תביעות בין שותפים - סמכות עניינית

סעיף 46 לפקודת השותפויות [נוסח חדש] התשל"ה-1975 קובע :
"בית המשפט המחוזי של המחוז שבו רשומה השותפות, או שבו נמצא מקום עסקה הראשי, הוא המוסמך לצוות על פירוקה. "

סעיף 47 לפקודת השותפויות קובע:
"מקום ששותף זכאי לבקש פירוק השותפות, או שנסתיימה השותפות, רשאי בית המשפט, לפי בקשת שותף או בא כוחו - אם אין הסכם על היפוכו של דבר - לפרק את עסקיה, להורות בדבר סילוק חובותיה ולחלק את העודף בין האנשים הנוגעים בדבר, לפי זכויותיהם;ורשאי בית המשפט, אם ראה שצודק ומתאים הוא לעשות כן, למנות כונס לנכסי השותפות או מנהל לעסקיה או שניהם כאחד.


לשאלה זו נדרש כב' הנשיא זוסמן בע"א 760/76 יעקבזון נ 'בוטובסקי פ"ד לא(3) 621 בקובעו כדלקמן:
" בענין הסמכות לבד עסקינן ועלינו לקבוע מהו בית-המשפט המוסמך לדון בתביעת חשבונות של שותפות, כאשר התביעה לא הוצמדה, כמקובל, אל תביעת פירוק. כבר לעיל ראינו מהו דין הסמכות, כאשר חשבונות נתבעים אחרי סיום עסקי השותפות. הענין שייך אז, לפי מצוות המחוקק, לבית-המשפט המחוזי. מטעמי הגיון ויעילות כאחד סבור אני שגם תביעת חשבונות של שותף, ללא קשר לפירוק, מקומה בבית-המשפט המחוזי. מטעמי הגיון, מפני שלענין הסמכות אין נפקא מינה בכך אם שותפות נסתיימה או שמא תימשך; גם כאשר לא נתבע צו-פירוק אלא רק צו-חשבונות עקב סיום עסקי השותפות, בית-המשפט המחוזי דן בענין (סעיף 47 לפקודה). מטעמי יעילות, מפני שבנוהג שבעולם, כאשר מבקש שותף חשבונות הוא תובע גם תשלום החוב המגיע על-פי החשבון שייערך, ותביעה זו יכול שתעלה על גבול סמכותו הכספית של בית-משפט השלום" .

באותו פסק דין נדונה השאלה, מיהו בית המשפט המוסמך לדון בתביעה מעין זו בין שותפים, כאשר לא נטען כי השותפות באה אל קיצה, ובית המשפט לא נתבקש גם לפרקה.
בית המשפט העליון קבע כי גם אז מקומה של תביעה זו בבית המשפט המחוזי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גזל מניות סמכות עניינית

 2. סמכות עניינית בטלות ההפקעה

 3. הקצאת מניות סמכות עניינית

 4. סמכות עניינית בסכסוך ירושה

 5. דוגמאות העדר סמכות עניינית

 6. סמכות עניינית מחוזי מקרקעין

 7. פקודת הקרקעות - סמכות עניינית

 8. מחיקת עתירה בהעדר סמכות עניינית

 9. סמכות עניינית של המחלקה הכלכלית

 10. סמכות עניינית כספי ביטוח של עובד

 11. בקשה להחזרת תפוס - סמכות עניינית

 12. השבת היטלי פיתוח - סמכות עניינית

 13. תביעות בין שותפים - סמכות עניינית

 14. סמכות עניינית בתביעת לשירותי סיעוד

 15. דמי ניהול בית משותף - סמכות עניינית

 16. תביעת מזונות מוסלמים - סמכות עניינית

 17. מחיקת תביעה מנהלית בהעדר סמכות עניינית

 18. מחיקת תביעה במחוזי מחוסר סמכות עניינית

 19. מחיקת התביעה על הסף מחוסר סמכות עניינית

 20. סכסוך בין אחים במקרקעין - סמכות עניינית

 21. סמכות עניינית של בית משפט לענייני משפחה

 22. סמכות עניינית של בית המשפט לענייני משפחה

 23. סמכות עניינית ליתן צו הצהרתי בעניין ארנונה

 24. סמכות עניינית בתביעת נזיקין בין עובד למעביד

 25. סמכות עניינית מקרקעין לא מוסדרים ולא רשומים

 26. סמכות עניינית בתביעת לשון הרע בין עובד למעביד

 27. סמכות עניינית המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי

 28. זכות במקרקעין וזכות אובליגטורית - סמכות עניינית

 29. בקשה לסילוק תביעה על הסף בשל היעדר סמכות עניינית

 30. סמכות עניינית בנושא טיפולים רפואיים שלא בסל הבריאות

 31. תביעה של עובדים לשעבר - סמכות עניינית לבית הדין לעבודה

 32. סמכות עניינית - תביעת פיצויים בגין נזקי גוף בסכסוך משפחתי

 33. בקשת היתר להגשת תביעה נגד בעלי תפקיד בפירוק - סמכות עניינית

 34. בקשה לסילוק התביעה על הסף, בשל העדר סמכות עניינית לבית הדין

 35. בקשה להורות על סילוק התביעה על הסף זאת בשל היעדר סמכות עניינית

 36. בקשה להורות על סילוק התביעה דנן על הסף זאת בשל היעדר סמכות עניינית

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון