תאונת דרכים עולה חדשה

ביום התאונה התובעת הייתה כבת 60שנים, עלתה ארצה כשלוש שנים לפני התאונה מרוסיה, והיא עבדה במלון היאט בירושלים כאופה בקונדיטוריה. לאחר התאונה, שבה התובעת לעבודתה באותו מקום עבודה ובאותו תפקיד, לטענתה, בהיקף שונה מזה שעבדה לפני התאונה.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים עולה חדשה:

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא
.1 התובעת, ילידת 27.7.33, נפגעה ביום 20.7.93 בתאונת דרכים, ותביעתה היא לתשלום הפיצויים המגיעים לה עקב התאונה. הנתבעים אינה חולקים על חבותם לפיצוי התובעת בגין נזקיה עקב התאונה בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, אולם קיימת מחלוקת בין הצדדים בשאלת שעור הפיצויים.
.2 מאחר שהתובעת נפגעה בנסיבות שהיוו תאונת עבודה והיא אף נבדקה ע"י הוועדות הרפואיות של המ.ל.ל, באה הסכמת ב"כ הצדדים (עמ' 6לפרוטוקול) שלפיה יסמכו הצדדים על דו"ח הביטוח הלאומי על כל המסמכים המצורפים ל-נ/ .2נ/ 2הינה תעודת עובד ציבור מטעם מנהל מדור גמלאות במ.ל.ל שאליה צורפו, בין היתר, פרטים בנוגע לדמי הפגיעה ששולמו לתובעת והפרוטוקולים של הועדות הרפואיות.
.3 במסמכים אלה, נ/2, פורטו, בין היתר, תקופות אי הכושר הזמני של התובעת
והתגמולים ששולמו לה, וכן צורף פרוטוקול הועדה הרפואית לעררים. בפרק הסיכום והמסקנות של הפרוטוקול נאמר:נ
"נפגעה לפני שנה באגן ובצלעות משמאל וכיום מתלוננת על כאבים באיזור הפרקים הסקריאליים שכנראה נפגעו בעת התאונה. נוסף לכך קיימות הפרעות בתחושה באיזור העצב האולנרי והפמורלי משמאל. בגלל הכאבים באגן והפרעה באגן מגיע לה נכות של % 10לפי סעיף 37))7)א. בשל ההפרעות בתחושה הנ"ל מגיע לה נכות נוספת של % 5לפי סעיף 6 29I- ii(מותאם). סה"כ הנכות לצמיתות, כפי שנקבע בדו"ח הועדה הינו % .14.5כן נאמר בדו"ח לעניין תקנה 15:ב "הנ"ל חזרה לעבודתה ואין מקום להפעלת תקנה זו".
.4 התובעת, שביום התאונה הייתה כבת 60שנים, עלתה ארצה כשלוש שנים לפני
התאונה מרוסיה, והיא עבדה במלון היאט בירושלים כאופה בקונדיטוריה. לאחר התאונה, שבה התובעת לעבודתה באותו מקום עבודה ובאותו תפקיד, לטענתה, בהיקף שונה מזה שעבדה לפני התאונה, ולכך אתייחס להלן.
.5 ב"כ התובעת בסיכומיו טען כי נכותה הרפואית של התובעת אינה תואמת את
נכותה התפקודית, ויש להביא לכך בחשבון את מכלול תיפקודיה ומכלול עיסוקיה בבית ובעבודה. נטען שהמדובר באישה בגיל מתקדם שהשפעת התאונה עליה גדולה ולמעשה, כך נטען, גילה של התובעת הוא במקרה זה "גולגולת דקה" שהוציאה את התובעת ממעגל העבודה המלא ועל כן תפקודיה בבית זעומים, כלשון ב"כ התובעת בסיכומיו. לפיכך טען ב"כ התובעת כי יש לקבוע את נכותה התפקודית של התובעת בשעור % 30לפחות.
איני סבור כי לטענה זו יש על מה שתסמוך. כאמור, שבה התובעת לעבוד באותו
מקום עבודה באותו תפקיד וכמעט באותו היקף וזאת על אף גילה ולמרות הפגיעה. כפי
שהזכיר ב"כ התובעת בסיכומיו, עקרון הגולגולת הדקה פירושו שהמזיק אחראי על שעור הנזק שנגרם כתוצאה ממעשיו גם אם שעור זה עולה במידתו על מה שהיה צפוי מראש כתוצאה מגולגולת דקה של הנפגע. בענייננו, אין לראות בגילה של התובעת משום גולגולת דקה, ויש לכך תימוכין בעובדה שהתובעת שבה לאותו מקום עבודה ולאותו תפקיד (אם כי לטענתה לא באותו היקף, ולזאת, כאמור, אתייחס בהמשך). גם מטיב פגיעתה של התובעת ומהותה, אין ללמוד על כך שהתקיים בענייננו בגלל גילה של התובעת עקרון הגולגולת הדקה, ואכן, הועדה הרפואית של המ.ל.ל לא מצאה לנכון להפעיל את הוראות תקנה 15לאור העובדה שהתובעת שבה לעבודתה.
אמנם, ידוע הוא שלא פעם אין התאמה בין שעור הנכות הרפואית ולבין שעור
הנכות התפקודית, במובן של מידת ההשפעה של הנכות על התפקוד, וכבר נקבע שההכרעה בכל מקרה ומקרה תלויה, בין היתר, בנסיבות, מהות הפגיעה וטיבה, זהותו, מקצועו וכישוריו של הנפגע, גילו וכיוצ"ב פרטים. ר', למשל ע"א 516/86אררט נ' אזולאי, פד"י, מ(4) .640בענייננו, לא בא נימוק של ממש, פרט לגיל התובעת, לכך שיש השפעה של נכותה הרפואית, הספציפית, על תפקודה. הגיל, בסופו של דבר, משפיע על כולם, ולעניין התובעת, תובא בחשבון נכותה הרפואית.
.6התובעת תובעת פיצוי בגין ראשי הנזק הבאים:ו נזק שאינו נזק ממון, הפסד השתכרות (עבר ועתיד), עזרה וסיעוד, הוצאות, וניידות. להלן אתייחס לפריטים אלה כסדרם.
.7נזק שאינו נזק ממון:נ כאב וסבל.
לתובעת נקבעו כאמור % 14.5נכות והיא אושפזה למשך 13ימים. הפיצוי שלו היא זכאית (לאחר ניכוי גיל ובצירוף ריבית), בהתאם לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל"ו-1976, הינו הסך של 735, 13ש"ח כערכם היום.
.8הפסד השתכרות בעבר:ב
א. התובעת העידה כי לפני התאונה עבדה בתפקידה 8עד 11שעות ביום, לפי הצורך, ואף תיפקדה בכל עבודות הבית. לדבריה, לאחר התאונה לא עבדה כלל במשך ארבעה חודשים (ועובדה זו אינה שנויה במחלוקת), לאחר מכן עבדה באופן הדרגתי 3שעות ביום בחודש הראשון, לאחר מכן עבדה 4שעות ביום ולאחר מכן 6שעות ביום, ובסופו של דבר עבדה 8שעות ביום (עמ' 4לפרוטוקול, שורות 31-27). לטענתה, היא שבה לעבודה רק למשמרת צהריים, מאחר שאז היא עובדת חצי שעה פחות, והיא יכולה לעבוד בישיבה. לדבריה, משמרת זו מתחילה בשעה 00:ו.13
ועוד אמרה:נ "אני רוצה לעבוד משמרת צהריים וכך שיבצו אותי כי כך אני
מבקשת".
ב. לעניין פריט זה טען ב"כ התובעת כי יש לחשב את הפסדי התובעת כלהלן:ב
(1) בגין ארבעה חודשים הפסד שכר מלא.
(2) מאז יום 14.11.93(דהיינו לאחר חלוף 4חודשים) ועד ליום הגשת הסיכומים, לפי הפסד של % 30משכרה. עוד טען ב"כ התובעת כי שכרה של התובעת לצורך עניין זה הינו הסך של 328, 2ש"ח ליום 1.5.93, שהוא ממוצע שלושת החודשים אפריל, מאי ויוני שלפני התאונה.
ג. מנגד, טענה ב"כ הנתבעים בסיכומיה, כי יש לשום את נזקי התובעת בעבר לפי הפסדיה בפועל, ולשיטתה זכאית הנתבעת לפיצוי חלקי בגין שמונת החודשים מיום התאונה, חודשים שבהם לא קיבלה התובעת שכר מלא, כאשר השכר שישמש בסיס לחישוב זה יהא לפי הממוצע של שכרה בשמונת החודשים שקדמו לתאונה, תוך שיש לנכות סכומים שונים כגון:ו ימי הבראה, מתנות, נסיעות וכד'.
ד. התובעת דאגה להמציא אך ורק תלושי שכר בנוגע לחודשים אפריל, מאי ויוני
שקדמו לתאונה (ת/ 1א-ג) ולא טרחה להמציא כל תלוש שכר נוסף, גם לא לתקופה
שלאחר התאונה. כאמור, בא כוחה טען בסיכומיו כי יש לצאת מנקודת המוצא של ממוצע השכר בגין שלושת החודשים הנ"ל, לפסוק לה אובדן שכר מלא בגין ארבעת החודשים שלאחר התאונה ולאחר מכן פיצוי בשעור %30, וזאת מבלי להניח תשתית מתאימה לכך ששכרה הוא זה הנדרש על ידה שכן, כאמור, הוא חושב ע"פ שלושה חודשי משכורת "נבחרים" בלבד, ומבלי לפרט כלל ועיקר האם שולם לתובעת שכר כלשהו באותה תקופה, תוך התעלמות מוחלטת מדברי התובעת עצמה שלפיהם היא עבדה באופן חלקי והדרגתי מאז החודש החמישי וקיבלה שכר, כאשר כעבור כארבעה חודשים נוספים היא כבר עבדה בהיקף משרה מלאה.
להוכחת נזקי העבר היה על התובעת להמציא תלושי שכר, שכמובן קיימים בידיה, מאז שבה לעבודה ועד היום, ושמהם ניתן יהא ללמוד על הפסדיה בפועל. התובעת מסרה את עדותה לאחר שחלפו שנתיים מיום ששבה לעבודה מלאה ולא בא כל הסבר מדוע לא הומצאו התלושים לתקופה ארוכה זו, לא נטען כי הייתה מניעה אובייקטיבית לעשות כן או כי לא היו בידיה תלושים. זאת ע"מ שיובהר היקף הפסדיה בפועל, אם נגרמו הפסדים. למעשה, במצב דברים כזה ניתן לאמר שהתובעת לא הוכיחה את נזקיה לתקופה שלאחר שובה לעבודה מלאה והנטל לעניין זה מוטל עליה כמובן.
בנוסף, התובעת לא פירטה כלל ועיקר את היקף השעות הנוספות שאותן נהגה לעבוד בעבר (האם עבדה כן תמיד או רק לעיתים רחוקות). אין אלא לצאת מנקודת מוצא ששכרה הוא זה שפורט בתלושים ת/ 1(בניכויים מסוימים כפי שיפורט להלן) ובכרטיס האישי נ/ 1(שבהם יש פירוט, מסוים, של שעות נוספות), ובהתאם לכך לחשב את שעור השכר בעבר, וממנו לגזור את נזקיה.
ה. כאמור, לענין הפסד השכר, אמרה התובעת שבחודש החמישי היא עבדה 3שעות
ביום, בחודש השישי עבדה 4שעות ביום, ובחודש החמישי 6שעות ביום, ובחודש
השביעי היא עבדה כבר 8שעות ביום. מכאן שהחישוב (בהעדר נתונים מדויקים) יהא:נ
3/8לחודש החמישי, 4/8לחודש השישי, 6/8לחודש השביעי ולאחר מכן שכרה היה מלא. בהעדר פירוט והסבר כלשהו מצד התובעים, ניתן ללמוד מהתלושים ת/ 1ומהמסמכים נ/1, כי שכרה של התובעת נטו לפני התאונה הינו בסך של 823, 1ש"ח (וזאת ע"פ הממוצע העולה מהשכר המפורט במסמכים הנ"ל) יש להדגיש כי התלוש ת/1(א) כולל דמי הבראה בסכום של 938ש"ח, סכום שאותו לא טרח ב"כ התובעת להפחית מהחישוב שערך לצורך חישוב שכרה של התובעת עובר לתאונה, ואשר יש לנכותו לצורך חישוב שכרה.
ו. מכאן לחישוב הנזק:ב
(1) התובעת זכאית לפיצוי בגין ארבעת החודשים שלאחר התאונה, שבהם לא עבדה כלל, עבור 4חודשים סך של 292, 7כאשר סכום זה צמוד ונושא ריבית מתאריך האמצע (ספטמבר 1993) ועד לתשלום המלא בפועל.
(2) עבור החודש החמישי:ו התובעת זכאית לפיצוי בשעור 139, 1ש"ח צמוד כנ"ל, מחודש ינואר .94
(3) עבור החודש השישי:נ התובעת זכאית לפיצוי בשעור 911ש"ח צמוד כנ"ל, מחודש פברואר .94
(4) עבור החודש השביעי:ב התובעת זכאית לפיצוי בשעור 455
ש"ח צמוד כנ"ל, מחודש מרץ .94
סה"כ, קרן הסכומים הנ"ל הינו הסך של 797, 9ש"ח. הנתבעים בסיכומיהם הגיעו
לפיצוי בגין תקופה בו השעור של 250, 9ש"ח ע"פ חישוב שונה במקצת שלא כלל
תוספות שונות שלא היה מקום לעקרם.
לעניין ההפסד מאז שבה התובעת לעבודה מלאה ועד להגשת התביעה:ו כאמור נמנעה התובעת מלהציג תלושי שכר לתקופה זו ואף לתקופה שבסמוך לעדותה, תלושים שאין ספק שהם בידה, ולפיכך אין אלא לצאת מהנחה שלא נגרמו לה נזקים בגין אותה תקופה.
.9 הפסד השתכרות בעתיד:נ
(א) לעניין זה העיד, פרט לתובעת, ע"ה מס' 1מר רונן זינגר, שהוא מנהל כ"א במלון היאט. לדבריו, התובעת עובדת במשמרות בוקר וערב ולא ידוע לו על בקשות מיוחדות של התובעת בנוגע לעבודתה לרבות בקשה להקלות. (עמ' 2לפרוטוקול). עוד הוסיף, שגם אם תרצה התובעת לעבוד לאחר גיל 65אינו רואה בעיה לכך.
התובעת העידה בעניין זה, בנוסף על מה שנאמר לעיל, כי התכוונה לעבוד "עד כמה שתוכל" וכי עכשיו היא עובדת רק עבודות קלות בקונדיטוריה, אינה עובדת שעות נוספות אלא לעיתים רחוקות כשאין לה ברירה, וכי היא עובדת בישיבה.
(ב) ב"כ התובעת טען לעניין פריט זה כי התובעת יכולה הייתה לעבוד עד גיל 76וההפסד הוא הפסד בשעור % 30משכר של 400, 3ש"ח לתקופה של 13שנים. מנגד, טענה ב"כ הנתבעים כי שכרה של התובעת היום, לכל היותר, הינו 550, 2ש"ח נטו, וזאת עפ"י הערכה שכן התובעת לא הגישה תלושי שכר עדכניים. עוד נטען כי התובעת עובדת שעות נוספות גם היום וגיל הפרישה של התובעת בנסיבות העניין, אינו עולה על גיל .65
(ג) לעניין הסכום הנתבע בקשר עם פריט זה הפריז ב"כ התובעת לגבי הסכום שאותו תבע בסיכומיו (226, 162ש"ח מאז יום 14.11.93). קשה להניח שהתובעת הייתה מסוגלת להמשיך בעבודתה כאופה עד גיל 76לולא התאונה. נראה כי התובעת, שכיום הינה כבת 63, יכולה להמשיך ולעבוד 6שנים נוספות, עד גיל .69מאחר, שכאמור, לא טרח ב"כ התובעת להמציא פירוט מדויק על הפסדיה, אין אלא לפסוק לעניין אובדן שכר בעתיד פיצוי גלובלי על דרך של אומדן. כאמור, יכול היה ב"כ התובעת להמציא את תלושי השכר של התובעת מאז חודש אפריל 94, שאז שבה לעבודה מלאה, ועד ליום עדותה, דהיינו לתקופה של כשנתיים. בצורה זו ניתן היה לעמוד על נקלה על הפסדיה הממשיים ומכאן לגזור גם את הפסדיה בעתיד. אלא, שב"כ התובעת בחר שלא לעשות כן וקשה להמנע מהמחשבה שהדבר לא נעשה מאחר שאולי לא נגרמו לתובעת כל הפסדים שהם. אעפ"כ, לאור העובדה שלתובעת נקבעו אחוזי נכות צמיתה, ומהחשש והאפשרות שמא תעזוב את מקום העבודה (מרצונה או שלא מרצונה) שאז הנכות יכול שתצמצם את האפשרויות העומדות בפניה, ראה:ב ע"א 4837/92אליהו חב' לביטוח בע"מ נ' בורבה (טרם פורסם), כי אז יש לפסוק לה פיצוי על דרך האומדן. פיצוי זה יגזר, בהעדר נתונים אחרים, בהתחשב בשכרה כפי שהיה עובר לתאונה (סך של 823, 1ש"ח נטו כמפורט בסעיף 8(ה) לפסק הדין, כערכם היום.
לפיכך, אני פוסק בגין פריט זה את הסך של 000, 15ש"ח כערכם היום. פיצוי זה קרוב בערכו לפיצוי האקטוארי המלא לתקופת שש שנים, תוך שהופחת סכום מסוים, קטן, בשל העובדה שאין זה וודאי שהתובעת אכן תעזוב את מקום עבודתה או כי שכרה יפגע.
.10עזרה וסיעוד:ו
ב"כ התובעת בסיכומיו טען כי במשך ארבעת החודשים הראשונים שלאחר התאונה,
זכאית התובעת לפיצוי לפי 10שעות עזרה ביום, עזרה שניתנה ע"י בני משפחתה, ולפי 25ש"ח לשעה. לאחר ארבעת החודשים מיום התאונה, טען ב"כ התובעת לעזרה בהיקף של שתי שעות עבודה ביום, מאז חלוף ארבעה חודשים מהתאונה ועד היום. לגבי העתיד נטען לפיצוי גלובלי בסך 500, 1ש"ח למשך 19שנות תוחלת חייה של התובעת.
ב"כ הנתבעים טענה לעניין זה כי אין ספק שהתובעת אכן נזקקה בתקופת אי הכושר, בשנה הראשונה, לסיוע אלא שהיה עליה לפנות למ.ל.ל שהיה חייב לפצותה בגין כך, ומכל מקום לא הוכח בצוע ההוצאה בפועל.
לעניין זה כבר נקבע שגם אם לא הוצאו הוצאות בפועל אין הדבר שולל פיצוי הנפגע בגין פריט זה. כפי שכבר אמרתי בעניין אחר (ת.א. 11016/95) הזכות לפיצוי בגין סיעוד ע"י בני משפחה הוכרה כבר בעבר: ראה למשל: ע"א 23/84זכאי נ' ירניצקי (לא פורסם) שם נאמר:
"אם הוכח שהנפגעת לא העסיקה עזרה - שהיתה זקוקה לה - בגלל חוסר אמצעים כספיים, על בית מהשפט לעשות אמדן של הסכום המגיע כפיצוי נאות בעד העזרה שניתנה ע"י בן הזוג או בני משפחה אחרים של הניזוק ולפסוק זאת לטובת הניזוק". וראה גם ע"א 142/89גמליאלי נ' אושיות, תקדין עליון, כרך 90(3) עמ' , 683וכן: ע"א 93/73שושני נ' קראוס, פד"י כ"ח (1) .227בספרו של ד' קציר (בעמ' 424) הדעה היא: ש"ניתן להסיק כי (אף) אם לא נגרם הפסד לקרוב המסייע יהא הנפגע זכאי לפיצוי עבור הטרחה והסיעוד שסעד את קרובו הנפגע, כלומר שבהעדר הנזק לנפגע ובהעדר הפסד לקרובו מפצים את הנפגע עבור הטרחה שטרח למענו קרובו".
התובעת טענה בעדותה, לעניין מגבלותיה, כי לאחר העבודה אינה יכולה ללכת כי יש לה כאבים חזקים בגב וברגליים (עמ' 4לפרו'), העידה כי 3חודשים לאחר התאונה הסתייעה בהליכון, ובבית, לאחר העבודה, היא "רק נחה" (עמ' 5לפרו'), וזאת בניגוד לכך שלפני התאונה תיפקדה באופן מלא בכל עבודות הבית.
לאור האמור לעיל, התובעת זכאית לפיצוי בגין סעוד ועזרה מלאים במשך ארבעה
חודשים ראשונים ופיצוי חלקי (מדורג) מאז. בהעדר נתונים מדוייקים, הן לגבי
היקף מוגבלותה והן באשר לעלויות ממשיות, אין אלא לפסוק פיצוי גלובלי על דרך
האומדן, פיצוי שאותו אני מעמיד ע"ס 000, 16ש"ח כערכם היום. בגין העתיד, ובהתחשב בטיב פגיעתה של התובעת, עומד הפיצוי שלו זכאית התובעת, על דרך האומדן, בשעור של 000, 35ש"ח כערכם היום. (אין לשכוח שגם בעתיד הייתה התובעת נזקקת, בכל מקרה, לעזרה, ויש לנכות סכום מסוים בגין כך. ראה: ע"א 185/88ג'עפר נ' ג'עפר פד"י מ"ה (3) עמ' 122).
.11הוצאות בפועל:
לעניין זה נתבע ע"י התובעת פיצוי לפי הקבלות ת/ 4ת/ 5ונטען שאף שהביטוח הלאומי חייב בתשלום ההוצאות הרפואיות, הוצאות אלה הוצאו ע"י התובעת והינם הוצאות סבירות. לטענת ב"כ הנתבעים יכולה הייתה התובעת לקבל גם הוצאות אלה מהמ.ל.ל ומכל מקום לא הוכח הקשר והנחיצות של הוצאות אלה. אכן, לעניין זה הצדק עם ב"כ הנתבעת. שתי הקבלות הן בנוגע לתשלום לאלכסנדר ורלינסקי - רפואה אלטרנטיבית, כשלא בא כל הסבר לטיב הטיפול, הריפוי, למהות השירות והצורך שהביאו לפניה לרפואה האלטרנטיבית. התביעה בגין פריט זה, נדחית.
.12ניידות:
לעניין זה טען ב"כ התובעת כי יש לפסוק לתובעת סך של 000, 2ש"ח לחודש למשך תוחלת חייה, סה"כ 000, 40ש"ח, שכן לדבריו, חבלתה של התובעת ונכותה מקשים עליה נסיעות באוטובוסים. לתביעה בגין פריט זה בהיקף כזה לא באה כל ראייה ואין לכך כל תימוכין בדו"ח המ.ל.ל. יחד עם זאת, לאור טיב הפגיעה של התובעת, יש מקום לפסוק לה על דרך האומדן פיצוי גלובלי בגין פריט זה שאותו אני מעמיד ע"ס של 000, 5ש"ח כערכם היום.
.13התוצאה היא מהאמור לעיל שאני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את

הסכומים כמפורט בסעיפים 7, 8(ו), 9(ג), 10, .12מהסכומים הנ"ל ינוכו כל
התשלומים ששולמו לתובעת ע"י המוסד לביטוח לאומי כשהם צמודים ונושאי ריבית כדין מיום התשלום ועד היום. ליתרה תווסף שכר טרחת עו"ד כדין בצירוף מע"מ והוצאות משפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון