תעודה לפי חוק רכישת מקרקעים

שאלת האפשרות לתקוף בדיעבד תעודה שהוצאה מכח חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי"ג-1953זכתה לתשובה עקבית בפסיקה, ולפיה ערכה ההוכחתי של התעודה הינו מוחלט ולא ניתן לתקוף את האמור בה, וכי עם הוצאת התעודה עוברת הבעלות במקרקעין באופן אוטומטי ומיידי לרשות הפיתוח, ללא יכולת לערער על נכונות הקביעות העובדתיות שבתעודה.

דברים אלה באים לידי ביטוי בפסיקת בית המשפט הגבוה לצדק עוד בראשית קביעתה של ההלכה.

ר' למשל בג"צ 5/54 מחמוד עלי יונס נ' שר האוצר, פ"ד ח, 314, 317:
"…(ש)תעודה לפי סעיף 2 היא עדות חותכת על העובדות האמורות בה. אמנם לא השתמש המחוקק במפורש במונח זה, אך כוונתו ברורה מעצם קביעת התוצאה שהנכס יקום לקנין רשות הפיתוח מן התאריך שצויין בתעודה. השר רשאי לקבוע לשם כך את תאריך מתן התעודה. כך עשה במקרה דנן. בדרך זו שולל החוק מראש כל אפשרות מעשית של ערעור על העובדות הנזכרות בתעודה, או של סתירת העובדות האלה, לפני שהתעודה פועלת את פעולתה ומביאה לידי הקניית הנכס לרשות הפיתוח. אות הוא, שהמחוקק לא רצה בשום ערעור או סתירה של העובדות הנזכרות בתעודה."

ר' גם הנאמר בבג"צ 14/55 חאג' מחמוד אל נדאף נ' שר האוצר, פ"ד יא 785, 788:
"...לא נאמר כאן שאם קיימים שלושת התנאים הנ״ל רשאי שר האוצר להוציא תעודה כזאת. אילו נאמר כך זה היה נותן אפשרות לבית משפט זה לבדוק את נסיבות המקרה, את אופן תפיסת האדמה, את הסיבה שגרמה לכך שביום 1.4.52 הבעלים לא החזיקו באדמתם, וכו'. אבל בחוק נאמר שאם השר העיד בתעודה כי קיימים שלושה תנאים אלה, הרי עדותו זו המתבטאת בתעודה היא הגורם המכריע ללא כל סייג כלשהו."

העדר האפשרות לתקיפת התעודה מובהרת היטב גם בפסה"ד בבג"צ 84/83 וכילי נ' מד"י (ניתן ביום 6.10.83 (לא פורסם) ), הקובע כי התעודה היא עדות חותכת בעניין העובדות הנקובות בה, במובן זה שהחוק שולל מראש כל אפשרות מעשית של ערעור על העובדות הנזכרות בתעודה, או של סתירתן, לפני שהתעודה פועלת את פעולתה ומביאה לידי הקניית הנכס לרשות הפיתוח.

גם לאחרונה, בבג"צ 8067/07 מחמוד ח'אלד כסאב נ' שר האוצר הביע בית המשפט העליון את עמדתו באותו אופן:
"במסגרת ההפקעה הוצאה, כנדרש לפי סעיף 2 לחוק הרכישה, תעודה חתומה על-ידי שר האוצר, שלפיה נתקיימו תנאי ההפקעה. תעודת שר האוצר הינה ראייה מכרעת לעובדות שנקבעו בה... ולא ניתן היום, בחלוף למעלה מחמישים שנה, לחלוק על חוקיותה של ההפקעה."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישיון במקרקעין

 2. רישיון בלתי הדיר

 3. הסגת גבול מקרקעין

 4. דיני עסקאות נוגדות

 5. תעודה לרשם המקרקעין

 6. רשות מכללא במקרקעין

 7. עסקאות נוגדות במקרקעין

 8. חרישת מקרקעין שלא כדין

 9. סעיף 125 לחוק המקרקעין

 10. תביעה לקבלת 25% ממקרקעין

 11. תחרות בין קונים במקרקעין

 12. פיצוי בגין פגיעה במקרקעין

 13. תיקון רישום בלוח הזכויות

 14. סעיף 81 לפקודת הסדר זכויות

 15. מימוש זכות קדימה במקרקעין

 16. בעלות על דרך גישה במקרקעין

 17. תביעה להצהרת בעלות במקרקעין

 18. דרישת הכתב במקרקעין - פסיקה

 19. תעודה לפי חוק רכישת מקרקעים

 20. חוק המקרקעין - עסקאות נוגדות

 21. אי דיווח למע"מ על עסקת מקרקעין

 22. החזקת מקרקעין במשך תקופה ארוכה

 23. הסכמה בהתנהגות לשימוש במקרקעין

 24. הקמת תחנת טרנספורמציה במקרקעין

 25. רשלנות בגין טעות במדידת מקרקעין

 26. פרשת גנז - סעיף 9 לחוק המקרקעין

 27. אכיפת הסכם עסקת חליפין במקרקעין

 28. הערה על יעוד מקרקעין לפי תקנה 27

 29. פירוק דיני חברות או דיני מקרקעין

 30. תוספת 4 מ"ר ומסתור כביסה במקרקעין

 31. פסילת המפקח על המקרקעין לדון בתיק

 32. אישור לרשם המקרקעין על העדר חובות

 33. סעיף 43 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 34. פגם ברישום זכויות במקרקעין מוסדרים

 35. זכות מעבר במקרקעין - פריצת דרך חדשה

 36. זכות סירוב ראשונה על זכויות במקרקעין

 37. ניכוי הוצאות בגין ירידת ערך מקרקעין

 38. הסכם חילופי זכויות במקרקעין עם קק''ל

 39. האם תוספת לחוזה מהווה עסקה במקרקעין ?

 40. החזר כספי על עסקת מקרקעין שלא התממשה

 41. חלוקת מקרקעין בעין אשר גורמת להפסדים

 42. פיצוי כספי תמורת ביטול רשות במקרקעין

 43. בקשת חברת בניה לבטל הסכם רכישת מקרקעין

 44. אי בדיקת מצב הנכס במינהל בעסקת מקרקעין

 45. בקשה להתקנת מעלון במרווח הצידי במקרקעין

 46. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

 47. האם מכירת זכויות בניה היא עסקה במקרקעין ?

 48. העברת זכות שימוש במקרקעין ע''י בעל זכות נפט

 49. תביעה לתשלום דמי יזום, עבור עסקת רכישת מקרקעין

 50. ביטול רישום לפי סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 51. נטען כי מדובר בבעלות במושע ואין חלוקה קניינית בספרי המקרקעין

 52. הרחבת דירה מחייבת מבחינה קניינית רוב של 75% כקבוע בפרק ו' לחוק המקרקעין

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון