פרסום מותר לשון הרע

מהי טענת פרסום מותר בתביעות לשון הרע ?
סעיף 13(9) לחוק איסור לשון הרע קובע לאמור:
"13 לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי-
(9) פרסום שהמפרסם חייב לעשות על פי דין או על פי הוראה של רשות המוסמכת לכך כדין או שהוא רשאי לעשות על פי היתר של רשות כאמור".

סעיף 13 , על 11 תתי סעיפיו, קובע מהם "פרסומים מותרים". בסעיף זה מעניק המחוקק משקל מכריע לשיקולים כלליים – ציבוריים, משמע, המפרסם ייהנה מהוראות הסעיף בין אם הוא מעוניין בכך ובין אם לאו (אורי שנהר, דיני לשון הרע, (1997), עמ' 191).
בע"א 2685/00 (מחוזי ת"א-יפו) יואב יצחק נ' מוזס ארנון, תק – מח 2003(1) 2557, נפסק ע"י כב' השופטת ברלינר:
"סעיף 13 כולו עוסק בפרסומים מותרים, כאמור בכותרת הסעיף. הגם שהשתמשתי קודם בביטוי הגנה, יש לשים לב כי על-פי כותרת הסעיף מדובר ב"פרסומים מותרים". דהינו, לכאורה לפי נוסח הסעיף וכותרתו, פרסומם אינו מהווה עבירה. זאת בניגוד לסעיפים 14 ו- 15, למשל, שבהם משתמש המחוקק במילה הגנה – דהיינו נעברה עבירה אלא שבמקרים המפורטים, עומדת לעבריין הגנה".

ובהמשך:
"... מקום שהחליט בית המשפט כי אכן מדובר בפרסום החוסה תחת אחת החלופות, המנויה בסעיף 13, כי אז המפרסם איננו נקרא לתת את הדין עליו".

המלומד אורי שנהר בספרו לעיל, מציין כי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע מתייחס גם לפרסום שהינו שקרי וזדוני:
"אדם המפרסם לשון הרע בנסיבות סעיף 13 יהנה מהגנה גם אם הפרסום יהיה כוזב וגם אם פעל בזדון. מסיבה זו זכו ההיתרים שבסעיף 13 להיקרא "הגנת מוחלטות". החלת ההיתרים שבסעיף 13 גם על פרסומים שקריים וזדוניים עלולה לגרום עוול לנפגע מהפרסום. לפיכך נקבע כי יש לפרש את סעיף 13 באופן דווקני, כי אין מקום להרחיב את תחולתו מעבר למתבקש מלשונו, וכי אין להחיל את ההגנה על פרסומים של גופים שאינם נקובים בחוק במפורש".

בפסה"ד בעניין חיר נפסק, ברוב דעות מפי המשנה לנשיאה, כבוד השופט ריבלין, בהסכמת כבוד השופט דנציגר, כנגד דעתו החולקת של כבוד השופט רובינשטין, כי החסיון המוענק לפרסומי לשון הרע תוך כדי דיון שיפוטי לפי סעיף 13(5) לחוק, הוא חסיון מוחלט, ובלשון פסק דינו של כבוד השופט רבלין:
"ניתן לומר כי המונח 'הגנה מוחלטת' יש בו חוסר דיוק מסוים שהרי ההגנה מותנית בהתקיימות התנאים הנקובים בסעיף. אולם סעיף 13, בניגוד לסעיפי ההגנות השכנים (סעיפים 14 ו-15), אינו מותנה בדרישה של אמיתות הפרסום או בדרישה של תום-לב... משמעות הדבר היא שגם פרסום כוזב, שלא נעשה בתום-לב (ואף בזדון), לא יהווה עילה למשפט פלילי או אזרחי, ובלבד שמתקיימים התנאים הקבועים בסעיף המשנה הרלבנטי . במובן זה מדובר ב"הגנה מוחלטת"...".

משמעות הדברים, כי ניתן לדחות תביעה על הסף במקרים החוסים תחת סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע, כאמור בפסק הדין בעניין גרבץ אליו מפנה הנתבע (ולעניין זה ראה גם ת"א 73072/04 (שלום ת"א-יפו) בר צבי נ' סגל יהודה (2010) (פורסם באתר נבו) (להלן: "עניין בר צבי"), שם מחקה כבוד השופטת הורנצ'יק את התביעה על הסף מכוח סעיף 13 (9) לחוק בטרם נשמעו ראיות.

יחד עם זאת ציין בית המשפט כי יש לסייג את המקרים בהם מסולקת תביעה על הסף בטרם נשמעו הראיות, רק למקרים מובהקים בהם אין ספק לגבי תחולת אחת ההגנות של סעיף 13 לחוק.

בפסק הדין בעניין חיר, כאמור, נדון מקרה החוסה תחת הגנת סעיף 13(5) לחוק, הקובע, בין היתר, כי דברים הנאמרים תוך כדי דיון, על ידי בא כוחו של בעל דין, הינם פרסום מותר שלא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי. באותו מקרה דובר על שני עורכי דין שייצגו צדדים – ניצים בהליכים משפטיים, ובמהלך דיון בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב הטיח המערער התבטאויות הנחשבות בגדר לשון הרע. באותו מקרה הסיטואציה הנדונה נכנסה באופן מובהק להגנה הקבועה בסעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע.

לפיכך, נפסק באותו מקרה, כי אין מקום לקבל את התפיסה שהביעו כמה משופטי בית המשפט המחוזי שיש לקרוא לסעיף 13(5) לחוק סיג הנוגע לתוכן הפרסום (כגון במקרים של זדון ורשעות), ובלשון פסק הדין:
"מכל מקום, הדין המצוי – סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע – אינו כולל הגבלה תְכַנִית כלשהי, ולא זו בלבד אלא שכאמור הגבלה שהייתה בחוק בעבר הוסרה ממנו מפורשות. ברי לחלוטין כי המחוקק ביקש לחסום את כניסתו של חוק איסור לשון הרע לאולם המשפט....".

בהקשר זה יפים גם הדברים שנאמרו על ידי כבוד השופטת הורנצ'יק בעניין בר צבי, המתייחס לסעיף 13(9) לחוק:
"בקשה זו נשוא התביעה העיקרית עוסקת בדברים שאמרו אחד כלפי השני שני נציגי ציבור במהלך ישיבת מוצעת העיר רמת גן. דהיינו, המדובר במחלוקת פוליטית פנימית בין חברי המועצה שנבחרו כדין שהובעה בישיבת מועצה שהתכנסה כדין. לא אחת לצערנו, אנו נתקלים בויכוחים פוליטיים שלעיתים גולשים לויכוחים בוטים בהם נאמרים דברים בסגנון שראוי היה שלא יאמר.
יחד עם זאת, סבורני כי כאשר המדובר בביטויים כגון דא, בפורום בו הם נאמרו ועל ידי האנשים שאמרו דברים אלה תחת כובעם של אנשי ציבור, לא ראוי להפוך את בית המשפט לזירת התקוטטות פוליטית....השתכנעתי כי מקרה זה הינו מקרה מובהק בו תחול הגנת סעיף 13(9)."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה לשון הרע ?

 2. מה נחשב לשון הרע ?

 3. לשון הרע בפקס

 4. לשון הרע - אמירה

 5. הגנת אמת דיברתי

 6. מאמר על לשון הרע

 7. לשון הרע במקומון

 8. לשון הרע נגד מורה

 9. הוצאת דיבה במקומון

 10. פיצול הדיון לשון הרע

 11. שליחת מכתב לשון הרע

 12. פרסום מותר לשון הרע

 13. לשון הרע בשיחת טלפון

 14. לשון הרע נגד ספורטאי

 15. סעיפי פקודת העיתונות

 16. לשון הרע בשפה הערבית

 17. הבעת דעה או לשון הרע ?

 18. כתיבת השמצות באתר זאפ

 19. הוצאת דיבה כתבה בעיתון

 20. לשון הרע נגד ראש מועצה

 21. תביעת לשון הרע נגד שופטת

 22. לשון הרע נגד קרוב משפחה

 23. לשון הרע בדואר אלקטרוני

 24. לשון הרע במכתב מעורך דין

 25. הוצאת דיבה בתקופת בחירות

 26. לשון הרע נגד בעלים של עסק

 27. לשון הרע בפרומו בטלוויזיה

 28. פרסום לשון הרע באופן עקיף

 29. לשון הרע בחדשות בטלוויזיה

 30. לשון הרע בגין פרסום ברוסית

 31. לשון הרע במסגרת הליך משפטי

 32. לשון הרע במסדרון בית המשפט

 33. טשטוש פנים בחדשות טלוויזיה

 34. האשמת עובד בגניבה - לשון הרע

 35. פרסום צילום תמונה - לשון הרע

 36. תביעה על פרסום תמונה בעיתון

 37. תביעת לשון הרע נגד ארץ נהדרת

 38. טעות בהודעת עיקול - לשון הרע

 39. פרסום תצלום של אדם - לשון הרע

 40. תביעה נגד מעריב בגין לשון הרע

 41. אגרת נזקי גוף בתביעת לשון הרע

 42. קיומו של "ענין ציבורי" בפרסום

 43. הוצאת דיבה פרסום כתבה במקומון

 44. סעיף 13(9) לחוק איסור לשון הרע

 45. תביעה של דוגמנית בגין לשון הרע

 46. תביעת לשון הרע בגין פרסום כתבה

 47. לשון הרע במכתב שהוביל לפיטורים

 48. תביעת לשון הרע בגין כתבה במקומון

 49. תביעת לשון הרע נגד פרקליט המדינה

 50. תביעת לשון הרע של עובד נגד מעביד

 51. ערעור על גובה הפיצוי על לשון הרע

 52. אחריות פלילית של תאגיד - לשון הרע

 53. תביעת לשון הרע עקב טענות על הפליה

 54. האם השוואת מחירים מהווה לשון הרע ?

 55. לשון הרע כתבה בעיתון ידיעות אחרונות

 56. משלוח תמונות עירום במייל - לשון הרע

 57. האם הכינוי "עבריין" מהווה לשון הרע ?

 58. תביעת לשון הרע - מבקר של רשות מקומית

 59. פרסום תצלום של אדם במסגרת כתבה על השמנה

 60. האם פניה למבקר המדינה מהווה לשון הרע ?

 61. דחיית תביעה לשון הרע בעניינים פוליטיים

 62. האם הביטוי "הון שלטון" מהווה לשון הרע ?

 63. תביעה בגין הוצאת לשון הרע ועוולת התקיפה

 64. האם ייחוס הומוסקסואליות מהווה לשון הרע ?

 65. האם עיקול חשבון עורך דין מהווה לשון הרע ?

 66. טענת קיזוז בגין לשון הרע בבית הדין לעבודה

 67. תביעת לשון הרע בטענת פרסום "עובדות שיקריות"

 68. תביעת לשון הרע בגין התבטאויות בכלי התקשורת

 69. זכות האדם לפרטיות מול הזכות לשמירה על השם הטוב

 70. טענה להפרה של חוקי עבודה כעילה לתביעת לשון הרע

 71. תביעת לשון הרע בגלל תמונה שהשתרבבה "בטעות" לכתבה

 72. האם הפצת מכתב "לא לעבוד עם חברה" מהווה לשון הרע ?

 73. תביעה לחייב בתשלום הסך של 10,000 ₪, בגין העלבה והוצאת דיבה

 74. קבלת תביעת לשון הרע באופן חלקי / פרסום לשון הרע נגד עורך דין

 75. פיצוי בגין לשון הרע למרות שבפרסום שנעשה לא הוזכר שמו של התובע

 76. לשון הרע או ביקורת לגיטימית על פעילות ופועלו הציבורי של אדם ?

 77. תביעה לפי חוק איסור לשון הרע בגין פרסומים בנוגע לפעולות כעו"ד

 78. ערעור על סכום הפיצויים שנפסקו בגין תביעה נזיקית ותביעת לשון הרע

 79. תביעת דיבה בגין האשמת איש ציבור בשימוש ברכוש ציבורי לצרכים פרטיים

 80. תביעה בעילה של לשון הרע בגין דברים שנאמרו על כוונה לסכל ביצוע הסכם

 81. הסמכות לדון בעוולת לשון הרע הועברה לבית הדין לעבודה, לפני שנים ספורות

 82. פרסום מכתבים שקריים על גבי לוח המודעות של הבניין בדבר חוב לקופת ועד הבית

 83. תביעת לשון הרע בטענה שהמכתבים שהופצו לדיירי הבניין נועדו לבזות לפגוע בשם הטוב ולהשפיל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון