה לא הועמדה גב' חביב לבדיקה יכולה בהחלט לשמש סיבה מספקת לעובד לבחור שלא לפגוע במידת המהימנות והפרטיות שנתונה לו, ומשכך אין לזקוף את סירובו להיבדק במכונת אמת לחובתו ובוודאי שלא כראיה לביצוע המעשה על ידו.

22. הטענה השנייה: התפטרותו הפתאומית של מר אסולין ביום 21.4.10.

בעניין זה קיימת מחלוקת עובדתית בין גרסתה של החברה לגרסתו של מר אסולין.
החברה טענה, ועל כך הצהירו מר סבן ומר אשקר, כי ביום 21.4.10 עבד מר אסולין וביקש לצאת ליומיים חופשה, שממנה לא שב לעבודה בעקבות הגילוי בדבר היעלמות הכסף.
מנגד הצהיר מר אסולין (סעיף 22ז) כי ביום 21.4.10 הוא פוטר מעבודתו בשירות החברה על רקע "אחר שאירע ביני לבין אחת העובדות", ושלל בתוקף בעדותו בבית הדין את דבריו של מר סבן ולפיהם הוא פנה אליו בבקשה לקבל חופשה ליומיים.

בחקירתו המשלימה העיד מר אסולין בנוגע למה שאירע ביום ה- 21.4:
"עבדתי עד 16.30 בערך, ודוד סבן הגיע לסניף, קרא לי לחדר מנהל, שהיה גם אבי צרפתי בחדר והודיע לי שאני מפוטר. בקשר למקרה שדברנו עליו קודם. הוא ביקש ממני להניח את המפתחות וגם את הטלפון שלי. שאלתי למה, שנעשה דיון בינינו והוא השיב שזה סופי. אחר כך צלצלתי לרודני, דיברתי איתו ושאלתי אותו איך הם עושים לי דבר כזה והוא השיב לי שבאמת הוא מצטער אבל עשיתי דבר שלא צריך להיות. אמר לי 'סמכנו עליך כל כך ובאמת היית כל כך טוב אבל אי אפשר'".

לא ברור מדבריו באופן מוחלט מהו המקרה "שדיברנו עליו קודם" שמהווה "דבר שלא צריך להיות" עד כדי כך שבגללו הוא פוטר, אך ברור לגרסתו כי היה מעשה פיטורים חד משמעי. מר אסולין אף הצהיר (סעיף 17) כי הוא פנה מספר פעמים למר סבן לשם קבלת מכתב פיטורים אך בקשותיו לא נענו.
דבריו של מר אסולין נתמכים בעדותו של מר צרפתי שהעיד כי ביום 21.4 הגיע מר סבן למשרדו של מר צרפתי במרכול ונפגש איתו ועם מר אסולין. במהלך השיחה הודיע מר סבן למר אסולין כי הוא מפוטר ונלקחו ממנו מפתחות הסניף והפלאפון של החברה. לדבריו, מר אסולין היה נסער והתקשר למר אשקר בתקווה כי יצליח לשנות את ההחלטה, הואיל והיו ביניהם יחסים טובים, אך לאחר שניהל עימו שיחה בת כעשר דקות עד רבע שעה התברר לו כי מר אשקר אינו יכול לעזור לו וההחלטה על פיטוריו סופית.
מר צרפתי נשאל מה היה הרקע לפיטורים, והשיב: "יחסים בינו ובינה" (עמ' 18 לפרוטוקול הדיון, ש' 31). מר צרפתי נשאל באשר לגרסתו של מר סבן שכלל לא היה בסניף ביום זה והשיב: "זה שקר וכזב".
מערכת היחסים אליה כיוון מר צרפתי בעדותו ונראה שלכך גם כיוון מר אסולין, אוזכרה בתצהירו של מר סבן (סעיף 17) בו כתב כי: "אני מצהיר כי התובע 2 מר דוד אסולין היה מעורב בשני אירועים לא נעימים בסניף: מקרה ראשון עם עובדת המאפיה בסניף ובמקרה השני עם דיילת ויסוצקי".
מר סבן לא פירט את המקרים ולא הצהיר על התייחסותה של החברה אליהם, אך מר אשקר בתצהירו (סעיף 44) הרחיב אודותם. מר אשקר לא פירט כיצד הסתיימו אירועים אלו ואם התנהל דיון בחברה בנוגע להמשך העסקתו של מר אסולין על רקע אירועים אלה (הסיבה שבגללה תיאר מר אשקר את האירועים נועדה לדחות את תביעתו של מר אסולין לפיצוי בגין עגמת נפש).
כבר נאמר כי עננה זו שריחפה מעל לראשו של מר אסולין יכולה בהחלט להוות רקע מתאים לפיטוריו. בל נשכח כי במועד הנטען לפיטורים כלל לא היה ידוע שהמרכול ייקלע לבעיה בעקבות הגניבה, כך שייתכן וההחלטה לפטר את מר אסולין ולהותיר את הסניף בניהולו של מר צרפתי עד שיימצא מחליף למר אסולין הייתה שקולה והגיונית.

23. מר סבן העיד בחקירתו כי הוא לא היה כלל ביום ה- 21.4 במרכול, וכי ביום זה פנה אליו המנהל וביקש לאשר יומיים חופש למר אסולין.
מר סבן הופנה לסעיף 9 בתצהירו, שם כתב כי ביום 21.4 ביקש ממנו מר אסולין בעצמו יומיים חופש, ולא כפי שהעיד, והשיב שבתצהיר נפלה טעות (עמ' 13 לפרוטוקול הדיון, ש' 15-16).
מר סבן נחקר בעניין פיטוריו של מר אסולין, ואמר את הדברים הבאים:
ש. אסולין אומר שביום 21/4 היית בסניף במגדל העמק ושאמרת לו שהוא מפוטר?
ת.         אין מצב, איך אפטר אותו ביום רביעי אם החקירה הייתה ביום שישי. על מה אפטר אותו. אם הייתי רוצה שילך הביתה, הייתי מביא את אותה בחורה שהתלוננה עליו. ירדנו איתה לבית קפה כדי לשכנע אותה לא להתלונן נגדו. לא פיטרתי אותו. אין קשר בין הפיטורים לבין שני האירועים שהיו.
(שם, ש' 31 – עמ' 14, ש' 5).

גם מר אשקר נשאל בעניין פיטוריו של מר אסולין והעיד כך:
ש. ביום 21/4 היה יום העבודה האחרון של מר אסולין, מה היה באותו יום, מי פנה אליך?
ת.         אף אחד לא פנה אלי.
ש.        מתי נודע לך שהוא הפסיק לעבוד שם?
ת.         לא יודע מתי, אולי באמצע השבוע שאחרי.
ש.        ואתה לא היית מעורב בשום צורה לגבי הפיטורים שלו?
ת.         לא.
ש.        אסולין טוען שביום העבודה האחרון שלו הוא התקשר אליך ושאל למה מפטרים אותו ושתבטל את הפיטורים?
ת.         שיסתכל לי בעיניים ויגיד שזה מה שהיה.
ש.        לפי תדפיס שהוצאנו, בשעה 17:11 הוא התקשר אליך וניהלתם שיחה של 10.5 דקות שבה הוא טען שהוא ניסה להניע אותך שלא יפטרו אותו?
ת.         אני לא יודע אם הייתה או לא הייתה שיחה. הוא התקשר הרבה פעמים. אבל נושא פיטורים מעולם לא עלה לשיחה.
(עמ' 14 לפרוטוקול הדיון, ש' 22 – עמ' 15, ש' 2).

מבין שתי הגרסאות אנו קובעים כי יש לקבל את גרסתו של מר אסולין, שהותירה בנו רושם מהימן ואף חוזקה בדבריו הכנים של מר צרפתי, ולפיה מר אסולין פוטר מעבודתו ביום 21.4.
הדברים נתמכים גם בעובדה שהחברה לא הציגה פנקס חופשה שנתית שממנו ניתן יהיה ללמוד כי אכן מר אסולין שהה בחופשה בימים 22-23 לאפריל, כפי שאמר מר סבן.
יותר מכך, בהתייחסות הספציפית של החברה לתביעה של מר אסולין לפדיון ימי חופשה (ראו סעיף 39 לתצהירו של מר אשקר, וסעיף 50 לסיכומי החברה), הסכימה החברה כי מר אסולין לא קיבל חופשה בתשלום במהלך כל תקופת עבודתו ומשכך לטענתה הוא זכאי לפדיון ימי חופשה בגין 6.5 ימים.
אם נקבל את גרסת החברה כי מר אסולין יצא לחופשה בת יומיים (22.4-23.4) ולא פוטר ביום 21.4, מדוע לא ניכתה החברה יומיים אלה מכלל ימי החופשה שנתבעו על ידו, שאין חולק כי לכל התקופה בה הועסק מסתכמים לפחות ב-6.5 ימים.
על כך נוסיף, כי אם אכן היה מר אסולין בוחר לזנוח את עבודתו על רקע הגניבה, הוא לא היה שועה לקריאתו של מר סבן להתייצב במרכול ביום ה-23.4, לאחר שהתגלה החוסר הכספי. בעניין זה הצהיר מר אסולין, ועדותו לא נסתרה, כי: "מלבד בדיקת הפוליגרף שיתפתי פעולה באופן מלא" (סעיף 22יא).
גם מר סבן הצהיר כי "ביום 23.4.2010 עם גילוי החוסר הכספי, שוחחתי עם התובע 2 וביקשתיו שיגיע לסניף באופן מידי לבדיקת הנושא" (סעיף 10).
מר סבן אף הצהיר כי מר אסולין סירב להיבדק בבדיקת הפוליגרף, אך לא הצהיר כי זה סירב להתייצב לשיחה על הנושא או נמלט מהתמודדות עם האירוע, עובדה המחזקת את הגרסה של מר אסולין כי הוא פוטר מעבודתו על רקע אחר, וכשהתגלה החוסר הכספי שיתף פעולה למעט בעניין הפוליגרף.

מכל האמור לעיל אנו מגיעים למסקנה כי מר אסולין פוטר מעבודתו ביום ה- 21.4.10 וממילא אין מקום לראות במעשה ההתפטרות שיוחס לו כמצביע על מעורבותו במעשה הגניבה, ודין התביעה שהגישה החברה כנגדו להידחות.

24. מר אסולין עתר כי נורה לחברה לשלם לו תמורת הודעה מוקדמת, פדיון חופשה שנתית, פיצוי בגין העדר הפרשות לקרן הפנסיה, הפרשי נסיעות ושכר עבודה בגין חודש אפריל 2010.
כן ביקש לחייב את החברה בפיצוי בגין עגמת נפש.
להלן נבחן כל אחד מרכיבי התביעה.

25. הודעה מוקדמת-

אין חולק כי לאור הקביעה שמר אסולין פוטר מעבודתו, הוא אכן זכאי לתמורת הודעה מוקדמת.
ברם, זכאותו על פי החוק הינה ל- 7.25 ימים בלבד (בגין התקופה שהוא עצמו הצהיר עליה - ששה וחצי חודשים, יום אחד לכל אחד מששת החודשים הראשונים ו-1.25 ימים בגין מחצית החודש הנוספת שבו הועסק).
שכר יום עבודה עמד על 236 ₪ ומכאן שזכאותו בגין רכיב זה היא 1,711 ₪ בלבד.

26. פדיון ימי חופשה-

הנתבעת אינה חולקת כי למר אסולין זכאות לפדיון ימי חופשה, אלא שלטענתה זכאות זו מסתכמת ב-6.5 ימים בלבד (שיש לקזז כנגד חובו כלפיה).
צו ההרחבה בענף רשתות לשיווק מזון חל על מר אסולין החל מיום פרסומו, קרי 22.2.10, ומכאן שאין לקבוע את זכאותו לכל תקופת העסקתו על פיו (כפי שביקש).
עם זאת, מבחינת הוראות הצו בכל הנוגע לזכאותו של מר אסולין לפדיון חופשה הרי שזה מזכה עובד בשנה הראשונה לעבודתו, ושמועסק משך ששה ימים בשבוע, ב-12 ימי חופשה, בדיוק כפי שמזכה חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, כך שניתן לקבוע את זכאותו על פי הוראות החוק.
בהתאם להוראת סעיף 3(ב) לחוק, יש לחשב את זכאותו של מר אסולין כיחס שבין ימי העבודה שעבד בפועל ל-240, כשחלק של יום חופשה לא יובא במניין.
בפני בית הדין לא הוצגו נתונים בכל הנוגע למספר ימי העבודה של מר אסולין בכל חודש ולמספר ימי העבודה בכל שבוע (חמישה או ששה). העובדה היחידה המופיעה לעניין זה היא בחוות הדעת שצירף מר אסולין לכתב התביעה, שבה כתב יועץ המס מטעמו: "ימי עבודה הינם על בסיס משרה מליאה של שעות בפועל (100% משרה)".
ברם, מעיון בכתבי הטענות נדמה כי אין חולק שזכאותו היא ליום חופשה לכל חודש עבודה, אלא שהחישוב שעשה יועץ המס של מר אסולין הביא בחשבון תקופת העסקה בת שבעה חודשים, כשלמעשה הוא הועסק רק 6.5 חודשים (7.10.09 – 21.4.10).
משכך, אנו מקבלים את התביעה באופן שהחברה תשלם למר אסולין סך של 1,534 ₪ בגין פדיון חופשה עבור 6.5 ימים.

26. שכר עבודה שלא שולם –

מר אסולין תבע שכר בגין 18 ימים (מתוכם שני ימי חג) שעבד בחודש אפריל, והחברה מצידה טענה כי הוא עבד 17 ימים בלבד (15 ימים ושני ימי חג).
כלל ידוע הוא כי המוציא מחברו עליו הראיה. מר אסולין לא הצהיר מהם הימים שבהם עבד וכיצד הגיע לחשבון של הימים אותם תבע, ומכאן שאין לחייב את החברה מעבר למה שהיא עצמה מודה בו, ועל כן היא תשלם למר אסולין סך של 4,012 ₪ בגין הפרשי שכר עבודה.

27. הפרשי נסיעות -

בכתב התביעה ולאחר מכן בתצהירו, עתר מר אסולין להורות לחברה לשלם לו הפרש דמי נסיעות.
לדבריו, הנסיעות במגדל העמק מסתכמות ב-2.5 ₪ לכל כיוון וממילא הוא זכאי ל-5 ₪ לכל יום עבודה, ובסך הכל ל-135 ₪ לחודש. החברה שילמה לו 100 ₪ בלבד, ומכאן שהיא חייבת לו סך של 210 ₪.
החברה טענה כי היא שילמה למר אסולין לפי עלות של כרטיס חודשי חופשי במגדל העמק.
הואיל ועל פי צו ההרחבה במשק לעניין תשלום דמי נסיעות קמה למעביד הזכות לשלם על פי התעריף של כרטיס מינוי חודשי מוזל, וטענת החברה כי עלות כרטיס שכזה במגדל העמק לא הופרכה, הרי שאין מקום לחייב את החברה בגין רכיב זה, למעט בעלות דמי נסיעות לחודש אפריל (עלות כרטיס חודשי חופשי).
הואיל ומר אסולין תבע תשלום דמי נסיעות לחודש זה בסך של 90 ₪ בלבד לא נפסוק לו יותר משתבע (קרי: 100 ₪ עבור כרטיס חודשי חופשי), והוא זכאי לקבל סך של 90 ₪ בלבד בגין רכיב זה.

28. פיצוי בגין העדר הפרשות לקרן הפנסיה –

אין חולק כי מר אסולין לא היה זכאי להפרשות לפנסיה בגין ששת חודשי העסקתו הראשונים, ומשכך התביעה לפיצוי היא רק עבור חצי החודש הנוסף, שבגינו הוא זכאי על פי האמור בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, לפיצוי בשיעור של 5% מהשכר לתקופה זו.
בהעדר רישומים המעידים על מספר ימי העבודה בפועל בתקופה שמיום 8.4.10 ועד ליום 21.4.10 (היא מחצית החודש העודפת על ששת החודשים הראשונים שאינם מזכים בהפרשות לפנסיה), ובהעדר ראיה מצידו של מר אסולין שעליו נטל ההוכחה לעניין זה, נקבע כי זכאותו לפיצוי בגין העדר ההפרשות מסתכמת בסך של 106 ₪ כהסכמת החברה.

29. פיצוי בגין עגמת נפש –

מר אסולין טען כי נגרמה לו עגמת נפש וכי פוטר שלא כדין בחוסר תום לב קיצוני ובשרירותיות תוך שהוא עובר מסכת התעללות והשפלות, ומשכך על החברה לפצותו בסך של 10,000 ₪.
מעבר לעובדה כי סעד זה ניתן בבתי הדין לעבודה במשורה, הרי שלא מצאנו במכלול העובדות כי מר אסולין אכן הוכפש והושמץ וכי מגיע לו הפיצוי הנתבע בגין "האשמות שווא".
מר אסולין שימש כסגן מנהל בסניף למשך תקופה קצרה שבמהלכה אירעו שני מקרים מביכים שהוא היה במרכזם, ושבגינם, כך טען ודבריו התקבלו על ידינו, פוטר בסופו של יום מעבודתו.
מר אסולין לא הכחיש את המיוחס לו ולא הבהיר מדוע היו הפיטורים חסרי תום לב באופן קיצוני או שרירותיים, ומכאן שאין לקבל את תביעתו בעניין זה.סוף דבר

30. לאור כל האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן:

א. התביעה שהגישה החברה כנגד מר צרפתי והתביעה שכנגד שהגישה נגד מר אסולין – נדחית.

ב. החברה תשלם למר צרפתי סך של 4,800 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום 1.5.10 ועד מועד התשלום בפועל.

ג. החברה תשלם למר אסולין סך כולל של 7,453 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום 1.5.10 ועד מועד התשלום בפועל.

ד. החברה תשלם למר צרפתי סך של 1,500 ₪ בגין הוצאות משפט ולמר אסולין סך של 2,900 ₪ (כולל מע"מ) בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.31. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת גניבה

 2. אשמת שווא בגניבה

 3. גניבת מפתחות רכב

 4. גניבת מכונת צילום

 5. גניבת לקוחות ממעביד

 6. עונש על פריצה וגניבה

 7. העונש על גניבה מחייל

 8. גניבת כלי נשק מצה''ל

 9. התפרצות וגניבה מבתים

 10. תביעה בגין גניבת סוס

 11. גניבה ע"י יועץ השקעות

 12. האשמת שווא בגניבה מהעבודה

 13. העונש על ניסיון לגניבת רכב

 14. שלילת פיצויים עקב חשדות לגניבה

 15. עונש על גניבת תיק מאישה מבוגרת

 16. גניבת עובד ממעביד - נטל ההוכחה

 17. ביטוח מעביד מפני גניבה ע"י עובד

 18. אחריות המדינה על גניבה מבית עסק

 19. גניבה לפי סעיף 384 לחוק העונשין

 20. גניבת ציוד פרטי של עובד במקום העבודה

 21. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת סחורה מבית אריזה לפרחים

 22. בית משפט הרשיע בעבירות התפרצות לדירה, גניבה, הונאה בכרטיס חיוב

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון