מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך:

האם נפל פגם במכרז, עת ישב בוועדת הבחינה ראש העיר, אשר הייתה לו דעה חיובית מוקדמת על המועמד, שנבחר לבסוף לתפקיד, והאם המועמד שנבחר עמד בתנאי הכשירות הקבועים בדין. "מכרז תפור" או "קוצו של פסיק" - עומדים בלב הכרעתנו, אליה נשים פעמינו לאחר שנביא את הרקע העובדתי, וטענות הצדדים.

רקע עובדתי

1. מזה כשנתיים מתנהלים בעיריית אשדוד (הנתבעת 2 להלן:"העירייה") הליכים לבחירת ראש מינהל חינוך. תחילתם במכרז פנימי, בו נבחר מר אריה מימון (הנתבע 3, להלן: "מימון"), המשכם בביטול המכרז ע"י בית הדין מחמת פגמים שנפלו בבחירתו של מימון, וסופם עד כה, בפרסום חדש ובחירתו שוב של מימון – שהביאה את הצדדים לפתחנו.
נפרוש כעת את השתלשלות העניינים הכרונולוגית החיונית להבהרת טענות הצדדים.

2. בחודש יוני 2009 פרסמה העירייה מכרז מס' 47/09 לתפקיד ראש מינהל החינוך בעירייה. למכרז ניגשו שלושים וארבעה מועמדים ביניהם גם מימון. בתום סבב ראיונות שנערך לכל המועמדים נותרו חמישה מועמדים, ביניהם מימון, אשר עברו ראיונות נוספים. בתום הראיונות נבחר מימון, ומינויו אושר ע"י מועצת העיר ביום 04/08/09.
3. בתאריך 10/08/09 הוגשה בקשה לסעד זמני מטעם אחד המועמדים שלא נבחר, מר יעקב לוי, בה עתר לביטול המכרז (תע"א (ב"ש) 2527-09). בתאריך 19/08/09 ניתן צו המורה כי מימון לא ייכנס לתפקידו עד למתן פסק דין בתביעה העיקרית.
פסק הדין ניתן ביום 25/03/10 (מותב בראשות כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם ונציגי הציבור מר דב אבדור ומר צבי פרנקל), ובו נקבע כי המכרז בטל מחמת אי ציון דרישות התפקיד בתנאי הסף של המכרז, דיון במועמדותו של מימון למרות שמסמכיו הגיעו לאחר המועד האחרון להגשתם, ואי עמידת מימון בתנאי הסף הנדרשים, ובראשם - תעודת הוראה (פסק הדין צורף כנספח ב' לכתב התביעה).
העירייה הגישה ערעור על פסק הדין, אשר לימים נמשך.

4. בתחילת חודש אוגוסט 2010 פרסמה העירייה מכרז פנימי/פומבי מס' 57/10 לאיוש משרת ראש מינהל החינוך בעירייה. במועד האחרון להגשת ההצעות, 30/08/10, התברר כי שלושה מועמדים הגישו את מסמכיהם, ביניהם מימון, ואילו השניים האחרים לא עמדו בתנאי הסף הנוגעים לניסיון הנדרש (סעיף 21 לתצהירו של מר יחיאל לסרי - הנתבע 1 - להלן: "ראש העיר"). בעקבות כך הוארך המועד להגשת ההצעות עד ליום 10/09/10. ארבעה מועמדים נוספים ניגשו למכרז, מתוכם שניים נפסלו על הסף בשל העדר ניסיון (סעיף 23 לתצהיר ראש העיר). נותרו שלושה מועמדים ביניהם מימון, אשר הוזמנו לראיונות בפני ועדת הבחינה.

5. ועדת הבחינה התכנסה ביום 16/09/10 וכללה את החברים הבאים: ראש העיר, חברי המועצה - מר יהודה פרנקל והגב' הלן גלבר, מר יעקב מרקוביץ אשר מונה ע"י משרד הפנים לשבת בוועדה, ומנכ"ל העירייה מר אילן בן עדי. הוועדה שוחחה עם המועמדים ובחרה במימון כמועמד המתאים. בעד מימון הצביעו מר מרקוביץ, מר פרנקל וראש העיר. הגב' גלבר התנגדה ומר בן עדי נמנע (פרוטוקול הוועדה צורף כנספח ז' לתצהירה של הגב' גלבר). מינויו של מימון אושר במליאת מועצת העיר ביום 16/10/10 (פרוטוקול הישיבה צורף כנספח ט"ו לתצהירה של הגב' גלבר).

6. בעקבות הבחירה פנתה הגב' גלבר לראש העיר, למבקר המדינה ולגופים נוספים בבקשה נוספת לבטל את המינוי, מאחר ומימון חסר תעודת הוראה ותעודת הסמכה (נספח ט"ז לתצהירה של הגב' גלבר). כך גם פנה ב"כ יו"ר ועד ההורים העירוני באשדוד מר קלוד ברבי (התובע 2) לראש העיר וביקש לבטל את בחירת מימון (נספח ט 1 לכתב התביעה). עוד פנתה לראש העיר בעניין זה תנועת אומץ - התובעת 1 (נספח י"ב לכתב התביעה) והתנועה למען איכות השלטון בישראל (נספח ט"ו לכתב התביעה).

7. בתאריך 27/10/10 פנו התובעים בבקשה דחופה למתן צו מניעה זמני כנגד מינויו של מימון. בתאריך 11/11/10 קבע ביה"ד כי הדיון בסעד הזמני יאוחד עם הסעד העיקרי. הדיון התקיים ביום 26/01/11. יצוין עוד כי התובעים צרפו לתביעה גם את מכללת חמדת הדרום אשר בה למד מימון לצורך קבלת תעודת הוראה. צירופה לתביעה הינו פורמאלי, לכן בכל מקום בו מופיעה התיבה "נתבעים" - אין היא כוללת את המכללה.

טענות התובעים

8. טענתם הראשונה של התובעים מכוונת לתנאי הסף הנדרשים במכרז שהם תעודת הוראה, תעודת הסמכה או רישיון הוראה. התובעים טוענים כי כדי שמימון יעמוד בדרישות הכשירות, עליו להחזיק גם בתעודת הוראה וגם בתעודת הסמכה.למימון יש רק תעודת הוראה ומבחינה זו לא עמד בתנאי הסף. יתרה מכך, גם האישור שמחזיק מימון בקשר לזכאות לתעודת הוראה, אינו מספיק מאחר והוא נעדר הסכמת משרד החינוך והתרבות.
עוד טוענים התובעים כי ראש העיר גיבש ופרסם את דעתו בקשר לזהות הזוכה במכרז עוד עם פרסומו. דעה זו אף השפיעה על המועמדים ועל תוצאות המכרז. נוסף על כך ראש העיר היה חבר בוועדת הבחינה, למרות שלא היה חייב לעשות כן.
התובעים הפנו לעדותו של ראש העיר, אשר בחר לטענתם לזכור באופן בררני, הוא לא ידע להסביר מדוע המכרז פורסם עם סיום לימודיו של מימון, ומדוע בוטל הליך הערעור. ראש העיר העיד כי הרכב וועדת המכרזים נקבע לפי הסכמים קואליציוניים ולא לפי פקודת העיריות, וכן שכרו של מימון משולם בניגוד להוראות משרד הפנים.
לטענת התובעים מעדותו של מימון עולה כי העירייה המתינה לו עד שיסיים לימודיו, אז פורסם המכרז על מנת להכשיר את מועמדותו. על כן, על בסיס הפגמים, שפורטו עותרים התובעים לביטול המכרז.

טענות הנתבעים

9. הנתבעים טוענים כי ההסבר הנכון לדרישות הכשירות הוא כי ניתן להסתפק באחת משלוש התעודות הבאות: תעודת הוראה, תעודת הסמכה, רישיון הוראה קבוע. הדברים עולים בקנה אחד עם דרישות החוק בעניין.
למימון יש תעודת הוראה ועל כן הוא עומד בדרישות הכשירות. אין מקום להיכנס לשאלה אם מימון מחזיק בתעודת הוראה כאשר יש לו זכאות לכך שעה שהצדדים הסכימו כי הוא בעל תעודת הוראה.
אשר לפסלותו של ראש העיר, מבקשים הנתבעים לציין כי גם ללא הצבעתו של ראש העיר היה נבחר מימון. נוסף על כך, מדובר בעתירה לביטול מכרז שלא באה מצד מי שהפסיד במכרז, אלא מצד עותר המעוניין לגרום למבוכה להנהלת העיר אשדוד.
ראש העיר, בהליך הקודם שהתנהל בבית הדין ובהליך הנוכחי, העיד כי שיקול דעתו לא נעול ודעתו הייתה פתוחה לכל מועמד בהתאם לכישוריו. הנתבעים מפנים לשיהוי בהגשת התביעה, עת יו"ר התובעת 1 פנה לעירייה ביום 03/10/10 וקיבל תשובה ב-05/10/10, התובע 2 ישב בוועדת הבחינה ולא אמר דבר, והתביעה הוגשה רק ב-27/10/10. אין גם חולק כי בין הגב' גלבר, שהיא חברת אופוזיציה, לבין העירייה התגלע סכסוך בקשר לניגוד עניינים בו היא נמצאת. דברים אלו מטילים צל על כשרות המניעים של העתירה.
כל אלו לטענת הנתבעים מביאים לדחיית התביעה.

הכרעה

10. את חלק זה של הכרעתנו נפתח במסגרת הנורמטיבית ובכלל זה השיקולים המקובלים לבחינת בטלות מכרז. לאחר מכן נפנה לפרשנות דרישות הכשירות הקבועות בדין לצורך מינוי מנהל מחלקת חינוך ברשות מקומית ולבסוף ניישם את השיקולים על המקרה שבפנינו.

הכלל - סעד של ביטול מכרז יינתן במקרים חריגים

11. הלכה היא כי ביטול מכרז הינו צעד חריג שהרשות המינהלית תנקוט בו במקרים קיצוניים ויוצאי דופן בלבד. על הרשות הציבורית להימנע מביטול מכרז ככל הניתן ועליה להציג טעמים כבדי משקל להצדקת ביטול המכרז, במיוחד בבואה להוציא מכרז חדש לאחר מכן.
לאחר שהמכרז התקיים, ובמסגרת הביקורת השיפוטית על החלטת הרשות, לא ישים בית המשפט שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של ועדת המכרזים ולא ישים עצמו בנעליה, לאור חזקת תקינות המעשה המנהלי. בהתאם, התערבות שיפוטית בהליכי מכרז ובהחלטותיהן של ועדות מכרזים תיעשה תוך נקיטת זהירות רבה, רק אם הוכח כי החלטתה של ועדת המכרזים נגועה בפגמים היורדים לשורשו של עניין לרבות העדר סבירות ומידתיות. כך דרך כלל וביתר שאת כאשר מתבקש סעד של בטלות מכרז, בית המשפט יעדיף ככלל קיום הליך המכרז ויימנע מביטולו.

12. למרות היותו חריג במהותו, סעד של ביטול מכרז אינו בלתי אפשרי אך יינתן במשורה בלבד ובאין מנוס, במקרים בהם אין דרך אחרת לקיום המכרז. יש לזכור כי החלטה על ביטול מכרז עלולה לפגוע באינטרס הציבורי, כמו גם באינטרס ההסתמכות והציפייה של בעל ההצעה הטובה ביותר, העלול להימצא בשל כך בעמדת נחיתות כלפי מי שהתמודדו מולו במכרז המקורי וכלפי משתתפים חדשים. לפיכך, סעד של ביטול מכרז במסגרת הביקורת השיפוטית יינתן במקרים הקיצוניים, באין דרך חוקית אחרת לריפוי הפגם שנפל במכרז.

הביקורת השיפוטית על החלטה לביטול מכרז

13. כאמור, מדיניות משפטית ראויה שואפת לקיום המכרז גם אם נפל בו פגם ולמרות הפגם שנפל בו, תוך בחירה במי מהמועמדים שהשתתפו במכרז. בגדר מדיניות זו, משבוטל מכרז ובסמוך לביטולו מתפרסם מכרז חדש, זהה לקודמו או דומה לו, פוחת משקלם של הפגמים שנפלו במכרז שבוטל, וגובר המשקל שיש ליתן לאינטרס קיום המכרז שבוטל.
בפרשת גילה שנער פורטו מגוון השיקולים והאיזונים להם תידרש הרשות בבחינתה אפשרות לביטולו של מכרז, בין מלכתחילה ובין בדיעבד. בין השיקולים שנמנו באותה פרשה, השלב בו נמצאים הליכי המכרז, מראשיתם ועד לאחר שנסתיימו; האיזון בין משקלה של הפגיעה שנפגע הטוען לפגם בהליך המכרז, לבין משקלה של הפגיעה הצפויה בזוכה שפרי זכייתו עתיד להילקח ממנו; תרומתו של הזוכה לפגם הנטען; תרומתו של חבר ועדת מכרזים לפגם; הנפגעים האמיתיים מהפגם שנפל; אימתי נודע לראשונה על קיומו של הפגם ומה נעשה על ידי הנפגע, או על ידי אחר שידע על כך - לתיקונו; מידתיות הפגיעה שתהא הנמוכה ביותר האפשרית בנסיבות המקרה, בנוגעים בדבר - הזוכה, המלין והאינטרס הציבורי.

דרישות הכשירות לתפקיד מנהל מחלקת חינוך ברשות מקומית

14. תנאי הסף הנדרשים ממועמד לתפקיד של מנהל מחלקת חינוך קבועים בחוק ובתקנות שהותקנו על פיו.
סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) תשס"א - 2001 (להלן – החוק), קובע, כדלקמן:

"(א) לא ימונה ולא יכהן אדם כמנהל מחלקת חינוך אלא אם כן הוא בעל השכלה אקדמית, או השכלה תורנית שוות ערך, תעודת הוראה ונסיון מקצועי, הכל כפי שקבע השר בתקנות, לאחר ששמע נציגים של רשויות מקומיות ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת". (ההדגשה הוספה – א.ס.).

תקנה 2 לתקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס"ג - 2003 (להלן - התקנות), הנוגעת לכשירות קובעת-
"לא ימונה אדם למנהל מחלקת חינוך, ולא יכהן ככזה, אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה לפחות:
(1) הוא בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד מוכר או של מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו השר לעניין זה, או מי שנתקיימו בו כל אלה:
(א) בידו שתי סמיכות לרבות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל;
(ב) בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה;
(ג) עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
(2) הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע:
(3) הוא בעל ניסיון מקצועי כמפורט להלן:
(א) במבקש להתמנות למנהל מחלקת חינוך במועצה מקומית או במועצה אזורית – שלוש שנים, כמנהל מוסד חינוך, או בעל תפקיד ניהולי במוסד חינוך או במערכת החינוך להלן- תפקיד ניהול חינוכי);
(ב) במבקש להתמנות למנהל מחלקת חינוך בעירייה-
(1) שבה לא יותר מ–100,000 תושבים – ארבע שנים, כמנהל מוסד חינוך, או בעל תפקיד ניהול חינוכי;
(2) שבה יותר מ-100,000 תושבים - חמש שנים, כמנהל מוסד חינוך, או בעל תפקיד ניהול חינוכי."
נוסיף עוד כי בתקנה 1 מבוארים המונחים המופיעים בתקנה 2 ובהם, "ישיבה גבוהה", "כולל" "מוסד מוכר", "רישיון הוראה קבוע", "תעודת הוראה" ו"תעודת הסמכה".

15. כלל יסודי בפרשנות הוא כי התקנות יונקות את חיותן מהמחוקק וככאלו הן באות להבהיר ולהאירו אך לא להוסיף עליו. זהו כלל ברזל הנקוט בשיטתנו לפיו קיימת היררכיה חקיקתית שבה המחוקק הראשי נמצא בפסגת הפירמידה ומחוקק המשנה מתחתיו. מכאן שאת דרישות הכשירות בתקנות יש לפרש בהתאם למילות החוק ותכליתו.
החוק קובע את דרישות הכשירות לתפקיד מנהל מחלקת חינוך ברשות מקומית שהן השכלה אקדמית או שלושת התנאים המצטברים הבאים: השכלה תורנית שוות ערך, תעודת הוראה וניסיון מקצועי.
התקנות חוזרות על דרישות הכשירות אך מפרטות אותן: לגבי השכלה אקדמית - נקבע בתקנה 2(1) רישא כי מדובר בתואר אקדמי מוכר של מוסד מוכר או של מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, שהכיר בו השר לעניין זה.

לגבי התחליף לתואר אקדמי נדרשים שלושת תנאים המצטברים: סעיף 2(1)(א) מתייחס לדרישה בחוק המדברת על השכלה תורנית שוות ערך - לצורך כך על המועמד להחזיק בשתי הסמכות מרבנים שהרבנות הראשית הכירה בהם, לימודי תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, מעבר של שלוש בחינות של הרבנות הראשית.
סעיף 2(2) מתייחס לתנאי של תעודת הוראה ומפרט כי מדובר בתעודת הוראה, תעודת הסמכה או רישיון הוראה קבוע.
סעיף 2(3) מדבר על הניסיון המקצועי בהתאם לסוג הרשות המקומית ומספר התושבים בה.

מהות תפקידו של מנהל מחלקת חינוך ברשות מקומית

16. בשים לב לכך כי הצדדים הסכימו בדיון כי למימון יש תעודת הוראה (עמ' 8 לפרוטוקול, שורות 4-5), רואים אנו את עצמנו פטורים מלדון בשאלה אם מדובר בזכאות בלבד, או בזכאות שהשתכללה עם אישור של משרד החינוך והתרבות.
השאלה שנותרה בפנינו האם די בתעודת הוראה, או שמא יש צורך גם בתעודת הסמכה. התובעים טוענים כי תקנה 2(2) מחייבת תעודת הוראה ותעודת הסמכה ולחילופין רישיון הוראה. הנתבעים גורסים כי די בתעודת הוראה כאשר תעודת הסמכה ורישיון הוראה הם תחליפיים.
בנקודה זו מבקשים אנו להרחיב על התפקיד הנדון ולשם כך נפנה להגדרת תפקידו של מנהל מחלקת חינוך ברשות מקומית המפורטת במסמכי המנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים ובהם:

א. התוויית מדיניות וגיבוש תוכניות עבודה בתחום החינוך - גיבוש חזון ומדיניות בתחום החינוך ברשות המקומית; התוויות תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות, יישומן ובקרה על ביצוען.
ב. ניהול תקציב החינוך.
ג. תכנון תשתיות המיועדות לתחום החינוך.
ד. קידום יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
ה. ניהול מערך הרישום למוסדות החינוך.
ו. ליווי מעקב ובקרה בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים - בחינה של תוכנית העבודה השנתית של כל מוסד ואישורה; מעקב אחר יישום התוכנית; בקרה על אופן הניהול של בתי הספר; קיום קשר שוטף עם מנהלי המוסדות, ניהול ישיבות וטיפול במקרים ובבעיות, יצירת דרכים לייעל את רמת ההישגים הלימודיים של התלמידים וצמצום הפערים הלימודיים ביניהם; קידום תוכנית הכשרה, הדרכה והשתלמויות של צוותי החינוך; מניעת נשירה וטיפול בתלמידים נושרים בשיתוף קצין ביקור סדיר, ואגף הרווחה, צוות בית הספר וההורים; מעקב אחר תלמידים בעלי קשיים ומציאת פתרונות עבורם בשיתוף גורמים רלוונטיים, הסדרת הסעות, קידום פרויקטים להעשרה חינוכית וחברתית של התלמידים; טיפול במצבת עובדי ההוראה; אחריות לביטחון ובטיחות במוסדות החינוך.
ז. ליווי מעקב ובקרה בגני הילדים - אחריות למערך כוח האדם בגני הילדים; אחריות להשתלמויות, מעקב אחר ילדים בעלי קשיים מסוגים שונים ומציאת פתרונות עבורם; קיום קשר עם גננות וטיפול בליקויים ובבעיות; קידום תוכניות להעשרה חינוכית של הילדים; אחריות להבטחת ביטחון ובטיחות בגני הילדים.
ח. ליווי מעקב ובקרה של השירות הפסיכולוגי חינוכי.
ט. טיפול באחריות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.

סיכום תיאור התפקיד מביא למסקנה כי עניין לנו בתפקיד אסטרטגי וטקטי כאחד; יש לתפקיד את הראייה הרחבה של כל המטרות החינוכיות ברשות המקומית, אך הוא גם נכנס לפרטי פרטים בכל הקשור לצרכים של התלמידים ועובדי ההוראה בכל מקום.
לשם כך ספק אם תעודת הסמכה או רישיון הוראה דרושים, שמעצם טיבם הם חלק מהעבודה המעשית בהוראה, בעוד התפקיד הינו ניהולי במהותו.
17. על כך נוסיף כי הפירוט המופיע בתקנה מלמד גם על המדרג בכל הקשור לתעודות ולאישורים בהוראה. תעודת הוראה היא הבסיס לכל העיסוק בהוראה לסוגיו וענפיו והיא ניתנת ע"י מוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה.
על מנת ללמד בגני ילדים ובמוסדות החינוך היסודי נדרשת תעודת הסמכה. על מנת ללמד בחינוך העל יסודי יש צורך ברישיון הוראה קבוע. תעודת הוראה ניתנת ע"י מוסד שיועד לכך,תעודת הסמכה ורישיון הוראה ניתנים ע"י המנהל הכללי של משרד החינוך. מכאן ברור כי המחזיק בתעודת הסמכה או ברישיון הוראה, במשתמע הוא גם בעל תעודת הוראה. על כן בודאי שלא ניתן לראות במילים תעודת הוראה ותעודת הסמכה תנאים מצטברים מאחר ונמצא עצמנו עומדים מול כפל לשון. כמו בדוגמא - תואר ראשון, תואר שני או תואר שלישי. תואר שני מקפל בתוכו גם תואר ראשון גם תואר שלישי מקפל בתוכו תואר ראשון ועל כן הפסיק הוא במשמעות של "או".

18. אף אם נלך לניתוח התחבירי של תקנה 2(2) "הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע", נמצא כי הפסיק שבין המילים "תעודת הוראה" למילים "תעודת הסמכה" הינו בעל משמעות של "או". פרשנות זו עולה בקנה אחד עם האמור בחוק, שאחרת תאמר כי תקנה 2(2) חורגת ומוסיפה על דרישות הכשירות המופיעות בחוק. בחוק צוינה רק תעודת הוראה ואילו תעודת הסמכה או רישיון הוראה קבוע לא צוינו בו. צא ולמד מכך כי תעודת הסמכה או רישיון הוראה קבוע הם תחליפיים לתעודת הוראה.

19. לסיכום פרק זה, נטעים כי לצורך ההכשרה הפורמאלית של מועמד לתפקיד מנהל מחלקת חינוך ברשות מקומית די בתעודת הוראה. מסקנה זו עולה מהוראות החוק המתיישבת עם תכליתו. מאחר ואין חולק כי למימון יש תעודת הוראה, עומד הוא בתנאי הסף הקבועים בחוק ובתקנות לצורך התפקיד.

מה בין דעה מוקדמת לדעה קדומה של חבר ועדת מכרזים

20. עתה נפנה לחלקה השני של העתירה,שעניינה אמירותיו של ראש העיר בנוגע למימון המהווים ,לדעת התובעים,עילה מוצדקת לפסלות המכרז.ראשית נקדים ונבהיר מהו המצע הנורמטיבי לטענה.
עיקרון השוויון חולש על מכרז לאיוש משרה ועל שיקול הדעת של ועדת המכרזים עת מחליטה היא לבחור מועמד פלוני ולא בוחרת במועמד פלמוני למשרה שהוכרז עליה. משמעות עיקרון זה בכל הקשור לחבר ועדת מכרזים, הוא כי עליו לשקול כל מועמד בלב פתוח ונפש חפצה. עליו לגבש עמדה ולהחליט רק לאחר שכל אחד מהמועמדים זכה להציג את עניינו. אסור לחבר ועדת מכרזים לשבת כאשר דעתו מגובשת ונחרצת וכשליבו נעול. כאשר הוא עושה כן, הוא מועל בתפקידו ונותן לדעה הקדומה להוליכו.
כך גם על חבר וועדת מכרזים לא לתת ידו ל"מכרז תפור" או ל"מכרז מכור" שתוצאותיו נקבעו מראש. מכאן נגזר הכלל של איסור על משוא פנים, וניגוד עניינים החל על חבר בוועדה - שמכוחם נפסלת חברותו - מאחר שקמה ההנחה לפיה אותו אדם גיבש עמדה סופית בנושא המכרז.

21. יחד עם זאת הכלל אינו אוסר כי לחבר ועדת מכרזים לא יהיו דעות משלו. אנשים אינם "מלאכים משמים" - ובוועדות מכרזים יושבים תדיר אנשים המכירים את המועמדים ממקום העבודה. לכל חבר יש ויכול שיהיו התרשמות מוקדמת, אם חיובית ואם שלילית, לגבי מועמד פלוני. מכאן היכרות מוקדמת או הערכה מוקדמת של מועמדים אין בה כדי להביא לפסילת מכרז. כל עוד לא הוכח כי שיקולים זרים הכריעו את הכף אין בעצם ההיכרות המוקדמת כדי לפסול חבר בוועדה. לסיכום, הכלל המבחין בין דעה קדומה לדעה מוקדמת – הוא דעה קדומה תפסול את פלוני מהיותו חבר בוועדת מכרזים מחמת דעתו הנעולה ואילו דעה מוקדמת עדיין משאירה את דעתו של החבר פתוחה לשכנוע.

מן הכלל אל הפרט

22. התובעים טענו כאמור כי ראש העיר גיבש ופרסם לא אחת את דעתו בפומבי טרם פורסם המכרז השני. טענה זו מבוססת על פרסומים בעיתון אך בעיקרם על אמירה אחת שנאמרה ע"י ראש העיר במהלך ישיבת מועצת העיר "על אפכם ועל חמתכם אריה מימון ייבחר".
בענין זה העידו חברי האופוזיציה הגב' הלן גלבר והעיתונאי שי מלול, אשר לטענתם שמעו את ראש העיר מתבטא כך. תמליל פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מיום 03/11/09 צורף כנספח ב' לתצהירה של הגב' גלבר. מתמליל זה עולה כי בין הגב' גלבר לראש העיר התקיים דיון סוער, בשאלה אם הפגם שנמצא במועמדותו של מימון אשר היה חסר תעודת הוראה הינו טכני או מהותי. ראש העיר נמצא אומר לגבי גלבר:

"בדימיונות שלך בגלל איזה שהוא פגם טכני שהוא חוק צריך לכבד אותו, אבל בעולם המציאותי אנו חייבים בניגוד לעולם הדימיוני שבו את חיה, של טובת התלמידים, של טובת המערכת, של עמידה באתגרים של המערכת, של להיות ראש מינהל שראוי לעיר אשדוד, שם אנחנו נמצאים ושם על פי הכללים מי שנבחר זה אריה מימון על אפך ועל חמתך ובניגוד לרצונך. אלא מה, את, את מנסה בכל כוחך לכפות את דעתך הלא נכונה, הלא צודקת, את טועה ומטעה גם כן על כל העיר. לא ניתן לך את זה, לא ניתן לך ולא לחברייך. אנחנו, ההחלטה היא שלנו, ואנחנו נעשה הכל כדי שההחלטה הנכונה שלנו תבוצע, כי היא טובת ילדי העיר" (עמ' 7-6).

קריאת הפרוטוקול מביאה למסקנה כי המילים "על אפכם ועל חמתכם ייבחר אריה מימון" לא נאמרו בישיבה זו. בעניין זה הגב' גלבר וכן גם מר מלול לא יכלו לסתור זאת במהלך עדותם בפנינו לבד מלטעון אם הדברים נאמרו בהזדמנות זו או אחרת מבלי להביא ראיה לכך.

23. בנקודה זו חשוב להדגיש את המועד בו נערכה הישיבה: לאחר שהתקיים המכרז בו נבחר מימון, ולאחר שניתן צו מניעה כנגד בחירת מימון ובטרם ניתן פסק דין סופי. במכרז נבחר מימון כמועמד מתאים מבין 32 מועמדים ומבלי שנבחר מועמד שני מתאים. לראש העיר היתה קיימת באופן טבעי אהדה למועמד שנבחר, מתוקף הליכי המיון שנערכו ובהם נמצא כי מימון הוא בעל הכישורים הטובים ביותר. כאן נכון למתוח את הקו בין אותה דעה מוקדמת שהיתה לראש העיר על מימון לבין דעה קדומה ועליה העיד בשתי הזדמנויות.
בדיון בתיק הקודם ביום 27/01/10:
"ש: במידה ובית הדין יחליט בסופו של יום שדינו של המכרז להתבטל מחמת שיקולים זרים בשל קשרים אישיים שנלקחו במסגרת ההליך, האם עדיין גם לאחר שלאריה מימון תהא תעודת הוראה תשקול את מועמדותו כמנהל מחלקת החינוך?

ת: אני מניח שיהיה איקס מועמדים ואם אריה יחליט להגיש מועמדות איני יכול למנוע זאת. אני יושב יחד עם עוד 4 חברים. אראיין את כל המועמדים באותה יסודיות כפי שעשיתי בפעם הקודמת אם יהיה טוב ממנו אני אבחר את הטוב ביותר. אותו אדם יבחר.

ש: למה העדפת להיות יו"ר הוועדה שיש טענות נגדך על זה שאתה רוצה לכפות אותו בכח של העירייה.

ת: חשבתי שאין ממש בטענות אלה. בכל פעם ש אמרתי שהוא האדם הראוי ביותר תמיד הוספתי שאם אפגוש בוועדות הבאות אדם טוב ממנו, האדם הראוי ייבחר. מבחינתי, כראש עיר, אני חייב למצוא את האדם הראוי ביותר להוביל את מערכת החינוך באשדוד" (עמ 8-9 לפרוטוקול).

ובדיון בתיק זה מיום 26.1.11:

"ש. למה העדפת להיות להיות יו"ר הועדה שיש טענות נגדך על זה שאתה רוצה לכפות אותו בכוח על העירייה".

ת. חשבתי שאין ממש בטענות אלה. בכל פעם שאמרתי שהוא האדם הראוי ביותר תמיד הוספתי שאם אפגוש בועדות הבאות אדם טוב ממנו, האדם הראוי ייבחר. מבחינתי, כראש עיר, אני חייב למצוא את האדם הראוי ביותר להוביל את מערכת החינוך באשדוד".
(עמ' 12 שורות 12-8).

מכאן עולה כי הכרותו המוקדמת של ראש העיר עם מימון נבעה מבחירתו במכרז הראשון, ולבד מכך לא נטען לקשר אחר פסול או בלתי ראוי, שצריך היה לגלותו. דעתו של ראש העיר כי מיימון הוא המועמד המתאים נאמרה במהלך התנהלות התיק בבית הדין האזורי ובבית הדין הארצי וטרם פרסום המכרז השני.

24. מבחינה זו לא היה כל פסול בישיבה של ראש העיר בוועדת המכרזים, מה עוד שעל פי סעיף 169ב(ב)(1) לפקודת העיריות על ראש העיר או אחד מסגניו לשבת בוועדה כזו לבחירת עובד בכיר, ולשמש כיו"ר הוועדה. זאת בהינתן כי משרת מנהל מחלקת חינוך בעירייה הייתה אחת המשרות הכלולות בתוספת החמישית לפקודה הכוללת את רשימת משרות העובדים הבכירים.

25. אמירותיו של ראש העיר לפיה מימון יהיה ראש מנהל החינוך, צוטטו בין השאר גם מתוך כתבות בעיתון, אשר המשקל שיש לתת להן אינו רב באשר הובאו ללא תמליל מוקלט של שיחה.
לכך יש לחזור ולהדגיש, כי כל הראיונות הכוללים את האמירות המיוחסות לראש העיר נעשו לאחר שניתן צו המניעה, טרם קבלת פסק הדין, ולאחר פסק הדין והגשת הערעור אך טרם פרסום המכרז השני. לראש העיר היתה אמונה כי בשלב של ההליך המשפטי אם בבית הדין האזורי או בבית הדין הארצי, יושב המינוי של מימון על כנו. בעניין זה אף העיד ראש העיר בפנינו והסביר כי בתחילה חשב, בהתאם לעצות המחלקה המשפטית, כי יש סיכוי לערעור. בהמשך ראש העיר הבין כי ההליכים המשפטיים עלולים להימשך זמן ארוך ועל כן החליט למשוך את הערעור ולפרסם מכרז חדש (עמ' 9-10 לפרוטוקול).
מכאן מתבקשת המסקנה כי מרגע שפורסם המכרז השני, לא הובאה כל ראיה לאמירה כלשהי של ראש העיר לפיה מי שייבחר יהיה מימון. על כן, לראש העיר לא הייתה דעה קדומה, אלא לכל היותר דעה מוקדמת, על המועמד שנבחר במכרז הראשון, ובצדקת בחירתו האמין במהלך כל התקופה בה התקיימו הליכים משפטיים בקשר למכרז הראשון.

26. לא מצאנו ממש בטענות התובעים, לפיהן מימון פנה ללמוד על מנת לקבל תעודת הוראה וזאת על סמך הבטחת העירייה כי לאחר שיקבל את תעודת ההוראה יבחר לתפקיד. יש לזכור כי צו המניעה כנגד המינוי ניתן ב-18/08/09. מימון החל ללמוד במכללה ב-01/09/09 ואילו פסק הדין ניתן ב-25/03/10, ובו אף הוזכר כי מימון לומד על מנת לקבל תעודת הוראה.
לא ראינו פסול בכך כי מימון פנה ללימודים כתוצאה מההליך המשפטי כפי שהודה בכך (עמ' 17 שורות 20-22). זכותו של אדם המבקש להיבחר למשרה מסויימת להביא לכך כי יעמוד בכל הדרישות המצופות ממנו.
אין בכוונתנו להיכנס לשאלה מהו הסכם העבודה שנחתם בין העירייה למימון לאחר שנבחר במכרז הנוכחי, מאחר ואין זה חלק מגדר המחלוקת בין הצדדים.

27. עיינו אף בפרוטוקול וועדת המכרזים, ועל אף הטענה כי הוא אינו משקף את שארע, קיבלנו את הרושם כי להתנגדותה הנמרצת של הגב' גלבר למועמדותו של מימון ניתן ביטוי ברור וחד משמעי. גב' גלבר סברה כי מימון לא עומד בדרישות הסף של תעודת הוראה, עימתה זאת עם המועמד וחזרה על כך בשלב הסיכום של הדיון. טענת הגב' גלבר כי ראש העיר הגן על מימון באותה ישיבת ועדת מכרזים, יכול שיש לה על מה לסמוך בהתחשב בכך כי ראש העיר מכהן גם כיו"ר הוועדה, ואין ספק כי במקום שבו מופנות שאלות חוזרות ונשנות למועמד, רשאי יו"ר הוועדה להפסיק זאת כחלק מתפקידו הדורש ניהול דיון נעים ותרבותי.

28. לבסוף נזכיר כי מקובלת עלינו עמדת העירייה לפיה לו רצתה ביקרו של מימון, יכולה הייתה כבר בשלב בו התברר כי יחד עם מימון ניגשו למכרז השני שני מועמדים שנפסלו בשל אי עמידה בתנאי הסף, לבחור במימון כמועמד יחיד. במקום זאת הוארך המועד להגשת הצעות וכך הגישו ארבעה נוספים מועמדותם, מתוכם נפסלו שניים (סעיפים 21-22 לתצהיר של ראש העיר).

סוף דבר

29. מצאנו כי אריה מימון עמד בדרישות הסף הקבועות בחוק ובתקנות לצורך התפקיד של מנהל מחלקת חינוך, וכי יש לו תעודת הוראה ללא צורך בתעודת הסמכה או רשיון הוראה. דברים אלו מתחייבים מתכלית החוק והגדרת התפקיד של מנהל מחלקת חינוך.ראינו כי לקוצו של פסיק יש משמעות של "או" ולא "גם".
לא ראינו בהתנהגותו של ראש העיר משום משוא פנים או דעה קדומה הפוסלים את ישיבתו בוועדת המכרזים ,או אף פוסלים את בחירתו של מימון. סברנו כי לכל היותר היתה לראש העיר דעה מוקדמת, לגיטימית על מימון אשר באה בגדר המותר במסגרת מכרז לאיוש משרה, אך לא ראינו בכך מכרז תפור.

30. על כן, התביעה נדחית על כל ראשיה.
התובעים ישלמו ביחד ולחוד לנתבעים 1-3 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪.
התובעים ישלמו ביחד ולחוד לנתבעת 4 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪.









לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון