תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא:

.1ביום 28.10.95 ארעה תאונת דרכים בה נפגע התובע.
אין מחלוקת בדבר חבות הנתבעים והמחלוקת היא בדבר גובה הנזק.
.2התובע יליד 13.9.73והתאונה ארעה זמן קצר לאחר שחרורו מצה"ל.
.3התובע שירת בצה"ל מ- 1992עד .1995במהלך שירותו בצה"ל שירת התובע
במרפאת קצין העיר בתל אביב של מקרפ"ר, באופן ששירת שבוע עבודה רצוף והיה בכוננות במשך 24שעות ביממה, ולאחר מכן היה בחופשה של שבוע בבית.
במהלך תקופה זו, (מיולי 1993ועד סוף ספטמבר 1995) - עבד התובע בחברת
אל-גו-תים בע"מ, וזכה לשכר גבוה מן הטעם:ב "אני מוכשר וגם החברה בבעלות חלקית של אבי".
בשכר זה אין משום אינדיקציה לכושר השתכרותו העתידי של התובע.
.4באוקטובר 1995עבר התובע להתגורר בקבוץ עין גדי, ולדבריו - תכנן להישאר
במקום מספר חודשים.
התובע עבד בקבוץ עין גדי כאחראי על המזון, וכשלושה שבועות לאחר תחילת
עבודתו שם - ארעה התאונה.
שכרו של התובע בקבוץ היה נמוך ובוודאי אין בו משום אינדיקציה לכושר
השתכרותו בעתיד.
.5נוכח העובדה שהתאונה ארעה זמן קצר לאחר שחרורו מצה"ל, כאשר טרם התגבש
עתידו המקצועי;
ובהתחשב בכך שעבודתו בעת שירותו הצבאי בחברה שהיא בבעלות חלקית של אביו אינה מהווה אינדיקציה לעתידו המקצועי ולכושר השתכרותו, והוא הדין בעבודתו הארעית והקצרה בקבוץ עין גדי - נכון יהיה לבסס את חישוב שכרו של התובע על פי השכר הממוצע במשק, כמקובל לגבי קטינים ולגבי צעירים אשר טרם התגבש עתידם המקצועי.
כאב וסבל:ו
.6אשפוז:נ
א. התובע היה באשפוז בבית החולים הדסה, בשתי תקופות - בסך-הכל 23יום.
ב. כמו כן אושפז התובע בבית החולים לוינשטיין למשך 36ימי אבחון ושיקום. ג. התובע מבקש לאשר לו כאב וסבל לפי ימי אשפוזו בבית החולים הדסה ובבית
החולים לוינשטיין, ואילו הנתבעים טוענים כי אין לאשר ימי אשפוז בבית החולים לוינשטיין - שהוא מוסד שיקומי.
ד. לפי תעודת השחרור מבית החולים לוינשטיין מיום 2.1.96- (נספח ד' לתצהיר התובע), שוחרר התובע מבית החולים הדסה ביום 20.11.95ואושפז בבית החולים לוינשטיין ביום 28.11.95לאבחון וניסיון שיקומי, ושהה שם עד 2.1.96, דהיינו 36יום.
בנסיבות העניין נראה לי כי ניתן לראות במחצית התקופה משום אשפוז בבית
חולים לעניין כאב וסבל, והיתרה - לעניין ניסיון שיקום.
ה. אני קובעת, איפוא, כי התובע זכאי לפיצוי בשל כאב וסבל בגין אשפוז של 41יום, לפי התעריף הנכון ליום מתן פסק דין זה.
.7אחוזי נכות צמיתה:ב
א. א.א.ג. (ד"ר זליג) - % 10נכות לפי סעיף 69(1) ב' לתוספת לתקנות
הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז- 1956(להלן - תקנות
המוסד לביטוח לאומי), בשל "שבר של עצמות האף, שינוי בצורת האף, קושי בנשימה
וצלקת חיצונית על גב וקצה האף והשפה מימין.
ב. אורטופדיה (פרופ' חיים פוגרונד) -
(1) % 10נכות לפי סעיף 35(1) ב' לתקנות המוסד לביטוח לאומי בשל שבר בעצם ירך שמאל והכנסת מוט תוך-שלדי וברגים.
קיימת עדיין רגישות בקצה העליון של המוט ובצלקת התחתונה שם נמצא בורג. הגבלה בתנועות בגלל כאבים בירך שמאל, והגבלה קלה יותר בברך שמאל. המוט עדיין במקומו.
עם הוצאת המסמור (אם יתבצע) - יש מקום להערכת הנכות האורטופדית מחדש.
(2) % 10נכות לפי סעיף 37(7) א' לתקנות המוסד לביטוח לאומי בשל שבר של
הלמינה הימנית בחוליה , 1sעם סימנים ברורים של הגבלה בתנועות בגב התחתון.
(3) % 10נכות לפי סעיף 75(1) ב' בגין צלקות.
ג. נוירולוגיה (פרופ' עודד אברמסקי) -
% 20נכות לפי סעיף 34ג' מותאם לתקנות המוסד לביטוח לאומי בשל זעזוע מוח
ממושך ועדות לפגיעה ברקמת המוח.
במסגרת זו נכללות ההפרעות ההתנהגותיות והקוגניטיביות על רקע הפגיעה
המוחית, אך לא ההפרעה הפסיכוגנית התגובתית שבעקבות התאונה.
ד. פסיכיאטרייה (פרופ' עטרה קפלן-דינור) - % 10נכות לפי סעיף 34ב'
(בהסכמת הצדדים מיום 12.7.98).
ה. רפואה פנימית וכירורגיה (ד"ר צבי אברמוביץ) - % 10לפי סעיף 17ב
לתקנות המוסד לביטוח לאומי בשל כריתת הטחול.
% 10לפי סעיף 18(1) ב' לתקנות המוסד לביטוח לאומי בשל הפרעות בטניות
עליהן מתלונן התובע, הכוללים גם את הרגישות הקלה בצלקת הניתוחית.
ו. פה ולסת (ד"ר אורית הרמתי) -
(1) אין נכות צמיתה בשל הפגיעה בשיניים.
(2) לתובע מגבלות תפקודיות שנובעות מכאב בזמן פתיחת הפה ומהכאב בשיניים האחוריות בגירוי של ניקוש או שינויי טמפרטורה. קיים סיכוי גדול שהכאבים ישככו עם הזמן. מומלץ לבצע פיזיוטרפייה לשיפור פתיחת הפה.
(3) נמצאו שברים בשיניים 11, 21, 22, 28, 32, 41ו-.42
(4) שיניים 16, 17, 24, 25, 26, 27, 36ו- 37- נמצאו רגישות מאד לניקוש
ורטיקלי.
(5) שחזורי השיניים שבוצעו - אינם אסתטיים, ויש להחליפם.
(6) קיים סיכוי קטן מ-% 10להחמרה בעתיד במצב השיניים שנפגעו.
(7) המומחית קבעה בחוות דעתה את עלות הטיפול בשיניים.
ז. אני קובעת, איפוא, כי התובע זכאי לפיצוי בשל כאב וסבל בגין אחוזי נכות רפואית צמיתה בשיעור משוקלל של %61.75, לפי התעריף הנכון ליום פסק דין זה.
.8הפסד השתכרות בעבר:ו
הפסד ההשתכרות בעבר יחושב כהפסד השתכרות מלא לתקופה שמיום התאונה -
28.10.95ועד יום 31.7.96, לפי השכר הממוצע במשק באותה תקופה, בצירוף ריבית
והצמדה כדין.
.9נכות תפקודית:נ
א. התובע מבקש לקבוע כי כל נכותו הרפואית הצמיתה - הינה נכות תפקודית,
ולפסוק לו הפסדי שכר בעתיד לפי נכות תפקודית של %.60
ב. הנתבעים מבקשים לקבוע כי נכותו התפקודית של התובע היא % 19בלבד, על
בסיס השעורים הבאים:ב
% 0- בגין א.א.ג.;
% 0- בגין כריתת הטחול;
% 0- בגין צלקות;
% 0- בגין פה ולסת;
% 10- בגין אורטופדיה, שכן התובע יכול להקטין את נזקו אם יסלק את המסמור.
% 10- נוירולוגיה ופסיכיאטרייה ביחד, שכן הנכות הפסיכיאטרית שנקבעה לתובע בשל ההפרעות לפי ס' 34ג' לתקנות המוסד לביטוח לאומי, נכללת כבר בהפרעות שנקבעו לתובע על-ידי המומחה לנוירולוגיה - במסגרת ס' 34ג' לתקנות המוסד לביטוח לאומי, שהרי ס' 34ב' קובע:ו
"ישנם סימנים אובייקטיביים וסובייקטיביים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה";
בעוד שס' 34ג' קובע:נ
"ישנם סימנים אובייקטיביים וסובייקטיביים המגבילים באופן בולט את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה".
ג. אני מסכימה לדעת הנתבעים כי הצלקות אינן מהוות נכות תפקודית, וכך גם
נושא האף - אוזן - גרון, מה גם שהתובע סבל מקשיי נשימה עוד קודם לתאונה.
ד. לכאורה צודקים הנתבעים בטענתם כי הנכות הפסיכיאטרית לפי ס' 34ב' לתקנות המוסד לביטוח לאומי - נכללת בנכות הנוירולוגית לפי ס' 34ג' לתקנות המל"ל, שהרי סימנים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נכללים בסימנים המגבילים באופן בולט את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה.
ה. עם זאת יש לציין את קביעתו של פרופ' אברמסקי כי אחוזי הנכות שהוא קבע, מתייחסים רק לנכות נוירולוגית ולא לנכות פסיכיאטרית.
ו. מכאן ניתן להסיק כי יש מקום להוספת אחוזי נכות בשל ההפרעות הפסיכיאטריות, הגם שאלה ואלה מתייחסים לסעיף 34לתקנות המוסד לביטוח לאומי.
ז. אני קובעת, איפוא, כי נכותו התפקודית של התובע לפי סעיף 34לתקנות המוסד לביטוח לאומי - בתחום הנוירולוגי והפסיכיאטרי ביחד, תעמוד על %.15
ח. בהתחשב בתפקודו של התובע מבחינת ההגבלה האורטופדית, והעובדה שהוא יצא
ויוצא לטיולים בארץ ובחו"ל - אני מעמידה את נכותו התפקודית של התובע בתחום
האורטופדיה על %.15
ט. לא ברור כיצד ההפרעות הבטניות עלולות להשפיע על תפקודו של התובע וכושר עבודתו, מה גם שקביעת % 10הנכות הרפואית לגביהם היתה על סמך תלונותיו ולא על סמך ממצא אובייקטיבי שיש בו כדי להבהיר כיצד יש בהם להשפיע על תפקודו, וכן מתייחסות לרגישות קלה באזור הצלקת.
אי לזאת, אינני רואה נכות תפקודית בהפרעות הבטניות.
י. לענין השפעת כריתת הטחול על תפקוד התובע - ד"ר אברמוביץ השיב לשאלות
הבהרה של ב"כ התובע כי בכריתת הטחול יש שכיחות יתרה של זיהום קטלני .o.p.s.i
המוסבר על-ידי פגיעה במערכת החיסונית.
שכיחות זיהום קטלני זה משתנה לפי הגיל בו נכרת הטחול, ועל בסיס הסיבה
לכריתתו.
כשהטחול נכרת עקב טראומה בגיל מבוגר - השכיחות היא הנמוכה ביותר, ובכל זאת גבוהה יותר מאשר באוכלוסיה שבה הטחול לא נכרת.
ד"ר אברמוביץ לא הבהיר אם השכיחות עולה כאשר הטחול נכרת עקב טראומה בגיל
צעיר (כמו של התובע), אך זו המסקנה המתבקשת מדבריו.
עוד ציין ד"ר אברמוביץ כי לא מצא עדות בספרות לשכיחות יתרה לזיהומים אחרים בחולים שעברו כריתת הטחול עקב טראומה, וההבדל היא באפשרות שזיהום כלשהו ייהפך ל-. O.p.s.iויהיה קטלני.
בהתחשב באמור, נראה לי כי יש לייחס אחוז מסוים של נכות תפקודית לכריתת
הטחול, ואני מעמידה אותה על % 5נכות תפקודית.
י"א. בגין הפגיעות בפה ובלסת - לא נקבעו לתובע אחוזי נכות רפואית כלשהם
(אלא רק הוצאות לטיפול), ומובן שאין בהן משום נכות תפקודית.
י"ב. התוצאה מכל האמור היא כי לתובע נכות תפקודית משוקללת של %.31.35
.10הפסדי שכר בעתיד:ב
א. כבר קבעתי כי הבסיס לחישוב הפסדי השכר של התובע יהיה לפי השכר הממוצע
במשק.
ב. אני מורה, איפוא, כי הפסדי השכר בעתיד ייחושבו מיום 1.8.96ועד הגיע
התובע לגיל 65שנה, בניכוי שלושת חודשי שהותו בחו"ל ובניכוי מס הכנסה, וזאת
לפי % 31.35מהשכר הממוצע במשק.
הפסדי ההשתכרות מיום 1.8.96ועד היום - ישוערכו ותיווסף עליהם ריבית כדין. הפסדי ההשתכרות מהיום ואילך - יהוונו.
.11הוצאות רפואיות בעבר:ו
הנתבעים אינם חולקים על ההוצאות הרפואיות שהוצאו בעבר, והם ישלמו אותם למי שזכאי להם. אם התובע שילם אותם - יוחזרו לו ההוצאות לפי חשבוניות שהגיש.
.12הוצאות רפואיות בעתיד (פרט להוצאות על פה ולסת):נ
א. נוכח קיומו של חוק בריאות ממלכתי, אינני רואה מקום לפסוק לתובע הוצאות רפואיות ספציפיות לעתיד, מה גם שלא הוכחו הוצאות ספציפיות כאלו.
ב. עם זאת, אם התובע יחליט תוך שנתיים לעבור ניתוח להוצאת המסמור מגופו ישולמו הוצאות הניתוח על-ידי הנתבעים ישירות למנתח, על פי חשבון שיגיש לנתבעים.
הגבלתי את התקופה לשנתיים, שכן הנתבעים צריכים לדעת תוך זמן סביר באלו
הוצאות רפואיות נוספות הם אמורים עוד לשאת.
.13הוצאות רפואיות לשחזור הפה והלסת:ב
לתובע ישולם פיצוי בגין:ו
א. שחזורים לשיניים 11, 21, 22, 32, 41ו-42, בעלות של 100$ לשן - 600$. ב. החלפה אחת לחמש שנים של אותן שיניים הנזכרות בס"ק א', וזאת עד גיל 70
שנה, (שכן מעבר לגיל זה ממילא ייזקק לטיפול שיניים) - דהיינו לעוד 9החלפות לפי 100$ לשן.
(מקדם ההיוון יילקח בחשבון לפי כל אחד מהגילים:נ 30, 35, 40, 45, 50, 55,
60, 65ו- 70ש').
ג. שחזור אמלגם בשן 28לפי 60$ .
שחזור חוזר בשן זו אחת ל- 5שנים עד גיל 70(לפי מקדם ההיוון כאמור בס"ק
ב').
ד. לענין החמרה בעתיד במצב השיניים שנשברו והשיניים הרגישות -
(1) המומחית קבעה כי יש סיכון קטן מ-% 10להחמרה בעתיד במצב השיניים שנשברו והשיניים הרגישות.
(2) התובע דורש פיצוי של % 100בגין אפשרות קלה זו של החמרה בעתיד, ואילו הנתבעים טוענים כי בשל הסיכוי הקלוש - אין לפסוק פיצוי כלל בראש נזק זה, ולחלופין - לפסוק לפי %10, על בסיס העלות שקבעה המומחית.
(3) מובן כי פיצוי של % 100להחמרה אפשרית לשיניים שנפגעו, שסיכוייה אינם
עולים על % 10- היא תביעה מוגזמת בעליל.
מבחינה זו - חישוביהם החלופיים של הנתבעים לפי % 10- סבירים הרבה יותר.
(4) מאחר שמדובר בנזק שהוא ספקולטיבי אך אפשרי, אני פוסקת בנושא זה סכום
גלובלי של 000, 3$ נכון להיום.
.14עזרה וסיוע מהזולת בעבר:ב
א. התובע טוען כי במשך 9חודשים לאחר התאונה הוא נזקק לעזרה וסיוע בהיקף ניכר, ועזרה זו ניתנה על-ידי הוריו.
ב. התובע מעריך עזרה זו ב-000, 5ש"ח לחודש ואילו הנתבעים מעריכים עזרה
זו ב- 500ש"ח לחודש למשך 4חודשים בלבד.
ג. כמו תמיד - התובע מגזים בתביעתו ואילו הנתבעים ממעיטים בערך הסיוע
הנדרש.
ד. אני קובעת את ערך הסיוע הממוצע הנדרש ל- 4החודשים הראשונים אחרי התאונה ל-000, 2ש"ח לחודש, ואת הסיוע הממוצע הנדרש ל- 5החודשים לאחר מכן ב-000, 1ש"ח לחודש.
הסכומים ישאו ריבית והצמדה כדין מיום הגיעם עד יום תשלומם בפועל.
.15עזרה וסיוע מהזולת בעתיד:ו
א. אין אינדיקציה כי התובע זקוק לעזרת הזולת בשל נכותו הנוירולוגית,
הפסיכיאטרית, א.א.ג. ופה ולסת.
ב. עם זאת נראה לי כי יש מקום להניח שהתובע יזדקק לעזרה בשל נכותו
האורטופדית.
ג. מחיר שעת סיוע של הזולת עומד היום על 25ש"ח.
ד. אדם רגיל יכול להסתפק בסיוע הזולת יום אחד בשבוע למשך 4- 3שעות.
ה. התובע עלול להתקשות בעבודות הקשות, ועל כן יזדקק לסיוע הזולת בממוצע
שעתיים בשבוע.
ו. אני פוסקת, איפוא, לתובע פיצוי בגין סיוע הזולת מיום 1.8.96עד הגיעו
לגיל 70- לפי 25ש"ח (כערכם היום) לשעתיים בשבוע, שכן לאחר גיל זה ממילא
יזקק התובע לעזרת הזולת בשל גילו.
.16סכומי הפיצוי שקבעתי נכון ליום מתן פסק הדין - ישאו ריבית והצמדה
מהיום ועד יום התשלום בפועל.
שאר הסכומים ישוערכו ויהוונו נכון להיום, וישאו ריבית והצמדה מהיום ועד יום התשלום בפועל.
.17אם מגיעה לתובע קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי על פי הדין, תנוכה קצבה מהוונת זו מהפיצויים המגיעים לתובע מהנתבעים, שכן למוסד לביטוח לאומי זכות שיבוב כנגד הנתבעים.
.18מן הסכום המגיע לתובע ינוכו התשלומים התכופים שכבר ניתנו לו, כשהם משוערכים ליום התשלום, ונושאים ריבית כדין.

.19הנתבעים ישלמו לתובע הוצאות, ושכר טרחת עורך דין בשיעור % 11+ מע"מ מסכום הפיצוי שנפסק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון