סעיף 107 לחוק הביטוח הלאומי

סעיף 107 לחוק הביטוח הלאומי  
1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת ( השופט חיים ארמון ונציגי הציבור מר יאנוס ומר יחזקאלי; בל 1780/00), בו התקבלה תביעת המשיב לתשלום מענק נכות בעבודה ונקבע, כי "אין ליישם לגבי התובע את האמור בסיפא לסעיף 107 (א) לחוק (חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, להלן - החוק), שכן תביעתו לגמלת נכות מעבודה הוגשה עוד בטרם נוצרו התנאים המזכים בגמלה, שנוצרו רק עם קביעת הועדה הרפואית על דרגת נכותו".
 

2. הנה כי כן עניינו של ערעור זה הינו הפרשנות המשפטית שיש ליתן להוראת סעיף 107 (א) לחוק. אך טרם נבוא לכלל דיון בסוגיה המשפטית, נביא בקצרה את עובדות המקרה, כפי העולה מפסק הדין קמא, כדלקמן:
 
"א. התובע נפגע בגבו בעת שהרים משא כבד בעבודתו ביום 25.05.89. פגיעה זו הוכרה על ידי הנתבע כתאונת עבודה.נ
 
ב. ביום 04.10.99 הגיש התובע לנתבע טופס 'תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה'.ב
 
 
ג. ועדה רפואית לעררים קבעה ביום 01.03.00 כי עקב התאונה נותרה לתובע דרגת נכות מעבודה בשיעור 10% החל מיום 03.06.89.ו
 
ד. לאחר קביעת הועדה הרפואית לעררים על שיעור הנכות מעבודה, הודיע הנתבע לתובע כי דרגת נכות זו מזכה במענק. אולם בסופו של דבר, במכתבו מיום 16.03.00, הודיע הנתבע לתובע כי המענק לא ישולם וזאת בהסתמך על סעיפים 107 (א) ו - 296 (ב) לחוק".נ
 
3. להלן יובאו הוראות החוק כפי נוסחן במועד הגשת התביעה על ידי המערער (יצויין כי נוסחם של סעיפים 107(א) ו - 296(ב) תוקן במסגרת תיקון מספר 19 לחוק, אשר נכנס לתוקף ביום 01.06.98):

א. סעיף 104(א):
 
"נסתיימה תקופת דמי הפגיעה... והמבוטח הגיש תביעה לגמלה לפי סימן זה ונמצא נכה עבודה כתוצאה מהפגיעה בעבודה, ישלם לו המוסד קצבה או מענק לפי סימן זה".
 
ב. סעיף 107(א):
 
"נכה עבודה כאמור בסעיף 104(ג) ישלם לו המוסד מענק בסכום המתקבל מהכפלת קצבה חודשית בשבעים; הוגשה תביעה לגמלה לפי סעיף זה לאחר שתמו 48 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים במענק, ישולם המענק, על אף האמור בסעיף 296(ב), ובלבד שסכום המענק יופחת בסכום השווה לקצבה חודשית כפול במספר החודשים שמתום 48 החודשים האמורים ועד לחודש שבו הוגשה התביעה".ב
ג. סעיף 296(ב):
 
"הוגשה תביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א) (12 חודש מהיום בו נוצרה עילת התביעה - י.פ.)... ישולמו המענק או הגמלה האמורים, בתנאי שבחודש שבו הוגשה התביעה למוסד לא חלפו 48 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים בגמלה".
 
4. בית הדין קמא, לאחר שבחן את סעיפי החוק לעיל, קבע כי "מאחר שכאמור בסעיפים 104 ו - 107 לחוק, תנאי הכרחי לזכאות למענק נכות מעבודה הוא קיומה של קביעת ועדה רפואית בדבר שיעור הנכות מעבודה, הרי שטרם קביעה כזו - לא נוצרו 'התנאים המזכים במענק' ולכן, ככל שהתביעה לא הוגשה לאחר שחלפו 48 חודשים מיום קביעת דרגת הנכות מעבודה של המבוטח - הרי שאין מקום להפחית את המענק או לשלול אותו". בפסיקתו נסמך בית הדין, בין השאר, על האמור בפרשת אוחיון (דב"ע מג/52-0 שלמה אוחיון - המוסד לביטוח לאומי פד"ע טו 16). נעיר כי פסק דין זה עסק בפרשנות החוק, בנוסחו הקודם, בעוד עסקינן בפרשנות סעיף 107 (א) כנוסחו במועד הרלוונטי להליך זה, ובכלל זה בפרשנות המונח "נוצרו התנאים המזכים במענק". עוד נוסיף, כי בית הדין קמא הצטרף לקביעותיו של בית הדין האזורי בירושלים בפסק הדין בעניין חרוש, אלא שלאחר מתן פסק דינו של בית הדין קמא בפרשה מושא דיון זה, בוטל בערעור הפסק האזורי בעניין חרוש (במסגרת עבל 1384/01 המוסד לביטוח לאומי - אסתר חרוש, לא פורסם - ניתן ביום 27.05.03).
 
5. על פסק דינו של בית הדין קמא הגיש המערער (להלן - המוסד) את הערעור שבפנינו. טענת המוסד בערעור אחת היא, ולפיה "יש לראות את מועד תחילת הנכות כמועד שבו נוצרו 'התנאים המזכים' במענק". הוסיף המוסד וטען, כי "משמעות הפירוש שניתן ע"י כב' ביה"ד קמא להוראת סעיף 107(א) לחוק משמעה כי על אף הוראתו המפורשת יינתן מענק לנפגע בכל מקרה ובשיעור מלא, בלא קשר למועד שבו הגיש התביעה להכרה בנכותו, למערער... אם נסתמך על פרשנותו של ביה"ד קמא ונראה את 'התנאים המזכים' ככאלה הנוצרים עם הגשת התביעה לגמלה מעבודה, הרי שאין להוראת סעיף 107 כל נפקות".
 
אשר לדעתנו
 
6. בפרשת פריג' שנדונה לאחרונה בבית דין זה (עבל 96/03 דוד פריג' - המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם - ניתן ביום 18.04.04) נדונו הוראות החוק שלעיל. באותו עניין נקבע, כי המועד "שבו נוצרו התנאים המזכים במענק" הינו "מועד תחילת הנכות", כפי שקבעה הוועדה. במקרה דנן קבעה הוועדה הרפואית לעררים את דרגת נכותו של המערער המזכה אותו בגמלה החל מיום 03.06.89. על פי האמור, יש לקבוע כי בחודש יוני 1989 נמצאו אצל המשיב "התנאים המזכים בגמלה".
לשון אחר - אילו היה המשיב מגיש תביעתו לגמלת נכות בחודש יוני 1989, כבר אז הייתה נקבעת זכאותו למענק נכות מעבודה בדיוק כפי שנקבעה בדיעבד בתביעה שהגיש למוסד כעבור למעלה מעשר שנים.
 
7. בפרשה האמורה עמדנו אף על העקרונות העומדים בבסיס הכללים בדבר מועד הגשת תביעה למוסד, לאמור:
 
"על פי חוק הביטוח הלאומי יש לאבחן בין זכאות לגמלה לבין זכאות לתשלום גמלה.
הזכאות לגמלה משמעה - שהתובע עונה על תנאי הדין המזכים בגמלה. הזכאות לתשלום גמלה נבחנת לאחר שקמה הזכאות לגמלה והיא מותנית בתנאים נוספים, כגון: זכאות לכפל קצבה על פי סעיף 320(ג) לחוק; תשלום דמי ביטוח על פי סעיף 366 לחוק; מועד הגשת התביעה למוסד על פי סעיף 296 לחוק וכו'".ו
 
וכן - "מועד הגשת התביעה למוסד, כתנאי לזכאות לתשלום גמלה אינו חידוש של תיקון 19 לחוק, אלא מדובר בתנאי עתיק יומין, שמצא ביטויו לא רק בסעיף 296 לחוק בנוסחו הקודם, אלא גם בהסדרים ספציפיים אחרים... התניית תשלום הגמלה, במועד הגשת התביעה לגמלה למוסד, עולה בקנה אחד עם תכלית תשלומה של הגמלה לשם מתן מענה לצרכי הקיום השוטפים של המבוטח".נ
 
8. כן התייחסנו בפסק דיננו האמור ליחס המיוחד שניתן בחוק לזכאים למענק נכות מעבודה בהשוואה לזכאים לקצבה, בצייננו, כי "בעוד שמן הזכאים לקצבת נכות מעבודה אכן נשללת הזכאות לתשלום הקצבה לגבי התקופה שמעבר לארבע שנים ממועד הגשת התביעה למוסד, הרי שלגבי הזכאים למענק נכות מעבודה נקבעה בסעיף 107(ב) לחוק תקופת זכאות לתשלום מענק מוארכת מעבר לארבע שנים.ב
על פי אותו סעיף, יחושב המענק לו זכאי הנכה מהעבודה, כקצבה חודשית
המשתלמת למשך 70 חודש; כך שהזכאות לתשלום המענק לא תשלל מיידית לאחר חלוף תקופת ה - 48 חודשים, מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים במענק; אלא שלאחר תום אותה תקופה, יופחת סכום המענק מדי חודש בסכום השווה לקצבה החודשית כאמור, כך שרק לאחר 70 חודשים נוספים לא תיוותר כל יתרת מענק לתשלום. במילים אחרות, רק מי שהגיש תביעתו לגמלת נכות מהעבודה למוסד לאחר 118 חודש, מהחודש בו נוצרו לגביו התנאים המזכים במענק - לא ישולם לו כל מענק".ו
 
17. סוף דבר - לאור האמור לעיל, ומשתביעת המשיב למוסד הוגשה בחלוף למעלה מ - 120 חודשים, דין ערעור המוסד להתקבל, ללא צו להוצאות.נ
בדיון בפנינו ציין המשיב כי קיבל חלק מסכום המענק. יובהר, כי אין באמור בפסק דין זה כדי לגרוע מזכותו של המשיב לפנות למוסד בנוגע לאופן קיזוז הסכום שקיבל.
 
ניתן היום, י"ט אייר התשס"ד (10 במאי 2004), בהעדר הצדדים.ב
 
עמירם רבינוביץ, שופט   יגאל פליטמן, שופט   נילי ארד, שופטת                          
 
 
נציג עובדים, מר אבישי ספיר   נציג מעבידים, מר צבי עמית                
 
 

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמלה חוסמת תקנה 11

 2. מענק לימודים לגרושה

 3. זכות הזקיפה - סעיף 329

 4. תסמונת PDD ביטוח לאומי

 5. תגמול נצרך ביטוח לאומי

 6. תסמונת rsd ביטוח לאומי

 7. בדיקת oae – ביטוח לאומי

 8. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 9. פיברומיאלגיה ביטוח לאומי

 10. הסבה מקצועית ביטוח לאומי

 11. דמי שיקום מקצועי לסטודנט

 12. תביעה לקבלת שיקום מקצועי

 13. מענק לימודים לאם חד הורית

 14. התיישנות חוב לביטוח לאומי

 15. אי ספיקת כליות ביטוח לאומי

 16. גב תפוס בעבודה ביטוח לאומי

 17. סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי

 18. סעיף 107 לחוק הביטוח הלאומי

 19. אישור תעודת מחלה ביטוח לאומי

 20. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 21. הגשת תביעת ביטוח לאומי באיחור

 22. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 23. רישום כעובד עצמאי בביטוח לאומי

 24. תקנה 27(ב) לתקנות הביטוח הלאומי

 25. זכויות מביטוח לאומי למשפחת מחבל

 26. סעיף 369 (א) לחוק הביטוח הלאומי

 27. דחיית תביעה לדמי תאונה מביטוח לאומי

 28. פיצול הדיון על 2 נכויות בביטוח לאומי

 29. תשלום ביטוח לאומי בזמן לימודים בחו''ל

 30. ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 31. הרוג מלכות - חוק התגמולים לאסירי ציון

 32. דחיית בקשת הענקה מטעמי צדק בביטוח לאומי

 33. שיעור ניכוי ביטוח לאומי בתביעה נגד המזיק

 34. הארכת המועד להגשת ערעור בתביעת ביטוח לאומי

 35. תשלום דמי תאונה לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי

 36. תביעה כנגד החלטת וועדת הרשות להכיר כ"נכה נזקק"

 37. תביעה כנגד החלטת הועדה לביטול חובות לביטוח לאומי

 38. בקשת דיון בהחמרה לפי תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי

 39. תביעה לתשלום שני מענקי נכות בגובה של 70 קצבאות חודשיות

 40. נפגע ונחבל בגב תחתון, ופגיעתו הוכרה על ידי ביטוח לאומי כפגיעה בעבודה

 41. ערעור על החלטת הוועדה לא לצרף נכויות על פי תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי

 42. ביטוח לאומי טען כי בפסק הדין המוסכם לא הוכרה הפגיעה בעבודה על דרך הגרימה

 43. מכתב דחיה כי לא התקיימה בו הגדרת "תאונה" כמשמעותה בסעיף 150 לחוק הביטוח הלאומי

 44. לטענת ביטוח לאומי התביעה הוגשה בחלוף כמעט 3 שנים ממכתב הדחיה, ולא בתוך 12 חודשים כאמור בתקנות

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון