הסכם רכישת אקווריום

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הסכם רכישת אקווריום:

1. בפני תביעה על סך 31,658 ₪ אשר הגישה התובעת כנגד הנתבעת. הסך האמור נמסר כחלק מעסקה לרכישת אקווריום, ציוד נילווה, דגים ואלמוגים אותם רכשה התובעת מהנתבעת (להלן: עסקת האקווריום"). לפי הטענה הסכום האמור נגבה מן התובעת שלא כדין, בתרמית ותוך מצג שווא.

2. בהתאם לסכומו התנהל ההליך כתביעה בסדר דין מהיר בהתאם להוראות פרק ט"ז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ובהתאם לתקנה 214 ט"ז לתקנות הנ"ל ינומק פסק הדין באופן תמציתי.

תיאור ההליכים הקודמים אשר התנהלו בין הצדדים

3. (א) בפתח הדברים יש להבהיר כי הליך זה אינו ההליך הראשון המתנהל בין התובעת דנן (להלן: "התובעת" או "אילנה") לנתבעת דנן (להלן: "הנתבעת" או "קלינטון") בגין אותה מסכת עובדתית ממש, אלא מדובר בהליך השלישי ויובהר.

(ב) הנתבעת בענייננו הגישה כנגד התובעת תביעה כספית בסדר דין מקוצר בגדרי ת.א. 06\53303. תביעתה נסמכה על 25 המחאות אותן משכה התובעת לפקודת הנתבעת בגין עסקת האקווריום האמורה בסך כולל של 40,100 ₪. ביום 19.9.2007 נתן בית המשפט פסק דין אשר קבע כי הנתבעת חייבת סך של 12,754 ש"ח. בית המשפט קבע כי באשר לשלוש מטענותיה קמה לאילנה זכות להפחתה או לקיזוז כלפי קלינטון. כך באשר לסך של 9,400 ₪ אשר שולמו בעבור רכישת ציוד נוסף; כך באשר לסך של 2,945.25 ₪ אשר שולמו עבור תיקון יחידת הקירור; וכך באשר לסך של 15,000 ₪ אשר שולמו לפי הטענה המוכחשת בגין הגדלת מידות האקווריום.

(ג) על פסק דין זה הוגש ערעור על ידי קלינטון, וביום 24.12.2008 קיבל בית המשפט המחוזי את הערעור וחייב את אילנה במלוא סכום ההמחאות. בית המשפט המחוזי קבע כי הגנתה של המשיבה הינה טענה לכשלון תמורה, וההסבה אותה עשה בית המשפט קמא "מטענה של כשלון תמורה מלא לטענה של קיזוז... לא היתה הסבה ראויה..."; עוד נכתב כי טענותיה של אילנה הינן למעשה טענות לכשלון תמורה חלקי לא קצוב, ובמצב זה היה על בית המשפט קמא לדחות את הגנתה של אילנה, משעה שהכלל הוא ש"כשלון תמורה חלקי לא קצוב איננו מהווה טענות הגנה כנגד תביעה שטרית גם בין צדדים קרובים" (וראו עמ' 30 ש' 28 לפסק הדין).

(ד) מכאן הגישה אילנה תביעתה זו שהבסיס לה הינו אותן עילות ממש אשר נדונו בגדרי 06\53303, אלא שהפעם המסגרת הדיונית לענייננו איננה מסגרת שטרית.

טענות הצדדים

4. להלן יובא פירוט תמציתי של טענות הצדדים כפי שאלו משתקפות בין השאר בכתבי הטענות ובתצהיריהם.

טענות התובעת

5. (א) בכתב תביעתה המתוקן (אשר הוגש בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 7.3.2010) טענה התובעת כי היא ובעלה התקשרו עם הנתבעת באמצעות מר דני הייער (להלן: "דני") בעסקה לרכישת אקווריום וציוד נלווה. מלכתחילה הבהירו התובעת ובעלה כי הם חסרי ניסיון או מומחיות בתחום והם מבקשים להתקשר בעסקה כוללת באיכות הטובה ביותר אשר תאפשר להם להנות מיופיים של הדגים ותו לא.

(ב) דני ערך לפי הטענה רשימה של כל המרכיבים הנדרשים, והבטיח כי אם ירכשו את כל פרטי הרשימה לא יחסר להם דבר באקווריום. שווי הרשימה אשר ערך הגיע לסך של 52,600 ₪. בני הזוג הסכימו להצעה והתובעת שילמה את הסכום האמור ב – 16 המחאות דחויות. התובעת הבהירה כי פרטי ההזמנה לא נמסרו לידיהם של הזוג מעולם.

(ג) משלב זה מתארת התובעת מסכת של נזקים כספיים ונפשיים, אשר הסבה לבני הזוג כאב וסבל רב- התנהלות במסגרתה הנתבעת התרשלה כלפיה, וגזלה כספה משגבתה ממנה סכומי יתר. על פי הטענות, הנתבעת באה אל התובעת בדרישות כספיות שונות, המתווספות על הסכום הראשוני; הזוג נדרש לשלם סך נוסף של 15,000 ₪ עבור מה שנטען על ידי דני כשינוי מידות האקווריום- שינוי אשר לשיטת התובעת לא נתבקש על ידה או על ידי מי מטעמה. עוד נדרשה התובעת לשלם 16,850 ₪ בעבור ציוד נוסף, אשר כלל לא נדרש על ידיה. התובעת הבהירה כי בתחילה נתנה אמון בנציג הנתבעת דני ומשכך הסכימה לשלם את הסכומים האמורים. כן נטען על ידי התובעת כי יחידת הקירור של האקווריום היתה פגומה ומשהנתבעת ונציגיה לא הצליחו לתקנה נאלץ הזוג לפנות לטכנאי אשר חייבם בסך של 2,945.25 ₪.

(ד) עוד טענה התובעת כי האקווריום לא הותקן במועד, כי דני לא הדריך את התובעת ובעלה בדבר אופן הפעלת האקווריום דבר שגרם לנזקים כבדים דוגמת מותם של דגים בשווי 20,000 ₪. כן נטען כי עם התקנתו התגלו פגמים בפעילות האקווריום ובחלקיו, וכי דני, בניגוד למצגי השווא שהציג, אינו מומחה בתחומו.

(ה) יצויין כי התובעת מתארת מסכת עובדתית רחבה, הכוללת נזקים כספיים רבים, אולם מעמידה תביעתה על שלושה אדנים – גביית סך של 15,000 ₪ בגין שינוי מידות האקווריום,שינוי שכאמור לא התבקש; גביית סכום נוסף של 9,400 ₪ אשר נגבה שלא כדין בגין ציוד וסך של 2,945 ₪ בגין תיקון יחידת הקירור. התובעת הסבירה טעמיה בהעמידה תביעתה על שלושה אדנים אלו וזאת - כי הסכומים הנ"ל נפסקו לטובתה בגדרי ת.א. 06\53303 ומאחר שהיא מבקשת להתבסס על הליך זה, העדויות והראיות בגדרו בחרה להעמיד תביעתה כאמור.

טענות הנתבעת

6. (א) הנתבעת מאשרת כי התקשרה עם התובעת בהסכם לרכישת אקווריום בסך 52,600 ₪; ההזמנה נכתבה על ידי דני אשר נתן העתק ממנה לידי התובעת. הנתבעת מכחישה מכל וכל טענה בדבר התרשלות כלפי התובעת או גזילת כספה. הנתבעת הבהירה כי אכן סיפקה לתובעת אקווריום באיכות טובה, אולם את איכות האקווריום תמיד ניתן לשפר. הסכום מספיק לפי הטענה להפעלה תקינה של האקווריום אולם תמיד ניתן לשפרו.

(ב) לאחר רכישת האקווריום פנה בעלה של התובעת וביקש להגדיל מידותיו של האקווריום משכך נדרש סכום נוסף של 15,000 ₪. כן רכשה התובעת ציוד נוסף בסך 9,400 ₪ ובחלוף חודש ציוד נוסף בסך 5,675 ₪ ובסך הכל התחייבה התובעת כלפי הנתבעת בסך של 82,675 ₪.

(ג) הנתבעת סיפקה לתובעת את כל המידע הדרוש ורלוונטי לטיפול באקווריום ואחזקתו.

(ד) באשר ליחידת הקירור הרי שזו טופלה על ידי עובד הנתבעת בשם סער לשביעות רצונם של התובעת ובעלה.

(ה) באשר לציוד הנוסף הרי שבניגוד לנטען כל הציוד אותו התחייבה הנתבעת לספק סופק במלואו, ולא נגבה סכום "שאינו כדין". כל שנגבה ביתר הן תוספות אשר נתבקשו על ידי התובעת ולא נכללו בהתקשרות הראשונית.

דיון

7. ביום 18 מאי 2011 התקיימה ישיבת הוכחות. מטעם התובעת העידו: התובעת עצמה, בעלה, וטכנאי הקירור מר פתיייה יואל. מטעם הנתבעת העידו עובד הנתבעת ומנהלה דאז מר דני הייער ועובד הנתבעת דאז מר סער עייש (להלן: "עייש"). ככל שלא יצויין אחרת ההפניות הן לפרוטוקול דיון זה.

נפקות פסק דין של בית המשפט השלום שבת.א 06\53303

8. התובעת בתביעתה נשענה במידה רבה על קביעותיו של בית המשפט השלום שבת.א. 06\53303. בסיכומיו טען ב"כ התובעת כי הכרעת בית המשפט המחוזי לא ביטלה את קביעותיו העובדתיות של בית המשפט קמא, אלא הפכה את פסק הדין מטעמים משפטיים בלבד; משלא בוטלו זכאית התובעת על בסיס הממצאים העובדתיים שבת.א 06\53303, לסעדיה כמבוקש על ידה.

התובעת מכוונת למעשה באמור לעיל לדוקטרינה המוכרת בשם: "מעשה בית דין"; אשר בגדרי המונח האמור נכללים שני מושגי משנה: השתק עילה והשתק פלוגתא. וכך, על פי הכלל של השתק עילה, לא יידון בית המשפט בתובענה המבוססת על עילה שעמדה ביסוד ההליך הקודם בין אותם בעלי דין או חליפיהם. באשר לכלל של השתק פלוגתא נקבע כי כאשר במשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה שההכרעה בה היתה חיונית לתוצאה הסופית, וזו הוכרעה שם (במפורש או מכללא), אזי במשפט הנוסף יהיו בעלי הדין מושתקים מלהתדיין מחדש באותה שאלה, אף אם אין זהות בין שתי העילות (וראו ע"א 66\246, קלוז'נר נ' שימעוני, כ"ב (2) 561).

9. (א) דא עקא, שבענייננו אין בסיס לתחולתן של הדוקטרינות האמורות וזאת משעה שפסק דינו של בית המשפט המחוזי, הפך את פסק הדין של בית משפט השלום. וכך, הגם אם הערעור התמקד בטעמים המשפטיים המצדיקים הפיכתו של פסק הדין, הרי שפסק הדין של בית המשפט השלום לא מהווה עוד – "פסק דין סופי". ההכרעות העובדתיות בבסיס פסק הדין של בית המשפט קמא לא מתקיימות לטעמי במנותק מן הקביעות המשפטיות, ומשבוטל פסק הדין, חדלות אלו מלהתקיים גם כן.

(ב) למסקנה האמורה אני מגיעה גם מן הטעם, שאם אכן ייקבע שקביעותיו העובדתיות שבפסק הדין של בית משפט השלום ממשיכות להתקיים, למרות הערעור שהפך את פסק הדין, תיווצר נחיתות דיונית לנתבעת בענייננו שלא היה בידיה ההזדמנות לתקוף את הקביעות העובדתיות ואת המסקנות המשפטיות הנגזרות מהן במסגרת הליך ערעור כדין, שכן הליך הערעור התמצה בבחינת טעם משפטי מסוים בלבד. ואמנם ידוע כי בית המשפט שלערעור לא ייטה להתערב בממצאיו העובדתיים של בית המשפט קמא, אולם התערבות במסקנות משפטיות המתגבשות על בסיס נתונים עובדתיים היא במהותו של הליך הערעור, ויהיו כמובן המקרים החריגים שתהיה התערבות של ערכאת הערעור גם בממצאים עובדתיים.

(ג) שאלה דומה נדונה בפסיקת בית המשפט העליון בגדרי ע"א 74\53, בריסטול מאיירס קומפני נ' ביצ'ם גרופ לימיטד; שם נדון היחס בין קביעת בית הדין לערעורים בענייני פטנטים באנגליה (לצורך ענייננו: "הערכאה הראשונה") לקביעתו של בית הלורדים – אשר לא נדרש באופן ישיר לממצאים העובדתיים אולם ביטל את פסק הדין של בית הדין לערעורים-הערכאה הראשונה; השופטים ויתקון וזוסמן נחלקו בשאלה האמורה. כב' השופט ויתקון סבר כי יש להתבונן אך ורק בהכרעה אשר התקבלה בערעור, וכלשונו: "סבורני שעלינו להתבונן אך ורק בהכרעה שנתקבלה בערעור... הכרעה זו באה במקום ההכרעה הקודמת". לשאלה האמורה נדרשת גם המלומדת נ. זלצמן בספרה, "מעשה בית דין בהליך האזרחי", הוצאת רמות, 1991 בעמ' 251: "לא ניתן לראות לדעתנו את שני פסקי הדין... כמשלימים זה את זה לעניין הקביעות השונות שנקבעו בכל אחד מהם. ... משזכו המשיבות והתנגדותן התקבלה, בטל פסק הדין של בית הדין לערעורים בעייני פטנטים ועבר מן העולם, ויחד עימו בטלה כל קביעה שנעשתה לצורך אותו פסק דין".

(ד) מסקנה זו מתחייבת גם מן הכלל בדבר עצמאות שיקול הדעת השיפוטי; עת הגיעה התובענה לבחינה מחודשת בפני מותב נוסף, ומשנקבע כי לא מדובר במעשה בית דין, הרי שההכרעה תעשה מלכתחילה ולא על בסיס ממצאיה של ערכאה דיונית קודמת אשר התרשמה כבר מן העובדות וחוותה דעתה באשר אליהן.

(ה) המסקנה המתחייבת מן האמור, שאין פסק הדין שבגדרי 06\53303 מחייב בית משפט זה בשבתו לדין, ומתחייבת בחינה עובדתית ומשפטית מחודשת, ובכלל זה קביעת ממצאים שבעובדה על בסיס החומרים הראייתיים.

ההסכם

10. שאלה מרכזית הטעונה הכרעה היא מה כלל ההסכם הראשוני בין הצדדים. מתשובה לשאלה זו תיגזרנה תשובות לשאלות המשנה שעניינן הצורך בתוספות כספיות על הסכום הראשוני.

11. (א) ההתקשרות הראשונית, ועל כך אין חולק בין הצדדים, נעשתה בין דני – מנהל החנות מטעם הנתבעת לבין התובעת ובעלה בביתה של התובעת (עמ' 20 ש' 20-28, עדות דני). האקווריום אותו רכשה התובעת היה ברמה גבוהה ביותר לשיטת הנתבעת (סע' 9 לתצהיר דני) ואשר יש רק מעטים כמוהו בארץ; האקווריום והציוד הנוסף אשר הוזמן בפגישה הראשונה עלותם – 52,600 ₪. לשיטת הנתבעת על סכום ראשוני זה ניתן תמיד להוסיף ולרכוש ציוד יקר יותר.

(ב) התובעת מצידה טענה כי לכתחילה ביקשה רכישתו של אקווריום וציוד בסכום כולל כך שלא תידרש לכל תוספת כספית מאוחרת. התובעת אף העידה כי היא בורה מוחלטת בתחום, וכך גם בעלה. היא התקשרה בעסקה זו לאור משבר קשה אשר חוותה משפחתה והיא ציפתה באמצעות הרכישה להסיח דעתה ודעת מבעלה מהטרגדיה המשפחתית (עמ' 8 ש' 22 ואילך).

(ג) התובעת ובעלה הצהירו כי עותק מפרטי ההזמנה אשר נערכה על ידי דני לא התקבל בידיהם, למרות בקשותיהם. ענין זה לא נסתר בחקירתם הנגדית משכלל לא נשאלו אודותיו. הנתבעת מצידה לא השכילה להסביר כיצד ייתכן כי העתק ההזמנה לא נשמר בידיה. דני הצהיר בסתמיות (סעיף 6 לתצהירו) כי לא עלה בידו לאתר את פרטי ההזמנה. תמוהה בעיני העובדה כי הנתבעת, בהיותה חברה מסודרת העורכת הזמנות בסדרי גודל לא מבוטלים, כבענייננו, לא השכילה לשמור תיעוד ולו מינימאלי של ההזמנה – לא את הצעת המחיר אותה ערך דני, לא את המפרט אשר נערך על ידי דני, לא את המפרט הנוסף אשר ערך דני בגין שינוי מידות האקווריום (עמ' 18 ש' 21) ואף לא את הרישומים אשר נמסרו בשעתו בידיו של עובד הנתבעת עייש (עמ' 16 ש' 21 לעדותו). הנתבעת אף לא השכילה לספק כל הסבר סביר למחדלה זה, לא דיווחה אודות נסיונות איתור הפרטים האמורים, נציג רישמי מטעם הנתבעת העובד בשירותיה היום לא השכיל להבהיר האם מדובר בהזמנה בודדת שפרטיה נעלמו או יותר מכך. העדרו של ההסכם על פרטיו והעדר הסבר סביר למחדל האמור פועל כמובן לחובתה של הנתבעת – זאת בפרט לאור היות ההזמנה האמורה ראייה מכרעת לשאלה בדבר מה כללה ההזמנה הראשונית בין הצדדים – ובכלל זה גודלו של האקווריום המוזמן, ורכיביו.

12. (א) בנסיון להתחקות אחר אומד דעתם של הצדדים בעת עריכת העסקה הראשונית נמצא כי גרסת הנתבעת מפי דני, העד היחיד מטעם הנתבעת אשר נכח בהתקשרות הראשונית, אינה עקבית, רוויית סתירות ופועלת ברובה לטובת גרסת התובעת. וכך, בתצהירו טען דני כי ההתקשרות הראשונית בין הצדדים לא כללה את הרכיבים הכלולים בחשבונית שמספרה 06096 מיום 11.11.2005 על סך 9,400 ש"ח. כפי שהוסבר על ידי נציג הנתבעת עייש, מדובר ברכיבים, שמהווים תוספות לא הכרחיות להפעלתו התקינה של האקווריום- תוספות אשר התבקשו מאוחר יותר ולכן גם נגבה בגינן תשלום נוסף.

(ב) גרסתו של דני בתצהירו קרסה בחקירתו כשנשאל מפורשות מה כללה ההזמנה הראשונית; וכך ענה האחרון בעמ' 21 ש' 8 ואילך – "אקווריום מים מלוחים כולל ציוד רב נוסף שאדם מן הישוב אינו מכיר, כולל פורק חלבונים, קאלקוואסר מיקסר, תאורה הטובה ביותר בנמצא, הכל תוצרת גרמניה, סלעים מלח משאבות גלים מחשב שקורא פרמטרים של PH מקרר למים (צ'ילר) כלל PHModel צ'וק ארקדיה, verio 4, הכל היה הציוד הכי טוב בשוק, כל זה סוכם איתם באופן ראשוני. הוא קיבל לפנים משורת הדין מעל ומעבר". (הדגשה שלי – ט.ל.).

(ג) ודוק, פירוטו זה של דני כלל את כל הרכיבים (ויותר) המנויים בחשבונית הנוספת הנ"ל מיום 11.11.2005 בגינה נדרשה התובעת לתשלום נוסף. דני הודה בכך, כנראה מבלי משים, כי הנתבעת גבתה מהתובעת ביתר למרות הסיכום הראשוני המפורש ביניהם. נסיונו של ב"כ הנתבעת להסביר את הסתירה האמורה בכך שחלוף הזמן השכיח את הפרטים - אין בו כדי להועיל לנתבעת– חלוף הזמן בווודאי אינו יכול לחדד זכרונו של אדם כפי שהיה בענייננו, כך שבעוד בתצהירו טען בסתמיות כי נדרשו תוספות כספיות, הרי שבעדותו כשנשאל מפורשות ידע לפרט בדיוק כל אחד ואחד מהרכיבים שנכללו בהתקשרות הראשונית.

(ד) יצויין כי חוסר העקביות בגרסתו של דני היה בו כדי להשליך על מהימנותו הכוללת. ובהיותו עד מרכזי מטעם הנתבעת, גם על גרסתה כולה.

13. מפאת חשיבות הענין יש לשוב ולציין כי הוכח שהתובעת ובעלה היו חסרי הבנה בסיסית בתחום האמור וסמכו בצורה מלאה על הבטחותיו של דני אשר נתפס בעיניהם כאיש מקצוע מן השורה הראשונה. ענין זה אושר גם על ידי מתקין האקווריום, מר עייש, אשר העיד מטעם הנתבעת (עמ' 19 ש' 3). בהיותם הדיוטות בתחום מומחיותה של הנתבעת, תמוהה בעיני טענת הנתבעת כי השניים ביקשו תוספות ושינויים שונים. התובעת ובעלה העידו ברורות כי ביקשו אקווריום משוכלל ביותר שיוכלו להנות מיופיו, הא ותו לא. הטענה כי דרשו מאוחר יותר תוספות קונקרטיות המחייבות הבנה מקצועית לא מעטה, בשים לב לפרטים הנוספים שנרכשו (וראו החשבונית מיום 11.11.2005) היא חסרת בסיס בנסיבות הענין.

הנתבעת טענה כי חוסר מהימנותם של התובעת ובעלה משתקף בעובדה שלתצהיריהם צרפו הצעות מחיר לרכישת אקווריום בסך של 5,000-9,000 ₪ (וראו סיכומים עמ' 26 ש' 21). דא עקא שאין בפרט זה כדי לערער על מהימנות התובעת, אלא דווקא ההפך הוא הנכון. הצדדים הסכימו כי ישנם סוגים שונים של אקווריום בעלויות שונות, ובפרפראזה על דברי התובעת שאומצה על ידי הנתבעת - ישנו אקווריום מסוג "מרצדס" ואקווריום מסוג "פיאט". התובעת ובעלה בהיותם הדיוטות לחלוטין לא הבחינו בעינם הבלתי מקצועית בין מרצדס לפיאט- עובדה שניכרה לאורך כל ההליך. עובדה זו זוהתה כנראה גם על ידי הנתבעת, אשר ביקשה לנצל את חוסר הבנתם באמצעות דרישת כספים נוספים, על הסכום הראשוני ששולם, וכלל ממילא את התוספות אשר נדרשו בשנית.

14. סיכומו של ענין, בהעדרו של מסמך הזמנת העבודה (עובדה שפועלת כאמור לחובת הנתבעת), בשים לב לגרסתו של דני בדבר פרטי ההזמנה הראשונית – אני מקבלת את גרסת התובעת במלואה לפיה – התקשרות הראשונית בין הצדדדים בסך 52,600 כללה את כל הנדרש ואף יותר להפעלתו של: "אקווריום גרמני, הטוב ביותר שיש הכולל את כל המרכיבים של האקווריום וכן את עלות התקנתו לפרטי פרטים... אקווריום שיעבוד באופן ממוחשב כמו שעון שבת..". (סעיף 6 לתצהיר התובעת).

נדרש עתה לכל אחת מעילות התביעה לפי סדרן –

הזמנה נוספת בסך 9,400 ש"ח

15. (א) התובעת, דרשה השבת סך של 9,400 ₪ אשר שילמה כמפורט בחשבונית שמספרה 06096 מיום 11.11.2005 (להלן: "החשבונית"). כאמור לטענת התובעת סכום זה שולם לדרישתה, הלא חוקית, של הנתבעת – משהרכיבים בגינם נדרש היו כלולים ממילא בהזמנתה הראשונית.

(ב) כמפורט בפרק הקודם לפסק הדין, גרסת הנתבעת באשר לרכיבי החשבונית קרסה לחלוטין עת עלה לעדות דני, אשר סתר את האמור בתצהירו כשהודה כי כל אחד מרכיבי החשבונית נכללו במסגרת העסקה הראשונית בגינה שילמה התובעת סך של 52,600 ₪. וביתר פירוט – דני טען כי העסקה הראשונית כללה "צ'וק ארקדיה" (עמ' 21 ש' 10). הרכיב הראשון בחשבונית הינו צ'וק ארכדיה בגינו חויבה התובעת בשנית. דני הודה כי העסקה הראשונית כללה "קלקווסר מיקסר" (עמ' 21 ש' 9) – והלא זהו בדיוק הרכיב השני בגינו נדרשה התובעת לשלם בשנית. דני הודה כי העסקה הראשונית כללה "verio4" ושוב, זהו אותו רכיב ממש בגינו שילמה הנתבעת בשנית (וראו הרכיב השלישי בחשבונית), כך גם הודה דני כי ההתקשרות הראשונית כללה " PH מודל" – הוא הרכיב הרביעי בחשבונית בגינו חויבה התובעת בכפל.

(ג) להגנתה טענה הנתבעת, ובנקודה זו העיד מטעמה מר עייש, כי אקווריום טוב יכול לעבוד אף ללא הרכיבים האמורים – דא עקא שאין לכך רלוונטיות לענייננו. השאלה הרלוונטית היחידה היא מה סוכם במועד הראשוני. משהעיד עד הנתבעת דני כי כך סוכם – הרי שגביה בכפל בגין אותם רכיבים ממש מחייבת השבה כדין של הסכומים האמורים.

ודוק, משנדרשה התובעת לשלם בחלוף כחודש וחצי בלבד בגין אותם רכיבים ממש עליהם שילמה במסגרת ההתקשרות הראשונית אני קובעת כי סכום זה נגבה מן התובעת שלא כדין ועל הנתבעת להשיבו לידיה.

(ד) טענת הנתבעת כי תמוהה העובדה שהתובעת בחרה לכלול בתביעתה רק הזמנה זו למרות שלטענתה שילמה סכומים נוספים ביתר אין בה כדי להועיל לנתבעת. התובעת הבהירה כי היא בחרה להעמיד תביעתה על אותם רכיבים אליהם נדרש בית המשפט בגדרי ת.א. 06\53303 ואשר אותם מצא כמוצדקים מבחינה ראייתית.

סך של 15,000 ₪ בגין שינוי מידות האקווריום

16. התובעת טענה לתשלום ביתר של 15,000 ₪ אשר נגבו ללא הצדקה. התובעת טענה כי הנתבעת נימקה דרישתה זו בשינוי מידות האקווריום, דא עקא ששינוי כזה מעולם לא נתבקש על ידה או על ידי מי מטעמה ומשכך נגבה גם הוא שלא כדין. הנתבעת טענה מצידה כי בעלה של התובעת הוא שדרש בחלוף זמן מה את שינוי מידות האקווריום מה שחייב שינוי מידות הזכוכיות, והגדלת המעמד עליו עמד האקווריום.

17. (א) מצאתי לנכון גם בנקודה זו לתת אמון בגרסתה של התובעת ובעלה אשר היתה עקבית, לא נסתרה בחקירה נגדית ותאמה את רוחה הכללי של העסקה והגיונה, והכל כמפורט להלן.

(ב) התובעת ובעלה העידו כי העסקה הראשונית נקשרה בביתם, כשדני המליץ על מקום העמדתו המדויק של האקווריום ותוך שהוא מבצע מדידות של השטח בו יוצב האקווריום. ודוק, בחירת המקום להצבת האקווריום נתמכה בחוות דעתו של דני, אשר הבהיר כי לאור גודלו ומשקלו צריך להיות ניצב על גבי ממ"ד יצוק. בעלה של התובעת העיד כי לכתחילה טען דני כי עובי הזכוכית צריך לעמוד על 20 מ"מ ולכן הותקנה זכוכית שעוביה דומה היינו 19 מ"מ (עמ' 14 ש' 16 ואילך). דני אישר כי מיקומו של האקווריום לא השתנה מאז המדידה הראשונית ועד להתקנה הסופית (עמ' 23 ש' 4).

(ג) ענין זה אושר גם על ידי עד הנתבעת עייש, שאמנם לא ידע על שינוי מידות האקווריום אך ידע לאמר כי מידות האקווריום נגזרות מהמיקום שבו מציבים את האקווריום (עמ' 17 ש' 19 ואילך); משהוגדר המיקום כבר בעת הביקור הראשוני של דני בבית התובעת, ומשמיקום האקווריום לא השתנה, תמוהה הטענה כי התבקש שינוי המידות.

(ד) לא מצאתי גם כל הגיון מעשי או כלכלי בגרסת הנתבעת לפיה בחלוף זמן קצר בלבד ביקשה התובעת או מי מטעמה לשנות את מידות האקווריום אשר נלקחו על ידי דני בנוכחותה והותאמו למידות ביתה. דני לא השכיל להבהיר, מתי התבקש שינוי המידות הנטען על ידו, מדוע התבקש, מה היו פעולותיו לצורך השינוי הנטען; עוד יצויין כי מחקירתו הנגדית של דני עלה כי שינוי מידות האקווריום מחייב שינוי המפרט כמו גם הזמנה מחודשת לבונה האקווריום. וראו:
ש. אחרי שביקשו את שינוי המידות באת לראות שזה אפשרי ?
ת. כן.
ש. פעם אחת אבד טופס הזמנת המידות, פעם שניה אינך רושם את המידות?
ת. רשמתי לעצמי. כן.
ש. ואת השינויים הנדרשים? עשית תרשים כזה?
ת. ברור.
ש. איפה התרשים השני אם כן?
ת. אינני זוכר.
ש. יצרן הזכוכית צריך לקבל ממך הזמנה מוסדרת?
ת. נכון הוא קיבל.
ש. אז איפה הטופס הזה?
ת. לא מצאתי אותו.
...
ש. תראה לי אם כן פניה מהסוג הזה? האם פנית אליו (ליצרן האקווריום – ט.ל.) לקראת הדיון היום?
ת. לא פניתי אליו לדיון היום.
(עמ' 22 ש' 14 ואילך)

(ה) בידי הנתבעת לא היה להציג אף אחד מהמסמכים האמורים: המפרט הנוסף, התרשים, פניה ליצרן האקווריום; גם לא היה בידיה לספק הסבר סביר להעדרם. ב"כ הנתבעת בסיכומיו טען כי אין זה סביר שיצרן האקווריום ישמור מסמך זה בידיו. יוער כי טענה זו נטענה לראשונה בסיכומים ואילו הנתבעת או מי מעדיה כלל לא טענו כי פנו ליצרן האקווריום וביקשו ממנו לאתר את המסמך האמור וזה לא אותר בידו. הנ"ל גם לא זומן לעדות על ידי הנתבעת. העדרם של המסמכים האמורים או זימונם של עדים רלוונטיים בענין זה פועלים לחובת הנתבעת.

יצוין כי גם בנקודה זו העדרותו של מסמך ההתקשרות הראשוני אשר יכול היה להיות ראיה מכרעת אודות המידות אשר הוזמנו על ידי התובעת לכתחילה, פועלת לחובת הנתבעת.

(ו) עוד יצויין כי מצאתי את תשובותיו של דני בנקודה זו מתחמקות, ענין שתרם גם הוא לחוסר מהימנותו הכולל, וראו למשל –

"ש. האם האקווריום היה בנישה
ת. נגיד
ש. מה יש לשנות בנישה?
ת. עוד לא סיכמנו שמדובר בנישה".

אם אכן הוצב האקווריום בנישה, היינו מתחם מוגדר ומוגבל, אשר הוגדר לכתחילה לשמש למעמד האקווריום, ואף נמדד בהתאם על ידי דני, תמוהה העובדה כי נדרש שינוי המידות האמור.

(ז) בחקירתו הנגדית עומת בעלה של התובעת עם חוסר העקביות בגרסתו כך שמחד הצהיר כי הסכום הנוסף נגבה על ידי דני בגין שינוי מידות האקווריום, ובחקירתו לא ידע להסביר בגין מה נגבה הסכום הנוסף. לא מצאתי שיש בחוסר עקביות זה כדי להועיל לנתבעת. בעל התובעת הצטייר בחקירתו כמי שאינו מבין כלל את מהותה של העסקה בה התקשר. כך שבעוד לראשונה ביקש לרכוש לעצמו אקווריום מן הסוג הטוב ביותר, הכולל את כל הרכיבים המחייבים הפעלתו (והכל כמפורט לעיל) מצא עצמו לפתע קשור בעסקה עם הנתבעת אשר אינה יודעת שובע ודורשת מהתובעת וממנו חדשות לבקרים תוספות כספיות שונות, אשר הסיבה לדרישתן לא היתה נהירה לו כלל.

חוסר הבנתו של האחרון ואי יכולתו להתנגד לתשלום התוספות האמורות הובהרה על ידי התובעת בעדותה במסגרת תיאורה את הרקע לעריכת עסקת האקווריום. התובעת הבהירה כי בתקופה הרלוונטית בעלה היה שרוי במצב נפשי קשה ביותר, לאחר אובדן בנם בתאונה, וכי עסקת האקווריום נועדה לשמש מזור לנפשו. מצב נפשי זה תרם לחוסר יכולתו להתנגד לדרישותיו הכספיות הלא ברורות של דני אשר הופנו אליהם לעיתים מזומנות.

(ח) הרקע הכללי לעריכת ההסכם האמור, היינו הטרגדיה המשפחתית שפקדה את התובעת ובעלה מהווה גם תשובת לשאלה שהעלה ב"כ הנתבעת בסיכומיו והיא מדוע שולם הסך האמור לדני, והנ"ל לא התנגדו לשלמו או ציינו כי משולם "תחת מחאה". עוד יצוין כי טענת העדר המחאה אינה דקה פורתא משעה שמחאתם של הנ"ל התבטאה בביטול ההמחאות אשר ניתנו עבור העסקה.

(ט) לביסוס המסקנה האמורה, בדבר היות הסך של 15,000 ₪ - סכום שנגבה ביתר ללא הצדקה, מצטרפת התחושה הכוללת אשר התגבשה מהתנהלותה הכוללת של הנתבעת, אשר ביקשה להנות מתמימותם ובורותם של התובעים לדרוש מהם תוספות כספיות חסרות בסיס. ענין אשר הוכח היטב באשר לסך של 9,400 ₪, בהודיתו של דני בעדותו, ותרם לחוסר מהימנותו הכולל, כאמור.


18. לסיכום, נמצינו למדים כי גם סך של 15,000 ₪ נגבה על ידי הנתבעת שלא כדין וללא הצדקה ומשכך נדרשת השבתו.

תיקון יחידת הקירור


19. (א) לשיטת התובעת זמן קצר לאחר התקנת האקווריום התגלה ליקוי ביחידת הקירור. נציג הנתבעת מר עייש הוזמן לדירת התובעת מספר פעמים לתיקון הליקוי אולם לא היה בידיו לתקנו; משכך נאלצה התובעת להזמין שירותיו של טכנאי מזגנים לו שולם סך של 2,945 ₪. התובעת צירפה חשבונית לגיבוי הטענה וכן צרפה תצהירו של מר יואל פתייה – טכנאי מערכות הקירור שביצע את התיקון.

(ב) הנתבעת מצידה טענה כי מר עייש טיפל בטעון תיקון וזאת לשביעות רצונם של התובעת ובעלה (סעיף 23 לתצהיר דני). אלא שבטענה זו מתייחס דני לנזילה אשר היתה באקווריום אבל ולא ליחידת הקירור הפגומה, לפי הטענה. מר עייש מצידו הצהיר כי מערכת הקירור היתה תקינה (סעיף 9 לתצהירו).

20. (א) גם בנקודה זו מצאתי את גרסת התובעת מבוססת דיה בהיותה נתמכת בחשבונית אשר סופקה לתובעת בגין התיקון וכן בעדותו של מר פתייה, אשר עמדה בחקירה נגדית, במהלכה הובהר הבהר היטב מהותו של הקלקול והפעולות שבוצעה על ידי פתייה לתיקונו (וראו עמ' 7 ש' 17 ואילך); יוער כי הפער בין תצהירו (שם תואר המדחס כ"רועש") לבין עדותו שם דובר על "רעש איום" – אין בה כדי לקעקע עדותו. התיאור הכולל היה עקבי וקוהרנטי.

אגב, גם עדי הנתבעת אישרו כי התובעת ובעלה התלוננו על הרעש העולה מיחידת הקירור (וראו עדות דני עמ' 23 ש' 19). נוכח ידיעתם בדבר תלונות אלו, תמוהה עוד יותר עדותו של עייש בתצהירו כי מערכת הקירור היתה תקינה. מצופה מן הנתבעת בנקודה זו להבהיר את הפעולות אשר נקטו כדי לתקן את הלקוי או למצער להסביר דבר התלונות האמורות.

(ב) כשנשאל דני מדוע המדחס לא תוקן על ידי הנתבעת הוא השיב בסתמיות:
"לא זוכר שלא תיקנו" (עמ' 23 ש' 23). ברי כי אם הנתבעת היתה פעולת לתיקון המדחס, התובעת לא היתה נאלצת להזמין איש מקצוע נוסף ולשאת בעלויותיו.

(ג) ודוק, סבורני כי אם אספקת האקווריום בוצעה בשלהי שנת 2005 לערך ובחודש ספטמבר 2006 נדרשה יחידת הקירור לתיקון, הרי שהיה על הנתבעת לפעול לתקן את הטעון תיקון, וזאת משחלף זמן קצר בלבד ממועד הרכישה. משלא השכילה הנתבעת לעשות כן, פנתה התובעת לגורם חיצוני. הנתבעת מצידה לא סיפקה שום גירסה למעט אמירתו הסתמית של עייש כי יחידת הקירור היתה תקינה. לו היתה תקינה, התובעת בוודאי לא היתה "מתנדבת" להזמין איש מקצוע כדי שיתקן את מה שלא מצריך תיקון.

לסיכום נקודה זו – על הנתבעת להשיב לתובעת גם את עלות תיקון יחידת הקירור בסך 2,945 ₪, תיקון אשר היה צריך להתבצע על ידי הנתבעת.

לפני סיום

21. בשולי הדברים מצאתי לנכון לציין כי התובעת נחקרה בהרחבה אודות המסכת העובדתית הכוללת דוגמת מועד אספקת האקווריום, מותם של הדגים ועוד – עניינים שבגינם לא נתבעה הנתבעת, אולם הנתבעת ביקשה לערער באמצעות חקירה זו את מהימנותם של התובעת ובעלה. לא מצאתי לנכון להידרש בפסק הדין לאותם רכיבים, אולם אעיר זאת – מצאתי את עדות התובעת ובעלה עדות מהימנה, בהיותה עקבית, קוהרנטית, שאינה נסתרת בחקירה נגדית, ובחלקים רבים ממנה נתמכה אף בעדויותיהם של עדי הנתבעת. העדויות העלו תמונה ברורה של זוג אנשים נעדרי מומחיות לחלוטין בתחום, אשר ביקשו לעצמם מזור נפשי בדמות עסקת האקווריום האמורה, ונקלעו להתקשרות עם נתבעת הדורשת כספים נוספים ללא כל הצדקה, ובניגוד מוחלט להתקשרות הראשונית בין הצדדים אשר במסגרתה סוכם כי יכללו כל הרכיבים להפעלת האקווריום.

סיכום

22. התוצאה היא, כי התביעה מתקבלת במלואה.
הנתבעת תישא בהוצאות ושכ"ט עו"ד של התובעת בגין ההליך שבפני, בסכום כולל, של 10,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אכיפת הסכם

 2. הסכם מוקדם

 3. הסכם פאושלי

 4. הסכם פרי פסו

 5. הסכם אספקת מלט

 6. הסכם לרוות דגים

 7. אכיפת הסכם קנייה

 8. שינוי הסכם העסקה

 9. אכיפת הסכם רוטציה

 10. הסכם הרשאה לתכנון

 11. הסכם לאספקת נעליים

 12. הסכם רכישת אקווריום

 13. אכיפת הסכם למכור נכס

 14. הסכם להזמנת מערכת מים

 15. תנאי מקפח בהסכם ניהול

 16. הסכם קונסיגנציה מסחרי

 17. הסכם פרסום עמודי תדמית

 18. הסכם הפצה לשנה אחת בלבד

 19. הסכם שימוש במבנים יבילים

 20. הסכם פרסום מודעות בעיתון

 21. סעיפים מקפחים בהסכם ניהול

 22. פיצוי בגין סיכול קיום הסכם

 23. תביעה בגין הסכם לפיתוח מוצר

 24. הסכם שירות למוצרי אלקטרוניקה

 25. הסכם למתן שירותי גביה ואכיפה

 26. דחיית טענת הסכם ניהול פיקטיבי

 27. הסכם למתן שירותי הסעות לישובים

 28. הסכם זיכיון לחיפוש נפט באפריקה

 29. הסכם העברת חובות וזכויות של חברה

 30. הסכם התחייבות למכור זכויות ב"עסק"

 31. הסכם רכישת דירה AS IS למעט בלאי סביר

 32. הסכם לספק לתובע ציוד מכאני להפעלת עסק

 33. הסכם אספקת מערכת לניהול בקרת נוכחות עובדים

 34. הסכם למתן שירותי תקשורת ויחסי ציבור לעירייה

 35. תביעות נגדיות שעניינן בנסיבות בהן הגיע לסיומו הסכם

 36. עיכוב בלתי סביר, בביצוע פעולות שונות במסגרת ביצוע ההסכם

 37. הסכם על פיצוי בגין אחוזי בקיעה הנמוכים מ-78% בהתאם לנוסחה

 38. נטען כי התמורה שסוכמה בין הצדדים עמדה על סכום שקלי ולא דולרי

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון