תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב:

מונחת לפני תביעה לפיצויים מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה -1975 (להלן: "החוק"). ביום 01.11.2010 החלטתי לפצל את הדיון בתובענה לשני שלבים, כאשר בשלב הראשון אדון בשאלת החלת החוק והחבות בין חברות הביטוח, ולאחר מכן יתקיים הדיון בעניין גובה הנזק.
ביום 25.01.11 התקיים דיון בפני בו נחקרו התובעות 1 ו-2 וכן נתבעת 3. בסיום החקירות סיכמו ב"כ הנתבעות את טיעוניהם.

התובעת 2 היא בעלת רכב מסוג ניסן מ.ר 4121436 המבוטח ע"י הנתבעת 2 (להלן: "הניסן"), הניסן חנה בחנייה פרטית של בית מספר 14 ברחוב גרשום שלום בבאר שבע, לכיוון הרחוב כשפניו מופנות לבית שממול (גרשום שלום 13).
רכב הניסן לא יכול היה לצאת מהרחוב שכן רכבה של הנתבעת 3, רכב מסוג סוזוקי מ.ר 8217228, המבוטח ע"י הנתבעת 1 (להלן: "הסוזוקי"), חנה כשפניו לכיוון מערב וחסם את יציאת הניסן.
הנתבעת 3 נכנסה לסוזוקי ונסעה קדימה לכיוון מערב על מנת לאפשר לרכב הניסן לצאת.
הניסן נהוגה ע"י התובעת 2, יצאה מהחנייה ופנתה לימין כאשר פני הניסן היו לכיוון היציאה מהרחוב לקראת רחוב שמואל הוגו.
בשלב זה כשמנוע הניסן עדיין דולק תיבת ההילוכים משולבת למצב חנייה ובלם היד מורם, נכנסה התובעת 3 למושבו האחורי של הניסן, התובעת 2 ישבה במושב הנהג כאשר רגליה מחוץ לרכב והיא רכונה לכיוונן בכדי להחליף נעליים. גברת קלרה זוכוביצקי ("להלן: המנוחה") עמדה בשלב זה מאחורי הניסן באזור תא המטען שלו.
הנתבעת 3 שהתכוונה להיכנס עם הסוזוקי למקום החנייה שבו חנה זה מכבר הניסן, שילבה להילוך אחורי וסובבה ההגה לימין בכדי להגיע למצב בו תוכל להיכנס לחנייה כאשר חזית הסוזוקי יהיה לכיוון ביתה (גרשום שלום מספר 14). הנתבעת 3 פגעה במנוחה בעת שנסעה לאחור, ולאחר מכן גם ברכב הניסן והמשיכה בנסיעתה לאחור תוך שהיא גוררת בנסיעתה את המנוחה מתחת לגלגלי הסוזוקי לאורך מספר מטרים עד שנעצרה באדניות הקרובות לבית מספר 15 ברחוב. הניסן נגרר גם הוא לכיוון היציאה מהרחוב (מזרח).

ב"כ הנתבעות 1 ו-3 המלומדת, טענה כי יש לראות בפעולותיה של המנוחה כשימוש לוואי לנסיעה ברכב. לדבריה, המנוחה התכוונה להיכנס אל הניסן ולחילופין התכוונה להכניס או להוציא משהו מתא המטען ועל כן יש לראות את המנוחה כנוסעת ברכב הניסן כאשר על פי סעיף 3(א) לחוק :
תאונת דרכים שבה היו מעורבים מספר כלי רכב, תחול על כל נהג האחריות לנזקי הגוף של מי שנסע בכלי הרכב שלו."
משכך, האחריות לנזקיה של המנוחה מוטלת על נתבעת 2 חברת הביטוח של רכב הניסן.

לדידי, מעמדה של המנוחה איננו כשל נוסעת ברכב הניסן אלא כנפגעת מחוץ לרכב.
נכון הוא כי המונח 'נסיעה ברכב' חורג לעיתים מפעולת הנסיעה הפיסית ברכב לעניין הנוהג ברכב או הנוסע לפי ס' 3(א) לחוק גם כשהיה ניתוק פיסי מוחלט בינו לבין הרכב (ראו ע"א 554/89 מדינת ישראל נ' אלראהב, פ"ד מה(2) 338).
עם זאת, סבורני כי הימצאותו של נוסע מחוץ לרכב צריכה להיות קשורה בטבורה לשימוש בו.
מין העדויות עולה כי המנוחה לא עשתה כל פעולה לעניין כניסתה לרכב כך שאין אפשרות לייחס לעמידתה של המנוחה שם את "כוונותיה" הסובייקטיביות, כקשורות בטבורן לשימוש ברכב, מאחר ופעולות המנוחה אינן נכנסות לגדרי ה'שימוש' המפורטים בחוק , אין לראות במנוחה כמי שנפגעה כנוסעת ברכב הניסן ועל כן אין החבות מוטלת על הנתבעת 2 לבדה מכוח סעיף 3(א) לחוק.

הדברים עולים בקנה אחד גם עם עדותה של התובעת 3 (עמ' 10 שורות 26-30 לפרוטוקול מיום 25.01.2011).

האם יש לראות את רכב הניסן כמעורב כיוון שיצר את הסיכון התחבורתי ?

לאחר שהחלטתי כי יש לראות במנוחה כנפגעת מחוץ לרכב עדיין נותרה שאלת מעורבותו של רכב הניסן, וכנגזרת מכך שאלת אחריותה של הנתבעת 2. לטענת ב"כ הנתבעות 1 ו-3 המלומדת, עולה מתיק המשטרה ומעדות התובעת 2 כי רכב הניסן הוצא מהחנייה הפרטית ועצר עצירה זמנית, באמצע הרחוב לפיכך מתקיימת החזקה המרבה שבהגדרת "תאונת דרכים" שבסעיף 1 לחוק הפיצויים ("יראו תאונת דרכים גם... מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו") וניתן לראות את חניית הניסן כיוצרת סיכון תחבורתי.

ברע"א 1953/03 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' אדרי ,פ"ד נח(1) 817 (להלן: "פרשת אדרי"), קבע כבוד הש' אור כי יש לפרש את המונח "חניה אסורה" שבחזקה המרבה – כחניה במקום או באופן היוצרים סיכון תחבורתי , בין שמדובר בחנייה מותרת על פי דין ובין שמדובר בחניה שיש עליה איסור בדין. במקרים רבים האיסור שבדין יכול לשמש אינדיקציה לכך שבחנייה גלום סיכון תחבורתי ואולם, אין להסתמך באופן בלעדי על תקנות התעבורה. יש לקבוע זאת על פי נסיבותיו של כל מקרה.
ראשית יש לבדוק האם הרכב חנה כדין. בדו"ח הבוחן נכתב שהתמרור הרלוונטי במקום התאונה הוא של רחוב משולב . בסעיף ההגדרות לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 נקבע :

"רחוב משולב" — דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב ואשר בכניסה אליה הוצב תמרור המורה על רחוב משולב;

תקנה 31 (ב) לתקנות התעבורה קובע הוראה מיוחדת באשר לנהיגה ברחוב משולב:

"הנוהג ברכב ברחוב משולב יאפשר להולכי רגל ולילדים המשחקים בו את פעילותם ולא ימשיך בנסיעה אלא אם כן הבטיח שנסיעתו לא תסכן אותם."

באין תמרור האוסר חנייה ברחוב משולב הרי שחנייה בו מותרת. עם זאת ולאור האמור לעיל למרות שאין איסור בדיני התעבורה יש לבדוק האם החניה גרמה לסיכון תחבורתי על פי נסיבותיו של המקרה הספציפי.
ב"כ הנתבעות 1 ו-3 המלומדת טוענת, כי העמדת הניסן היוותה הפרעה לרכבים אחרים ומעצם העובדה שלכל בית יש חניה פרטית ורכב הניסן יצא מהחנייה הפרטית, יש ללמוד כי הוא יצר סיכון תחבורתי וחנה במקום אסור.
אינני יכול לקבל טענה זו. לאחר שעברתי על שרטוטיו של הבוחן המשטרתי ועל העדויות אני קובע שלא היה סיכון תחבורתי בחנייתו של רכב הניסן – לא רק שהמדובר במקום שמותר להחנות בו ע"פ דין, אלא במקום שיש לנהוג בו באיטיות בשל הסיכוי להימצאותם של ילדים והולכי רגל.

הדברים עולים גם מעדותה של נתבעת 3 (עמ' 13 שורות 1-7 לפרוטוקול מיום 25.01.2011).

אציין כי רוחב הרחוב המשולב במקום חנייתו של הניסן ע"פ השרטוטים הוא כ-10 מטרים כך שנותר די מקום למעבר לרכב אחר ו\או להולכי רגל שהליכתם גם במרכז הרחוב המשולב – מותרת.
משלא מצאתי סיכון תחבורתי הרי שהתייתר הצורך לבדוק קשר סיבתי בין השימוש לתאונה ,אשר על כן אני קובע כי החזקה המרבה שבהגדרת "תאונת דרכים" שבסעיף 1 לחוק הפיצויים ("יראו תאונת דרכים גם... מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו") אינה חלה בענייננו .

לחילופין טענה ב"כ נתבעות 1 ו-3 המלומדת כי האמור בסעיף 3(ב) לחוק מתקיים במקרה זה. לטענתה היה מגע בין שני כלי הרכב ובין רכב הניסן למנוחה, וכפי שעולה מעדות תובעת 2, המנוחה נמחצה בין שני הרכבים. ב"כ נתבעת 2 המלומד, טען כי אין כל עדות לכך שהמנוחה נגעה ברכב הניסן. לטענתו, התובעת 2 העידה במשטרה שראשה בעת התאונה היה מופנה כלפי נעליה כך שלא יכלה לראות דבר ובנוסף עולה מעדותה ומעדות הנתבעת 3 שראו את המנוחה מתחת לרכב הסוזוקי .

לדידי גם אם אקבל את נסיבות האירוע כפי שתיארה אותן ב"כ הנתבעות 1 ו-3 בסיכומיה, (דהיינו שרכב הסוזוקי פגע במנוחה ומחץ אותה לעבר הניסן, המשיך בנסיעה לאחור, תוך שהוא גורר את מנוחה מתחת לגלגליו ומסיט גם את רכב הניסן ממקומו כך שהיה מגע בין המנוחה לבין רכב הניסן) לא ניתן לחייב את מבטחת הניסן.
סעיף 2 לחוק קובע כי בנוסף לדרישת המגע, נדרש כי הניסן יעמוד במבחן "המעורבות" בתאונה על פי ס' 1 לחוק. בעת שהמנוחה נפגעה מרכב הסוזוקי לא נעשה שימוש ברכב הניסן ע"י המנוחה או ע"י אחרים בעת שהרכב חנה במצב כאמור לעיל בו התובעת 2 הוציאה רגליה מחוץ לרכב בכדי להחליף נעליים. על פי עדותה בפני, היה בכוונתה להכניס תיקים לתא המטען וכן המתינה עד שהמנוחה והנתבעת 3 יכנסו לרכב הניסן. משכך סבורני כי יש לראות ברכב הניסן ככל חפץ אחר, כדוגמת קיר, מכולה או עמוד חשמל שנמצאים בזירת התאונה (ראה ת"א 625/06 ענתר אוסמה נ' ענתר סירט ).

לסיום אציין, למען "הגילוי הנאות" את המדיניות השיפוטית הפרשנית שהנחתה אותי בתיק זה. לדידי, ההרחבות הפרשניות של בתי המשפט במשך השנים למושג "תאונת דרכים" שבחוק, הביאו לידי פער עמוק בין התפיסה האנושית הברורה של מושג זה במציאות החברתית לבין זה המקובל ביישום החוק.
פער זה נבע, בין היתר, מהעובדה שברבים מהמקרים, בהעדר גמישות פרשנית והרחבת המושג, נאלץ היה הנפגע – במקרה הטוב – להתמודד עם תיק נזיקין מורכב המצריך הוכחת רשלנות והפחתת אשם תורם, תחת לחסות תחת האחריות המוחלטת של החוק, ובמקרה הרע - להיוותר ללא כל פיצוי, בהיות התאונה "תאונה עצמית".
מצב זה והסתכלות על החוק כעל "חוק סוציאלי" הביאו לידי פרשנות תכליתית רחבה וגמישה.
המקרה שבפניי בו מתמודדות שתי חברות ביטוח, על מי לשלם את הפיצוי, נעדר סממנים אלו ומחייבת היצמדות ללשון החוק והפניית עורף לפרשנות מרחיבה ותכליתית (ולעניין ההבדל בין גישות שונות אלו והדרך לבחור במצבים שונים בין דרכי הפרשנות השונות ראה הדברים המאלפים של השופט חיים כהן בבג"ץ 531/79 סיעת הליכוד בעירית פ"ת נ' מועצת עירית פ"ת, פד"י לד (2) עמ' 584).

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי האחראית לפיצוי המנוחה הינה נתבעת 1 שביטחה את הרכב הפוגע, הסוזוקי- והיא בלבד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון