אי עמידה בתנאי סף במכרז

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי עמידה בתנאי סף במכרז:

הנשיא א' ברק:

העובדות

‎1. המשיבה היא אגודה חקלאית שיתופית. היא משמשת ספק מים לתושבי כפר-סבא. היא פירסמה (ביולי ‎2001) מכרז לאספקה ולהתקנה של ראשי מערכות השקייה. המערערת והמשיב השתתפו במכרז. המשיבה בחרה בהצעת המשיב שהיתה זולה מהצעת המערערת. כנגד החלטה זו פנתה המערערת לבית המשפט לענינים מינהליים. לטענתה לא מקיים המשיב את תנאי הסף הקבועים במכרז. כן נטען כי על בסיס ההמלצות שהיו לנגד עיני המשיבה לא ניתן היה לקבוע כי המשיב הוא הזוכה, ולא ניתן היה לפנות - כפי שעשתה המשיבה - בבקשה לקבלת פרטים נוספים. טענותיה של המערערת נידחו על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים (השופטת ד' פלפל) ומכאן הערעור שלפנינו.

תנאי הסף

‎2. טענותיה העיקריות של המערערת נוגעות לשני תנאי הסף שנקבעו במכרז. וזו לשונם:

"‎2. הצעת המציע:

...

ב. רשאים להשתתף במכרז אך ורק:

‎1. חברות השקייה או חברות העוסקות בתחום ההשקייה אשר יוכיחו כי יש להם נסיון בעבודה נשוא המכרז כמפורט בסעיף ‎3 לחוזה, ואשר עבדו מול רשות מקומית ואשר יוכיחו אפשרות לביצוע ההתקנות והעבודות הנלוות בשטח, בלוח הזמנים הנדרש.

‎2. המלצות וחוות דעת חיוביות ממזמיני העבודה במקומות אחרים, לגבי עבודות דומות בהיקף דומה."נפנה לבחינתם של תנאי סף אלה, בכל הנוגע לערעור שלפנינו. אין מחלוקת לפנינו כי בחינה זו נערכת על פי דיני המכרזים החלים במשפט הציבורי. הטעם לכך הוא, שהמשיבה מבצעת תפקיד המוטל על רשות שלטונית (ראו י' זמיר, הסמכות המינהלית, ‎452, 542 (תשנ"ו)). לעניין זה אין נפקא מינה אם עריכת המכרז היא רשות או חובה. בשני המצבים, משנערך המכרז, חלים עליו דיני המכרזים ככתבם וכלשונם.

‎3. תנאי הסף הראשון קובע כי רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים "אשר עבדו מול רשות מקומית". אין מחלוקת בין הצדדים כי המשיב לא התקשר (כקבלן ראשי) במישרין עם רשות מקומית, אלא עבד בפועל (כקבלן משנה) עם הרשות המקומית, וזאת במסגרת חוזה שבין קבלן ראשי לרשות מקומית. גדר הספיקות הינו, אם הדיבור "עבדו מול רשות מקומית", מחייב קשר נורמטיבי בין המשתתף במכרז לרשות מקומית, או די בכך שלמשתתף במכרז היה קשר פיזי עם רשות מקומית, לביצוע עבודות שהרשות התקשרה בהן (נורמטיבית) עם הקבלן הראשי. בית המשפט לעניינים מינהליים קבע כי די בקשר פיסי. דעתנו כדעתו. לשון המכרז ("עבדו מול רשות מקומית") סובלת הן את הפירוש ה"נורמטיבי" והן את הפירוש ה"פיסי". התכלית המונחת ביסוד ההוראה מבוססת על הצורך בנסיון בעבודה עם רשות מקומית, בין אם נסיון זה נרכש כתוצאה מכריתת חוזה עימה ובין אם נסיון זה נרכש מפעולה כלפיה, בעקבות חוזה שהרשות כרתה עם קבלן ראשי, אשר בשירותו מועסק המשתתף במכרז.

‎4. תנאי הסף השני קובע כי נדרשות המלצות וחוות דעת חיוביות "ממזמיני העבודה במקומות אחרים". המשיב הציג המלצות של קבלנים ראשיים אשר עמדו בקשר ישיר עם הרשות המקומית בעלת המכרז. לא היו בידיו המלצות של בעלי המכרז עצמם. גדר הספיקות הינו אם הדיבור "מזמיני העבודה" מתייחס אך לבעל המכרז (הכולל), או שהוא משתרע גם על קבלנים ראשיים אשר התקשרו עם בעל המכרז. בית המשפט לעניינים מינהליים קבע כי די בהמלצה של הקבלן, ואין צורך בהמלצה של בעל המכרז. גישה זו נראית לי. אף כאן, כמו לעניין תנאי הסף הראשון, סובלת לשון המכרז ("מזמיני העבודה") את שני הפירושים. תכלית התנאי הינה לקבל מידע אמין על יכולתו של המשתתף במכרז. מידע זה יכול שיבוא מהקבלן הראשי אשר עימו התקשר המציע בחוזה, ומידע זה יכול שיבוא מבעלת המכרז אשר "מולה עבד המציע" (אם מכוח הסכם ישיר עימה ואם מכוח הסכם שבינה לבין הקבלן הראשי).


טענות כנגד ההמלצות

‎5. טענתה האחרונה של המערערת קשורה בטיבן של ההמלצות שהגיש המשיב. לטענתה, אין ללמוד מהמלצות אלה כי למשיב נסיון בתחום עבודת המכרז. אף טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים, ולדעתי בדין נדחתה. מההמלצות אשר צירף המשיב ניתן ללמוד על נסיונו של המשיב ב"עבודות דומות בהיקף דומה". המשיבה היתה רשאית איפוא להסתפק בהמלצות אלה. היא לא נקטה בדרך זו אלא ביקשה לקבל פרטים נוספים מכותבי ההמלצות. הבירור הבהיר וחידד את שהיה טמון בהמלצות עצמן. בנסיבות אלה איני סבור כי יש בקבלת מידע זה - אשר ניתן היה לוותר עליו - כדי לפסול את זכייתו של המשיב. אפילו נפל פגם בבקשת ההבהרה, זהו בנסיבות העניין שלפנינו, פגם טכני שאין בו לפסול הצעת המשיב.

התוצאה היא כי אנו דוחים הערעור. המערערת תישא בהוצאות המשיבה מס' ‎1 בסכום כולל של ‎15,000 ?, ובהוצאות המשיבים ‎2 ו-‎3 בסכום כולל של ‎15,000 ?.

ה נ ש י א
השופטת ד' ביניש:

אני מסכימה.
ש ו פ ט ת
השופט א' גרוניס:

אני מסכים.
ש ו פ ט

הוחלט כאמור בפסק דינו של הנשיא א' ברק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון