אחריות שומר שכר


לעניין אחריות שומר שכר קובעת הוראת סעיף 2 (ב) לחוק השומרים:
"שומר שכר אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן"

בע"א 1439/90 מדינת ישראל (רכבת ישראל) נ' הום- חברה לביטוח בע"מ, פד"י מז (2) 346 363-364 נפסק:
משמע, שומר השכר חייב להוכיח שהנזק נגרם על-ידי נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ושלא יכול היה למנוע תוצאותיהן ... בענייננו, לא עמדה השומרת בנטל זה. יתר על כן, המבטחת הוכיחה קיומה של רשלנות מצד השומרת, כך שגם אם המדובר היה בשומר חינם, היה מקום להטיל אחריות על השומרת.

חובת הזהירות המוטלת על השומר היא חובת זהירות של שומר סביר. כפי שנאמר בע"א 341/80 עלי נ' ששון ואח' [5], בעמ' 288:
"היחסים, שקובע חוק השומרים בין השומר לבין בעל הנכס, מטילים על השומר את החובה כלפיו שלא להתרשל. חובתו של השומר כלפי בעל הנכס נראית לי כחובתם של בעל משלח יד', כשהוא משתמש במשלח ידו. כשם 'שבעל משלח יד' היה צריך לנקוט מידת זהירות שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט , כך חייב השומר לנקוט אותה מידת זהירות, שהיה נוקט שומר סביר ונבון".

לפיכך, אין השומר יוצא ידי חובתו בשב ואל תעשה. עליו לשמור, כלומר לעשות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי חסות לשומר

 2. אחריות שומר שכר

 3. שומר חינם שומר שכר

 4. שלט "אין הנהלת החניון"

 5. אחריות חברת שרותי מוקד

 6. תביעות נגד אגודת השומרים

 7. גביית אגרת שמירה שלא כדין

 8. תביעת עובד שמירה נגד חברת שמירה

 9. תביעה ייצוגית על גביית אגרת שמירה

 10. גניבה מאתר בניה - אחריות חברת שמירה

 11. אישור תביעה ייצוגית על גביית היטל שמירה

 12. תביעה נגד חברת שמירה בגין אי מניעת פריצה

 13. אחריות שומר שכר - חוק דיני ממונות סעיף 501

 14. האם חברת שמירה אחראית לפצות בסכום העלות של מיכל להובלת אשפה שנגנב ?

 15. היקף אחריותו של שומר שכר נקבעה בסעיף 2(ב) לחוק השומרים, התשכ"ז-1967

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון