גמירות דעת

תנאי יסודי ליצירת החוזה הוא גמירת דעתם של הצדדים להתקשר זה עם זה בחוזה המסוים. בתנאי גמירת הדעת באה לידי ביטוי הדרישה למפגש רצונות הצדדים והסכמתם ההדדית להתקשר בחוזה. החוק אינו מסתפק בגמירת דעת בעלמא אלא תובע השתקפות חיצונית שלה. הן לעניין ההצעה הן לעניין הקיבול נדרשת העדה על גמירת הדעת. בעוד המונח גמירת דעת מתייחס להחלטה פנימית של האדם, מתייחס המונח העדה לביטוי החיצוני של החלטה זו. הדרישה לקיום גמירת דעת כוללת לפיכך שתי דרישות משנה: דרישה פנימית-פסיכולוגית של יצירת הכוונה ודרישה חיצונית התנהגותית של ביטויה.

מבחן גמירת הדעת הוא אפוא מבחן אובייקטיבי, שמשמעותו המעשית היא כי גמירת דעתם של הצדדים לחוזה נלמדת על פי אמות מידה חיצוניות. נסיבות העניין, התנהגות הצדדים, דברים שאמרו לפני כריתת החוזה ולאחריה ותוכן החוזה עצמו, הם הנתונים שעל-פיהם יקבע בית המשפט קיומה או העדרה של גמירת דעת.

הדרישה לגמירת דעת מתמלאת אפוא כאשר הפניה מעידה על גמירת דעת, ולאו דווקא כאשר קיימת גמירת דעת בפועל. הצד האובייקטיבי חיצוני של הדרישה גובר כאן על הצד הסובייקטיבי פנימי שלה. (גבריאלה שלו דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי 172-174 (2005)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמירות דעת

 2. אכיפת חוזה

 3. חוזה פרוגרמה

 4. התכחשות לחוזה

 5. טעות סופר בחוזה

 6. חוזה לשרותי מוקד

 7. הטעיה בכריתת חוזה

 8. שינוי חוזה בהתנהגות

 9. שינוי חוזה בהתנהגות

 10. בקשה לקבל חוזה בכירים

 11. פיצוי מוסכם בחוזה מכר

 12. תנאי מתלה ותנאי מפסיק

 13. לחץ כלכלי - דיני חוזים

 14. פסילת רשם בית משפט מחוזי

 15. חוזה בלתי חוקי עם העירייה

 16. חוזה להפעלת בריכה עירונית

 17. זמן סביר לתנאי מתלה בחוזה

 18. תיקון סעיף 25 לחוק החוזים

 19. תוספת בכתב יד על גבי חוזה

 20. חוזה קבלנות - שינוי נסיבות

 21. טענת חוזה פיקטיבי למכירת דירה

 22. חוזה שלא משקף את הסכמות הצדדים

 23. פיצוי מוסכם למרות שלא נחתם חוזה

 24. סעיף 55(ג) לחוק החוזים - פטור לחייב

 25. תביעה כספית על פי חוזה לתשלום פיצוי מוסכם

 26. פיצוי בגין עוגמת נפש - סעיף 13 לחוק החוזים

 27. תביעה בגין עבודות נוספות מעבר לעבודות שסוכמו במסגרת חוזה פאושאלי

 28. חוזה שירותי פרסום ממומן ופרסום אורגני באמצעות אופטימיזציה של תוצאות חיפוש

 29. כפייה הינה לחץ חיצוני השולל את היכולת להפעיל רצון חופשי, או שהוא גורע ממנה

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון