בוררות בין קבלן למזמין עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בוררות בין קבלן למזמין עבודה:

.1ביום 26.1.97ניתן פסק בורר בסכסוך שבין מזמין עבודת בניה - (להלן - ויצמן), לבין קבלן הבנייה (להלן הקבלן).
.2לפי פסק הבורר היה על ויצמן לשלם לקבלן את הסכומים הבאים:ב
בעבור 740מ"ר בניה רגילה - כפול 230$ למ"ר 200, 170$.
בעבור 127מ"ר קומת גג ומרתף - כפול 115$ למ"ר = 605, 14$.
בעבור 190מ"ר הפלסה - כפול 100$ למ"ר - = 000, 19$.לתשלום ביום 14.12.95- ס"ה 805, 203$.
.3לפי פסק הבורר - מוסכם בין הצדדים כי עד יום 14.12.95- שילם ויצמן לקבל סכום של 082, 142דולר, ועל כן קבע הבורר כי ויצמן נותר חייב לקבלן 723,61$.
.4הבורר כתב בפיסקו שהיה באתר הבנייה ונכח כי הקבלן טרם סיים עבודתו,
והעריך את העבודות הטעונות השלמה ב-331, 13$, ועל כן קבע כי על ויצמן לשלם לקבלן עוד 392, 48$, בשקלים לפי השער היציג ביום מתן פסק הבוררות, והסכום ישא ריבית והצמדה כדין עד יום תשלומו בפועל.
.5כן חייב הבורר את ויצמן לשלם 000, 15ש"ח + מע"מ כשכ"ט הבורר.
.6פסק הבוררות ניתן, כאמור, ביום .26.1.97
.7ביום 5.5.98הגיש הקבלן ה"פ 310/98 לבית המשפט, בה עתר לאישור
הבוררות, וביום 20.5.98הגיש ויצמן ה"פ 331/98 לבית המשפט, בה עתר
לביטול פסק הבורר.
.8עוד קודם להגשת הבקשה לאישור פסק הבורר - הגיש ויצמן נגד הקבלן תביעה
לבית משפט השלום ביום 1.4.97בת"א 5422/97, בה עתר כי הקבלן ישלם לו סכום
של 378, 229ש"ח.
(ויצמן צרף לבקשתו לביטול פסק הבורר רק את הדף הראשון של תביעתו בבית משפט השלום, ועל כן לא ידוע לי מה עילות תביעתו שם).
.9בבקשתו לביטול פסק הבורר טען ויצמן כי נראה שהקבלן והבורר עשו מעין קנוניה ביניהם, משום שעוד ביום 12.5.96חתמו ויצמן והקבלן על הסכם המבטל את הסכם הבוררות ביניהם, ולבורר אף נשלחה הודעה ביום 12.6.96כי מינויו כבורר בטל בהסכמת הצדדים.
(נספח ד' 1לבקשה לביטול פסק הבורר).
נוכח קיומה של הסכמה בין הצדדים לבטל את הסכם הבוררות, וההודעה שניתנה
לבורר על ביטל מינויו כבורר - ניתן פסק הבורר ביום 26.1.97ללא תוקף חוקי.
.10ויצמן טען בבקשתו (וכנראה גם בתביעתו בבית משפט השלום), כי הוא שילם
לקבלן סכום העולה ב-000, 200ש"ח ויותר, על הסכום המגיע לקבלן.
.11ביום 14.6.98הודיעו ב"כ הצדדים לבית משפט זה כי הם מסכימים להצעת בית המשפט שימונה מומחה מוסכם - המהנדס נפתלי קדרון - שימדוד את הבניין של ויצמן שנבנה על-ידי הקבלן, ישמע את טענות הצדדים בדבר ליקויים קיימים או לא קיימים בבניין, יתן חוות דעתו, והצדדים יפעלו על פיה. (ע' 6לפרטיכל).
.12לאור הסכמה זו הסכימו הצדדים כי במקום פסק הבורר ימונה המהנדס קדרון
כמומחה מוסכם על שניהם, ויפעל לאמור:ו
א. המהנדס קדרון ייצא לשטח לאחר תיאום מוקדם עם שני הצדדים; יבצע בבניין מדידה מדויקת של הבנייה הקיימת, תוך אבחנה בין הבנייה שבוצעה על פי היתר הבנייה, לבין הבנייה שבוצעה בנוסף להיתר הבנייה (מתחת למפלס אפס), ויקבע את שטח הבנייה בשני פרמטרים אלה, כל אחד בנפרד.
ב. לעניין הבנייה שמתחת למפלס האפס - לא יביא בחשבון את היסודות לבניית הבניין שמעל מפלס האפס, שכן יסודות אלה הם חלק מהבנייה שמעל מפלס האפס, ויביא בחשבון רק את תוספת הבנייה שאינה מופיעה בהיתר הבנייה.
ג. יבדוק אם יש ליקויים בבנייה, או סטיות מן ההיתר חוץ מן החריגה שמתחת
למפלס האפס, ויביע דעתו על הליקויים ועלות תיקונם.
.13המהנדס קדרון ביקר בבניין, מדדו, בדק אם יש ליקויים, וביום 3.5.99כתב חוות דעת.
.14חוות דעת המהנדס קדרון הוגשה לבית המשפט רק ביום 18.10.99משום
שהמהנדס לא קיבל את מחצית שכר טרחתו מהקבלן - בניגוד להוראתי.
.15כדי שהצדדים ובית המשפט יקבלו את חוות דעת המהנדס, נאלץ ויצמן לשאת גם בהוצאות המהנדס החלות על הקבלן.
.16המהנדס קדרון קבע כי היתר הבנייה מתיר בניית 249.86מ"ר, ובפועל נבנו - 259.10מ"ר.
.17שטחים נוספים שנבנו על-ידי הקבלן, מעבר למורשים על פי היתר הבנייה הם 279.71מ"ר (מהם 66.96מ"ר מעל מפלס האפס).
.18אמדן עלות תיקון הליקויים שמצא המהנדס קדרון בבנין מגיע כדי 400,21
ש"ח + מע"מ.
אמדן זה צמוד למדד הבניה של מרס 1999( 176.1נקודות).
.19אין מחלוקת בין הצדדים (וכך גם כתוב בהסכם בכתב שביניהם), כי בעבור בניית המטרז' הרשוי - ישלם ויצמן לקבלן 230$ למ"ר.
מאחר שהמטרז' הרשוי הוא 249.86מ"ר - ובעיגול - 250מ"ר, היה ויצמן אמור לשלם לקבלן סכום השווה ל- 052 032 x= 500,57$, להשלמת הבנייה לפי היתר הבנייה.
.20בפועל נבנו על-ידי הקבלן 538.81מ"ר - ובעיגול - 539מ"ר.
לאמור - תוספות הבנייה מעבר לבניה המורשית - היו של 289מ"ר.
.21לא קיים בהסכם בין הצדדים סעיף הדן בתוספות בנייה מעבר לבנייה
המורשית, ולא נעשה ביניהם הסכם נוסף בכתב בדבר תוספות הבנייה.
.22ויצמן העיד בבית המשפט כי סוכם ביניהם בעל-פה שמחיר תוספות הבנייה שאינן כוללות בנייה באבן - יהיו 120$ פחות מהמחיר הבסיסי שסוכם עליו בין הצדדים (עמ' 4לפרטיכל), ואילו הקבלן לא העיד מאומה בנושא זה.
.23יצויין כי גם הבורר חישב חלק מתוספות הבנייה לפי תעריף נמוך יותר,
לאמו - 115$ ו- 100$, אלא שהבורר טעה במדידות והגיע לבנייה כוללת של 1057
מ"ר!! (לעומת 828מ"ר אליהם הגיע המהנדס קדרון).
.24אני מקבלת, אפוא, את טענת ויצמן כי סוכם בין הצדדים בעל פה כי בעבור תוספות הבנייה ישלם ויצמן לקבלן 110$ למ"ר.
.25מאחר שהקבלן בנה תוספת בנייה של 289מ"ר, מגיע לו סכום של 982 011 x= 790,31$ בגין תוספות הבנייה.
.26סך הכל היה מגיע לקבלן מויצמן סכום השווה ל- 290,89$, אלמלא הליקויים.
.27מאחר שויצמן שילם לקבלן 082, 142דולר כשהיה עליו לשלם לו רק 290,89
דולר, משמע שהקבלן חייב לויצמן סכום השווה ל- 792, 52דולר, שערכם ביום הגשת
תביעת ויצמן לבית משפט השלום (1.4.97) היה 223, 177ש"ח (לפי שער יציג של
3.3570ש"ח לדולר).
.28בין הצדדים היתה גם מחלוקת לגבי סוג האבן שהיה על הקבלן להביא לבנייה, אולם מאחר שאין על כך מסמכים בכתב, האדריכל לא העיר על כך לאורך כל הבנייה (אם כי הבחירה בדבר סוג האבן - היתה של ויצמן ולא של האדריכל, לפי ההסכם), ויצמן לא הפסיק את הבנייה למרות שנוכח כי לא הובאה האבן שביקש - אין מקום לפסוק פיצוי בגין השוני בסוג האבן, מה גם שערכם של כל אחד מהסוגים - לא הוכח.
.29כמו כן קבע המהנדס המומחה כי הקבלן חייב לויצמן סכום של 400, 21ש"ח
נכון למרס 1999- בגין ליקויים.
.30נוכח כל האמור, אני קובעת כי הקבלן, טאלב מוסא חסן ג'בריל, חייב להחזיר לויצמן סכום של 223, 177ש"ח, כאשר סכום זה נושא ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן מיום 1.4.99ועד יום ההחזר בפועל;
וכן סכום של 400, 21ש"ח בגין תיקון ליקויים, כאשר סכום זה נושא ריבית והצמדה
למדד הבנייה מיום 1.4.99ועד יום התשלום בפועל.
.31הקבלן חייב להחזיר לויצמן את שכר טרחת המהנדס קדרון בסך 7020ש"ח,
למעט סכום שהקבלן שילם בעצמו למהנדס קדרון, אם שילם, (במזומן או בשיק שנפרע,
שהרי מן המסמכים עולה כי שילם חלק מן הסכום בשיק שלא נפרע).
.32הקבלן ישלם לויצמן את אגרת בית המשפט שויצמן שילם בבית משפט זה ובבית משפט השלום בגין ת.א. 5422/97, כאשר סכומי האגרות נושאים ריבית והצמדה כדין מיום תשלומם על-ידי ויצמן ועד יום החזרתם על-ידי הקבלן, ושכר טרחת עורך דין בסך 000, 30ש"ח + מע"מ.
הסכום ישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום ההחזר בפועל.
.33בהתחשב בפסק דין זה - התביעה בת"א 5422/97 בבית משפט השלום

בירושלים - תימחק.
.34פסק הדין ניתן בהעדר הצדדים ויישלח אליהם על-ידי מזכירות בית המשפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הבוררות

 2. הבהרת פסק בוררות

 3. פסק בוררות לא מנומק

 4. סעיף 29 לחוק הבוררות

 5. בוררות בין עורכי דין

 6. סעיף 30 לחוק הבוררות

 7. בקשה לבטל פסק בוררות

 8. טעות גלויה על פני הפסק

 9. בוררות לפי הדין המהותי

 10. בקשה להארכת מועד בוררות

 11. בחירה בין שתי תניות בוררות

 12. שטר בוררות בין עובד למעביד

 13. בוררות בין קבלן למזמין עבודה

 14. בקשה לאישור פסק בוררות של רב

 15. בית דין צדק בני ברק - בוררות

 16. תניית בוררות בהסכם שפקע תוקפו

 17. נימוק פסק בוררות בניגוד להסכם

 18. התערבות בית המשפט בפסקי בוררות

 19. ביטול מכתב פיטורים במהלך בוררות

 20. הסכם בוררות בדיני עבודה קוגנטיים

 21. תוקף של פסק דין לפסק בוררות משלים

 22. בוררות בנושא פרשנות סעיפים בהסכם

 23. שימוש בעבריינים לצורך הסכמה לבוררות

 24. תקיפת הליך בוררות באמצעות תביעה אזרחית

 25. עיקולים זמניים להבטחת ביצוע פסק בוררות

 26. פסק הבוררות בהתאם לסעיף 24 לחוק הבוררות

 27. הליכי בוררות בין אחים בסכסוך שהתגלע ביניהם

 28. פסק בוררות בר תוקף או החלטת ביניים או טיוטה ?

 29. בקשת רשות ערעור על פסק הבוררות של שופט בדימוס

 30. אישור פסק דין שניתן בבית הדין הרבני האזורי מכוח הסכם בוררות שבין הצדדים

 31. ערעור על החלטת בימ"ש השלום בתל אביב להכריז כי כל הליכי הבוררות בטלים מעיקרם

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון