הגדרת נכות

מהי הגדרת נכות ?

נקודת המוצא הנורמטיבית היא ש"נכות" מהווה תנאי להכרה בחייל כ"נכה" כי "נכה" מוגדר כ"חייל משוחרר או חייל בשירות קבע, שלקה בנכות".

ה"נכות" כשלעצמה מוגדרת כ"איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו לחייל משוחרר או לחייל בשירות קבע כתוצאה של אחת מאלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו: (1)מחלה; (2)החמרת מחלה; (3)חבלה;
השוו להגדרת "פגימה" בסעיף 1 לתקנות לקביעת דרגת הנכות שלפיו "פגימה" היא "מחלה או ליקוי גופני או שכלי שנפגע בו אדם"

הסמכות להכריע לגבי עצם קיום נכות, לצורך "ההכרה", להבדיל מלגבי "שיעור הנכות" מסורה לקצין התגמולים, ולא לוועדה רפואית. על החלטתו, ניתן לערער לועדת הערעור ראה כב' השופט שמגר בע"א 89/ 459 קצין התגמולים נ' צבי חריטן.

לנכה שהוכר, יכול שתקבע דרגת נכות, שהיא הנמוכה ביותר. ראה גם כב' השופטים מצא חשין ודורנר ברע"א 9324/99 הועדה הרפואית העליונה נגד בוטראשווילי בו הובהרו שמתקין תקנות הנכים ( מבחנים לקביעת קביעת דרגות נכות) התש"ל-1979 שהגדיר בתחילה מצב של "אין נכות" , חרג מסמכותו שהיא לקבוע דרגת נכות. וראה גם פסקי הדין נשוא הערעור בעניין בוטראשוילי.

אולם, קיום "נכות" מחייב "איבוד" או ,לפחות "פחיתה" של "כושר לפעול פעולה רגילה".
די בעצם הפחיתה בכושר, גם כששיעורה או ביטויה נחזה כנמוך ביותר, כי דרגת הנכות תקבע בהליך אחר, ולפי התקנות לקביעת דרגת נכות. בהעדר פחיתה, לא יעבור המערער את הסף שממנו תיבדק נכותו, גם אם קיים קשר סיבתי לשירות.


המחוקק, לא הגדיר את המונחים "כושר לפעולה רגילה" ו"פחיתה" והותיר לפסיקה את המלאכה לצקת להם תוכן שתלוי, כמובן, בנסיבות המקרה .

התקנות לקביעת דרגת נכות, מכירות, אף במפורש לעיתים, במצב בו פחיתה כושר הפעולה גומרת נכות מינימאלית.השווה כב' השופט פורת בע"א 99 / 2689 חלפון אבשלום נ' קצין התגמולים שעסק בצלקת ושערעור עליו נדון בעניין בוטראשולי הנ"ל בו נאמר בין היתר ""חוותי דעתי כי צלקת, כאשר היא קיימת, מזכה בדרגת נכות ומחוקק המשנה אינו מוסמך לקבוע דרגת נכות במילים "אין נכות", והרי עובדה היא שהצלקת קיימת ולא נעלמה מן העולם, ולכן מחוקק המשנה מוסמך לקבוע רק דרגות נכות, ואלה תחילתן באפס אחוזים וסופן ב- 100%. "

התקנות לקביעת דרגת הנכות, בניסוחן כיום, כוללות מקרים בהם נקבעת דרגת נכות של 1% כשמובהר שאין הפרעות. ראה למשל בדוגמאות הבאות:א.הסדר לגבי צניחת כליות בסעיף 22(1)(א) שהיא ללא הפרעות ב. הסדר הנוגע לארטריטיס בסעיף 35(1)(א) בו אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות.ג. הסדר שלאחר דלקת כבד זיהומית כשלא נשארו הפרעות כעולה מתקנה 16(3)(א).

השאלה, אם די בפגיעה אנטומית, או שנחוצה גם הגבלה תפקודית, התעוררה גם בשלב קביעת שיעור הנכות שהוכרה (להבדיל מההכרה בעצם קיומה) .טרם נאמרה לגביה המילה האחרונה וראה בשאלת הבהרה שהופנתה על ידי בית המשפט העליון לועדה הרפואית. כב' השופט עדיאל ברעא 03 / 9737 אסתר זיגלמן נ' משרד הביטחון- קצין תגמולים ( לא פורסם)( 4.7.2005):.רשות הערעור ניתנה על יסוד ההנחה שבקשה זו תחייב הכרעה בשאלה, בה נחלקו הרכבים שונים של בתי משפט מחוזיים, והיא האם קביעת דרגת נכות על-פי תקנות הנכות מחייבת קיומה של הגבלה תפקודית, או שדי לשם כך בקיומה של פגיעה אנטומית, גם אם אין נלווית אליה פגיעה תפקודית.

בלשון אחרת , במקרים מסוימים, קל להבחין בעין בגריעה מכושר הפעולה הכללי או ב"פחיתה", כך בפעולת איבר הגלויה לעין או שכשלתוצאותיה מדד ברור והחלטי .השווה כב' השופט זוסמן בעא 73 / 460 שאול קרויטורו נ' קצין התגמולים, משרד הבטחון שדן בקושי להרים גפה שמאלית :"בחוות-הדעת הרפואית הראשונה שהוגשה למשיב, ביום 31 בינואר 1971, אושרה נכותו של המערער, שאינו מסוגל להרים את הגפה השמאלית מעבר לגובה מסויים, ובכך בוודאי פחת כשרו לפעול פעולה רגילה".

במקרים אחרים, מסובך יותר ,להבחין בפחיתה בכושר הפעולה הכללי. כך גם בעניין סיבוך כלייתי, אצל אדם חי, שלא נותח .סיבוך סמוי מהעין יכול שיניב, לעיתים תוצאה חמורה לא פחות מגלוי ,אך גם הפן הביולוגי, וגם הפן של הירידה בתפקוד לא תמיד ומייד ברורים. אף יתכן שבשלב מסוים חומרתם משתנה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכות צמיתה במוח

 2. תקנות הפלת"ד נכות

 3. נכות באיבר זוגי

 4. נכות נפשית מוסבת

 5. מהי הגדרת נכות ?

 6. קרע בגיד אכילס נכות

 7. ערעור על 29% נכות

 8. תותבת רחצה פסקי דין

 9. כאב וסבל ללא נכות

 10. קביעת נכות תפקודית

 11. היפרדות רשתית נכות

 12. ערעור 0% נכות צמיתה

 13. נכות פגיעה בשורש העצב

 14. נכות בגין פגיעה עצבית

 15. מיניסקוס נכות צמיתה

 16. ערעור 10% נכות יציבה

 17. נכות תפקודית של קטין

 18. קרע בשריר הדו ראשי נכות

 19. נכות על הוצאת מיניסקוס

 20. זעזוע מוח נכות תפקודית

 21. ערעור על קביעת 0% נכות

 22. 35% נכות רפואית משוקללת

 23. מחלת הסילקוזיס - פסקי דין

 24. פסיקה בנושא נכות תפקודית

 25. קליק בגב התחתון 20% נכות

 26. נכות בגין פגיעה רדיקולרית

 27. פגיעה קלה בשורש l5 - נכות

 28. צירוף 2 דרגות נכות מעבודה

 29. צמצום בהשתכרות ביטוח נכות

 30. נכות תאונתית - תאונה בבית

 31. פיטורי עובד ללא קשר לנכותו

 32. 10% נכות בגין נזק במניסקוס

 33. נכות על הפרעות עיכול במצטבר

 34. נכות על הפרעות פסיכונוירוטיות

 35. ליקוי בשיווי משקל – 20% נכות

 36. נכות רפואית צמיתה בשיעור 42%

 37. 28% נכות בגין מחלת סכיזופרניה

 38. ערעור על 36% נכות ביטוח לאומי

 39. תגובה נפשית הנובעת מנכות גופנית

 40. ערעור על נכות צמיתה בשיעור 64%

 41. פגיעה באוזן הפנימית - 10% נכות

 42. נכות רפואית משוקללת בשיעור 19%

 43. נכות בגין בעייה בתכיפות בהטלת שתן

 44. 10% נכות לפי סעיף ליקוי 9(1)(ג)(I)

 45. ערעור על נכותו של המערער בשיעור 63%

 46. 10% נכות בגין הפרעות פסיכונוירוטיות

 47. נכות על לחץ בינוני של העצב המדיאנוס

 48. ערעור על 36% נכות זמנית ו- 19% לצמיתות

 49. בהחלטתה קבעה הועדה נכות משוקללת של 49%

 50. מהי נכות על פי דין - קביעה על פי דין ?

 51. הוועדה קבעה את נכותו של המערער על 9.75%

 52. נכות של 10% אך יש לייחס את כולה למצב קודם

 53. בהחלטתה קבעה הועדה כי למערער לא נותרה נכות

 54. טענה שהנכות תפקודית גבוהה יותר מהנכות הרפואית

 55. התיישנות תביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות צמיתה

 56. ועדה מדרג ראשון קבעה נכות אורתופדית בשיעור 5%

 57. התנאים שנקבעו בפסיקה לצורך קביעתו של מצב קודם

 58. קביעת דיון מחדש בדרגת נכותו עקב שינוי בהכנסות

 59. ערעור על החלטה 10% נכות יציבה בגין הפגיעה בעבודה

 60. נכות צמיתה בשיעור 5% בגין וסטיבולופתיה טראומתית

 61. הוועדה קבעה את שיעור נכותו של המערער על 15% נכות

 62. וועדה בדרג ראשון קבעה לה נכות יציבה בשיעור של 47%

 63. נכות צמיתה משוקללת בשיעור 9.75% ללא ניכוי מצב קודם

 64. נכות 5% לפי מחצית סעיף ליקוי 75 (1) ב' בקשר לתאונה

 65. ערעור על נכות זמנית בשיעור של 36% - לימפומה ממאירה

 66. הוועדה קבעה למערערת נכות בשיעור 30% בגין הפרעת חרדה

 67. נכות בעצם הבריח לפי סעיף 39 (19 ו – (2) לתקנות המל"ל

 68. נכות 10% לפי פרט 37(7)א' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 69. החמרה ונכות צמיתה בשיעור 10% בגין PTSD, לפי סעיף 34 ב'

 70. 5% נכות לפי תקנה 37(7)(א) (מותאם) לתקנות הביטוח הלאומי

 71. 10% נכות זמנית בגין נוירופטיה רדיאלית משנית לחבלה באמה

 72. נכות 10% בגין P.T.S.D לפי פריט ליקוי 34(ב) לתוספת שבתקנות

 73. האם הנכות שנגרמה לתובע כתוצאה מהתאונה הינה תפקודית אם לאו ?

 74. בהחלטתה קבעה הוועדה כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 0%

 75. נכות 2.5% לפי רבע סעיף 37(5)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 76. נכות אורתופדית של 2.5% לפי סעיף 37(5)א' לתקנות הביטוח הלאומי

 77. 30% נכות לפי פריט ליקוי 41(6)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 78. הועדה מדרג ראשון קבעה נכות בשיעור 10% לפי פריט ליקוי 37(7)(א)

 79. נכות 40% לפי סעיף ליקוי ד-3 חלקי שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 80. נזק במיניסקוס בצורה קלה, אף ללא הגבלות תפקודיות מעניק 10% נכות

 81. טענת ערעור שהוועדה טעתה משלא ניכתה מנכותו של המשיב גורמי סיכון

 82. ערעור על תוספת 5% נכות יציבה לפי פריט 39(3) לתקנות הביטוח הלאומי

 83. נכות משוקללת 51% - 30% בגין נמיכות קומה ו 30% בגין הפרעת הסתגלות

 84. החמרה בשיעור 10% לפי פריט ליקוי 43(ב)2 לתוספת לתקנות הנכות מעבודה

 85. קביעת נכות זמנית ולא נכות צמיתה למרות שחלפה למעלה משנה מיום התאונה

 86. הוועדה העניקה למערער נכות בשיעור 20% לפי סעיף ליקוי 42 (1) (ד) (II)

 87. נכות 5% בגין כאבי צואר קורנים ליד שמאל ומלווים הגבלה מזערית בתנועות

 88. הוועדה קבעה את שיעור נכותו של המערער בתחום הפיברומיאלגיה על 20% נכות

 89. ערעור על נכות יציבה בגין "מרפק טניס" בצורה קלה ביד ימין בשיעור של 5%

 90. נכות יציבה 5% לפי פריט ליקוי 75(1)(א)(ב) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 91. הוועדה קבעה 10% נכות בגין תאונה בניכוי מצב קודם בשיעור 10% וסה"כ 0% נכות

 92. הוועדה החילה את תקנה 35 (1)(ב) אך ביצעה התאמה והקטינה את הנכות הקבועה בתקנה

 93. נכות נפשית 30% בגין מתסמונת דחק בתר חבלתית, הפרעה טורדנית כפייתית ומצב פסיכוטי

 94. 30% נכות בהתאם לסעיף ליקוי 52 (1) (א) (10) בניכוי "מצב קודם" בשיעור 20% לפי סעיף ליקוי 52 (1) (ז)

 95. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון