פגם בהליך פלילי

ביטול כתב אישום בגלל פגם בהליך פלילי:בשלב הראשון, על בית-המשפט לזהות את הפגמים שנפלו בהליכים שנתקבלו בעניינו של הנאשם ולעמוד על עוצמתם במנותק משאלת אשמתו או חפותו.
בשלב השני, על בית המשפט לבחון אם בקיומו של ההליך הפלילי חרף הפגמים יש משום פגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות. בשלב זה, נדרש בית המשפט לאזן בין האינטרסים השונים הכרוכים בקיומו של ההליך הפלילי, תוך שהוא נותן דעתו על נסיבותיו הקונקרטיות של ההליך שבפניו.
בשלב השלישי, אם שוכנע בית-המשפט כי קיומו של ההליך אכן כרוך בפגיעה חריפה בתחושות הצדק וההגינות, עליו לבחון אם לא ניתן לרפא את הפגמים שנתגלו באמצעים מתונים ומידתיים יותר מביטולו של כתב האישום, כגון מתן משקל לטובתו בקביעת עונשו, אם יורשע (רע"פ 1498/07 יוחאי הרשברג נגד מדינת ישראל).


בע"פ 5672/05 טגר בע"מ נ' מ"י, התייחס בית המשפט, בין השאר, לטענת ההגנה מן הצדק לאחר התיקון בחוק. וכך קבעה כב' השופטת ברלינר כי עם כניסתו לתוקף של התיקון לחוק, הפכה ההגנה מן הצדק מדוקטרינה הלכתית לדוקטרינה המוכרת ומעוגנת בספר החוקים. מהלך זה מעורר את השאלה כיצד משפיע התיקון לחוק על היקפה ואופיה של ההגנה מן הצדק, כפי שזו עוצבה בפסיקה עד כה. לעניין פרשנותו של המבחן שנקבע בתיקון לחוק, נכונו לנו, ללא ספק, עוד עלילות רבות והדעת נותנת כי הפסיקה תאמר את דברה. עיגונה של ההגנה מן הצדק בחוק מפורש והעדפת מבחן ה"סתירה המהותית" על פני מבחנים מצמצמים יותר, אפשר ויסמנו נכונות להרחיב במידת מה את תחומה של ההגנה. עם זאת, נראה כי המחוקק לא התכוון להביא לשינוי דרמטי באופיה של ההגנה. מבין ההצעות השונות שעמדו בפני הועדה כמפורט לעיל, מבחן "הסתירה המהותית" שאומץ בסופו של דבר בתיקון לחוק הוא הקרוב ביותר באופיו למבחן "הפגיעה הממשית" שנקבע בהלכת בורוביץ.

לא פגיעה חמורה, ואף לא קיצונית, אלא פגיעה מהותית שהולמת כאמור את "הרף המרוכך" שבהלכת בורוביץ. לפיכך, ספק אם יש בכניסתו של התיקון לחוק משום מהפכה בהשוואה למצב הקיים מאז הלכת בורוביץ. הגנה מן הצדק, כך נראה, הייתה ונותרה טענה שיש לקבלה במקרים חריגים בלבד. עם זאת, אין בדעתי לקבוע מסמרות בשאלה האם הביא עימו התיקון לחוק שינוי בנקודת האיזון, שכן, כפי שנראה, אין הדבר נצרך לענייננו. אבקש להותיר שאלה זו לעת מצוא, אשר אני מניחה שאינה רחוקה. באשר לשלבי הבחינה בהם יש להעביר את טענת ההגנה מן הצדק, נראה שאין סיבה לשנות מהמבחן התלת שלבי שנקבע בפרשת בורוביץ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגם בהליך פלילי

 2. מסייע במשפט הפלילי

 3. זכות עיון בתיק פלילי

 4. בקשה לעיון בתיק פלילי

 5. אחריות פלילית על תאגיד

 6. הגדרת מפגר במשפט פלילי

 7. זכות הקניין בהליך פלילי

 8. הוכחת מעשה פלילי של עובד

 9. הגנת אי שפיות במשפט הפלילי

 10. סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי

 11. בקשה לפסילת הרכב במשפט פלילי

 12. הוכחת מעשה פלילי בהליך אזרחי

 13. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 14. ערעור פלילי בנושא טביעות אצבע

 15. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 16. זכות עיון ברישום פלילי של המתלונן

 17. תביעה אזרחית על בסיס פסק דין פלילי

 18. הליך אזרחי שמתנהל במקביל להליך הפלילי

 19. בקשה להגיש חוות דעת משלימה בהליך פלילי

 20. איחור בהגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילים

 21. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי מטעם המדינה

 22. גובה הפיצויים בתביעה אזרחית נגררת לפלילים

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון