זיכוי מעבירת תקיפה בערעור

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זיכוי מעבירת תקיפה בערעור:

השופט ר. שפירא, אב"ד:

הערעור
בפנינו ערעור הנאשם, מאלכ חרב (להלן:"המערער"), על פסק-דינו של בית משפט השלום בעכו- כב' השופט סגן הנשיא, משה אלטר, בת"פ 1736/06 (להלן: "בית משפט קמא"). הערעור מופנה הן כנגד הכרעת הדין והן כנגד גזר הדין שניתנו ביום 20.12.10.

ההליך בבית משפט קמא
כנגד המערער, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של תקיפת עובד ציבור, לפי סעיף 381(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"); עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, לפי סעיף 380 לחוק העונשין; ועבירה של איומים, לפי סעיף 192 לחוק העונשין.

בכתב האישום נטען כי ביום 11.9.05, בשעה 09:00 לערך, במשרדי מזכירות מועצת בית ג'אן (להלן: "המועצה"), תקף המערער את הגב' פדוה דבור (להלן: "המתלוננת"), ששימשה באותה עת כמזכירה במועצה, על-ידי כך שדחפה לעבר הבלוק ושרטה בידה השמאלית בגופה. עוד נטען, כי בהמשך למעשי התקיפה, איים המערער על המתלוננת, באופן שאמר לה כי הוא יראה לה והיא עוד תצטער.

לאחר ניהול הוכחות זוכה המערער מביצוע עבירת האיומים; זוכה מחמת הספק, מעבירה של תקיפת עובד ציבור; והורשע בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. בגין הרשעת המערער במעשים אלו, בהתחשב בעברו הנקי ובחלוף הזמן הרב שעבר מאז ביצוע העבירות, גזר עליו בית-המשפט קמא, מאסר על תנאי של 3 חודשים לתקופה של 3 שנים, והתנאי הוא כי המערער לא יעבור בתקופה זו עבירה לפי סעיף 380 לחוק העונשין ויורשע עליה.

בית משפט קמא סקר את הרקע למעשים, את הסביבה בה אירע המקרה ואת הדינאמיקה ששררה בין המערער למתלוננת. מפאת חשיבותן אזכירן.

כעולה, בזמנים הרלבנטיים לכתב האישום, עבדו המערער, המתלוננת במועצה. במשרד ביחד הם המתלוננת עבדה גם העדה הגב' רימונד. המערער עבד כמבקר פנים, המתלוננת עבדה כמזכירת המועצה ומנהלת כוח אדם ורימונד עבדה כמנהלת לשכת ראש המועצה. בתאריך 11.9.05, שהיה יום א' בשבוע, הייתה אמורה להגיע למועצה ועדת חקירה מטעם משרד הפנים (להלן:"ועדת חקירה"). לקראת הגעת ועדת החקירה זימנה המתלוננת להופעה בפני ועדת החקירה, מספר בעלי תפקידים במועצה וביניהם גם את המערער, שזימונם נעשה בכתב, על גבי מזכר. את מזכר הזימון, הניחה המתלוננת בתיבת הדואר של המערער, שנמצאת במשרדה של רימונד, ככל תיבות הדואר של מנהלי המחלקות במועצה.

ביום 11.9.05, סמוך לשעה 8.00, שאלה המתלוננת את רימונד האם המערער קיבל את המזכר. משהשיבה לה רימונד בשלילה, ביקשה ממנה המתלוננת ליצור קשר עם המערער ולבקש ממנו לבוא לקחת את המזכר. בעקבות פנייתה של רימונד אל המערער, הגיע המערער למשרדה, לקח את המזכר ועלה חזרה למשרדו. לאחר שקרא את המזכר, הוא נוכח לדעת שמדובר בזימון לוועדת החקירה הקבועה לאותו יום, משכך הוא חזר למשרדה של רימונד, כדי לבקש ממנה שתטביע על המזכר חותמת "נתקבל". לאחר שרימונד הטביעה את החותמת על המזכר, נטל המערער את המזכר ועשה דרכו חזרה למשרדו. אז התפתח ויכוח בין המתלוננת למערער, במהלכו דרשה ממנו המתלוננת כי יחזיר את המזכר, זאת כי רצתה לבקש מרימונד למחוק את החותמת מהמזכר, משום שלטענתה הטבעת החותמת על המזכר הינה בניגוד לנהלים. תוך כדי כך, חטפה המתלוננת את המזכר מידיו של המערער, עת שהיה ליד דלת היציאה ממשרדה של רימונד, ובדרכו למשרדו.

את אשר אירע לאחר שהמתלוננת חטפה את המזכר, חילץ בית המשפט קמא מהעדויות שהיו בפניו שתי גרסאות, האחת של המתלוננת והשנייה של המערער.

המתלוננת טענה, כי לאחר שנטלה את המזכר מידיו של המערער, היא פנתה חזרה לכיוון הדלפק שלידו ישבה רימונד, כדי לבקש ממנה שתמחק את החותמת, אז המערער ניסה לקחת את המזכר מידיה בכוח, תוך כדי כך דחף המערער את המתלוננת לדלפק והיא נשרטה בזרועה השמאלית, כנראה מציפורניו של המערער, ובהמשך, כשהמערער יצא ממשרדה של רימונד, הוא איים עליה באומרו "אני עוד אראה לך ואת עוד תצטערי על זה".

מנגד עמדה מול בית המשפט גרסת המערער למה שאירע, לפיה לאחר שהמתלוננת חטפה באגרסיביות את המזכר מידיו היא חזרה לדלפק, שמה את המזכר על הדלפק, וביקשה מרימונד שתמחק את החותמת. לנוכח זאת, חזר המערער לדלפק ובשיא הרוגע והשלווה הושיט ידו לכיוון הדלפק, כדי לקחת את המזכר. אז המתלוננת, שעמדה מימינו, הושיטה ידה כדי לשוב ולקחת את המזכר אולם לא הצליחה כי ידו של המערער עמדה כמחיצה בין המזכר לבין המתלוננת. הוא נטל את המזכר ויצא ממשרדה של רימונד, כשהמזכר עמו והמתלוננת אמרה לו שהוא חוצפן ושהיא תראה לו. המערער הכחיש מכל וכל כי תקף את המתלוננת וכי איים עליה.

בית המשפט קמא, לאחר שבחן כל העדויות שבאו בפניו, ביכר את גרסת המתלוננת על שאירע, כפי שבאה לידי ביטוי לעיל. בית המשפט קמא, ציין כי המתלוננת השאירה עליו רושם אמין, וגרסתה למה שאירע נתמכה בעדותה של רימונד, שאף היא השאירה על בית המשפט קמא רושם אמין. מאידך בית המשפט קמא, מצא כי עדותו של המערער, הייתה בלתי סבירה ולא אמינה, ומשכך לא נתן במערער אמון.

לנוכח האמור קבע בית המשפט קמא כי הוכח מעבר לכל ספק סביר, כי המערער ביצע המיוחס לו בסעיף 2 לכתב האישום, ואמר את המיוחס לו בסעיף 4 בכתב האישום.

אף על-פי כן, בית המשפט קמא, קבע כי לא ניתן לראות באמרה "אני עוד אראה לך ואת תצטערי על זה", המוזכרת בסעיף 4 לכתב האישום, כעונה על הגדרת העבירה של איומים. משכך זיכה המערער מעבירה זו. ככל שהדברים קשורים לעבירה של תקיפת עובד ציבור, לפי סעיף 381(ב), ביהמ"ש זיכה המערער מחמת הספק, היות וספק אם ניתן לראות את מעשי התקיפה כקשורים למילוי חובתה או תפקידה של המתלוננת.

ככל שהדברים עניינם בעבירה לפי סעיף 380 לחוק העונשין, נקבע כי המעשים המיוחסים למערער מהווים תקיפה, כהגדרתם בסעיף 378 לחוק העונשין. וכן כי ממעשה התקיפה, גרם למתלוננת חבלה של ממש, שבאה לידי ביטוי בשריטות בזרועה השמאלית.

בהתייחסות בית המשפט קמא לטענת ההגנה העצמית בהתאם לסעיף 34י, נקבע כי זו לא מתקיימת, בהתחשב בעובדה כי מעשה התקיפה לא היה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין. שכן, גם אם ניתן לראות בחטיפת המזכר מידי הנאשם, כתקיפה שלא כדין, הרי שהדבר כבר נעשה ולא היה במעשיו של המערער כדי להדוף את אותה תקיפה שלא כדין.

ככל שהדברים מתייחסים להגנה לפי סעיף 34יא לחוק העונשין, קבע בית המשפט קמא כי מעשיו של המערער כלל לא היו דרושים להצלת רכושו של המערער, שכן למתלוננת לא הייתה כוונה להשמיד המזכר, אלא רק למחוק את החותמת נתקבל. עוד נקבע כי מעשיו של המערער אינם עונים על דרישת הסבירות, כמתחייב מסעיף 34טז לחוק העונשין.

בית המשפט קמא, דחה בנוסף את טענת ההגנה מן הצדק והגנת זוטי דברים, משלא מצא לאלו בסיס ממשי בנסיבות העניין.

לנוכח הרשעת המערער, גזר עליו בית המשפט קמא, שלושה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, והתנאי הוא כי המשיב לא יעבור בתקופה זו עבירה לפי סעיף 380 לחוק העונשין ויורשע עליה. עוד יש לציין כי בית המשפט קמא לא ראה לנכון להפנות את המערער לבחינת תסקיר טרם ההרשעה, כדי לבחון אפשרות הטלת שירות לציבור ללא הרשעה, זאת לנוכח אי הודאתו של המערער במעשיו ואי נטילת אחריות עליהם.

תמצית טיעוני הצדדים

המערער
המערער עותר לביטול הכרעת הדין שניתנה בעניינו. לחלופין הוא עותר לביטול הרשעתו ולהפנייתו לקצין מבחן, לבחינת אפשרות הטלת עונש מבחן על דרך שירות לציבור ללא הרשעה.

לטענת ב"כ המערער, טעה בית המשפט קמא, עת ביכר גרסת המתלוננת על פני גרסת המערער, ללא מתן נימוקים. כך היא מבהירה כי בית המשפט קמא ציין רק כי הוא מאמין לגרסת המתלוננת, ברם ללא פירוט, למה הוא מאמין לה. בייחוד כשלטענתה היו סתירות בגרסתה של המתלוננת, מהן היא מציינת כי המתלוננת לא הזכירה את התרחשותו של האירוע הראשון, בו המתלוננת חטפה המזכר מהמערער, וציינה רק כי המערער תקף אותה. עוד היא מבהירה כי בית המשפט קמא לא האמין למערער, כיוון שהמערער טען שהיה רגוע. לגישתה, ניתן למצוא חיזוק לכך כי המערער היה רגוע בעדותה של רימונד. לאחר שנשאלה אם המערער היה רגוע בעת המעשה, היא מסרה כי אינה יודעת ולא מסרה כי המערער היה כועס [מפנה לעמ' 11 ש' 10 לפרוטוקול]. מכאן כי לגישת ב"כ המערער יש להסיק כי המערער אכן היה רגוע. מעבר לכך, וחרף היותן של המתלוננת ורימונד גיסות, רימונד מסרה כי לא שמעה איומים, בעוד המתלוננת כן שמעה איומים. כך גם היא הפנתה לעדות רימונד, עת מסרה כי היא ראתה את המערער נוטל את המזכר, ואחר כך המתלוננת נדחפה אל הדוכן, וזאת בניגוד לגרסת המתלוננת. כשלגישתה של ב"כ המערער, סתירות אלו יש בהן לערער ממהימנות המתלוננת.

עוד התייחסה ב"כ המערער למחדלי חקירה, שהיו בתיק, מהן היעדר תיעוד להודעות שניתנו על ידי המערער במשטרה, אי עריכת בדיקת פוליגרף למערער, אי עריכת בדיקת ד.נ.א למתלוננת, ואי ביצוע עימות בין המתלוננת למערער. זאת עת שנטען, כי עמד מאחורי הדברים רצון השוטר החוקר לקבלת שוחד. עוד הוסיפה ב"כ המערער, כי הגנת מרשה קופחה, עת שבית המשפט קמא לא התיר לה להגיש קלטת המתעדת שיחות בין החוקר לבין המערער והמתעדת כי השוטר היה מעוניין בקבלת שוחד.

כך גם הוסיפה ב"כ המערער, כי גם המתלוננת תקפה את המערער ולמעשה היא זו אשר תקפה המערער ראשונה, ומקרה כגון דא, בו מוגש כתב אישום אך ורק כנגד המערער, פוגע בתחושת הצדק ומצביע על אכיפה בררנית פסולה. מעבר לכך, טענה ב"כ המערער, כי האירוע הינו משנת 2005, מינורי באופיו, ולא מצדיק הרשעה פלילית. כך גם ציינה כי לגישתה עומדת למרשה טענת הגנה עצמית וטענת הצורך.

לעניין העונש, טענה ב"כ המערער, כי היה מקום לשלוח מרשה לתסקיר מבחן על מנת לבחון האפשרות להטיל על מרשה שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה. זאת בהתחשב בטענת המערער כי הוא לא התכוון לתקוף המתלוננת ולשרטה, וכן כי אין לזקוף לחובת המערער את ניהול ההליך הפלילי ואי קבלת אחריות על מעשיו. עוד היא מוסיפה כי המדובר באדם נורמטיבי, שאין לחובתו הרשעות קודמות, העובד כמבקר פנים, ובנסיבות העניין יש בהרשעתו לגרום לו נזק רב.

המשיבה
ב"כ המשיבה, ביקשה לדחות הערעור על שני חלקיו. המשיבה מתנגדת להגשת הראיות הנוספות, מהן הקלטות המתעדות את השיחה בין המערער לשוטר, שכן לגישתה, ערכאת הערעור לא מקבלת ראיות, אלא במקרים יוצאים מן הכלל. עוד היא הוסיפה כי דחיית קבלת הקלטות הייתה מוצדקת בנסיבות העניין, בהתחשב בעובדה כי רוב התיעוד בקלטת אינו מתייחס לאישום שבפנינו. כך גם כי המשיבה לא הכחישה העובדה כי היו פעולות חקירה שלא בוצעו, מכאן כי אין צורך בקבלת הקלטת להוכחת הדבר. ככל שהדברים מתייחסים לעניין קבלת גרסת המתלוננת, טענה המשיבה כי המדובר בממצאי מהימנות על סמך התרשמות בלתי אמצעית מהעדים. עוד היא ציינה כי בית המשפט קמא ביכר גרסת המתלוננת, על סמך התעודה הרפואית שהוגשה, ועל סמך הימצאותן של שריטות על גופה של המתלוננת, המצביעות על קיומו של אירוע התקיפה. כך גם מפנה להתרשמות בית המשפט מעדותה של רימונד, המחזקת את גרסת המתלוננת לאירוע.

עוד נטען כי גרסתה של המתלוננת לא הייתה מועצמת ומוגזמת. כך, מלבד הודעתה הראשונה, היא הודתה בשאר הודעותיה כי חטפה המזכר מהמערער. עוד היא מציינת כי הסתירות הקיימות בין הודעתה של ריימונד לבין הודעתה של המתלוננת, הן סתירות דקיקות, המצביעות על אמינותן דווקא, בהתחשב בעובדה כי הן היו יכולות לתאם גרסאות ביניהן.

להבדיל מאלו, גרסת המערער אינה מתיישבת עם הסיטואציה בה היה המקרה, לדוגמא כי היה שלו וקר רוח בשעת המקרה, על אף שמדובר במקרה שמטיבו לעורר אמוציות.

לעניין מחדלי החקירה טענה המשיבה, כי רק במקרים חריגים בהם מתעורר חשש לפגיעה בהגנת הנאשם, יש להתחשב במחדלי חקירה. ברם במקרה דנן, חומר הראיות שהיה מונח בפני בית המשפט היה בו די לבסס הרשעת המערער וספק אם דרישותיו של המערער, כגון ביצוע בדיקת פוליגרף ועימותים היו יכולים לתרום להגנתו.

ככל שהדברים מתייחסים לטענת הצורך והגנה עצמית, המשיבה לא ראתה כיצד תוכל לטעון בעניין זה, בהתחשב בעובדה כי המערער לא הודה במעשיו, הוא טען כי המקרה לא אירע כלל, ומשכך לא שטחה טענותיה בעניין זה.

כך גם לגישתה, אין המדובר במקרה בו חלה הגנת זוטי דברים, בהתחשב בעובדה כי המתלוננת הינה עובדת ציבור, שהותקפה פיזית ומילולית במקום עבודתה, והיה במעשים לפגוע בגופה ובכבודה. מכאן כי אין המדובר במעשה זניח ויש להתייחס לכך בחומרה.

דיון והכרעה
לאחר עיון בהודעות הערעור, בטיעוני הצדדים, בפסק דינו של בית משפט קמא, ובחומר הראיות שהובא בפניו, אציע לחברי להרכב לקבוע כי דין הערעור להתקבל.

ממצאים עובדתיים

מחדלי חקירה ואי קבלת הקלטת
ב"כ המערער התייחסה למחדלי חקירה, שהיו בתיק. בין המחדלים אותם מנתה היו אי עריכת בדיקת פוליגרף למערער; אי עריכת בדיקת ד.נ.א למתלוננת; ואי ביצוע עימות בין המתלוננת למערער. עוד הוסיפה ב"כ המערער, כי הגנת מרשה קופחה, עת שבית המשפט קמא לא התיר לה להגיש קלטת המתעדת שיחות בין החוקר לבין המערער, המתעדת כי השוטר היה מעוניין בקבלת שוחד, והמתעדות את גרסת המערער.

אכן, "במדינת חוק מתוקנת, כפי שמבקשים אנו להיות, הציפיה היא כי התביעה תפרוש בפני בית המשפט תשתית ראייתית רחבה, וכי בהדריכם את החוקרים על גורמי התביעה, הפרקליטות או התביעה המשטרתית, לדרוש כי ככל הניתן לא תונח אבן רלבנטית שאינה הפוכה." [דברי כב' השופט רובינשטיין בע"פ 5386/05 בילל אולחורטי נ' מדינת ישראל, (טרם פורסם, , 18.5.06) פסקה ז'. (להלן: "עניין אלחורטי")]. ביסודה של הנחיה זו עומד הרציונאל להביא בפני בית המשפט תשית ראייתית רחבה, שמא עובדה מרשיעה תמצא כ"גילוי טפח מבין טפחיים", ובכך תוצג תמונה מטעה. על כן, על רשויות החקירה, לתור אחר חקר האמת, לבחון את כל הטענות המועלות במהלך החקירה, ולבדוק את קיומן של ראיות, על מנת שבית המשפט יוכל להחליט כשבפניו כל הנתונים הנדרשים לעניין.

דין דומה הוא לעניין חובת קבלת "הקלטת" בבית המשפט קמא, אשר נטען כי היא מתעדת הצעת השוטר לקבלת שוחד מהמערער בתמורה לסגירת התיק ומתעדת את הודעת המערער בפני השוטר שלא באו לידי רישום ותיעוד, כמצופה. בנסיבות העניין אכן היה מן הראוי לקבל הקלטת, בייחוד כשעל פניו אין כל פגם בקבילותה, בהתחשב בעובדה כי הקלטת נערכה על-ידי המערער שאישר את נסיבות עריכתה, ולא נטענה טענה סותרת, לפיה הקלטת הייתה מזויפת או ערוכה.

עם זאת הכלל הוא במקרים כגון אלה לבחון את מידת השפעת המחדל- ולענייננו הדברים נכונים גם לאי קבלת הקלטת- על הגנת הנאשם, או האם יש בכך להקשות על הנאשם להתמודד כראוי עם חומר הראיות. כאמור:

"במקרים שבהם נתגלו מחדלים בחקירת המשטרה, בית המשפט צריך לשאול עצמו האם המחדלים האמורים כה חמורים עד שיש לחשוש כי קופחה הגנתו של הנאשם, כיוון שנתקשה להתמודד כראוי עם חומר הראיות העומד נגדו או להוכיח את גרסתו שלו (ע"פ 173/88 מרדכי אסרף נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(1) 785, 792 (השופט גולדברג); ע"פ 5781/01 טארק אעמר נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(3) 681, 688 (השופט ג'ובראן); ע"פ 5152/04 שוריק אגרונוב נ' מדינת ישראל (השופט ג'ובראן) )." [עניין אלחורטי, פסקה ז'].

בנסיבות העניין לא היה באי קבלתה של הקלטת לקפח את הגנת המערער. המשיבה הסכימה בערכאה קמא לקבל טענות המערער, לפיהן המערער פנה למשטרה, על מנת למסור הודעות מפורטות באשר לאירוע, והגשת תוכן הקלטת לא היה בו להועיל בנסיבות העניין, בהתחשב בכך כי גרסת המערער הובאה במלואה בבית המשפט קמא, הן בהודעותיו המשטרתיות והן על-ידי עדותו. כך גם אם רצונו של המערער להוכיח באמצעות הקלטת כי השוטר החוקר הציע לו שוחד תמורת סגירת התיק, הקלטת לא הייתה נדרשת להוכחת חפותו או אשמתו של המערער, מכאן כי לא היה צורך בהגשתה.

מעבר לכך, לא היה במחדלי החקירה שמנתה ב"כ המערער לפגוע בהגנת המערער ולחזק גרסתו כי הוא לא תקף המתלוננת. כלל ידוע הוא במשפט הפלילי, כי אין בית משפט מסתמך על בדיקות פוליגרף להכרעה באשמתו של אדם [השוו: ע"פ 993/93 אבוטבול נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(1) 485]. מכאן כי עריכת בדיקת פוליגרף למערער לא היה בה לתרום להגנתו. כך גם הוא המצב בבדיקת ה-ד.נ.א שביקש המערער לערוך, שכן גם אם נניח לטובת המערער כי ממצאי בדיקת הד.נ.א היו שוללים הימצאות שרידים של המערער על גופה של המתלוננת, הרי שאין בכך לשלול את התקיימותו של אירוע תקיפה. וכן לא היה בעריכת עימות בין המתלוננת לבין המערער לשנות ממארג הראיות. זה ישב מול זו, זה יטען לגרסתו וזו תטען לגרסתה, ולא יהיה בכך להוסיף על גרסתם כפי שבאה לידי ביטוי בביהמ"ש קמא, ועל התרשמותו של בית המשפט ממהימנותם.

מהימנות
לגישת ב"כ המערער, טעה בית המשפט קמא, עת ביכר גרסת המתלוננת על-פני גרסת המערער, ללא מתן נימוקים. כך גם הפנתה לסתירות הקיימות בגרסתה של המתלוננת, ולשוני הקיים בין גרסתה של המתלוננת לגרסתה של העדה רימונד.

ברם עיקר טענותיה של ב"כ המערער, התבססו על סתירות הקיימות בעדויות ונשענת על שיקולי מהימנות, עת שההלכה היא כי אין דרכו של בית משפט היושב כערכאת ערעור להתערב בקביעת ממצאים עובדתיים וממצאי מהימנות, אלא רק במקרים מיוחדים ובנסיבות חריגות בהן מסקנות הערכאה הראשונה מופרכות על פניהן, או לוקות בטעויות גסות, או יש בהן התעלמות מגורמים רלוונטיים שהיה בהם כדי להביא לשינוי התוצאה אליה הגיעה הערכאה הראשונה. אין די בהעלאת תמיהות באשר לממצאים הנ"ל. ראו לעניין זה הדברים שנאמרו בע"פ 4629/09 פלוני נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, , 18.11.2009):

"כידוע, לערכאה הדיונית, אשר בידה הופקדה מלאכת ההתרשמות מהעדים, משפת גופם, מהתנהגותם ומאופן מסירת עדותם, יתרון ברור על ערכאת הערעור, אשר הכלים העומדים לרשותה מוגבלים הם ... נוכח דברים אלו חזר בית משפט זה פעמים רבות על ההלכה שלפיה ברגיל לא נוהגת ערכאת הערעור להתערב בממצאי עובדה שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית. הלכה זו תקפה ביתר שאת במקרים בהם העובדות נקבעו על יסוד התרשמות ישירה מן העדים ... ברי כי במקרים אלו המשקל הרב שיש להתרשמותה הבלתי-אמצעית של הערכאה הדיונית מהעדים וליכולתה לתור באופן ישיר אחר אותות האמת שנתגלו בעדויותיהם משפיע על היקפה המצומצם של התערבות ערכאת הערעור בממצאיה של הערכאה הדיונית, התערבות שתעשה אך במקרים חריגים ונדירים כאשר נפלה טעות של ממש במסקנותיה ובקביעותיה של הערכאה הדיונית והיא ברורה על פניהם" [ שם, פסקה 33; ראו בנוסף עניין אולחורטי, פסקה ו' לפסק דינו של כב' השופט רובינשטיין, וההפניות שם].

בענייננו לא מצאתי טעם להתערבות במסקנת בית המשפט קמא, לדחות גרסת המערער ולאמץ גרסת המתלוננת לפיה התקיים אירוע תקיפה. המדובר בראיות ישירות של עדים לאירוע. בית המשפט קמא, ראה ושמע את העדים שבאו בפניו, התרשם בצורה בלתי אמצעית מהאופן בו הם מסרו עדותם, משפת גופם והתנהלותם הכללית בעת מסירת העדות, ונימק כי ביכר גרסתן של המתלוננת והעדה רימונד, לאחר שמצא כי גרסתן אמינה ומהימנה. כך גם לא נמצא כי התרשמותו של בית המשפט קמא, מנוגדת לראיות אחרות שהובאו, באופן הפוגם בהתרשמותו, נהפוך הוא, נמצא כי התרשמותו של בית המשפט קמא, ממהימנות המתלוננת ורימונד נתמכת בתעודות הרפואיות, המתעדות שריטות על יד המתלוננת, ועולה בקנה אחד עם עדותה. עוד הבהיר בית המשפט קמא כי לא מצא בשוני בין ההודעות המשטרתיות לבין העדות שניתנה בפניו, משום שוני המקעקע את מהימנות המתלוננת או מהימנותה של רימונד. להבדיל מכך, בית המשפט קמא מצא את עדותו של המערער כלא מהימנה ונעדרת סבירות והגיון, המערער תיאר סיטואציה נינוחה ורגועה שאינה מתיישבת עם הסיטואציה שאפפה את אירוע התקיפה, סיטואציה שמטבעה מלחיצה, כך גם גרסתו אינה מתיישבת עם השריטות שנגרמו למתלוננת והמתועדות בתעודה הרפואית.

בנסיבות העניין, ולנוכח הסתמכותו של בית המשפט קמא על מהימנות העדים, הרי שלערכאה המבררת קיים יתרון על פני ערכאת הערעור, שיכולתה במקרים כגון אלו הינו מוגבל מטבעו, בייחוד עת שלא נמצאו בעדויות סתירות קיצוניות, המערערות את יסודות המסכת העובדתית שאומצה בערכאה המבררת.

כללו של דבר, המסכת העובדתית שנקבעה על-ידי בית המשפט קמא, לפיה המערער תקף את המתלוננת, הינה סבירה ומתיישבת עם חומר הראיות שהוצג בפניו, בייחוד חומר הראיות האובייקטיבי, כדוגמת המסמכים הרפואיים שאינם תלויים במהימנותו של עד כזה או אחר. ולא מצאתי להתערב בקביעת בית המשפט קמא לדחות את גרסת המערער לאשר אירע.

ספק בגרסת המתלוננת וקבלת גרסת רימונד לאירוע
חרף האמור, לעניין קביעת בית המשפט במהימנות גרסאותיהן של המתלוננת ושל העדה רימונד, ובקביעה זו אין אני מוצא עילה להתערב, הרי שבמסכת העובדתית שנקבעה על-ידי בית המשפט, לפיה מקובלת עליו גרסת המתלוננת במלואה, יש מקום להתערב.

בית המשפט קמא אימץ את גרסת המתלוננת לאשר אירע וקבע כי הינה מהימנה עליו. בד בבד, קבע כי גרסתה של העדה רימונד גם כן מקובלת עליו. ברם, בין גרסתה של רימונד לגרסתה של המתלוננת היה שוני, שמן הראוי היה כי יבוא לידי ביטוי בקביעת הממצאים העובדתיים ומכאן גם בהכרעה המשפטית. וכך העדה רימונד מתארת את אשר אירע:

"אחרי שהוא עלה למשרד שלו, אחרי איזה חמש דקות הוא חזר בחזרה למשרד שלי וביקש ממני לשים על המזכר חותמת "נתקבל" ולחתום לו שהוא קיבל את זה רק ביום ראשון. פדואה עוד היתה אצלי במשרד. פדואה אמרה לו שהוא היה צריך לקחת את המזכר ביום חמישי ולמה הוא לא לקח את זה ביום חמישי אז הוא ענה לה שתתחילו לעבוד לפי החוק. היא ענתה לו שאנחנו עובדים לפי החוק ושהוא יתחיל לעבוד לפי נהלים של המועצה. [...ובהמשך הדברים...] פדואה לקחה את המזכר מהיד של הנאשם וביקשה ממני למחוק את החותמת "התקבל" כשהוצאתי את הטיפקס כדי למחוק את החותמת "התקבל" אז הנאשם רצה לקחת בחזרה את המזכר מידיה של פדואה ותפס את ידה בכוח וניסה לתלוש את המזכר מהיד שלה ואז היא נחבטה בדלפק והיד שלה נהיתה בצבע אדום." [ עדותה של רימונד סאלח, עמ' 8- 9 לפרוטוקול; (ההדגשות הוספו ר.ש.)].

מאידך המתלוננת מתארת האירוע כדלקמן:

"בשעה 9.00 בערך אני הייתי במשרד של מזכירת ראש המועצה. עמדתי ליד הדלפק. [... ] הויכוח הזה התפתח בינינו ואני שלפתי את המזכר מהיד שלו כדי למחוק את ה"נתקבל" אז הוא חזר והתחיל עם הידיים שלו לתקוף אותי. הוא דחף אותי לדלפק ואז נדהמתי..." [המתלוננת עמ' 20 לפרוטוקול; (ההדגשות הוספו ר.ש.)].

כאמור, בית המשפט קמא נתן אמון בשתי הגרסאות ושלל את גרסת המערער לפיה הוא לא תקף את המתלוננת כלל. ברם, מצד אחד רימונד טוענת שלאחר שהמתלוננת תלשה המזכר מידיו של המערער, המערער "תפס את ידה בכוח וניסה לתלוש את המזכר מהיד שלה ואז היא נחבטה בדלפק והיד שלה נהייתה בצבע אדום". מאידך, המתלוננת טענה כי המערער חזר והתחיל לתקוף אותה עם הידיים ודחף אותה לדלפק. בין זו לזו, ותוך התחשבות באמון שבית המשפט קמא נתן בעדות המתלוננת ורימונד, הרי שאין ספק כי מעשה התקיפה אכן אירע. עם זאת, האם הוא היה כמתואר על-ידי רימונד והוגבל לתפיסת היד, תוך כדי דחיפה ולקיחת המזכר, או כמתואר על ידי המתלוננת לפיה המערער התחיל לתקוף אותה בידיו ודחפה. מכל מקום בית המשפט קמא אימץ הגרסה לפיה "המערער ניסה לקחת המזכר מידיה בכוח, תוך כדי כך דחף המערער המתלוננת לדלפק והיא נשרטה בזרועה השמאלית".

אף על פי-כן, ולנוכח אי עמידה על השוני בין גרסתה של המתלוננת לאירוע לבין גרסתה של רימונד לאירוע, כפי שבאו לידי ביטוי לעיל, אני רואה לנכון להדגיש כי בהימצאותם של נתונים אלו, הרי שנמצא ספק מובנה בגרסתה של המתלוננת, לצורה ולדרך בה נעשה מעשה התקיפה. אבהיר כי אין בכך ערעור על המהימנות שבית המשפט קמא נתן בעדויות, אלא כנגד המשמעות המשפטית שנתן בית משפט קמא לממצאים אלו, ולהשפעת שוני זה בין הגרסאות על הימצאותו של ספק מובנה בעדותה של המתלוננת לדרך בה נעשתה התקיפה.

שכן שוני זה מעלה ספק בעדותה של המתלוננת למעשה התקיפה כמתואר על ידה כך " הוא חזר והתחיל עם הידיים שלו לתקוף אותי. הוא דחף אותי לדלפק" ונותן עדיפות לגרסת רימונד לפיה מעשה התקיפה הסתכם בכך שהמערער "תפס את ידה בכוח וניסה לתלוש את המזכר מהיד שלה ואז היא נחבטה בדלפק והיד שלה נהייתה בצבע אדום". אמנם שוני זה הינו דקיק, ואין בו לסתור את קיומו של מעשה תקיפה, ברם יש לכך השפעה על המשמעות המשפטית העולה מהתנהגותו של המערער.סייגים לאנטי חברתיות שבמעשה
כאמור, ב"כ המערער טענה להתקיימותם של הגנה עצמית, הגנת הצורך, זוטי דברים והגנה מן הצדק. מאידך ב"כ המשיבה ביכרה לא לטעון כנגד קיומן של הגנה עצמית והגנת הצורך. עם זאת, ועל מנת שלא תקופחנה טענותיה, עיינתי בטענות המשיבה שהוגשו בבית המשפט קמא, ואביא להלן את עיקרם.

לטענת המשיבה, כפי שבאו לידי ביטוי בערכאה קמא, למערער לא עומדים הסייגים בדבר הגנה עצמית וצורך. לגישתה, מעשי המערער לא היו נחוצים באופן מיידי להדיפת התקיפה שלא כדין, שכן לאחר שהמתלוננת חטפה מידו המזכר, הוא חזר ללב המשרד- במרחק של 3 מטרים- התעקש לקחת המזכר והפעיל כוח לשם כך, וכן כי מעשי המערער לא היו נחוצים לשם הסרת הסכנה. כך גם הוסיפה, כי בהתחשב במעשי המערער, ועל רקע המתח שקיים בינו לבין המתלוננת, הרי שהתעקשותו של המערער על חתימת המזכר בנוכחות המתלוננת, הייתה בגדר כניסה למאבקי כוחות עם המתלוננת מתוך ידיעה וכוונה להשלכות המעשה, ומכאן כי המערער הוא זה שהביא את עצמו, בהתנהגותו הפסולה, לידי התגובה הנזעמת של המתלוננת.

בענייננו המתלוננת אינה טלית שכולה תכלת. טרם המערער תקף המתלוננת הוא הותקף על ידה, בכך שהיא תלשה המזכר מידו, ללא רשות וחרף התנגדותו לכך. בית המשפט קמא ציין כי חטיפת המזכר מידי המערער הייתה "מעשה פסול, בלתי ראוי, לא מוצדק, ואף לא חוקי". ואכן פעולת המתלוננת ללקיחת המזכר מידיו של המערער נעשתה ללא כל צידוק בדין, ולמעשיה התלוותה אשמה סובייקטיבית, מכאן שאין ענייננו ב-סייג הצורך, שחל במקרים שהסכנה נבעה ממצב דברים נתון בלי שתתלווה למקור הסכנה אשמה, כגון שמקור הסכנה הינו בטבע, בעל חיים או אדם הפועל בהיעדר אשמה. [על ההבחנה בין הגנה עצמית לבין הגנת הצורך ראו- M. Kremnitzer & K. Ghanayim, Proportionality and the Aggressors Culpability in Self-Defense, 39 Tulsa L. Rev. 875 (2003)].

הגנה עצמית
ואולם, משמעשי המתלוננת היו מלווים באשמה, הרי שבמקרה דנן חל סייג ספציפי, הבא לידי ביטוי בסייג ההגנה העצמית, כמצוי בסעיף 34י לחוק העונשין. וזו היא לשונו:

"לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו; ואולם אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים."

סייג זה, כפוף הוא לדרישת הסבירות, בהתאם לסעיף 34טז לחוק העונשין, המונע תחולת ההגנה במקרה שמדובר במעשה הגנה שאינו סביר בנסיבות העניין לשם מניעת הפגיעה. בהימצאותם של שני סעיפים אלו, אדם יזכה לסייג ההגנה העצמית בקיומם של שישה תנאים מצטברים, והם:

"התנאי הראשון הוא כי האדם המתגונן מותקף שלא כדין. התנאי השני עניינו בקיומה של סכנה לפגיעה בחייו, חירותו, גופו או רכושו של המתגונן או של זולתו. התנאי השלישי, המכונה גם "תנאי המיידיות", קובע כי על ההגנה להתבצע רק אם היה המעשה דרוש באופן מיידי לצורך בלימת התקיפה ורק אם נפסק מיד לאחר שלא היה בו עוד צורך. על-פי התנאי הרביעי, יש להוכיח כי המתגונן לא נכנס למצב בהתנהגות פסולה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים. תנאי חמישי ונוסף - בו התמקד בית משפט קמא בהכרעת הדין - מכונה "תנאי הנחיצות" ובחינתו היא איכותית וכמותית. מן הבחינה איכותית יש לבדוק האם עמדו למתגונן אלטרנטיבות להדיפת התוקף מלבד שימוש בכוח, ומן הבחינה הכמותית יש לברר האם ניתן היה להפעיל כוח מועט יותר לצורך בלימת התקיפה. לבסוף קובע התנאי השישי (המעוגן בסעיף 34טז לחוק) כי על המעשה להיות פרופורציונאלי, במובן זה שנדרש יחס ראוי בין הנזק הצפוי מפעולת ההגנה לבין הנזק הצפוי מן התקיפה." [(ההדגשות במקור ר.ש) ראו ע"פ 8208/07 אלימלך נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, , 11.10.10), פסקה 30 לפסק דינה של כב' השופטת חיות, (להלן: "עניין אלימלך") ראו בנוסף ההפניות שם].

תקיפה שלא כדין - הערך המוגן
העדה רימונד הבהירה בעדותה, כי המתלוננת תלשה המזכר מידו של המערער ולא ביקשה זאת ממנו:

"ש. האם היא ביקשה ממנו את המזכר?
ת. היא לא ביקשה. היא לקחה לו את המזכר מהיד" [עדותה של רימונד סאלח, עמ' 15 לפרוטוקול].

במקרה דנן, המתלוננת לא הייתה רשאית לקחת המזכר מהמערער, בייחוד לא לעשות כן על-ידי שימוש בכוח, ובניגוד לרצונו של המערער. דברים אלו נכונים עת שלדברי המתלוננת, היא פעלה כפי שפעלה על מנת למחוק חותמת "נתקבל" מעל המזכר, המציינת את תאריך העברת המזכר לידי המערער, כשלגישת המתלוננת אין נוהל המחייב חתימת מזכר פנימי בחותמת המתעדת את יום קבלת המזכר. אם כך, עת שלגישתה אין כל נוהל לחתימת המזכר, הרי שחתימה זו- בפועל- הינה חסרת כל ערך על המזכר ובגדר "קישוט", ואין אני מוצא סיבה, ולא כזו מוצדקת, ללקיחת המזכר מידו של המערער בניגוד לרצונו וכפי שהמתלוננת עשתה.

ומאידך - ערך החותמת היווה למערער עצמו כלי ראייתי להוכחת קבלת המזכר אך בבוקר אותו יום, ולא שבוע לפני כן. במקרה דנן, דברי המזכר היוו ערך למערער, מעבר לנייר עליו הם טבועים, קרי אין המדובר ברכוש שערכו כ 20 אגורות, אלא מעבר לכך. מזכר זה היווה אמצעי הוכחה בפני "וועדת החקירה" שהייתה אמורה להתכנס באותו יום במועצה, לכך כי המזכר שנמצא בידו נתקבל על-ידו אך באותו יום. מכאן כי ערך המזכר היווה למערער גם רכוש, שהינו אינטרס מוגן באמצעות ההגנה העצמית, וגם אמצעי לשמירה על חירות המערער, במובנה הרחב, ככוללת גם חירות לעבודה. שכן בנסיבות העניין, הוכחת קבלת המזכר אך באותו יום, היה בה לסייע להדוף כל טענה בדבר זלזולו בעבודה, אי מוכנותו של המערער לפגישה עם "וועדת החקירה", ולהסביר היעדר יכולתו לתת דין וחשבון בפניה כנדרש במסגרת עבודתו. אף מעבר לכך הרי שפעולתה של המתלוננת, לפיה חטפה המזכר מהמערער שלא כדין, פגעה באוטונומיה של המערער, ואף פגעה בסדר החברתי המשפטי, משכך הדיפת תקיפתה על-ידי המערער הייתה מוצדקת בנסיבות העניין, חרף היותו של המזכר, כשלעצמו, קל ערך [השוו לעניין זה- ב' סנג'רו, הגנה עצמית במשפט הפלילי (הוצאת נבו, 2000), פרק ד' (3) עמ' 152 ואילך (להלן: " ב' סנג'רו")].

כך גם, מעשה המתלוננת היווה סכנה מוחשית, לקיומו של המזכר. סכנה שאף החלה להתממש בפועל, עת שהמתלוננת חטפה המזכר מהמערער מתוך כוונה למחוק החותמת שעל אותו מזכר. שכן שווי המזכר נעוץ בנוסף בחותמת המוטבעת על גבו ורצונה של המתלוננת למחוק חותמת זו, כמוה, כהשמדת חלק חשוב מהמזכר.

מיידיות
מעשי ההגנה של המערער בוצעו במיידי על מנת להדוף התקיפה. בניגוד לקביעת בית המשפט קמא, לפיה מעשה התקיפה של המתלוננת תם ונשלם, ושתנאי זה לא מתקיים, הרי שחלק מפעולותיה של המתלוננת לא הושלמו, כיוון שהיא רצתה למחוק מעל המזכר את החותמת ובכך להשמידו. אף מעבר לכך, וגם אם ניקח המקרה לפיו המתלוננת אך רצתה לקחת המזכר לידה, הרי שפעולתו של המערער בתכוף לאחר מכן להחזרת המזכר לחזקתו, עונה על תנאי המיידיות, והייתה מוצדקת בנסיבות העניין [ראו לעניין זה- ב' סנג'רו, עמ' 301].

כניסה כהתנהגות פסולה
עוד יש להדגיש, כי חזרתו של המערער ממשרדו למזכירות בבקשה כי רימונד תחתום על המזכר, הינה פעולה מקובלת, ואין לראות בה כל פסול, בוודאי שלא לראות בה כפעולה פסולה לנוכח המתח שקיים בין המערער למתלוננת. בקשת המערער לקבל חתימה על המזכר, המוכיחה את יום קבלתו למזכר, היוותה אינטרס חשוב למערער לנוכח כינוסה של "וועדת החקירה", באותו יום. אין זה מוצדק, בנסיבות העניין, לדרוש מהמערער לקחת במכלול שיקוליו, "תגובה נזעמת" מטעם המתלוננת ובייחוד לא מעשי תקיפה, ובכך לוותר על חירותו להימצא במזכירות, חירותו לבקש מרימונד שתחתום לו על המזכר, ובוודאי לא לסגת לנוכח רתיעתו מתקיפה לא חוקית של המתלוננת.

נחיצות
מעבר לכך, מעשיו של המערער היו נחוצים בנסיבות העניין להדיפת התקיפה, ובגדר האמצעי הפחות מזיק. תחילה יש לציין כי מעשי ההגנה של המערער היה בהם מהבחינה האובייקטיבית להדוף את הסכנה, ואכן מעשיו של המערער, הצליחו להחזיר לידיו את המזכר טרם השמדתו.

כך גם המדובר הוא באמצעי הפחות מזיק. אמנם ניתן לחשוב, כי המערער, היה יכול לדרוש מהמתלוננת להחזיר לו המזכר במיידי, אם כי פעולתה הקודמת של המתלוננת, לפיה היא חטפה המזכר מידו של המערער, מצביעה על נחישותה למחוק החותמת מהמזכר, וכן מקימה סבירות נמוכה לכך שהמתלוננת הייתה מחזירה המזכר לידו של המערער, במקרה שהמערער היה דורש ממנה להחזיר לו המזכר או להזהירה.

תנאי הנחיצות דורש בנוסף להדוף התקיפה על-ידי "נסיגה" מזירת האירוע, כאשר ה"נסיגה", בנסיבות העניין, יכולה לבוא לידי ביטוי בכך כי המערער היה יכול לפנות ל"וועדת החקירה" ולהסביר בפניהם, כי קיבל את המזכר אך באותו יום, מכאן כי לא היה צורך ממשי במזכר. עם זאת, על דרישה זו לבוא באיזון בין מכלול השיקולים, כלומר מה טיבם של הערכים המוגנים של הנתקף והמוכרים בהגנה העצמית, אל מול הערכים המוגנים של התוקף, וכן עליה להביא בחשבון את הסדר המשפטי חברתי ואת אחריותו ואשמתו של התוקף בהפעלת הכוח כנגד הנתקף, כשאיזונים אלו עליהם לבוא לידי ביטוי בתנאי הפרופורציה [ראו לעניין זה ב' סנג'רו, עמ' 232; אבחנו מעניין אלימלך, פסקה 34 וההפניות שם].

סבירות/פרופורציה
ככל שהדברים מתייחסים למדדי הסבירות, הרי שגם אלו התקיימו. תנאי זה בא לאזן את הצורך בהגנה על אוטונומיית הנתקף והסדר המשפטי החברתי, שלהם עדיפות מובנית על פני האינטרסים של התוקף, אם כי לא בכל מחיר. בהתאם לתנאי זה, יכול שהרעה שתיגרם ממעשי הדיפת התקיפה תעלה על הרעה שתימנע ממעשי התקיפה, אם כי לא באורח קיצוני, כלומר כי מהבחינה העקרונית מעשי הדיפת התקיפה שבוצעו על ידי המערער, יכולים להביא לנזק גדול יותר מאשר הרעה שנמנעה עקב מעשי הדיפת התקיפה, שהינה השמדת המזכר. בנסיבות העניין, מעשיו של המערער הביאו לפגיעות בגופה של המתלוננת, שבאו לידי ביטוי בשריטות בידה וכאב בכתפה לאחר שהתנגשה בדלפק, ומאידך הרעה שנמנעה הינה אך השמדת המזכר, שכאמור נשאר בגדר רכוש קל ערך, אולם עומדת גם כן ההגנה על המסמך כערך ראייתי, וכך גם על רכוש במובן הרחב של המשרה, ואף החירות.

עם זאת יש לציין, כי מעשיו של המערער אמנם היו מלווים בשימוש בכוח, אם כי לא היה שימוש מוגזם בכוח, כך לדוגמא לא היה שימוש בכלי נשק קר או חם שיש בו לנטרל המתלוננת, תוך כדי הסבת פגיעות בגופה. כמו כן המערער לא הפליא במתלוננת מכות, אלא עשה שימוש בכוח מתון, אך על מנת לשלוף המזכר בחזרה. וכך מתארת העדה רימונד את לקיחת המזכר מהמתלוננת:
"ש. איך הוא ניסה לקחת ממנה את המזכר?
ת. הוא רצה לקחת ממנה את המזכר. הוא תפס לה את היד בכח ומשך ממנה את המזכר." [עדותה של רימונד סאלח, עמ' 16 לפרוטוקול].

מכאן כי תכלית השימוש בכוח היה על מנת לחלץ את המזכר מהמתלוננת ומשהמערער הצליח לעשות כן וחילץ המזכר מידה של המתלוננת הוא לא הפעיל יותר כוח. אמנם למערערת נגרמו שריטות בידיה, אך גם היא עצמה מודה כי השריטות נגרמו במהלך ניסיון חילוץ המזכר מידה של המתלוננת. וכך המתלוננת העידה:
" ש. איך נגרמו לך השריטות?
ת. כנראה שתוך כדי. הוא ניסה לקחת ממני את המזכר תוך שימוש בידיים שלו ואז כנראה נגרמו לי השריטות" [המתלוננת עמ' 20 לפרוטוקול].

כך גם עולה כי מעשיו של המערער לא היו מתוך כוונה לתקוף המתלוננת ככזו, ולא עולה כי היו בגדר פעולת נקם על חטיפת המזכר מידיו. העדה רימונד, שללה במסגרת עדותה כי המשיב דחף את המתלוננת, דבר המצביע על היעדר כוונה לתקוף המתלוננת. וכך היא העידה:
"ש. למה אמרת היום בעדותך שהנאשם דחף את פדאוה בכח?
ת. אני לא אמרתי דבר כזה" [עדותה של רימונד סאלח, עמ' 12 לפרוטוקול].

כלומר, תוצאות מעשי המערער, מהן השריטות והכאב בכתף, הינם תוצאה אגבית לחילוץ המזכר מידה של המתלוננת.

יש שיטענו, שהשריטות ביד המתלוננת והכאב בכתף שנגרמו לה כתוצאה ממעשיו של המערער, מצביעים לכאורה על שימוש מוגזם בכוח בנסיבות העניין. עם זאת, אין תוצאות המעשה, כלומר השריטות והכאב בכתף, חזות הכול. בבחינת מעשיו של המערער, מידת הכוח שהפעיל והצורה בה חילץ המזכר, שבאו לידי ביטוי בתפיסת ידה של המתלוננת וחילוץ המזכר ממנה, מלמדים כי השריטות והכאב בכתף, היו תוצאה מקרית ובלתי צפויה לשימוש המתון שעשה המערער בכוח, שכן ככלל שימוש כמתואר לעיל, אין בו מטבעו להביא לשריטות ולכאבי כתף. השריטות ביד המתלוננת קרו ככל הנראה מציפורניו של המערער, תוך כדי ניסיונו לתפוס ידה של המתלוננת ולחלץ ממנה המזכר, והכאב בכתף ארע, ככל הנראה עקב התנגשותה של המתלוננת בדלפק שעמד מאחוריה. משכך מעשיו של המערער, גם אם נאמר שגרמו לרעה גדולה יותר מאלו שהיה ניתן למנעה, היו הכרחיים לחילוץ המזכר מידה של המתלוננת, ופרופורציונאליים, בנסיבות העניין.

סיכומו של דבר, למערער עומד סייג ההגנה העצמית, שכן מעשיו באו כתגובה ישירה למעשי התקיפה של המתלוננת, ומתוך רצון לשמור על רכושו שלו. במעשיו תרם המערער להגנה על האוטונומיה שלו, להדיפת תקיפה שלא כדין ולשמירת הסדר החברתי – משפטי. כן יש להוסיף כי הפעלת הכוח המתון על ידו היה בנסיבות העניין מעשה סביר ומוצדק. ומכאן כי יש לזכותו.

טרם אסיים את פסק דיני, ארצה להתייחס לשתי סוגיות נוספות. האחת הינה הגנת זוטי הדברים והשנייה הינה היעדר הרשעה.

סייג זוטי דברים
גם אם ניקח המקרה לפיו מעשיו של המערער חרגו במידה מסוימת ממידת הפרופורציה הראויה, על ההחלטה להרשעה במקרה זה להביא בחשבון את כל נסיבות המקרה. תנאי הפרופורציה שבהגנה העצמית, להבדיל משאר התנאים, הינו נורמטיבי וטעות לגביו תסווג כטעות במצב משפטי. עם זאת ללא הצורך בהכרעה אם סייג הטעות במצב משפטי חל במקרה זה אם לאו, הרי למערער במצב כזה, קמה הגנה עצמית חלקית, המבטאת אנטי חברתיות פחותה, שמן הראוי שתילקח בחשבון בעת ההכרעה באשמתו או היעדר אשמתו של המערער או בקביעת מידת עונשו [השוו ב' סנג'רו, עמ' 354- 356; מ' קרמניצר, עקרון האשמה, מחקרי משפט יג (תשנ"ו-1996) 109. 109; ע"פ 50/64 אל נבארי נ' היועמ"ש, פ"ד יח(4) 73; ע"פ 61,88/83 שוקרון נ' מ"י, פ"ד לח(2) 617; השוו בנוסף, על ההגנה החלקית בהגנת הצורך כשיקול למתן פטור מאחריות פלילית ראו- חאלד גנאים, ההבחנה בין הצדקה-בדין לבין סליחה-בדין, ערוכה על-פי סייג הצורך (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים, תשס"ב) ע' 227 ואילך]. מכאן, כי על אף שהאיסור הפלילי הופר, הן פורמאלית והן עניינית, אין זה מוצדק להטיל אחריות פלילית על המערער.

במקרה זה, גם אם מעשי המערער לא היו פרופורציונאליים, הרי שהנתונים העובדתיים הייחודיים של המקרה הקונקרטי מצדיקים לפטור את המערער מאחריות פלילית. מעשי המערער באו כתגובה ישירה למעשיה של המתלוננת, לא היה בהם שימוש מוגזם בכוח, הפגיעות שנסבו למתלוננת היו בלתי צפויות ואגביות, ולא הייתה מלווה אליהם כוונה לפגוע. מכאן, שעל אף פליליות המעשה- ובהנחה שהוא חרג מתנאי ההגנה העצמית-, הן השיקולים הסובייקטיביים הקשורים באשמת העושה, והן השיקולים האובייקטיביים הקשורים בנסיבות המעשה ותוצאותיו, מובילים למסקנה כי אין ההליך הפלילי מהווה האמצעי הנכון והראוי לטיפול במקרה, והיה מקום לחשוב לכל היותר על הליך משמעתי. משכך, ובהימצאותם של נתונים אלו, הרי שגם אם לא עומדת למערער ההגנה העצמית, היה מקום לפטור המערער מאחריות פלילית ולזכותו מכוח הגנת זוטי דברים בהתאם לסעיף 34יז לחוק העונשין [לדיון בהגנת זוטי דברים, עיינו- מרים גור-אריה "חשיבות ההבחנה בין הגנות מצדיקות לבין הגנות פוטרות ככלי פרשני: פרשת העינויים וההגנה של זוטי דברים כהמחשה", מגמות בפלילים לאחר עשור לתיקון 39 לחוק העונשין (עורכים לדרמן ואחרים, תשע"א, פרסומי הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן) 401, 416 ואילך].

היעדר הרשעה
אוסיף עוד, שגם במקרה בו המערער תקף המתלוננת כאקט נקמני על מעשיה, תוך חריגה ניכרת מתנאי הסבירות, כלומר מקרה בו הייתה פליליות המעשה ברורה על פניה ובולטת, הרי שגם אז אין לשלול על הסף בחינת הטלת עונש ללא הרשעה. שכן על כלי זה, של הטלת עונש ללא הרשעה, להביא לידי ביטוי את נסיבותיו האישיות של עושה העבירה, כל זאת תוך שיקול מאוזן וראוי בין השיקול הפרטי של עושה העבירה לבין האינטרס הציבורי במיצוי ההליך פלילי, ככלל על-ידי הרשעה.

בית המשפט קמא נמנע מלהפנות המערער לבחינת אפשרות הטלת עונש על דרך של שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה, שכן המערער לא קיבל אחריות על מעשיו, משכך לא היה טעם בלהפנות המערער לתסקיר, במקרה שברור שהתסקיר לא ימליץ על ביטול ההרשעה.

בית המשפט התחשב בנוסף, בחלוף הזמן מאז ביצוע העבירה בה הורשע המערער (11.9.05), התנהגותה של המתלוננת שהביאה לכך כי המערער יתנהג כפי שהתנהג, עברו הנקי של המערער, והעובדה שזוכה משתי העבירות האחרות שיוחסו לו.

אין מחלוקת על כך שככלל, עבירה פלילית שביצועה הוכח בבית המשפט צריכה להסתיים בהרשעה, ורק במקרים חריגים יפנה בית המשפט למסלול של סיום ההליך ללא הרשעה. עם זאת, ככל שהמקרה מתייחס לעניינו של המערער, ובהתחשב בנסיבותיו הספציפיות, דעתי הינה כי היה מקום לבחון הטלת עונש על דרך של שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה. בטרם אבהיר החלטתי, אפנה לדברי כב' השופט ברק (כתוארו אז) ב- ע"פ 212/79 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(2) 421:

"השיקולים אותם רשאי וחייב השופט לשקול הם רבים ומגוונים, והם כוללים בחובם הן שיקולים כלליים והן שיקולים שהם אינדיבידואליים לנאשם העומד לדין. מקובל לציין, בין מכלול השיקולים שיש לקחתם בחשבון, את שיקולי ההרתעה הכללית וההרתעה האינדיבידואלית, את שיקולי המניעה והתגמול, ואת השיקול השיקומי. כל אחד מאלה הוא שיקול לגיטימי. אלה שיקולים העומדים ביסוד מעשה החקיקה הקובע את העבירה והעונש שבצדה, ועל כן זה אף שיקול העומד ביסוד מעשה הענישה הבא להוציא את דבר החקיקה מהכוח אל הפועל. ביסוד הענישה אינו עומד שיקול אחד ויחיד, אלא מכלול של שיקולים. במלאכת הענישה בכל מקרה ומקרה חייב השופט למצוא את המשקל הראוי שיש להעניק לכל אחד מהשיקולים הנזכרים, תוך שהוא מודע לכך כי לעיתים קרובות שיקול אחד בא על חשבונו של שיקול אחר. מכאן, שהעונש אשר מוטל בסופו של דבר על הנאשם, אינו אלא תוצאה "משוקללת" - אם תרצה פשרה - של השיקולים השונים שיש להביאם בחשבון. מלאכת "שקלול" זו אינה מלאבה מדעית, אך היא אף אינה מלאכה שרירותית. היא ענין שבשיקול דעת, הנעשה על הרקע הכללי והאינדיבידואלי, במסגרת המדיניות העונשית הכללית כפי שהיא מתבצעת על-ידי בתי-המשפט." [שם, 434.]

למערער, ככל נאשם אחר, זכות מוחלטת לנהל את הגנתו בהתאם לראות עיניו, ואין שימוש בזכות זו יכול לעמוד לחובתו של נאשם. בית המשפט קמא היה ער לכך וציין זאת בהחלטתו.

אכן במקרה שנאשם החליט להודות במעשים המיוחסים לו והביע חרטה עליהם, מן הראוי להקל עמו, שכן בכך הוא מקבל אחריות על מעשיו ומתנער מהם, עם זאת אין להסיק מכך לכיוון ההפוך, כלומר להחמיר עמו, במקרה שהחליט לנהל הגנתו.

במקרה דנן, הבעת חרטה של המערער וקבלת אחריות על מעשיו, הינה אך אחד מהשיקולים שיש לקחת בחשבון, עת הטלת ההחלטה בהטלת העונש. על שיקולים אלה מתווספים שיקולים אחרים, שלהם משקל נגדי ומכריע בנסיבות העניין, והיה עליהם לבוא לידי ביטוי בהחלטת בית המשפט קמא.

ככל שהדברים עניינם באינטרס הציבורי שבהרשעה, יש לבחון את מידת ההפרה של העבירה, ואת האנטי חברתיות המתגלה מהמעשה. במקרה דנן וכמתואר לעיל, הורתו ולידתו של האירוע היה בהתנהגותה של המתלוננת, שכן אילולא חטיפת המזכר מידו של המערער, והתנהגותה הפרובוקטיבית- שכאמור לעיל, מזכה המערער מאחריות פלילית- הרי שהמערער לא היה נאלץ לקחת המזכר בחזרה מידה. מכאן כי הנסיבות המיוחדות של האירוע מפחיתות במידה ניכרת מהאנטי חברתיות שבהתנהגות המערער, ואלו מצדדות באי הרשעה.

מעבר לכך, וככל שהדברים עניינם באינטרס הפרטי של המערער, ואת אלו יש להדגיש, המערער הינו עובד ציבור ללא הרשעות קודמות, שכשל באופן חד פעמי. הרשעתו של המערער במקרה זה עלולה להביא באופן קרוב לוודאי לפיטוריו מעבודתו ופגיעה בעתידו המקצועי, שכן יש בטיבה של הרשעה פלילית, בנסיבותיו של המערער, להקשות עליו עד מאוד למצוא מסגרת עבודה אחרת בתחום הכשרתו ומכאן בשיקומו והשתלבותו בחברה.

כך גם אין להתעלם מחלוף הזמן שעבר מאז ביצוע המעשים (11.9.05) כשיקול הנמנה עם יתר השיקולים להיעדר הרשעה, ואלו נסמכים על שני נדבכים. האחד הינו כי בחלוף הזמן הסנקציה הפלילית מאבדת באופן ניכר מכוחה ההרתעתי הן לציבור והן למבצע העבירה. שנית, יש להתחשב בכך, שבכל תקופה זו, וכשעברו מעל לחמש שנים, לא נפתחו כנגד המערער תיקים פליליים נוספים, דבר שיש בו לחזק העובדה כי אכן המדובר במעידה חד פעמית.

עוד יש להבהיר שעצם ההרשעה מהווה עונש לכשעצמו, בייחוד לאנשים נורמטיביים שהרשעה פלילית יכולה להביא להשלכות נוספות מעבר לעונש הפלילי הצר, כגון פיטורים מעבודה ותיוג חברתי שלילי. במקרה זה עונש מסוג הרשעה פוגע בשוויון, שכן הרשעת עבריין מועד אינה כהרשעת אדם נורמטיבי, והרשעת מבצע עבירה בכוונה אינה כהרשעת רשלן. מאידך היעדר הרשעה אין משמעו היעדר סנקציה והיעדר תגובה להפרת האיסורים הפליליים, שכן גם הטלת שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה, נחשב לעונש.

לבסוף יש לזכור כי הענישה במחוזותינו הינה ענישה אינדיווידואלית, ובנסיבות אלה עונש של הרשעה יהיה כבד, בלתי מידתי ולא צודק, ויש להעדיף הטלת עונש, המאזן נכונה בין כלל השיקולים, הן הציבוריים והן הפרטיים, בכל מקרה ומקרה לגופו תוך הזנה מנסיבותיו.

הערות לפני סיום
לא ניתן שלא להתרשם ממקרא העדויות כי בבסיס האירוע נשוא כתב האישום מחלוקת מתמשכת בין המערער למתלוננת על רקע חילוקי דעות בנוגע לרצונו של המערער למלא את תפקידו כמבקר הרשות המקומית כנדרש. אין אלא לקוות כי מאז אותו אירוע הופקו הלקחים במישור עבודת המועצה המקומית באופן בו לא תימנע ממבקר המועצה האפשרות למלא אחר תפקידו כנדרש.

מעבר לכך אעיר כי במקרה זה היה מקום לשקול את עצם הפניית ההליך למסלול הפלילי, על פני העדפת מסלול משמעתי. אינני סבור כי מחלוקת זו בין שני עובדי ציבור במועצה מקומית, שאמנם גלשה לפסים בלתי ראויים, הצדיקה את הגשת כתב האישום וניהול ההליך הממושך עד היום. סבור אני כי מקרה זה הינו מקרה מובהק בו היה על רשויות התביעה לשקול אם מקרה זה מצדיק הגשת כתב אישום או שניתן להימנע מהליך פלילי מטעמים של העדר עניין לציבור. ראה לעניין זה: רות גביזון, שיקול דעת מנהלי באכיפת החוק (הוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר התשנ"א -1991) עמ' 153 – 163.

סוף דבר
לנוכח כל האמור אציע לחברי להרכב, לזכות את המערער מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום שהוגש לבית משפט קמא.
     
ר' שפירא, שופט[אב"ד]      השופט א. קיסרי:

אני מסכים.
     
א. קיסרי, שופט      

השופט ע. גרשון:

1. עיינתי בחוות דעתו של חברי הנכבד, אב בית הדין השופט רון שפירא. אני מסכים לתוצאה שאליה הגיע ולמרבית הנמקתו. אני מבקש להעיר הערות אחדות כמפורט להלן.

2. בפרק "מחדלי חקירה ואי קבלת הקלטת" התייחס חברי השופט שפירא להחלטתו של בית משפט קמא שלא לקבל את הקלטת שהמערער טען כי היא מתעדת את השוטר החוקר המציע לקבל שוחד מן המערער בתמורה לסגירת התיק.

מקריאת הפרק האמור עולה כי חברי הנכבד מתייחס להחלטת בית המשפט קמא בדבר אי קבלת הקלטת כראיה בנשימה אחת עם נושא מחדלי החקירה. חברי ציין כי אכן מן הראוי היה לקבל את הקלטת כראיה משום שעל פני הדברים לא היה כל פגם בקבילותה. חברי הוסיף כי "עם זאת, הכלל הוא במקרים כגון אלה לבחון את מידת השפעת המחדל – ולענייננו הדברים נכונים גם לאי קבלת הקלטת – על הגנת הנאשם, או האם יש בכך להקשות על הנאשם להתמודד כראוי עם חומר הראיות". (ההדגשה שלי. ע.ג.).

חברי הוסיף וציין כי בנסיבות העניין לא היה באי קבלת הקלטת כדי לקפח את הגנתו של המערער. לדבריו –

"(…). המשיבה, הסכימה בערכאה קמא, לקבל טענות המערער, לפיהן המערער פנה למשטרה על מנת למסור הודעות מפורטות באשר לאירוע, והגשת תוכן הקלטת לא היה בו להועיל בנסיבות העניין, בהתחשב בכך כי גירסת המערער הובאה במלואה בבית המשפט קמא, הן אם בהודעותיו המשטרתיות והן אם על ידי עדותו. כך גם רצונו של המערער להוכיח באמצעות הקלטת כי השוטר החוקר הציע לו שוחד תמורת סגירת התיק, לא היתה נדרשת להוכחת חפותו או אשמתו של המערער, מכאן כי לא היה צורך בהגשתה". (ההדגשה שלי. ע.ג.).

דבריו אלה של חברי הנכבד אינם מקובלים עלי.

ראשית, ההקשר הנכון לבחון את נושא אי קבלת הקלטת כראיה על ידי בית המשפט הוא ההקשר של דיני הראיות ולא ההלכות הקשורות למחדלי חקירה. החלטות של בית משפט קמא באשר לקבלתן או אי קבלתן של ראיות צריכות להיבחן על ידי ערכאת הערעור על פי דיני הראיות ולא על פי הההלכות הקשורות למחדלי חקירה. בנסיבות העניין שלפנינו, נפלה שגגה מתחת ידו של בית המשפט קמא כשלא קיבל את הקלטת כראיה, למרות שהיתה רלוונטית לעניין (כפי שאבהיר להלן) ולמרות שלא נפל פגם בקבילותה.

שנית, בנסיבות העניין, לאור טענתו של המערער על כך שהחוקר הציע לקבל ממנו שוחד כתנאי לסגירת התיק, הרי שקלטת המתעדת את הדרישה הפסולה האמורה הינה רלוונטית ביותר לאישום שיוחס למערער. זאת, משום שהיה בה לתמוך בגירסתו של המערער על כך שהחקירה כולה היתה מוטה. אילו היה נעשה תיעוד של כל הודעותיו של המערער במשטרה, הרי שאז יכול היה המערער לשכנע את בית המשפט קמא, באמצעות כל ההודעות יחד עם הקלטת, כי עניין לנו בנסיבות של זוטי דברים או, לחילופין, בעניין שצריך להתברר בבית דין למשמעת ולא במסגרת של הליך פלילי. כתוצאה מכך יכול היה ההליך להסתיים באופן שונה מכפי שהסתיים בפועל.

על שום כך סבורני כי הקלטת היתה רלוונטית לדיון שהתקיים בפני בית המשפט ולכן שגתה הערכאה קמא בכך שלא קיבלה אותה כראיה.

3. בנסיבות העניין, הואיל ואני מצטרף לתוצאה שאליה הגיע חברי, ולנימוקיו, אין להערתי האמורה כל משמעות אופרטיבית בנסיבות העניין.
     
ע. גרשון שופט      


הוחלט פה אחד לקבל את הערעור ולזכות את המערער מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום שהוגש לבית משפט קמא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקיפת שוטר

 2. תקיפה בחנות

 3. תקיפה למוות

 4. תקיפת זקן בביתו

 5. תאונת עבודה תקיפה

 6. תקיפה על ידי קטינה

 7. תקיפת איש צוות מד''א

 8. מהי ההגדרה של תקיפה ?

 9. סעיף תקיפה חוק העונשין

 10. תקיפת בת זוג סעיף 382 ג

 11. תקיפה של אדם בתוך מכונית

 12. תקיפת לקוח ע''י עורך דין

 13. מה העונש על תקיפת שוטר ?

 14. זיכוי מעבירת תקיפת צלמים

 15. זיכוי מעבירת תקיפת בת זוג

 16. זיכוי מעבירת תקיפה בערעור

 17. החמרה בעונש על תקיפת שוטר

 18. זיכוי בערעור על תקיפת שוטר

 19. ביטול כתב אישום תקיפת שוטר

 20. ערעור על קולת העונש על תקיפה

 21. הודאה בעבירות של תקיפת בת זוג

 22. פיצויים על תקיפת תלמיד בית ספר

 23. תקף חברתו לכיתה, וגרם לה חבלות

 24. זיכוי מעבירת תקיפת בעל את אשתו

 25. תקיפה ליד מועדון עם בקבוק שבור

 26. פיצוי על תקיפת שוטר במהלך הפגנה

 27. פיצוי על תקיפת שוטרים במהלך מעצר

 28. פיצויים על תקיפה בעקבות סכסוך עבודה

 29. אחריות על תקיפת עובד במהלך העבודה

 30. הגנה עצמית בתביעה אזרחית בגין תקיפה

 31. "הגנה עצמית" מפני תקיפה בתביעה אזרחית

 32. תביעת פיצויים בגין נזקים בעקבות תקיפה

 33. תביעה לפיצוי נזקי גוף בגין אירוע תקיפה

 34. ערעור על עונש לשוטר מג"ב שהורשע בתקיפה

 35. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף בגין תקיפה בחו"ל

 36. תביעה: פיצוי בסך 30,000 ₪ בגין תקיפה בלובי של בניין מגורים

 37. עבירת תקיפה "סתם" לפי סעיף 379 לחוק העונשין - 3 חודשי מאסר

 38. תקיפה הגורמת לחבלה ממש לפי סעיף 380 לחוק העונשין, תשל"ז-1977

 39. תקיפת חסר ישע, עבירה לפי סעיף 368ב(א) סיפא לחוק העונשין, התשל"ז-1977

 40. ניסיון מתוכנן לפגוע באדם על רקע של סכסוך שלא צלח על רקע של מעורבות משטרתית

 41. טענת תקיפה ללא סיבה מוצדקת בסניף הביטוח הלאומי ע"י שוטר משטרת ישראל ומאבטח

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון