סמכות עניינית ליתן צו הצהרתי בעניין ארנונה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סמכות עניינית ליתן צו הצהרתי בעניין ארנונה:

1. צר לי על השיהוי במתן ההחלטה.

2. התובעת-המבקשת, הגב' ח'ורי רשא, הגישה תביעה לבית משפט זה למתן צו מניעה קבוע וסעד הצהרתי, כנגד הנתבעת-המשיבה, עיריית חיפה.
נושא הסעד המבוקש הוא מיסי ארנונה, בהם חויבה התובעת על-ידי הנתבעת.

חובות אלו, הם תוצאה של אי תשלום מיסי ארנונה, אשר לפי טענת הנתבעת, התובעת חייבת לה בגין מספר נכסים, לתקופה של מספר שנים.

התובעת טענה , כי המדובר בחובות בעלה – מר כרכבי, ממנו נפרדה לפני זמן רב. בינה לבין מר כרכבי מתנהלים הליכים משפטיים הקשורים לחייהם המשותפים.

עוד טענה התובעת, כי אין לה כל חלק בחובות הארנונה של בעלה, שכן אילו נכסים שרק הוא משתמש בהם. ב- 18/6/2002 עזבה את דירת המגורים, ומאז לא חזרה אליה, ואף לא ניהלה ואינה מנהלת שום סוג של חיים משותפים עם מר כרכבי. דירה זו נמכרה בכינוס נכסים על-ידי בנק טפחות למשכנתאות בשנת 2005.

נכסים אחרים בגינם היא נתבעת על-ידי העירייה לשלם חובותיו של מר כרכבי, הם נכס אשר הושכר על ידי מר כרכבי, שהינו עו"ד במקצועו ואשר שימש כמשרד עו"ד ביחד עם שותפו, ודירה נוספת אשר רק הוא המחזיק בה.

מר כרכבי, מנסה לגרור את התובעת לשלם את חובותיו בכך, שהוא עצמו אינו משלם אותם.

מר כרכבי חב לרשויות אחרות, וכאשר פנתה אליהן נענו לה. כך למשל, רשות המיסים, קבלו את פניית התובעת אליה, והודיעו כי רשמו לפניהם שאין היא החייבת. הנתבעת בלבד היא זו אשר סירבה לה, וכך הביאה אותה למצב בלתי אפשרי – בעלה מסרב לתת לה גט ולכן כל חוב שלו ניזקף גם לחובתה, למרות שהיא כבר מ- 2002 איננה חיה איתו.

הסעדים אותם מבקשת התובעת הם : להורות לנתבעת למחוק את שמה מכל חוב של בעלה לשעבר, להימנע מנקיטת הליכי גבייה, בגין חובות שנוצרו על-ידי מר כרכבי ו/או מי מטעמו ו/או בגין נכסים שהיו בחזקתו ובשימושו הבלעדיים הן בתקופה שקדמה לפירוד שני בני הזוג והן בתקופה שלאחר שנפרדו, ובכלל זה ליתן צו המורה לנתבעת לבצע הפרדה מוחלטת בין החובות שנוצרו ונוצרים על שמו של מר כרכבי לבין התובעת, מכוח נישואיהם הפורמאליים לכאורה, וזאת בהתחשב כי השניים אינם בני זוג ואינם מנהלים חיים משותפים בכל דרך שהיא.

לכתב התביעה, צורפו בין היתר, המסמכים הבאים :
א. תצהיר אותו הגישה התובעת בתמיכה לעתירה מנהלית , אשר הוגשה בבית המשפט לעניינים מנהליים, ואשר בדיעבד התברר כי מדובר בעת"מ 1527-06-11 רשא ח'ורי נ' עירית חיפה, .
ב. בקשת עו"ד גולדנברג, ב"כ המבקשת, מיום 6/3/2011 הממוענת לעיריית חיפה – מינהל הכספים, לביטול כל ההליכים ומחיקת שמה של המבקשת מכל חובותיו וענייניו של מר כרכבי בעניין חוב ארנונה. תשובת העירייה מיום 28/4/2011, כי על-פי רישומיה המבקשת ומר כרכבי, הינם הבעלים המשותפים של הנכס ברחוב בית אל 6, וכי לא הוצג בפני העירייה כל מסמך ממנו עולה, כי הנכס הינו בבעלותו הבלעדית של מר כרכבי : "הרינו לציין כי אין זה מתפקידה של העירייה להכנס לנבכי מערכת היחסים שבין צדדים ולקבוע למי שייך חוב כזה או אחר, הואיל ושני הצדדים הינם בעלים במשותף של הנכס שבנדון".
ג. מכתב מעיריית חיפה הממוען לעו"ד גולדנברג, מיום 17/5/2011, בו מפורטים רשימת החובות ע"ש ח'ורי/כרכבי ראיד.
ד. ההתכתבות עם רשויות המס, לביטול כל הליכים כנגד המבקשת, ולמחיקת שמה מכל חובותיו וענייניו של מר כרכבי. תשובת רשות המיסים מיום 13/3/2011, כי רשמו לפניהם שהמבקשת אינה החייבת, ולפיכך לא יבוצעו פעולות אכיפה כלשהן כנגדה בגין חובותיו של מר כרכבי למע"מ
ה. כתב תביעה שהוגש לבית הדין הכנסייתי של העדה הנוצרית קתולית בחיפה.
ו. פרוטוקול והחלטה של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה : בתיק אפ"ח 11150-05-09, תמ"ש 1358-12-09.

3. כתב הגנה טרם הוגש לתיק.
הנתבעת ביקשה ביום 23/6/2011, להאריך את המועד להגשת כתב הגנה מטעמה, ב- 30 יום מיום קבלת הכרעה סופית בבקשה לביטול צו מניעה זמני, כפי שיפורט להלן.

4. התובעת הגישה בקשה למתן צו מניעה זמני, אשר יאסור על הנתבעת לנקוט הליכי גבייה כנגדה, בגלל חובות מר כרכבי לעירייה, ובכלל זה ליתן צו המורה לעירייה לבצע הפרדה מוחלטת בין החובות שנוצרו ונוצרים על שמו של מר כרכבי לבין המבקשת מכוח נישואיהם הפורמאליים לכאורה, וזאת בהתחשב שהשניים אינם מהווים בני זוג ואינם מנהלים חיים משותפים בכל דרך שהיא.

5. ביום 15/6/2011 ניתן צו במעמד צד אחד.

6. הנתבעת הגישה בקשה דחופה לביטול הצו, בטענה העיקרית, כי המבקשת העלימה מבית משפט זה את העובדה, כי ימים ספורים לפני הגשת הבקשה כאן, הגישה בקשה זהה לבית המשפט המוסמך, דהיינו לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה ובקשתה נדחתה על-ידי כב' השופט אליקים.

לאור חוסר ניקיון הכפיים של התובעת, וחוסר תום ליבה, יש לבטל את צו המניעה שהוצא, ללא דיון לגופו, בבקשת התובעת.

עוד טענה הנתבעת, כי בספריה רשומים חובות ארנונה, וכי התובעת ומר כרכבי הם המחזיקים ו/או הבעלים במשותף של הנכסים שבגינם נרשמו החובות.

כן, על-פי רישומיה ובהתאם לבדיקה שערכה ברישומים הרשמיים של משרד הפנים, רשומים מר כרכבי והמבקשת כבני זוג.

בנסיבות אלה, ועל מנת לגבות את חובות הארנונה (והמים) העומדים נכון להיום על שיעור של כ- 51,500 ₪ במעוגל, החליטה העירייה לנקוט בהליכים מינהליים לגבייה של החוב, על פי סמכותה הקיימת בפקודת המיסים (גביה), הן כנגד מר כרכבי והם כנגד התובעת.

על אף שהתראות נשלחו לתובעת, בטרם נקיטה בהליכי גבייה מינהליים, עוד לפני מספר חודשים, לרבות בחודש פברואר האחרון, הרי שרק בחודש יוני 2011 התובעת פנתה לבית המשפט המוסמך, הוא כאמור בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, אשר כאמור דחה את הבקשה.

7. דיון במעמד הצדדים התקיים ביום 27/6/2001.
ב"כ הנתבעת חזר על טענותיו, לעניין היעדר סמכות בית משפט זה, וכי אי אפשר לבקש צו מניעה אחרי שבקשה זהה בפורום אחר נדחתה. יש על-כן להורות על ביטול צו המניעה.
לגופו של עניין, קיים חוב, וישנה תקופה מסוימת בה גרה המבקשת במשותף עם מר כרכבי, ובעניין זה, לא הועלתה כל הצעה לתשלום החוב, אשר אינו שנוי במחלוקת.

מנגד סבר ב"כ המבקשת, כי אי אזכור של ההליך בבית המשפט לעניינים מנהליים, אינו מהותי, אלא פרוצדוראלי. אמנם קיימת חובת גילוי מלאה בצו מניעה, אך מחדל זה לא גרם כל נזק לצד השני.

ב"כ המבקשת עמד על כך, כי בית משפט זה אינו נעדר סמכות עניינית, ובכל הנוגע לסעד הזמני, במקרה דנן ישנן ראיות בכתב אובייקטיביות מטעם רשויות המדינה התומכות בגרסת המבקשת.

דיון
8. לאחר עיון בבקשה ובתגובה, המסקנה היא, כי אכן בית משפט זה נעדר סמכות עניינית.

9. סעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס – 2000 (להלן : "החוק"): "ענינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות".
10. בסעיף 5 לחוק הוגדרה סמכות בית המשפט לענינים מינהליים, ונקבע בין היתר :
"בית משפט לענינים מינהליים ידון באלה –
(1) עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בענין המנוי בתוספת הראשונה ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה ענינו התקנת תקנות, לרבות ביטול תקנות, הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות (להלן – עתירה מינהלית)..."

בסעיף 1 לתוספת הראשונה נקבע : "ארנונות - עניני ארנונה לפי כל דין, למעט החלטות שר הפנים, שר האוצר או שניהם יחד".

בהתאם, הסמכות ליתן צו הצהרתי בעניין ארנונה, וצו מניעה המורה לעירייה להימנע מנקיטת הליכי גבייה ולבצע הפרדת החובות בין המבקשת למר כרכבי, הינה של בית המשפט לענינים מנהליים, וכנגזרת מכך, גם הסעד הזמני, בסמכות בית המשפט לענינים מנהליים.

אין מדובר בסעד כספי, שאז הסמכות הייתה נתונה לבית משפט השלום לפי גובה הסכום הנתבע, אלא תביעה לסעד הצהרתי וצו מניעה קבוע.

לעניין זה יאים הדברים אשר נפסקו על-ידי כב' השופט גרוניס, ברע"א 6590/05 עיריית אשדוד נ' שמעון צרפתי בע"מ (19/9/05) :
"...כאשר אדם מעונין בביטולה או בשינויה של החלטה שנתקבלה על ידי רשות מקומית, ובהעדר הסדר מיוחד, עליו לפנות לבית המשפט לעניינים מינהליים. שונים הם פני הדברים כאשר הסעד המבוקש הינו סעד כספי. יש לאבחן מקרה זה ממקרה בו נתבקש סעד של ביטול או שינוי החלטה מינהלית. ניתן לראות זאת בבירור משבוחנים את התוספת השלישית לחוק. בתוספת זו (יחד עם סעיף 5(3) לחוק) נקבע, כי לבית המשפט לעניינים מינהליים יש סמכות לדון בתובענה לפיצויים שעילתה במכרז. זה המקרה היחיד בו בית המשפט לעניינים מינהליים הוסמך, לעת הזו, לדון בהליך נגד רשות מינהלית כאשר הסעד הנתבע בו הינו סעד כספי. אף אם נבחן את הענין מן ההיבט הדיוני, נמצא שאין יסוד לטענה שבית המשפט לעניינים מינהליים מוסמך לדון בתביעת השבה המוגשת נגד רשות מקומית..."
 
11. למעלה מהצורך אוסיף ואומר, כי לכאורה נראה, שהמבקשת לא פעלה כמתחייב ממנה בדין ולא הגישה השגה על חיובה בארנונה.

לבקשה צורף מכתבו של עו"ד גולדנברג מיום 6/3/2011, הממוען לעיריית חיפה, מינהל הכספים – אגף אכיפת הגבייה, במסגרתו בקש לבטל כל הליכי ומחיקת שמה של המבקשת מכל חובותיו וענייניו של מר כרכבי בעניין חוב בארנונה.
בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976, נקבע בסעיף 3(א)(3), אשר עניינו "השגה" :
"(א) מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה...
(3) הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות…"

בפקודת העיריות [נוסח חדש], סעיף 1, הוגדר "מחזיק" : "אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון".

בסעיף 4 לחוק נקבע המועד למתן תשובת מנהל הארנונה.

בסעיף 6(א) נקבע : " הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר".

לאור האמור לעיל, ככל שהיה למבקשת טענה, כי הושתה עליה ארנונה שלא כדין, היה עליה לתקוף את החלטת הרשות באמצעות הגשת השגה למנהל הארנונה. לא נראה, כי מכתבו של עו"ד גולדנברג מיום 6/3/2011, הינו בגדר השגה, שכן לא הופנה למנהל הארונה, אלא למינהל הכספים בעירייה.

גם אם היה מדובר ב"השגה", ככל שמכתב העירייה מיום 28/4/2011 הינו בגדר תשובה להשגה זו, היה על המבקשת להגיש ערר על החלטה זו. ערר לא הוצג ולא נטען כי הוגש ערר.

12. מעבר לאמור לעיל, יש להצר על כך, כי המבקשת העלימה את העובדה, שהוגשה בקשה זהה לבית המשפט לעניינים מנהליים. אין המדובר בעניין ש"בפרוצדורה" כהגדרת ב"כ המבקשת, אלא בעניין מהותי.

עם זאת, לא אזקוף מחדל זה לחובת המבקשת, הואיל ונראה, כי לכאורה המבקשת נקלעה לסיטואציה בעייתית, בה מחד יחסיה עם מר כרכבי עלו על שרטון ואינו חיה עוד עימו ובין בני הזוג מתנהלים הליכים משפטיים, ומאידך, מיוחסים לה חובותיו.

נכון בעיני לאפשר את קיומו של הצו הזמני לתקופה מוגבלת על מנת שהמבקשת/התובעת תפעל נכון לקבל סעד.

למעלה מן הצורך, מן הראוי לאור המצב העובדתי המיוחד שלא נסתר, כי הנתבעת כרשות ציבורית וממלכתית תשקול צעדיה ותנהג כמו רשויות המס האחרות כלפי התובעת.

סיכומו של דבר
התביעה נדחית בשל היעדר סמכות עניינית לבית משפט זה.

צו המניעה, אשר ניתן ביום 15/6/2011, נותר על כנו וזאת עד ליום 1/12/2011.לעניין ההוצאות : לא היה מקום להגיש תביעה זו בנסיבות אלו והסתרת עובדה זו מבית המשפט. מתוך התחשבות במצבה של התובעת אינני מחייבת בהוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גזל מניות סמכות עניינית

 2. סמכות עניינית בטלות ההפקעה

 3. הקצאת מניות סמכות עניינית

 4. סמכות עניינית בסכסוך ירושה

 5. דוגמאות העדר סמכות עניינית

 6. סמכות עניינית מחוזי מקרקעין

 7. פקודת הקרקעות - סמכות עניינית

 8. מחיקת עתירה בהעדר סמכות עניינית

 9. סמכות עניינית של המחלקה הכלכלית

 10. סמכות עניינית כספי ביטוח של עובד

 11. בקשה להחזרת תפוס - סמכות עניינית

 12. השבת היטלי פיתוח - סמכות עניינית

 13. תביעות בין שותפים - סמכות עניינית

 14. סמכות עניינית בתביעת לשירותי סיעוד

 15. דמי ניהול בית משותף - סמכות עניינית

 16. תביעת מזונות מוסלמים - סמכות עניינית

 17. מחיקת תביעה מנהלית בהעדר סמכות עניינית

 18. מחיקת תביעה במחוזי מחוסר סמכות עניינית

 19. מחיקת התביעה על הסף מחוסר סמכות עניינית

 20. סכסוך בין אחים במקרקעין - סמכות עניינית

 21. סמכות עניינית של בית משפט לענייני משפחה

 22. סמכות עניינית של בית המשפט לענייני משפחה

 23. סמכות עניינית ליתן צו הצהרתי בעניין ארנונה

 24. סמכות עניינית בתביעת נזיקין בין עובד למעביד

 25. סמכות עניינית מקרקעין לא מוסדרים ולא רשומים

 26. סמכות עניינית בתביעת לשון הרע בין עובד למעביד

 27. סמכות עניינית המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי

 28. זכות במקרקעין וזכות אובליגטורית - סמכות עניינית

 29. בקשה לסילוק תביעה על הסף בשל היעדר סמכות עניינית

 30. סמכות עניינית בנושא טיפולים רפואיים שלא בסל הבריאות

 31. תביעה של עובדים לשעבר - סמכות עניינית לבית הדין לעבודה

 32. סמכות עניינית - תביעת פיצויים בגין נזקי גוף בסכסוך משפחתי

 33. בקשת היתר להגשת תביעה נגד בעלי תפקיד בפירוק - סמכות עניינית

 34. בקשה לסילוק התביעה על הסף, בשל העדר סמכות עניינית לבית הדין

 35. בקשה להורות על סילוק התביעה על הסף זאת בשל היעדר סמכות עניינית

 36. בקשה להורות על סילוק התביעה דנן על הסף זאת בשל היעדר סמכות עניינית

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון