סמכות עניינית בתביעת לשירותי סיעוד

סעיף 10 ) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,, קובע, כי במסגרת שירותי בריאות אותם מעניקה קופת החולים לחבריה במסגרת סל הבריאות, רשאית היא להציע לחבריה שירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל הבריאות, יחד עם זאת נקבע מפורשות, באותו סעיף- 10(ב)(3) "למעט שירותי סיעוד". כלומר קופת החולים,קרי הנתבעת איננה רשאית לכלול במסגרת מתן שירותים נוספים- שירותי סיעוד ,ובמילים אחרות נאסר על הנתבעת בחוק, להעניק שירותי סיעוד.

סעיף 54(ב), קובע כי, לבית הדין לעבודה, תהיה סמכות ייחודית לדון בתובענות בין מבוטח לבין, קופת חולים הנותנת שירותים לפי חוק זה, כלומר, סמכות השיפוט של בית הדין מוגבלת,לבחינת זכאותם של מבוטחים לקבל את המגיע להם לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ומכוחו (ראה גם: עע 1091/00 אלעד שיטרית נ' קופת חולים מאוחדת פד"ע לה 5; עע 53/03 קרן לסרי נ' שירותי בריאות כללית ומשרד הבריאות-לא פורסם).


קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סמכות עניינית בתביעת לשירותי סיעוד:

1. לפני בקשת המבקש לתיקון כתב התביעה וזאת על פי נוסח כתב התביעה המתוקן ואשר צורף לבקשה, ומנגד מונחת בפני בקשת המשיבה1 למחיקה/דחיה על הסף של התביעה כנגדה.

להלן השתלשלות העניינים בקצרה:
2. ביום 1.6.08, הגיש התובע תביעה כספית, שעניינה זכאות להשתתפות בהוצאות, בגין קבלת טיפול סיעודי ביתי, החל מחודש 3/2005, מכוח חברותו בתוכנית "סיעודי כסף" אצל מכבי מגן- הנתבעת2, אשר נובעת מחברותו אצל מכבי שירותי בריאות -הנתבעת1 החל משנת 1969 .

3. הנתבעת 2 (מכבי מגן),טענה בכתב ההגנה מיום 28.9.08, כי היא אינה קופת חולים,אלא אגודה שיתופית ולכן היא לא נמנית על אחד מהגופים הנזכרים בסעיף 54(ב)לחוק בריאות ממלכתי. מכבי מגן טענה עוד כי, בית הדין לעבודה נעדר סמכות עניינית לדון בתביעה דנן, ויש להורות על דחייה ו/או מחיקת התביעה כנגדה. לחילופין בקשה מבית הדין, להורות על העברת התביעה כנגדה לבית המשפט המוסמך.

4. מכבי שירותי בריאות -הנתבעת1, טענה בכתב ההגנה מיום 28.9.08, כי יש לדחות/למחוק את התביעה כנגדה על הסף, מחמת העדר עילה ו/או יריבות. לטענתה כתב התביעה אינו מגלה עילה בהתאם לתקנה 44 ו/או 45 לתקנות בית הדין לעבודה.

5. ביום 3.3.09-הנתבעות 1 ו- 2 הגישו בקשות נפרדות לדחיה/מחיקת התביעה על הסף כנגדן, מהטעמים שהועלו בכתב הגנתן מיום 28.9.08. הנתבעת 2 בקשה לחילופין להעביר את התיק לבית המשפט המוסמך.

6. לבקשת התובע, התביעה כנגד מכבי מגן- הנתבעת 2 נמחקה- בהחלטה מיום 7.7.09, כך שהנתבעת היחידה בתיק נותרה- מכבי שירותי בריאות-הנתבעת1 .

7. במסגרת המשך דיון מוקדם שנערך ביום 30.9.09, הודיע התובע, כי יש בכוונתו להמשיך את ניהול התביעה בבית הדין כנגד הנתבעת1, ובקש את רשות בית הדין לתקן את כתב התביעה. בתום הדיון ניתנה החלטה הקובעת, שהתובע רשאי להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה, והנתבעת תגיש תגובה לבקשה במועדים שנקבעו.

8. בבקשה לתיקון כתב תביעה, מבקש התובע להוסיף טענה, של הפרת התחייבות חוזית מצד הנתבעת 1 כלפיו. לטענתו הנתבעת התחייבה לבטחו בביטוח סיעודי כאמור במכתב ששלחה אליו הנושא תאריך 19.7.1994 .
התובע טוען עוד, כי הסתמך על ההתחייבות של הנתבעת לבטחו כפי שעולה מהמכתב הנ"ל, ולכן לא ביטח עצמו בפוליסה נוספת. לטענתו, על מנת לברר את טענותיו בתיק ,ולהסיר כל ספק בשאלות השנויות במחלוקת, יש צורך בתיקון כתב התביעה כמבוקש על ידו,תיקון המתייחס לעילה קיימת ואין בבקשה לתיקון כתב תביעה, משום הוספת עילה חדשה, שכן בסעיף 8 לכתב התביעה הפנה התובע למכתב ששלחה אליו הנתבעת ביום 19.7.1994 וטען כי הוא זכאי לגמלת הסיעוד בהתאם לאמור במכתב הנ"ל.

10. בתגובה לבקשה טענה מכבי שירות בריאות , כי גם אם בקשת התובע תתקבל, עדיין קיים "בלבול" בנוגע ל"עילת התביעה" הלכאורית,שהתובע סבור שיש לו כנגדה. לטענתה, התיקון המבוקש לא "שופך אור" על הפלוגתאות האמיתיות שבמחלוקת,אלא מוסיף עילה וסעד נוסף של "התחייבות חוזית",והטענות שהועלו בכתב התביעה המקורי אינן רלוונטיות עוד ,היות והן מיוחסות לנתבעת 2-מכבי מגן שכבר אינה צד בתיק.

עוד טוענת מכבי שירותי בריאות כי התובע מבקש להוסיף עילה חוזית,כאשר הוא מבסס את טענותיו על מסמך משנת 1994 המהווה לטענתו "התחייבות חוזית" כלפיו וכי ממילא המדובר במסמך מלפני 14 שנים ולכן עילת התביעה התיישנה ודי בכך כדי לדחות את הבקשה דנן.

12. השאלה שעומדת לפתחנו בטרם נגיע להכרעה בבקשה לתיקון כתב תביעה לגופה, הינה, האם יש מקום להורות על דחייה ו/או מחיקת התביעה כטענת הנתבעת 1.

דיון והכרעה

13. עיון בכתב התביעה המקורי, ובכתב התביעה המתוקן מגלה, כי הסעד המבוקש הינו: "תביעה כספית לגמלת סיעוד עפ"י פוליסת ביטוח מכבי מגן "סיעודי כסף" "סיעודי זהב" על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי סכום התביעה 180,00 ₪ "


14. סעיף 10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,התשנ"ד-1994 (להלן-החוק),קובע:
(א)קופת חולים רשאית להציע לחבריה תכניות לשירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל השירותים והתשלומים של הקופה (להלן -תוכנית לשירותים נוספים),בין בעצמה ובין באמצעות חברה-בת בשליטה מלאה (להלן בסעיף זה-הקופה) תכנית לשירותים נוספים ,וכל שינוי בה,טעונים אישור שר הבריאות.
(ב)תוכנית לשירותים נוספים תוצע לחברי הקופה בהסדר,של איזון משותף הדדי בלבד,ובכפוף לכללים הבאים:
(1)השירותים בתכנית יינתנו אך ורק במסגרת המקורות שנגבו לענין זה ממי שהצטרף לתוכנית (להלן עמיתים;
...
(3)התכנית תהיה למתן שירותים בפועל בלבד,בידי הקופה או באישורה,למעט שירותי סיעוד,ולמעט בחירת רופא מנתח לביצוע ניתוח,בלא שיידרש מהעמית תשלום השתתפות עצמית ולא תכלול מתן פיצוי כספי לעמית כתחליף לשירות.
..."

סעיף 54(ב) לחוק, קובע :
"לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תובענה למעט תביעת נזיקין, שבין מבוטח או מי שהוא טוען שהוא מבוטח לבין שר הבריאות, המנהל, המוסד קופת חולים, נותן שירותים לפי חוק זה או הועדה שהוקמה לפי סעיף 3א, או שבין המוסד לבין קופת חולים או לבין מי שחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות "


15. התובע מבסס את תביעתו לגמלת סיעוד מהנתבעת, על מכתב אשר קיבל מהנתבעת הנושא תאריך 19.7.94 המפרט את גביית התשלומים החודשיים של דמי החבר אשר נגבו ממנו, ותחזית גביה לחודשיים נוספים. מפאת חשיבותו נביא את תוכן המכתב וזה לשונו:
"כחלק ממאמצינו לשפר את רמת השרות לחברי הקופה אנו מגישים חשבון דמי חבר מפורט,המחליף את "הבולים" שנשלחו עד עתה.
החשבון מפרט תשלומים בפועל של החבר,וכן מראה תחזית גביה לחודשים הקרובים (פרטים נוספים מעבר לדף)
לידיעתך:דמי החבר עלו בשיעור...
הקופה החליטה להעניק ביטוח סיעודי ללא תשלום:
לכלל החברים- זכות ל-3000 ₪ לחודש.
לחברי מכבי מגן- זכות ל-3000 ₪ נוספים.
ובסה"כ 6000 ₪ לחודש. פרטים נוספים ב"מכביתון" "

לטענת התובע, משהתחייבה הנתבעת לבטחו בפוליסת סיעוד,הרי שעליה לקיים התחייבות זו,בין באם על ידה ובין אם מי מטעמה על ידי אכיפת התחייבות חוזית, שכן חברותו בתוכנית "סיעוד כסף" אצל מכבי מגן נובעת מחברותו אצל הנתבעת החל משנת 1969, ולפיכך חל בעניינו "תקנות הנתבעות משנת 1969" . התובע הוסיף וטען כי בהתאם לתקנון שהיה בתוקף בשנת 1969,הוא זכאי למלוא גמלת סיעוד ללא זכות קיזוז כלשהי.

16. סעיף 54(ב) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,מעניק לבית הדין את הסמכות הייחודית,לדון בתביעות שבין מבוטח לבין קופת החולים. התובע מסתמך בתביעתו על מכתב שקיבל מהנתבעת בחודש יולי 1994. קרי, התחייבות חוזית כביכול של הנתבעת כלפי התובע, שניתנה לו לפני כניסתו לתוקף של החוק ב-1 בינואר 1995 (ראה סעיף 71 לחוק), ודי בכך בכדי לדחות את התביעה על הסף, בשל חוסר סמכות עניינית של בית הדין לדון בתביעה .

17. יתר על כן, ביה"ד הוסמך לדון בתביעות הנוגעות למערך הזכויות והחובות הצומח למבוטח של קופת חולים על-פי החוק. ברם, נוכח הוראות החוק הקבועות בסעיף 10(ב)(3) ביחד עם הוראות שבסעיף -54(ב) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, נראה שבית הדין נעדר סמכות עניינית לדון בתביעה דנן, ולהלן נסביר;

18. סעיף 10 לחוק, קובע, כי במסגרת שירותי בריאות אותם מעניקה קופת החולים לחבריה במסגרת סל הבריאות, רשאית היא להציע לחבריה שירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל הבריאות, יחד עם זאת נקבע מפורשות, באותו סעיף- 10(ב)(3) "למעט שירותי סיעוד". כלומר קופת החולים,קרי הנתבעת איננה רשאית לכלול במסגרת מתן שירותים נוספים- שירותי סיעוד ,ובמילים אחרות נאסר על הנתבעת בחוק, להעניק שירותי סיעוד.
סעיף 54(ב), קובע כי, לבית הדין לעבודה, תהיה סמכות ייחודית לדון בתובענות בין מבוטח לבין, קופת חולים הנותנת שירותים לפי חוק זה, כלומר, סמכות השיפוט של בית הדין מוגבלת,לבחינת זכאותם של מבוטחים לקבל את המגיע להם לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ומכוחו (ראה גם: עע 1091/00 אלעד שיטרית נ' קופת חולים מאוחדת פד"ע לה 5; עע 53/03 קרן לסרי נ' שירותי בריאות כללית ומשרד הבריאות-לא פורסם).
משכך, ולאור זאת שתביעת התובע, למעשה איננה נסמכת על זכותו הנטענת מכוח החוק אלא מכוח התחייבות חוזית (התובע הפנה למכתב משנת 94), כלומר מדובר בתביעה לזכאות מכוח חוזה ולא מכוח החוק . משכך, אין זה בסמכות עניינית של בית הדין לדון בתביעה מעין זו.

17. לאור האמור לעיל, ובנסיבות שפורטו לעיל, שכן, התביעה איננה נסמכת על חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בית הדין נעדר סמכות עניינית לדון בתביעה. בשל כך, אני מורה על העברת התביעה לבית משפט השלום בחיפה אשר לו נתונה הסמכות לדון בתביעה דנן.

18. נוכח התוצאה אליה הגעתי מתייתר הצורך לדון בבקשה לתיקון כתב התביעה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גזל מניות סמכות עניינית

 2. סמכות עניינית בטלות ההפקעה

 3. הקצאת מניות סמכות עניינית

 4. סמכות עניינית בסכסוך ירושה

 5. דוגמאות העדר סמכות עניינית

 6. סמכות עניינית מחוזי מקרקעין

 7. פקודת הקרקעות - סמכות עניינית

 8. מחיקת עתירה בהעדר סמכות עניינית

 9. סמכות עניינית של המחלקה הכלכלית

 10. סמכות עניינית כספי ביטוח של עובד

 11. בקשה להחזרת תפוס - סמכות עניינית

 12. השבת היטלי פיתוח - סמכות עניינית

 13. תביעות בין שותפים - סמכות עניינית

 14. סמכות עניינית בתביעת לשירותי סיעוד

 15. דמי ניהול בית משותף - סמכות עניינית

 16. תביעת מזונות מוסלמים - סמכות עניינית

 17. מחיקת תביעה מנהלית בהעדר סמכות עניינית

 18. מחיקת תביעה במחוזי מחוסר סמכות עניינית

 19. מחיקת התביעה על הסף מחוסר סמכות עניינית

 20. סכסוך בין אחים במקרקעין - סמכות עניינית

 21. סמכות עניינית של בית משפט לענייני משפחה

 22. סמכות עניינית של בית המשפט לענייני משפחה

 23. סמכות עניינית ליתן צו הצהרתי בעניין ארנונה

 24. סמכות עניינית בתביעת נזיקין בין עובד למעביד

 25. סמכות עניינית מקרקעין לא מוסדרים ולא רשומים

 26. סמכות עניינית בתביעת לשון הרע בין עובד למעביד

 27. סמכות עניינית המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי

 28. זכות במקרקעין וזכות אובליגטורית - סמכות עניינית

 29. בקשה לסילוק תביעה על הסף בשל היעדר סמכות עניינית

 30. סמכות עניינית בנושא טיפולים רפואיים שלא בסל הבריאות

 31. תביעה של עובדים לשעבר - סמכות עניינית לבית הדין לעבודה

 32. סמכות עניינית - תביעת פיצויים בגין נזקי גוף בסכסוך משפחתי

 33. בקשת היתר להגשת תביעה נגד בעלי תפקיד בפירוק - סמכות עניינית

 34. בקשה לסילוק התביעה על הסף, בשל העדר סמכות עניינית לבית הדין

 35. בקשה להורות על סילוק התביעה על הסף זאת בשל היעדר סמכות עניינית

 36. בקשה להורות על סילוק התביעה דנן על הסף זאת בשל היעדר סמכות עניינית

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון