מהי תביעה נגזרת ?

בית המשפט ציין בתא (ת"א) 1227/07 כי החברה היא אישיות משפטית עצמאית ולה זכות מוקנית להגיש תביעות עצמאיות נגד צדדים שלישיים ו/או נושאי משרה בה. עקרון זה עולה מסעיף 4 לחוק החברות, הקובע, כי "חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מואגד". סעיף זה "מבטא את עקרון היסוד המנחה את דיני החברות, שלפיו, לחברה אישיות משפטית נפרדת ועצמאית מישיותיהם המשפטיות של בעליה ושל חברות הקשורות אליה. קיומה של האישיות המשפטיות הנפרדת של החברה בעולם המשפט מתבטא, בראש ובראשונה, בכך שהחברה יכולה להיות צד להליכים משפטיים: ניתן לתבוע את החברה, בנפרד מתביעות אפשריות כנגד מנהליה או כנגד בעלי מניותיה; וכן, ניתן לחברה עצמה להגיש תביעות כנגד צדדים שלישיים וכנגד נושאי המשרה והמנהלים שלה בגין עילות שונות הקמות לה מכוח הדין" (אירית חביב-סגל דיני חברות עמ' 69 (2007)
על כן, ככלל, על החברה עצמה להגיש תביעה בגין הנזקים הנגרמים לה.

יחד עם זאת, קבעה הפסיקה חריג לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה, בהכירה בזכותו של בעל מניות או דירקטור להפעיל את זכות התביעה של החברה במקומה, באמצעות הגשת תביעה נגזרת, ובהתאם לתנאים שהותוו, בהמשך, בסעיפים 198-194 לחוק החברות. בהליך התביעה הנגזרת משמשת החברה כנתבעת פורמלית, אולם היא מהווה את התובעת בפועל, מאחר שהכרעה לטובת התובע בשמה, משמעה הענקת סעד ישיר לחברה. הפרקטיקה בנושא תביעות נגזרות פותחה בפסיקה, על מנת להבטיח אכיפתן של נורמות משפטיות, המחייבות את הדירקטורים של החברה עצמה, מתוך הנחה שאלו לא יורו על הגשת תביעה כנגד עצמם.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון