ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

עורך דין תביעות ביטוח
פסק דין

עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים של המשיב, המוסד לביטוח לאומי, מיום 14.7.03, לפיה נדחתה על הסף הצעת העותרים למכרז.
עניינו של המכרז בקבלת הצעות למתן שירותים משפטיים למוסד לביטוח לאומי על-ידי משרדי עורכי-דין בתחום תביעות השיבוב של המוסד, על-פי סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

במכרז נקבעו מספר תנאי סף שחייבים היו, על-פי תנאי המכרז, להתקיים במציעים.נ

התנאי הנוגע לענייננו הוא זה שנקבע בסעיף 3 לתנאי המכרז, לפיו:

"המציע ועורכי הדין במשרדו אינם מייצגים ולא ייצגו בשנתיים האחרונות ולא ייצגו, במישרין או בעקיפין, חברות ביטוח בתביעות נזיקין".


תנאי זה נועד, כפי שמסביר ב"כ המוסד לביטוח לאומי, למנוע אצל המציעים מצב של ניגוד עניינים, בו ייצג עו"ד את המוסד לביטוח לאומי בתביעת שיבוב שיגיש נגד חברת ביטוח אותה הוא מייצג.
ביום 3.6.03 הגישו העותרים את הצעתם למכרז.

בסעיף 10 להצעה, בתשובה לשאלה "האם מי מעורכי הדין במשרד מייצג ו/או ייצג בשנתיים שקדמו לחתימת שאלון זה, ודרך קבע, במישרין או בעקיפין, חברות ביטוח בתביעות נזיקין", השיבו העותרים: "לא". עם זאת, העותרים הוסיפו וציינו בהמשך לאותה תשובה, כי: "משרדנו מייצג את הראל חברה לביטוח בע"מ ב'תביעות פח' בלבד בהיקף קטן, זה מספר שנים. איננו מייצגים את 'הראל' בתביעות נזיקין, נזקי גוף ואין כל מניעה למשרדנו מלהגיש נגד 'הראל' תביעות לנזקי גוף או תביעות שיבוב לפי מכרז זה".

ביום 14.7.03 נפתחו המעטפות ובהן ההצעות שהוגשו למכרז על-ידי ועדת משנה של ועדת המכרזים, בה נטלו חלק יו"ר הועדה, השופט (בדימוס) ש' ברנר ושניים מחבריה, המשנה למנכ"ל המוסד, עו"ד מ' סעדון, וסגנית היועצת המשפטית של המוסד, גב' ר' טננהויז. בפרוטוקול המתייחס לעותרים נאמר, במסגרת "הערות": "מייצגים חברת ביטוח".
המלצת ועדת המשנה הייתה, כי "לא ניתן להמשיך בהליך המכרז במעטפה זו".

ביום 3.8.03 התכנסה ועדת המכרזים והחליטה, בין היתר, לפסול שש הצעות, לפנות במכתבים להבהרת פרטים לשמונה מציעים, וממציעים נוספים (27), שבהצעתם חסרו אישורים או הצהרות על-פי סעיף 10 למפרט המכרז או שלא צירפו אישור תקף על ניהול ספרים ורישום במע"מ ובמס הכנסה, לדרוש מתן הבהרות או המצאת האישורים החסרים.
הצעתה של העותרת אינה נופלת בגדר ההצעות דלעיל (שנפסלו או שבעליהן נדרשו ליתן הבהרות או לצרף אישורים).

עוד נקבע באותה החלטה, כי "על-פי המלצת יו"ר הועדה, הועדה החליטה כי לכל המציעים שהצעותיהם לא תאמו באופן מובהק את דרישות המכרז, יישלחו הודעות על פסילת הצעותיהם". ועדת המכרזים לא קבעה באותה החלטה באופן מפורש מי הם אותם מציעים שהצעותיהם "לא תאמו באופן מובהק את דרישות המכרז".ב

ביום 7.9.03 הודיע המשיב לעותרים כי ועדת המכרזים המיוחדת של המוסד לביטוח לאומי החליטה שלא לבחור בהצעתם.

אין חולק על כך שהצעת העותרים נפסלה בשל כך שאלה ייצגו חברת ביטוח.העותרים מעלים בעתירתם שתי טענות נגד החלטת ועדת המכרזים. הטענה האחת היא, כי הגוף היחידי שהיה מוסמך לדחות הצעות הוא ועדת המכרזים, בעוד שבפועל הצעתם לא נדחתה על-ידי ועדת המכרזים אלא על-ידי גוף אחר, כנראה ועדת המשנה שפתחה את המעטפות והמליצה שלא לקבל את הצעתם. הטענה השניה היא, שלא היה מקום לפסול את ההצעה בגין "תביעות הפח" שבהן מייצגים העותרים, בהיקף קטן, את חברת הביטוח "הראל". זאת, לפי הטענה, משום שתנאי הסף שבמכרז התייחס אך ורק לייצוג חברות ביטוח בתביעות נזקי גוף ולא לתביעות בגין נזקי רכוש.
לגבי הטענה הראשונה, טוען המשיב בתשובתו, כי הועדה ל"פתיחת מעטפות" רק מיינה את הצעות המציעים והמליצה לפסול את ההצעות שלא עמדו בתנאי המכרז. אולם, ההחלטה על הפסילה עצמה נפלה מלפני ועדת המכרזים בישיבתה מיום 3.8.03, והיא זו אשר החליטה על פסילתם של המציעים שהצעותיהם לא עמדו בתנאי המכרז.
אכן, ועדת המכרזים לא קבעה בהחלטתה באופן מפורש מי הם המציעים " שהצעותיהם לא תאמו באופן מובהק את דרישות המכרז". אולם, הדעת נותנת שועדת המכרזים כיוונה בהחלטתה בעניין זה לאותם מציעים לגביהם נקבע על ידי ועדת המשנה, שהצעותיהם לא תאמו את דרישות המכרז. מכאן שההחלטה בעניין זה, גם אם לא נקבה באופן מפורש בשמותיהם של אותם מציעים, התקבלה על ידי ועדת המכרזים. אין פסול בכך שועדת המכרזים אימצה את החלטת ועדת המשנה.
בכל מקרה, בשיקול זה אין בכדי להכריע את גורל העתירה. שכן, גם ב"כ העותרים מסכים שאם תידחה טענתם העיקרית של העותרים וייקבע שאלה אכן לא עמדו בתנאי הסף הנזכר של המכרז, אין טעם בהחזרת הדיון לועדת המכרזים רק כדי לקבל החלטה פורמלית ספציפית בעניינם.
לפיכך, השאלה שתכריע את גורל העתירה, היא האם העותרים עמדו בתנאי הסף של המכרז, הדורש כי אינם מייצגים ולא ייצגו בשנתיים האחרונות, במישרין או בעקיפין, חברות ביטוח בתביעות נזיקין.ו
בנושא זה אין לקבל את הטענה, שתביעות נזקי רכוש או "תביעות פח" כלשונם של העותרים אינן בגדר תביעות נזיקין. תביעת נזיקין הנה תביעה המוגשת על-פי דיני הנזיקין. תביעה כזאת כוללת גם על נזקי רכוש ואינה מצטמצמת לנזקי גוף בלבד. אכן, יש ממש בטענת העותרים, שלצורך ייצוג המוסד לביטוח לאומי בתביעות שיבוב נדרש ניסיון בתביעות נזקי גוף. אולם, התנאי הנדון בענייננו אינו עוסק בניסיון הנדרש מהמציעים אלא בנושא ניגוד העניינים שאותו מבקש המוסד, ובצדק, למנוע. מבחינה זו, של ניגוד עניינים, אינני רואה הבדל של ממש בין עורך דין המייצג חברת ביטוח בתביעות נזקי גוף לבין עו"ד המייצג חברה כזאת בתביעות נזקי רכוש. בשני המקרים מדובר בעורכי-דין הקשורים לחברות ביטוח, קשר שמטבע הדברים עשוי ליצור מצב של ניגוד עניינים, כשאותם עורכי-דין יגישו נגד אותן חברות תביעות שיבוב בשם המוסד לביטוח לאומי. מכל מקום, לא ניתן לומר שעמדתו של המוסד לביטוח לאומי, החושש מקיומם של ניגודי עניינים, אינה סבירה. מה גם שהעותרים לא תקפו תנאי סף זה טרם מתן ההחלטה של ועדת המכרזים.
העותרים מצביעים בהקשר זה על סעיף 1 לתנאי המכרז, שבו נדרש כי "תחום עיסוקו העיקרי של המציע [יהא] תביעות נזיקין - בייצוג תובעים בבתי המשפט בארץ". לטענתם, המונח "תביעות נזיקין" שבסעיף זה לא יכול שיתפרש כניסיון בתביעות נזקי רכוש. עובדה היא הם טוענים, שועדת המכרזים, כאשר ראיינה את המציעים, ביקשה לעמוד על ניסיונם בתחום תביעות נזקי גוף ופסלה מועמדים שלא היה להם ניסיון מספיק בתחום זה. הואיל וכך, נטען, יש לתת למונח "תביעות נזיקין" שבסעיף 3 לתנאי המכרז את אותה משמעות שיש לייחס לאותו מונח בסעיף 1 לתנאי המכרז, מה שמצביע על כך שמדובר בתביעות נזיקי גוף ולא בתביעות נזקי רכוש.
אינני מקבל גם טענה זו. ראשית, אינני בטוח שניתן היה לפסול על הסף, על יסוד סעיף 1 לתנאי המכרז, עורך-דין שתחום עיסוקו העיקרי בתביעות נזקי הרכוש. עם זאת, העמידה בתנאי סף זה (סעיף 1) לא חייבה את ועדת המכרזים לבחור במועמד שאין לו כל ניסיון בתביעות נזקי גוף. המכרז קבע באופן מפורש כי "מציע שהצעתו תמצא מתאימה לכאורה, יוזמן לראיון אישי בטרם יוחלט על הצעתו". במסגרת ראיון זה רשאית הייתה ועדת המכרזים לבחון את כישוריו של עורך הדין לייצג את המוסד, בכלל זה ניסיונו בתביעות נזקי גוף, גם אם דרישה זו לא עוגנה בתנאי המכרז כתנאי סף. על פי החוזה שצורף למסמכי המכרז, מצהיר המציע ומתחייב כי "יש לו הכושר, המומחיות, ... כוח אדם מיומן ושאר האמצעים לשם מתן השירותים לפי הסכם זה" (סעיף 21). ועדת המכרזים רשאית הייתה לבחון אם הצהרה זו אכן מתקיימת במציע, בכלל זה, ניסיונו בתביעות נזקי גוף. בכל מקרה, יש להבחין בין סעיף 1 לתנאי המכרז, שעניינו בניסיון המקצועי של המציע לבין הסעיף שלפנינו, שעניינו בנושא ניגוד האינטרסים.
התוצאה היא, שהעתירה נדחית.

העותרים ישלמו למשיב הוצאותיו בעתירה זו ובנוסף שכר טרחת עו"ד בסכום של 10,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון