ביטוח מעביד מפני גניבה ע''י עובד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטוח מעביד מפני גניבה ע''י עובד:

מבוא - הצדדים, התשתית העובדתית והשאלות השנויות במחלוקת
1. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת מונית.

2. התובע, הנרי בן דוד (להלן: "התובע"), נהג מונית במקצועו, היה בזמנים הרלבנטיים לתביעה הבעלים של מונית מסוג סקודה פביה, מ.ר. 64-541-25 (להלן: "המונית") ואחד השותפים בתחנת המוניות "אביבי המושבה", בפתח-תקווה (להלן: "תחנת המוניות").

3. הנתבעת מס' 1, הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הנתבעת" או "המבטחת"), ביטחה את המונית ב"פוליסה לביטוח רכב - מוניות" מס' 8032010814/06 שתוקפה מיום 1.7.06 עד ליום 30.6.07 (התנאים הכלליים והרשימה, צורפו כנספח ג' לכתב התביעה וכנספח לכתב ההגנה, להלן: "הפוליסה").

4. הנתבע מס' 2, ברוך שלום, הינו סוכן ביטוח באמצעותו נערכה הפוליסה (להלן: "סוכן הביטוח" או "הסוכן").

5. הנתבע מס' 3, אריק אליאס (להלן: "הנתבע 3"), הורשע בגניבת המונית, כמפורט בהכרעת הדין בת.פ (שלום ראשל"צ) 1153/07 (נספח ב' לתצהיר התובע).

6. התשתית העובדתית למעשה אינה שנויה במחלוקת. כפי שתואר בתצהירי התובע והעדים מטעמו, ביום 1.1.07, הגיע הנתבע 3, לתחנת המוניות והציג עצמו כמי שמבקש להתקבל לעבודה כנהג שכיר. התובע ומנהל תחנת המוניות, מר אבי בלקין, ראיינו את הנתבע 3 ו"הוחלט כי למחרת הוא יתחיל לעבוד" (סעיף 4 לתצהיר התובע).
ביום 2.1.07, הנחה התובע את מר אלי לטניק (להלן: "לטניק"), אשר עבד כנהג שכיר, במשמרת הבוקר, להעביר את מפתחות המונית, לנתבע 3, אשר היה אמור לבצע את משמרת הערב. לטניק העיד כי בהתאם להוראות התובע, הדריך את הנתבע 3, בהפעלת מערכת הקשר ומסר לו את מפתחות המונית ביחד עם השלט והקוד (עמ' 8 לפרוטוקול).
מיד בסמוך לאחר מכן, ניצל הנתבע 3 את קבלת המונית, לצורך גניבתה.
מכתב האישום והכרעת הדין עולה כי הנתבע 3 פעל בדרך זו של הצגת עצמו בפני בעלי מוניות כמי שמעוניין לעבוד כנהג שכיר, לצורך גניבת מוניות, בשש הזדמנויות שונות.

7. ביום 3.1.07, התובע הודיע לנתבעת על גניבת המונית.
הנתבעת דחתה את התביעה מן הטעם המפורט במכתבה מיום 7.3.07 (נספח ד' לכתב התביעה) כדלקמן:
"א. הפוליסה אינה מכסה מקרה ביטוח שבו הרכב המבוטח נגנב על ידי עובד המבוטח או ע"י כל אדם אחר אשר קשר קשר עם המבוטח או עם אחד מעובדיו לצורך גניבת הרכב.
ב. הסיכון שלקחנו על עצמנו לכיסוי נזקי גניבה הנו "מוצהר ומוסכם בזה כי אחריות המבטח לכיסוי נזקי גניבה ו/או פריצה מותנת כי בלי הרכב מותקנת מערכת מיגון מסוג:
שולל תנועה דיזל המנתק מעבר סולר ומבטל אפשרות הנעת הרכב, ובנוסף מערכת אזעקה הנדרכת פאסיבית וכוללת הגנה על דלתות הרכב תקינה ומופעלת בכל עת שהרכב אינו מאויש".
כוונתנו לגניבה שעל המצליח לבצע אותה להתגבר על כל אמצעי המיגון המותקנים והמופעלים ברכב בכל עת שהרכב אינו מאויש, ושלגביהם קיבלנו ממך אישור על התקנתם לפני הנפקת הפוליסה, ולא לגניבה על ידי אדם שקבלת לעבודה על הרכב ונמסרו לו לפי הוראותיך מפתחות הרכב והאמצעים לנטרול המגונים".

8. מכאן התביעה שבפני, במסגרתה עותר התובע לחייב את הנתבעים 1 ו- 2 (להלן יקראו ביחד: "הנתבעים"), בתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה ואת הנתבע 3, בנזקים תולדת הגניבה.

9. למען שלמות התמונה יצוין כי הנתבע 3, לא הגיש כתב הגנה כנגד התביעה וביום 10.6.09, ניתן כנגדו פס"ד בהעדר הגנה.
עוד יצויין כי הנתבעים הגישו הודעת צד ג' כנגד הנתבע 3. הנתבעים טוענים, כטענה חלופית כי היה והתביעה תתקבל, יש לחייב את צד ג' לשפותם, בהיותו מבצע הגניבה ובהעדר כתב הגנה כנגד ההודעה לצד ג'.

10. למקרא סיכומי הצדדים עולה כי השאלות השנויות במחלוקת והטעונות הכרעה, הן כדלקמן:
א. האם החריג שעניינו גניבה על ידי עובד של המבוטח, חל בנסיבות העניין.
ב. האם הפוליסה נמסרה לתובע עובר לארוע הגניבה והאם הנתבעים זכאים להסתמך על החריג האמור.
ג. האם הנתבעים או מי מהם, התרשלו כלפי התובע.
ד. גובה הנזק.

11. בטרם דיון בשאלות השנויות במחלוקת, ראיתי להתייחס לטענות הנתבעים בדבר הרחבת חזית. יצויין כי בכתב התביעה נטען כי התובע לא קיבל את הפוליסה וחריגיה לא הובאו לידיעתו (סעיפים 19, 30-32 לתביעה), כי אין לראות בנתבע 3 כעובד שלו (סעיפים 24-28 לתביעה) וכי סוכן הביטוח התרשל בכך שלא הדגיש בפני התובע את חריגי הפוליסה (סעיף 31 לתביעה). בנסיבות אלה, טענות התובע בסיכומיו, אינן מהוות הרחבת חזית שהרי הלכה היא כי יש לפרט בכתב התביעה את עיקרי העובדות והטענות המבססות את עילת התובענה וכי איזכור או פירוט של עובדות נוספות או הרחבת טענות משפטיות, באופן שאינו חורג מיריעת המחלוקת, כפי שנפרשה בכתב התביעה, לא יחשב בגדר הרחבת חזית.

תחולת החריג בדבר גניבה בידי עובד
12. ברשימת הפוליסה, צויין במפורש ובמסגרת מובלטת, כדלקמן:
"שים לב לחריג נוסף בפרק 4, סעיף 19 - חריגים כלליים לחבות המבטח - (10).
פוליסה זו אינה מכסה מקרה ביטוח שבו הרכב המבוטח נגנב על ידי עובד המבוטח או ע"י כל אדם אחר אשר קשר קשר עם המבוטח או עם אחד מעובדיו לצורך גניבת הרכב" (להלן: "החריג").

13. סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק" או "חוק חוזה ביטוח"), קובע כי: "תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצויינו בהבלטה מיוחדת: תנאי או סייג שלא נתקיימה בהם הוראה זו, אין המבטח זכאי להסתמך עליהם". בענייננו, מדובר בתנאי שצויין במסגרת מובלטת תוך הדגשה נוספת בכותרת: "שים לב לחריג נוסף...". בנסיבות אלה ראיתי לקבוע כי הנתבעת עמדה בחובתה על פי סעיף 3 לחוק, להבליט את הסייג לחבות.

14. אשר לתחולת החריג המוציא מגדר הכיסוי הביטוחי, גניבה בידי עובד, לא ראיתי לקבל טענת התובע כי אין לראות בנתבע 3, אשר מלכתחילה התכוון לגנוב את המונית, כעובד. בנסיבות העניין, סבורה אני כי כאשר מפתחות המונית, נמסרו לנתבע 3, לצורך עבודה על המונית ולאחר שסוכם עמו כי "... יתחיל לעבוד", מתקיים החריג האמור.
15. הלכה היא כי יש לפרש חוזה ביטוח, ככל חוזה אחר, בראש ובראשונה, על פי לשונו הברורה ועל פי תכליתו, ראה לעניין זה; ע"א 300/97 חסון נ' שמשון חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, , 12.1.99), ע"א 631/83 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' מדינת הילדים בע"מ, פ"ד לט (4) 561 (1985).
בענייננו - תכלית חוזה הביטוח, כפי שהיא משתקפת מלשון הפוליסה ומהאינטרסים האובייקטיביים של הצדדים הינה ביטוח המונית מפני סיכונים מסויימים ובכללם מפני גניבה, תמורת דמי פרמיה מוסכמים. היקף הכיסוי הביטוחי, אשר המבטחת היתה מוכנה לקבל על עצמה, נלמד ממכלול התנאים המוקדמים לתחולת הכיסוי הביטוחי והחריגים והסייגים הקבועים בפוליסה.

16. החריג המוציא מגדר הכיסוי הביטוחי, גניבה בידי עובד, מנוסח בלשון ברורה ובהירה. פרשנותו המילולית הפשוטה, בלשון בני אדם, מלמדת כי אין כיסוי ביטוחי לגניבה בידי עובד של המבוטח אשר מטבע הדברים, מקבל לידיו את מפתחות המונית ואת הקוד הנדרש לניטרול אמצעי המיגון. הרציונל העומד ביסוד החריג ברור ומשתקף הן מלשונו הפשוטה של החריג והן ממיקומו בסמוך לרשימת אמצעי המיגון הנדרשים כתנאי מוקדם לתחולת הכיסוי הביטוחי במקרה של גניבה בעת שהרכב אינו מאוייש.

17. ב"כ התובע נדרש לכללים בדבר פרשנות מצמצמת של חריגים לפוליסה; פרשנות כנגד המנסח ודוקטרינת הציפייה הסבירה של המבוטח אלא שהלכה היא כי כללי פרשנות אלה ינקטו מקום בו ניתן לפרש את הפוליסה ביותר מפרשנות סבירה אחת שאז תנקט הפרשנות המיטיבה עם המבוטח ומקיימת את ציפיותיו הסבירות, ראה לעניין זה, רע"א 631/83 הנ"ל ורע"א 3128/94 אגודה שיתופית בית הכנסת רמת חן נ' סהר חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נ (3) 281 (1996). ובענייננו - הפרשנות המילולית הפשוטה של החריג, על פי לשונו ועל פי הגיונם של דברים, מלמדת על שלילת הכיסוי הביטוחי במקרה של גניבה בידי עובד של המבוטח אשר קיבל לידיו את מפתחות המונית ואת הקוד הנדרש לניטרול אמצעי המיגון, לצרכי העבודה על המונית.

18. איני סבורה כי ניתן לטעון בדיעבד כי עצם העובדה שהנתבע 3, גנב את המונית ביומו הראשון לעבודה ולמעשה הציג עצמו כמי שמבקש להתקבל לעבודה, לצורך גניבת המונית, מוציאה את המקרה מגדר החריג בדבר גניבה בידי עובד. נראה כי מעמדו של הנתבע 3 והגדרת היחסים שבינו לבין התובע, צריכה להבחן על פי אומד דעתו של התובע בעת שמסר לנתבע 3 את מפתחות המונית ויודגש כי התובע עצמו ציין בכתב התביעה כי הוסברו לנתבע 3, דרישות העבודה ו"הוחלט כי למחרת יתחיל לעבוד" (סעיף 7 לכתב התביעה). בעדותו הוסיף התובע ופרט כי הנתבע 3, הציג עצמו כמי שמבקש להצטרף לתחנת המוניות כנהג שכיר (סעיף 2 לתצהיר) וכי הוא ובלקין, ראיינו אותו במשך מספר דקות ולאחר מכן הוא ראיין אותו לבד, במשך כשעה, וכדבריו: "הסברתי מהי מהות העבודה בתחנה, תחנות המשנה וקבעתי איתו למחרת שיבוא ויתחיל כעובד זמני..." (עמ' 12 לפרוטוקול וסעיף 7 לכתב התביעה). מכאן שעל פי הבנתו של התובע, סוכם עם הנתבע 3 על התחלת עבודתו כנהג שכיר על המונית ומכח הסכמה זו מפתחות המונית עם השלט והקוד, נמסרו לנתבע 3, לצורך העבודה. העובדה שהנתבע 3 מעל באמון שניתן בו וניצל קבלת המונית לצורך גניבתה, אינה משנה את העובדה שהמפתחות והאמצעים לניטרול המיגונים נמסרו לו, מתוך מחשבה ואמונה של התובע כי הנתבע 3, מבקש לעבוד על המונית ועל בסיס הסיכום בדבר תחילת העבודה.

19. איני רואה רבותא בכך שהנתבע 3 גנב את המונית ביומו הראשון לעבודה. גם עובד המתקבל לעבודה, באופן זמני או לנסיון, הינו בגדר עובד. אם נפנה לצורך ההשוואה לדיני העבודה ולדיני הנזקין, בכל הנוגע לקיומם של יחסי עובד-מעביד וחובות המעביד כלפי עובדו, דומה כי לא תשמע טענה שאין לראות בעובד זמני, בעובד בניסיון או בעובד ביומו הראשון ואף בשעתו הראשונה לעבודה, בגדר עובד. המשמעות והפרשנות המילולית הפשוטה, הניתנת על ידי כל אדם סביר ליחסים מעין אלה הינה כי הנתבע 3 קיבל לידיו את מפתחות המונית, לצורך עבודה והראיה שאף התובע עצמו נקט בלשון זו וציין הן בכתב התביעה והן בתצהירו כי הוסברו לנתבע 3 דרישות העבודה וסוכם עמו כי "יתחיל לעבוד". על סמך הסיכום האמור, התובע הורה ללטניק שעבד אצלו כנהג שכיר, למסור לנתבע 3 את המפתחות השלט והקוד - ומכאן שמפתחות המונית נמסרו לנתבע 3, בהוראת התובע, מתוך מחשבה שהנתבע 3 מתחיל לעבוד כנהג שכיר ולצורך ביצוע העבודה.

20. בנסיבות אלה כאשר התובע מסר לנתבע 3 את מפתחות המונית ואת השלט והקוד לנטרול אמצעי המיגון, לצורך ביצוע עבודה - סבורה אני כי מתקיים החריג המוציא מגדר הכיסוי הביטוחי גניבה בידי עובד של המבוטח.

האם הפוליסה נמסרה לתובע עובר לארוע הגניבה
21. התובע ציין בתצהירו כי: "... בעת עריכת הפוליסה ועד ליום 7.3.07, קרי כשבוע לאחר גניבת הרכב, לא קיבלתי לידי כל מסמך או טופס הקובעים את תנאי הפוליסה" (סעיף 13 לתצהיר - נראה כי נפלה שגגה בציון איזה מן המועדים שכן הגניבה ארעה ביום 2.1.07).
בסעיף 16 לתצהירו, הוסיף התובע וציין: "אכן קיבלתי את הפוליסות הקודמות אך לא קראתי אותן, אני אדם פשוט למדתי בתיכון מקצועי 11.5 שנים ואיני יודע לקרוא פוליסות ואני לא מבין אותן".

22. סעיף 2 (א) לחוק חוזה ביטוח, מטיל על המבטח את החובה למסור למבוטח את הפוליסה, המפרטת את זכויות הצדדים וחיוביהם, בקובעו: "... נכרת חוזה ביטוח, על המבטח למסור למבוטח מסמך חתום בידי המבטח המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם (להלן - פוליסה), זולת אם נהוג באותו סוג ביטוח שלא להוציא פוליסה". משמדובר בחובה שבחוק - על הנתבעת הנטל להוכיח כי מסרה את הפוליסה למבוטח - התובע.

23. הנתבעים לא הביאו כל ראיה עצמאית, המעידה על משלוח או מסירת הפוליסה לתובע. הנתבעים טוענים כי הפוליסה נשלחה לתובע, כמידי שנה ומבססים טענתם זו על עדותו של סוכן הביטוח אשר ציין בתצהירו כי הפוליסה ביחד עם הרשימה, נשלחו לתובע, בכל שנה, בסמוך למועד הוצאתן, דהיינו בחודש יולי בכל שנה (סעיפים 4-5 לתצהיר, נ/2). בחקירתו הנגדית ציין הסוכן כי הפוליסות נשלחות על ידי הפקידה העובדת במשרדו, בדואר רגיל, וכי התשלום עבור הפוליסה נעשה לאחר קבלת הפוליסה. הסוכן התבקש להתייחס לטענת התובע כי לא קיבל את הפוליסה והשיב: "הוא יכול להגיד עד מחר שלא קיבל את הפוליסה. אדם שלא מקבל פוליסה, סימן שהוא לא מבוטח. אם הוא לא מקבל פוליסה, הוא לא משלם..." (עמ' 18 לפרוטוקול).

24. חרף העובדה שהתובע טען במפורש בכתב התביעה כי לא קיבל את הפוליסה, הנתבעים לא ראו לתמוך את עדות הסוכן, במסמך המאשר משלוח הפוליסה או מסירתה לתובע ואף לא הציגו את תיק הפוליסה אשר יתכן וניתן היה ללמוד ממנו על הדרך והמועד בו הפוליסה שנשלחה לתובע. הטענה כי הפוליסה משולמת לאחר מסירתה למבוטח, נשמעה לראשונה בחקירתו הנגדית של הסוכן ולא פורטה בתצהירו, מה גם שאין בטענה זו כדי להצביע על מסירת הפוליסה.
כאמור הנטל להוכיח מסירת הפוליסה למבוטח, מוטל על המבטחת - הנתבעת. אין מדובר בנטל כבד ודי היה שהנתבעת תראה כי שלחה לתובע את הפוליסה, בסמוך לאחר הוצאתה, בדואר רשום או למצער בדואר רגיל - וזאת לא הוכח. לצורך הוכחת מסירת הפוליסה, אין די בעדות לגבי נהלים כלליים הנהוגים בעניין זה ויש להוכיח מסירת הפוליסה למבוטח הספציפי. הנתבעים לא עמדו בנטל זה ומשעדותו של התובע כי לא קיבל את הפוליסה לשנת הביטוח הרלבנטית - לא נסתרה, ראיתי לקבל גרסתו של התובע כי הפוליסה לא נמסרה לו טרם הגניבה.

התוצאות הנובעות מאי מסירת הפוליסה - האם הנתבעת מנועה מלהסתמך על החריג?
25. שאלת התוצאות והנפקות המשפטית הנובעת מאי עמידה בחובה הקבועה בסעיף 2 (א) לחוק חוזה הביטוח, להמציא את הפוליסה למבוטח, אינה חד משמעית. ראוי לציין כי בחוק חוזה ביטוח עצמו לא נקבעה סנקציה הנובעת מהפרת החובה למסור את הפוליסה למבוטח. בע"א 4819/92 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' ישר, פ"ד מט (2) 749 (1995) (להלן: "הלכת ישר"), נפסק כי מקום בו מבטח לא המציא את הפוליסה למבוטח, אין הוא זכאי להסתמך על החריגים הקבועים בה. יחד עם זאת, אין מדובר בכלל גורף. בפסיקה נדונו סיטואציות בהן אי מסירת הפוליסה, לא תוביל בהכרח לשלילת האפשרות להסתמך על תנאיה וחריגיה, כדברי כב' השופט רביד בת.א. (מחוזי י-ם) 6181/04 יוזמה ותשואה חברה לשירותים בע"מ נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, , 16.6.10): "במרוצת השנים נקבעו בערכאות המשפט הנמוכות סייגים לסנקציה זו, אשר בהתקיימם אי המצאת הפוליסה למבוטח לא תשלול מהמבטח הסתמכות על החריגים לפוליסה. בין עיקר הסייגים ניתן למנות שלושה: האחד, ידיעת המבוטח על אודות התנאים או החריגים לכיסוי. השני, שלילת הקשר הסיבתי בין אי המצאת הפוליסה לגרימת הנזק למבוטח, כגון במקרה בו לא ניתן היה להשיג בשוק הביטוח במועד הרלוונטי פוליסה שאינה כוללת החריג לכיסוי הביטוחי שבמחלוקת. השלישי, חובתו המקבילה של המבוטח לוודא כי הפוליסה מצויה בידו ולהתריע בפני המבטח על אי קבלתה (ראו, אליאס, 677-680 והאסמכתאות אליהן הוא מפנה; ולר, 223)". כן ראה פסק דינו של כב' השופט רם וינוגרד בת.א. (ירושלים) 1787/04 הררי דוד נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, , 3.7.06), שם נקבע בנסיבות דומות לענייננו כי על אף שלא הוכח כי הפוליסה נמסרה למבוטח, רשאית המבטחת להסתמך על הסייג המחריג גניבה בידי עובד מגדר הכיסוי הביטוחי.

26. לאחר ששבתי ושקלתי טענות ב"כ הצדדים, סבורה אני כי גם בנסיבות שבפנינו, אין לשלול מהמבטחת את האפשרות להסתמך על החריג המוציא גניבה בידי עובד, מגדר הכיסוי הביטוחי, בשל אי מסירת הפוליסה למבוטח. אין מדובר בשנת הביטוח הראשונה אלא בפוליסה שחודשה לאחר שהתובע היה מבוטח אצל הנתבעת, באמצעות סוכן הביטוח, החל משנת 2003. התובע הודה הן בתצהירו והן בעדותו כי קיבל את הפוליסות הקודמות.
החריג האמור מופיע בכל אחת משלוש הפוליסות הקודמות, לשנים 2003 עד 2005 וזאת במובלט ובמודגש אלא שהתובע העיד על עצמו כי לא קרא את הפוליסות ועל כן לא ידע שאין כיסוי לגניבה בידי עובד. התובע מבקש להצדיק אי קריאת הפוליסות, באומרו: "אני אדם פשוט למדתי בתיכון מקצועי 11.5 שנים ואינני יודע לקרוא פוליסות ואני לא מבין אותן" - אין בידי לקבל נימוק זה.
על אדם המתקשר בהסכם לרבות הסכם ביטוח, לקרוא את ההסכם על מנת להבין את תנאיו. התובע אינו אומר שאינו יודע קרוא וכתוב וגם אם הינו בעל השכלה בסיסית בלבד, הרי שהחריג מובלט במסגרת ומנוסח בלשון פשוטה וברורה שאינה דורשת הבנה מיוחדת בביטוח או בקריאת פוליסות. חזקה על התובע שהינו בעל מספר מוניות, שותף בתחנת מוניות ומעסיק נהגים שכירים, כי אם היה טורח לעיין בפוליסה ולקרוא את תנאיה, היה מבין את החריג המנוסח בלשון בני אדם פשוטה.

27. בנסיבות אלה, כאשר החריג המוציא מגדר הכיסוי הביטוחי גניבה בידי עובד, נכלל בפוליסות שהוצאו בשלוש השנים שקדמו לשנת הביטוח הרלבנטית ומשהתובע הודה בקבלתן של הפוליסות הקודמות, הרי של? היה טורח לעיין בפוליסות, היה מבין ויודע כי אין כיסוי לגניבה בידי עובד. לא זו אף זו, התובע העיד על עצמו שאינו קורא את הפוליסות. בנסיבות אלה נראה כי סביר יותר להניח שלא היה קורא גם את הפוליסה לשנת הביטוח הרלבנטית, במידה וזו היתה נמסרת לידיו.

28. זאת ועוד, עדותו של יוסף לוי, סגן מנהל מחוז מרכז אצל הנתבעת (להלן: "לוי") כי "הראל לא לקחה ולא היתה לוקחת על עצמה סיכון של גניבת מונית על ידי עובד המבוטח או אדם אשר נמסרו לידיו לפי הוראות המבוטח, המונית מפתחות המונית והאמצעים לניטרול אמצעי המיגון" (סעיף 8 לתצהיר, נ/1) - לא נסתרה ולא הוכח כי ניתן היה לרכוש ביטוח למונית, המכסה גניבה בידי עובד, גם בדמי ביטוח מרובים יותר.
התובע מנסה להתלות בתשובתו של לוי בחקירה נגדית, בדבר קיום כיסוי ביטוחי לגניבה בידי מי שהרכב הושאל לו על ידי המבוטח (עמ' 16 לפרוטוקול) אלא שאין בכך כדי לסייע לתובע בטענתו שכן מעבר לזאת שהפוליסה הרלבנטית אינה "הפוליסה התקנית" אלא פוליסה מיוחדת לביטוח מוניות הרי שגם על פי הפוליסה האמורה, החריג חל רק לגבי עובד, דהיינו מי שמפתחות המונית והאמצעים לניטרול המיגונים נמסרו לו לצורך עבודה ומקובל עלי כי פרשנות מצמצמת של החריג, אינה מאפשרת להחילו על מי שהמונית נמסרה לו שלא לצורך עבודה אלא לצרכים פרטיים, במסגרת יחסי חברות וכדומה.

29. בסיכום הדברים, נוכח העובדה שהתובע קיבל את הפוליסות לשנים הקודמות, בהן נכלל החריג של גניבה בידי עובד, באותיות מובלטות ומודגשות, אך הודה כי לא קרא את הפוליסות, איני סבורה כי מחדלם של הנתבעים להוכיח כי הפוליסה לשנת הביטוח הרלבנטית, נמסרה לידי התובע, מוביל למסקנה כי המבטחת מנועה מלהסתמך על החריג האמור.

האם הנתבעים התרשלו כלפי התובע
30. התובע טוען כי הנתבעים ובמיוחד סוכן הביטוח, התרשלו כלפיו בכך שלא הפנו תשומת לבו ולא העמידו אותו על החריג המוציא גניבה על ידי עובד, מגדר הכיסוי הביטוחי. התובע מוסיף וטוען כי נוכח העובדה שביטח מספר מוניות, היה על סוכן הביטוח להסיק כי הינו מעסיק נהגים שכירים וליידע אותו, באופן אקטיבי, בדבר החריג האמור. התובע מסתמך בעניין זה על "הלכת ישר", בדבר חובת הוידוא והידוע המוטלת על המבטחת. יצויין כי "הלכת ישר", עוסקת בחובה להביא לידיעת המבוטח, תנאים מוקדמים לתחולת הכיסוי הביטוחי על מנת שלא יווצר מצב שמבוטח משלם פרמיה עבור פוליסת ביטוח שאין לה תוקף כלשהו. בענייננו, מדובר בחריג לכיסוי הביטוחי ולא בתנאי מוקדם לתחולתו. בהקשר זה יצויין כי מעבר לחובה המוטלת על מבטחת, מכח סעיף 3 לחוק חוזה ביטוח, להבליט חריגים להיקף הכיסוי הביטוחי, לא מוטלת על המבטחת או על סוכן הביטוח חובה להקריא למבוטח את הפוליסה על כל סייגיה וחריגיה. מדובר בתנאי המנוסח בלשון בני אדם פשוטה ולא נדרשים כל ידע או הבנה מיוחדת בדיני והלכות ביטוח, על מנת להבינו. בעניין זה אין לי אלא להפנות לדברי כב' השופט וינגורד בפרשת הררי הנ"ל: "ההנחה לפיה על הסוכן לשבת עם המבוטח ולהקריא לו את כל הסייגים שבפוליסה או למסור לו רשימה של כל סייגים אלה אינה ריאלית. הטלת חובה כזו, שלא נועדה אלא לחסוך מספר דקות קריאה ממבוטח שברוב מוחלט של המקרים לא יבקש לשנות תנאי מתנאי החוברת (וככלל - כמעט ואין באפשרותו להגיע לכלל שינוי תנאי), אינה הגיונית. יש אולי מקום להחיל חובה מעין זו כאשר המבוטח אינו יודע קרוא וכתוב. מבוטח מן השורה מסוגל, יכול וצריך לקרוא את הפוליסה בעצמו (ע"א 628/82 בן אריה נ' סהר, פ"ד לז(3) 589, 599; נראה כי את ה אמירה בהילכת ישר, בעמ' 776ג , לפיה על המבטח "לוודא שלקוחו אכן טרח" לעיין בפוליסה, יש לקרוא על בסיס אי התקיימות תנאי סעיף 3 באותו עניין ולא ככלל גורף המאיין מכל וכל את חובת המבוטח לקרוא את הפוליסה), ואין לחייב את הסוכן לבלות את כל שיגרת יומו בהקראת פוליסות ארוכות למבוטחים... מכל מקום, נראה כי טיבה של הפוליסה כחוזה אינו שונה באופן כה משמעותי מכל חוזה אחר הנערך במהלך חייו של אדם, עד כי דווקא במסגרתה מחוייב אחד הצדדים לחוזה להקריא את החוזה לצד שכנגד, מה שאין כן בכל חוזה אחר. כאשר מדובר בתניה פשוטה, המנוסחת בלשון מובנה ועונה מבחינת דרישות הצורה להוראות סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח - אין עוד צורך בעמידה בנטל ההסבר למבוטח. מכאן כי המבטחת והסוכן יוצאים ידי חובתם בהמצאת החוברת לידי המבוטח, ובלבד שהסייגים יפורטו בסמוך לנושא הנוגע להם כדרישת החוק".

31. מן המקובץ עולה כי דין תביעת התובע כנגד הנתבעים להדחות, נוכח תחולת החריג המוציא מגדר הכיסוי הביטוחי, גניבה בידי עובד של המבוטח.

גובה הנזק
32. היה וטעיתי במסקנתי האמורה, ראיתי לדון בקצרה בשאלת גובה הנזק.

33. אשר לשווי המשאית, ראיתי לקבל טענת התובע כי סכום הביטוח הנקוב בפוליסה, בסך של 41,000 ₪, על פיו חושבה ונגבתה הפרמיה, הינו בגדר סכום ביטוח מוסכם, כמשמעו בסעיף 56 (ד) לחוק חוזה ביטוח. מסכום זה, היה מקום לנכות השתתפות עצמית בסך של 7,000 ₪, כך שתגמולי הביטוחי מסתכמים בסך של 34,000 ₪, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית ממועד הגניבה ועד ליום פסק הדין.

34. אשר לטענה בדבר נזק תוצאתי, דין טענה זו להדחות שכן הפוליסה אינה כוללת כיסוי לנזק תוצאתי (ראה פרק 4 לתנאים כללים לכל פרקי הפוליסה, שם נקבע בסעיף 19 (ב) 1 כי הפוליסה אינה מכסה נזק תוצאתי). זאת ועוד, בנסיבות העניין, כאשר התעוררה מחלוקת לגיטימית בשאלת הכיסוי הביטוחי, הרי גם במידה והתביעה היתה מתקבלת, לא היה מקום לפסיקת פיצוי בגין העיכוב בתשלום תגמולי הביטוח, במיוחד נוכח העובדה שהתביעה הוגשה כשנה וחצי לאחר קבלת מכתב הדחייה ומשהנזקים הנטענים, לא הוכחו כדבעי. יצויין כי יועץ המס של התובע, לא זומן לעדות ובשומת המס לשנת 2006, הכוללת מן הסתם את כל הכנסותיו של התובע בשנה זו לרבות מהפעלת מונית נוספת, אין כדי להצביע על הפסד ההכנסה כתוצאה מגניבת המונית. כן לא הובהר אם ומתי, התובע רכש מונית חלופית כאמצעי להקטנת הנזק.

סוף דבר
35. נוכח מסקנתי כי החריג המוציא מגדר הכיסוי הביטוחי, גניבה בידי עובד, חל בנסיבות העניין וכי הנתבעים לא התרשלו כלפי התובע, דין התביעה כנגד הנתבעים להדחות.
בנסיבות העניין, נוכח קביעתי כי הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח מסירת הפוליסה לתובע - איני עושה צו להוצאות.
משהתביעה נדחתה, נדחית גם ההודעה לצד ג' וזאת ללא צו להוצאות.

למען הסר ספק, פסק הדין כנגד הנתבע 3 - עומד בעינו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת גניבה

 2. אשמת שווא בגניבה

 3. גניבת מפתחות רכב

 4. גניבת מכונת צילום

 5. גניבת לקוחות ממעביד

 6. עונש על פריצה וגניבה

 7. העונש על גניבה מחייל

 8. גניבת כלי נשק מצה''ל

 9. התפרצות וגניבה מבתים

 10. תביעה בגין גניבת סוס

 11. גניבה ע"י יועץ השקעות

 12. האשמת שווא בגניבה מהעבודה

 13. העונש על ניסיון לגניבת רכב

 14. שלילת פיצויים עקב חשדות לגניבה

 15. עונש על גניבת תיק מאישה מבוגרת

 16. גניבת עובד ממעביד - נטל ההוכחה

 17. ביטוח מעביד מפני גניבה ע"י עובד

 18. אחריות המדינה על גניבה מבית עסק

 19. גניבה לפי סעיף 384 לחוק העונשין

 20. גניבת ציוד פרטי של עובד במקום העבודה

 21. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת סחורה מבית אריזה לפרחים

 22. בית משפט הרשיע בעבירות התפרצות לדירה, גניבה, הונאה בכרטיס חיוב

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון