סעיף 63 לפקודת הנזיקין - הפרת חובה חקוקה

הפרת חובה חקוקה:

סעיף 63 לפקודת הנזיקין קובע כדלקמן:
"(א) מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק — למעט פקודה זו — והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו.


לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בני-אדם בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני."


בהתאם להוראות סעיף 63 הנ"ל, יסודות העוולה הם:


קיומה של חובה חקוקה;
החובה החקוקה לפי פירושה הנכון נועדה לטובתו ולהגנתו של התובע או לטובתם או להגנתם של בני-אדם בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה התובע;
הפרת החובה החקוקה;
ההפרה גרמה נזק לתובע מסוגו או מטבעו ש הנזק אליו התכוון המחוקק;
קיומו של קשר סיבתי בין ההפרה לבין הנזק.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון