סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח

סעיף 10 לחוק חוזה ביטוח קובע כי אם ביטל אחד הצדדים את החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה כעבור 15 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול לצד השני".

סעיף 10, לפי לשונו, אינו מבחין בין מצב בו חוזה הביטוח בוטל על ידי המבטח ובין מצב בו המבוטח הוא שהחליט על ביטול החוזה. בשני המקרים, מתבטל החוזה רק כעבור 15 יום מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול (וראה דברי כב' השופט גרוניס בע"א 10611/03 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ. הארגון למימוש ; במאמר מוסגר אציין כי הוגשה הצעת חוק פרטית של ח"כ אמנון כהן, הצ"ח חוזה הביטוח (תיקון מס' 5) (מועד ביטול פוליסה) התשע"א – 2011, הצ"ח 397 מיום 06.07.11, עמ' 208, בה מוצע לתקן את סעיף 10 לחוק, כך שדחיית מועד הביטול, תחול רק מקום בו המבטח הוא שביטל את הפוליסה).

המסקנה המתבקשת מהאמור, היא, שיש לבחון את הפרשנות הראוייה של סעיף 10, במנותק ובהתעלם מהשאלה מי מהצדדים לחוזה, המבטח או המבוטח, החליט על ביטולו.

המטרה העומדת ביסוד ההוראה הקובעת את דחיית מועד הביטול, היא הגנה על המבוטח. המחוקק ביקש לאפשר למבוטח, הנתפס כצד החלש, לכלכל צעדיו בהתאם למצב החדש שנוצר, לרכוש לעצמו ביטוח חלופי אם ירצה בכך או אף לחזור בו מהודעת הביטול (וראה א. ידין, חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981, פירוש לחוקי החוזים בעריכת ג. טדסקי, עמ' 53; י.אליאס, דיני ביטוח, כרך א' עמ' 703). רציונאל זה ברור הוא שעה שהמבטח הוא שהחליט על ביטול החוזה, אך הוא ברור פחות שעה שהמבוטח מחליט על ביטולו. עם זאת, כמבואר, גם במקרה אחרון זה נדחה מועד הביטול, ובהקשר זה נתפסת הוראת סעיף 10 לחוק כהוראה פטרנליסטית, שנועדה לסייע למבוטח "על כורחו".

כדברי השופט גרוניס בע"א 10611/03 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ. הארגון למימוש האמנה על ביטחון סוציאלי הנ"ל:
"תכלית הסעיף בכל הנוגע לביטול חוזה ביטוח על ידי המבטח הינה ברורה - להותיר בידי המבוטח פרק זמן לצורך רכישת ביטוח חילופי, כך שלא ימצא עצמו חסר כיסוי ביטוחי בתקופת הביניים. אולם, השהיית תוקפו של הביטול למשך חמישה עשר ימים חלה לא רק לגבי ביטול מצידו של המבטח, אלא אף ביחס לביטול על ידי המבוטח. לכאורה ניתן לטעון כי אין הצדקה לסימטריה זו, שהרי המבטח, בניגוד למבוטח, אינו זקוק להתראה מראש בדבר ביטול החוזה (ולר, עמ' 361). אלא שדומה כי החלתה של הוראת הסעיף אף ביחס לביטול חוזה ביטוח מצידו של המבוטח, מהווה הוראה מעין-פטרנליסטית אשר נועדה להגן דווקא על המבוטח עצמו. דחיית כניסתו של הביטול לתוקף מבטיחה כי המבוטח יזכה לכיסוי ביטוחי למשך פרק זמן קצר נוסף. פרק זמן זה מאפשר למבוטח לבטח עצמו אצל מבטח אחר או לחזור בו מן הביטול ...." (פסקה 15 לפסק הדין).

הוראת סעיף 10 אינה חלה על שינוי של תנאי מתניות החוזה; תחולתה היא רק על ביטול החוזה, וכלשון סעיף 10 לחוק: "ביטל אחד הצדדים את החוזה". השאלה המתעוררת היא, מה משמעות המונח "חוזה"; האם משמעו פוליסת הביטוח כולה, על כל פרקיה ומרכיביה, או משמעותו פרק שלם בפוליסה, המסדיר סוג מסויים של ביטוח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו חוזה הביטוח ?

 2. עילת כפל ביטוח

 3. תביעת ביטוח מבנה

 4. ביטוח מחלות קשות

 5. תניה בחוזה ביטוח

 6. ביטוח מוות ממחלה

 7. חוסר במטען מחו''ל

 8. תשובות בהצעת ביטוח

 9. ביטוח צינתור

 10. ביטוח תאונה במתכוון

 11. התיישנות ביטוח אחריות

 12. נטל ההוכחה בביטוח רכוש

 13. שאלה גורפת בשאלון ביטוח

 14. סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח

 15. סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח

 16. האם תביעת ביטוח התיישנה ?

 17. ביטוח אחריות מקצועית צד ג

 18. תביעה על פי דיני כפל ביטוח

 19. ביטוח משלים כללית - פסק דין

 20. העדר ביטוח בנהיגה ללא מלווה

 21. מקרה ביטוח במהלך תקופת הכשרה

 22. כיסוי הביטוחי לתיקון נזקי צנרת

 23. תביעה להחזר הוצאות השתלה בחו''ל

 24. ביטוח בית פרטי ללא אזעקה וסורגים

 25. טוטאל לוס - תביעה נגד ביטוח ישיר

 26. בקשה לפסילת חוות דעת בתביעת ביטוח

 27. תביעה נגד ביטוח ישיר - נזקים לרכב

 28. כיסוי ביטוחי אחריות מקצועית עו''ד

 29. תוך כמה זמן צריך להגיש תביעת ביטוח

 30. חדש תחת ישן - סעיף 56 לחוק חוזה הביטוח

 31. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעת ביטוח ?

 32. זכות המבוטח לקבלת מידע בקשר לעסקת ביטוח

 33. תביעה לקבלת תגמולי ביטוח של רכב מסוג אמבולנס

 34. אי ידיעת המבוטח על קיומו של הביטוח - התיישנות

 35. דחיית כיסוי ביטוחי בביטוח רשלנות מקצועית של עו"ד

 36. כיסוי הוצאות רפואיות בישראל במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל

 37. ידיעה על קיומם של תניות של אמצעי מיגון - שלילת כיסוי ביטוחי

 38. טוענת, כי היא ביטחה את דירתה וכי ביקשה לדאוג לביטוח נוסף בגין תכשיטיה

 39. האם יש כיסוי ביטוחי במקרה שהנהג הפר את החובה לנהוג כשלצידו נהג מלווה ?

 40. הפול טענה כי התאונה ארעה אחר תום תוקף תעודת הביטוח, ולכן לא מוטלת עליה חבות

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון