פירוק דיני חברות או דיני מקרקעין

כי הכלל הוא, שחברה תפורק על-פי דיני פירוק של חברות, הקבועים בפקודת החברות, ולא על-פי דיני פירוק השיתוף שבחוק המקרקעין.

החלתם של דיני הפירוק של שיתוף במקרקעין תתבצע אך בנסיבות חריגות, בהן ההתאגדות כחברה לא היוותה אלא כלי להשגת מטרה שאינה קשורה ישירות בעצם ההתאגדות, ולא היה בה כדי לשנות את אופיים האמיתי - הקנייני בעיקרו - של היחסים בין הצדדים לשיתוף (שהפכו בעלי מניות).

עצם העובדה, שחברה מחזיקה בבעלותה אך ורק מקרקעין, בין אם המדובר במצב זמני ובין אם המדובר במצב קבוע, אין בה די כדי להחיל את החריג האמור.

רק אם יתברר, כי ההתאגדות אינה אלא תכסיס, וכי למעשה מנוהלים המקרקעין והיחסים בין בעלי המניות כאילו היה מדובר בשיתוף במקרקעין, רק אז יש מקום לשקול, אם לסטות מהכלל ולאפשר את ביצוע הפירוק בהתאם לדיני הפירוק שחלים על שיתוף במקרקעין. (ע"א 419/89 שרונה אולשטיין נגד זקסוניה מטויה ואריגה בע"מ, פד"י מו(1) 172).
להשלמת התמונה יצויין, כי בענין אולשטיין נדחתה הבקשה להורות על פירוק החברה על פי הכללים החלים על פירוק שיתוף במקרקעין.

על פי ההלכה שנקבעה בעניין אולשטיין, גם אם החברה מחזיקה בבעלותה אך ורק מקרקעין, הכלל הוא כי הפירוק יבוצע על פי דיני הפירוק של חברות ולא על פי דיני פירוק שיתוף המקרקעין.

בתי המשפט הכירו באפשרות שחברה תפורק בדרך בה מפורק שיתוף במקרקעין, ואולם זאת במקרים חריגים ביותר. כך בע"א 47/78 שם נקבע, כי החברה הוקמה למטרה פיסקלית (ע"א 47/78 חלקה 3 בגוש 6541 נ' ראובן זליג בן אפריים, פד"י לב (3) 724), וכן בענין פאר עד, שם נקבע, כי לענין פירוק חברה פרטית שאינה אלא בעלת מקרקעין בלבד, יש לנהוג לפי הכללים החלים על פירוק שיתוף במקרקעין (ע"א 291/78 הנ"ל).

הואיל ובאופן רגיל, כאשר חברה רשומה כבעלת זכויות יחידה במקרקעין, אין תחולה לסעיף 37 (א) לחוק המקרקעין, הרי על התובעים המבקשים להיבנות הימנו, להעלות בכתב התביעה את הטענות המצביעות על התקיימות החריגים שהותוו בפסיקה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישיון במקרקעין

 2. רישיון בלתי הדיר

 3. הסגת גבול מקרקעין

 4. דיני עסקאות נוגדות

 5. תעודה לרשם המקרקעין

 6. רשות מכללא במקרקעין

 7. עסקאות נוגדות במקרקעין

 8. חרישת מקרקעין שלא כדין

 9. סעיף 125 לחוק המקרקעין

 10. תביעה לקבלת 25% ממקרקעין

 11. תחרות בין קונים במקרקעין

 12. פיצוי בגין פגיעה במקרקעין

 13. תיקון רישום בלוח הזכויות

 14. סעיף 81 לפקודת הסדר זכויות

 15. מימוש זכות קדימה במקרקעין

 16. בעלות על דרך גישה במקרקעין

 17. תביעה להצהרת בעלות במקרקעין

 18. דרישת הכתב במקרקעין - פסיקה

 19. תעודה לפי חוק רכישת מקרקעים

 20. חוק המקרקעין - עסקאות נוגדות

 21. אי דיווח למע"מ על עסקת מקרקעין

 22. החזקת מקרקעין במשך תקופה ארוכה

 23. הסכמה בהתנהגות לשימוש במקרקעין

 24. הקמת תחנת טרנספורמציה במקרקעין

 25. רשלנות בגין טעות במדידת מקרקעין

 26. פרשת גנז - סעיף 9 לחוק המקרקעין

 27. אכיפת הסכם עסקת חליפין במקרקעין

 28. הערה על יעוד מקרקעין לפי תקנה 27

 29. פירוק דיני חברות או דיני מקרקעין

 30. תוספת 4 מ"ר ומסתור כביסה במקרקעין

 31. פסילת המפקח על המקרקעין לדון בתיק

 32. אישור לרשם המקרקעין על העדר חובות

 33. סעיף 43 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 34. פגם ברישום זכויות במקרקעין מוסדרים

 35. זכות מעבר במקרקעין - פריצת דרך חדשה

 36. זכות סירוב ראשונה על זכויות במקרקעין

 37. ניכוי הוצאות בגין ירידת ערך מקרקעין

 38. הסכם חילופי זכויות במקרקעין עם קק''ל

 39. האם תוספת לחוזה מהווה עסקה במקרקעין ?

 40. החזר כספי על עסקת מקרקעין שלא התממשה

 41. חלוקת מקרקעין בעין אשר גורמת להפסדים

 42. פיצוי כספי תמורת ביטול רשות במקרקעין

 43. בקשת חברת בניה לבטל הסכם רכישת מקרקעין

 44. אי בדיקת מצב הנכס במינהל בעסקת מקרקעין

 45. בקשה להתקנת מעלון במרווח הצידי במקרקעין

 46. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

 47. האם מכירת זכויות בניה היא עסקה במקרקעין ?

 48. העברת זכות שימוש במקרקעין ע''י בעל זכות נפט

 49. תביעה לתשלום דמי יזום, עבור עסקת רכישת מקרקעין

 50. ביטול רישום לפי סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 51. נטען כי מדובר בבעלות במושע ואין חלוקה קניינית בספרי המקרקעין

 52. הרחבת דירה מחייבת מבחינה קניינית רוב של 75% כקבוע בפרק ו' לחוק המקרקעין

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון