ממתי מחשבים הפרשי ההצמדה והריבית

ממתי מחשבים הפרשי ההצמדה והריבית ?

הפרשי הצמדה נועדו אך לשמירת ערכו המקורי של הכסף, וכי הם מבטאים את אותו סכום כסף, אך במועד שונה. מכאן, שהפרשי הצמדה יש להוסיף לסכום שנפסק בכל מקרה, וזאת ממועד פסק הדין ועד התשלום בפועל, או בענייננו, עד מועד ההפקדה.

לעומת זאת, הריבית מהווה את דמי השימוש בכסף ואת מחירו, כשהמשמעות היא הרווח או הפירות הצומחים, או שיכולים היו לצמוח, מעצם החזקת הכסף. מסיבה זו, במקום שבו הוחזק סכום כסף ועוכב תשלומו, יש להוסיף את הריבית שנצברה במשך כל תקופת העיכוב בתשלום.

ראו למשל, ע"א 733/89 ארם משחקים בע"מ נגד מנהל מס ערך מוסף, גוש דן, פ"ד מ"ו(5) 62, בעמ' 67:
"'הפרשי הצמדה אינם 'מעשירים' את הנושה, אלא רק מעמידים אותו באותו מצב, שבו היה צריך להימצא לו החייב היה פורע את חובו בזמן' (ע"א 543/77 לזר נגד פורצ'סטר בע"מ, פ"ד ל"ו(1) 475, בעמ' 481). שלא כריבית, המהווה תמורה נוספת בשל דחיית התשלום, אין בהפרשי ההצמדה אלא תרגום של אותו הסכום למושגי שווי הכסף של מועד התשלום (ע"א 611/89 דרוקר נגד נחמיאס, פ"ד מ"ו(2) 60)" (ההדגשות במקור).

מסיבה זו נקבע, כי עיכוב בתשלום מחייב בתוספת הריבית שנצברה במשך כל התקופה שבה עוכב התשלום. ראו בעניין זה ע"א 330/78 המהפך - אגודה שיתופית בע"מ נגד פקיד השומה למס הכנסה, פ"ד ל"ה(2) 499, בעמ' 504: "הקרן בלווית הצמדה אינה אלא אותו סכום, שבו נתחייבה המערערת מעיקרה. הריבית, כפי שציינו לא אחת, באה לבטא את העובדה, שהכסף אשר לתשלומו היה התובע זכאי, עוכב בידי אחר במקום להיות ברשותו ובשליטתו".

כן ראו: ע"א 104/83 יוניסול ס' א' נגד מנהל מס שבח מקרקעין, פ"ד ל"ט(2) 805 בעמ' 808: "הריבית איננה קנס ואיננה עונש: היא תשלום, המתחייב עקב השארתו של הכסף בידי הצד החייב ועקב היעדרו מקופתו של מי שזכאי לו".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי הגדרת ''ריבית'' ?

 2. פסיקת ריבית והצמדה

 3. תביעה של מלווה בריבית

 4. ריבית פיגורים היטל השבחה

 5. תביעה להחזרת הלוואה בריבית

 6. הפרשי הצמדה כספי עיקול של עובד

 7. ריבית בגין עיכוב ביצוע פסק דין

 8. איזו ריבית מקובלת להיוון ל-6 שנים ?

 9. ממתי מחשבים הפרשי ההצמדה והריבית ?

 10. הצדקה כלכלית גביית ריבית פיגורים על ידי הבנקים

 11. מחלוקת בסוגיית ריבית הסכמית ושכר טרחת עורך דין

 12. שיקול דעת להפחתת ריבית פיגורים בדרישת היטל השבחה

 13. הבנק לא הסביר ללקוח כי משך שנים חויב בריבית פיגורים

 14. נטען כי אין לחייב את בהפרשי הצמדה וריבית בהיטל השבחה

 15. האם זכאי התובע לריבית ההסכמית על פי ההסכם בין הצדדים ?

 16. האם הצעה לתשלום סכום התביעה מפסיקה את מירוץ ריבית הפיגורים ?

 17. דרישה לתשלום ריבית בהתאם לסעיף 6 להסכם שבין המל"ל לבין חברות הביטוח

 18. טענה שבית המשפט קבע סכומים נומינליים ולא הוסיף להם הפרשי הצמדה וריבית כחוק

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון