הוצאת שיקים ללא כיסוי בפשיטת רגל


מי שרוכש מערכת סלון לביתו בשיקים ללא כיסוי מציג בפני מקבל השיקים מצג כוזב כאילו יש לשיקים כיסוי ובהתנהגותו זו לא זו בלבד שהוא מרמה את מקבל השיקים אלא אף מתנהג באופן עברייני. למותר לציין כי בית המשפט לא יפרוס את הגנת פקודת פשיטת הרגל על מי שנוהג כך.נ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הוצאת שיקים ללא כיסוי בפשיטת רגל:

1. החייב הגיש לבית משפט זה בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל.

בהחלטתי מיום 6/03/01 נתתי, בהסכמת הכונס הרשמי, צו לכינוס נכסי החייב.

עתה עלי להחליט אם להכריז על החייב פושט רגל אם לאו.נ

2. עמדת הכונס הרשמי

הכונס הרשמי ערך חקירה בעניינו של החייב והגיש דו"ח על פי סעיף 18ד' לפקודת פשיטת
הרגל (נוסח חדש), התש"ם - 1980 (להלן - "הפקודה"). הכונס הרשמי הביע את דעתו כי מן הדין לדחות את בקשתו של החייב.ב

מחוות דעתו של הכונס הרשמי עולה כדלקמן:

א. החייב הגיש את בקשתו בגין חובות מוצהרים על סך של 1,712,385 ש"ח לשבעה
נושים.ו

נכון ליום עריכת דו"ח הכונ"ר הוגשו כנגד החייב 5 תביעות חוב על סך של 819,961 ש"ח.נ

ב. הכונס הרשמי כתב בחוות דעתו כי ממצאי החקירה בעניינו של החייב העלו כדלקמן:

"א. החייב עבד כשכיר עד לשנת 1994, עת חלה במחלת אסטמה קשה. בשנת 1997 הוכר כנכה בשיעור 75% לצמיתות וחי מקיצבת נכות.ב

ב. החייב נקלע לחובותיו בשל חתימה על מספר רב של ערבויות, וזאת למרות שכבר נפתחו נגדו תיקים בהוצל"פ בשל ערבויות שקדמו להם. הדעת נותנת כי משנוכח החייב כי פעולותיו אלה יוצרות התחייבויות מרובות ושאין בידו לשאת בהן, היה עליו להפסיקן לאלתר.ו

ג. החייב המשיך ביצירת חובות נוספים על ידי פיזור שיקים ביודעו כי אין לשיקים אלו כיסוי. התנהגות זו התנהגות עבריינית שההסתבכות בעקבותיה אינה ראויה להגנת בית המשפט.נ

ד. החייב לא נתן כל הסבר מניח את הדעת לגבי הלוואה שנטל ולא מסר כל מידע לגבי שתי המשכנתאות שנטל בשנים 1996, 1999.ב

ה. החייב לא המציא חלק מהמסמכים אותם נדרש להמציא לשם השלמת חקירתו, כמפורט בסיכום החקירה".ו

ג. הכונס הרשמי סיכם את חוות דעתו באומרו כי חובותיו של החייב אינם נובעים מכישלון עסקי אלא מצרכים פרטיים וכי החייב נהג בחוסר תום לב כאשר ערב לאחרים בידיעה מוחלטת שהינו חדל פרעון וכאשר פיזר שיקים ללא כיסוי.נ

על שום כך הביע הכונס הרשמי את התנגדותו להכרזת החייב פושט רגל.

ד. במהלך הדיון, ולאחר טענות ב"כ החייב (שיובאו להלן), טען בא כוחו המלומד של הכונס הרשמי, עו"ד עופר גבריאלי, כי טענת ב"כ החייב בעניין השיקים "אינה מקובלת ולא משכנעת אותי. לא ייתכן שחייב שמקיים משק בית משותף עם אשתו ומנהל איתה חשבון בנק אחד, יטען שהיא הוציאה את השיקים ולא הוא, ולכן הוא לא אחראי לזה".ב

ב"כ החייב הדגיש בטענותיו כי בגין השיקים הנ"ל הוגשו תביעות חוב.ו

3. טענות החייב

א. בא כוחו המלומד של החייב, עו"ד אמל כמאל, ביקש כי בית המשפט יכריז על החייב פושט רגל.

ב. עו"ד כמאל טען כי החייב חתם על הערבויות לפני שנים כאשר היה עובד שכיר המסודר במקום עבודה ללא כל בעיות כלכליות. הוא ערב לקרובי משפחה וידידים שמצבם הכלכלי היה טוב ואשר היו להם מקומות עבודה והיו מסודרים ללא כל בעיות.

לדברי בא כוח החייב, רק לפני כשבע שנים לערך התחילו הבעיות הקשורות באותם אנשים להם ערב החייב.

ג. באשר לטענת הכונס הרשמי לעניין פיזור השיקים ללא כיסוי, הפנה בא כוח החייב את בית המשפט לדברים שאמר החייב עצמו בעמ' 5 לפרוטוקול בית המשפט, שם נרשם מפי החייב כדלקמן:

"אני יודע שניתן צו כינוס לבקשתי ביום 6/03/01. אני לא נתתי את ששת השיקים המפורטים בסעיף ה' לסיכום החקירה. החשבון הזה הוא חשבון משותף לי ולאשתי. היא הוציאה פנקס שיקים. הבנק קיבל מכתב מבנק ישראל על הגבלת החשבון רק יום לאחר שמנהל הבנק נתן לאישתי פנקס שיקים.נ

אישתי הוציאה את השיקים ונתנה אותם. אישתי לא עובדת".ב

ד. באשר לאמור בחוות דעתו של הכונס הרשמי על כך שהחייב לא מסר מידע בעניין שתי המשכנתאות שנטל בשנים 1996 ו- 1999, טען בא כוח החייב כי החייב מסר את כל המסמכים הנדרשים לידי הכונ"ר.

ה. בא כוח החייב הוסיף וטען כי החייב הינו בן 55 המתפרנס מקיצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי.ו

4. טענות הנושה בנק לאומי לישראל בע"מ

א. הנושה בנק לאומי לישראל בע"מ, התייצב לדיון בבקשת החייב להכריזו פושט רגל באמצעות בא כוחו המלומד עו"ד הישאם רוק.נ

ב. בא כוח הנושה הצטרף לדברי בא כוח הכונס הרשמי. עו"ד רוק טען כי התמונה העולה מחקירתו של הכונס הרשמי היא כי החייב היה -

"(...) ערב מקצועי שנהג לפזר ערבויות לכל ערב ולכל דורש. הוא גם הגדיל לעשות משהמשיך לעשות כך גם כאשר היו תלויים נגדו תיקים בהוצל"פ.ב

(...) לגבי השיקים, מדובר כאן בנסיון להתחכם. גם לאחר שהוטל צו הכינוס, המשיך החייב בדרכו ואולם הפעם, השתמש באשתו, שהיא עקרת בית שאין לה הכנסה כדי להוציא ולפזר שיקים מחשבונם המשותף כשאין להם כיסוי. לא נטענה כל טענה בדבר קיומו כביכול של קרע משפחתי ולכן חזקה היא שמדובר בבני זוג שפעלו במשותף ועל דעתו של החייב".ו

5. דיון

א. לאחר עיון בטענות ב"כ הצדדים ובמכלול נסיבות העניין, הגעתי למסקנה כי מן הדין לדחות את הבקשה.נ

ב. השאלה העיקרית העומדת לנגד עיניו של בית המשפט בבואו להחליט אם להכריז על חייב, לבקשתו, פושט רגל אם לאו, היא השאלה אם פעל בתום לב אם לאו. הדגש באשר לתום ליבו של החייב, לעניין התקופה שקדמה להגשת בקשתו להכריזו פושט רגל, מושם, מטבע הדברים, על דרך יצירתם של חובותיו (ראו בספרם של כבוד השופטים שלמה לוין ואשר גרוניס "פשיטת רגל", מהדורה שנייה, בעמ' 169).ב

ג. סבורני כי די בממצאי החקירה שערך הכונס הרשמי באשר לנושא השיקים ללא כיסוי, ובדברי החייב עצמו בעניין זה, כדי לקבוע כי החייב לא הרים את הנטל המוטל עליו לשכנע את בית המשפט כי יצר את חובותיו בתום לב. בנסיבות אלה, אין עוד צורך לדון ולהכריע ביתר העניינים שהועלו על ידי הכונס הרשמי.

בסיכום החקירה שנערכה לחייב במשרדי הכונס הרשמי נאמר כדלקמן:

"בשנת 1999 הנפיק בנק הפועלים סניף דלית אל כרמל פנקס שיקים לחייב. החייב קנה ב- 3 שיקים מערכת סלון לביתו. השיקים חזרו ללא כיסוי.

בנוסף, נתן החייב שיקים עבור חומרי בניין לבית שבנה בנו אוסאמה חסון. לטענת החייב בנו הבטיח לו שכאשר יגיע מועד פרעון השיק הוא יפקיד כסף בחשבון, אבל בגלל שעל חשבון הבנק רובצים 6 עיקולים, אם יופקד כסף בבנק הכספים יועקלו לטובת הנושים השונים ולכן הכסף לא הופקד בבנק.

החייב נשאל מדוע שילם לבנו בשיקים כאשר הוא חי מקצבת נכות בסך 2,700 ש"ח לחודש והחייב ענה שהוא רצה לעזור לבנו".ו

דומני כי הדברים מדברים בעד עצמם. מי שרוכש מערכת סלון לביתו בשיקים ללא כיסוי מציג בפני מקבל השיקים מצג כוזב כאילו יש לשיקים כיסוי ובהתנהגותו זו לא זו בלבד שהוא מרמה את מקבל השיקים אלא אף מתנהג באופן עברייני. למותר לציין כי בית המשפט לא יפרוס את הגנת פקודת פשיטת הרגל על מי שנוהג כך.נ

אף אם נלך לשיטתו של החייב, שטען כי השיקים לא נמשכו על ידו אלא על ידי אשתו, אין בכך, בנסיבות העניין, כדי לפוטרו מאחריות ליצירת החובות.

יש לזכור כי אחריותו של החייב באשר לשיקים שנמשכו מחשבונו ללא כיסוי, אינה צריכה להימדד על פי דיני האחריות הפלילית. אף אם לא ניתן להרשיע את החייב בגין משיכת שיקים ללא כיסוי על ידי אשתו (והחייב אמנם אינו אחראי בפלילים למשיכת שיקים על ידי אשתו, גם אם השיקים נמשכו מחשבונו שלו), יש בעובדה זו כדי להצביע על חוסר תום ליבו של החייב ביצירת החובות. דברי עורכי הדין גבריאלי ורוק שצוטטו לעיל מקובלים עלי. כאשר החייב ואשתו חיים תחת קורת גג אחת ואשתו מושכת שיקים מחשבונם המשותף ביודעה שאין להם כיסוי, כאשר היא עצמה היא עקרת בית שאינה עובדת, הרי שעצימת העיניים מן העובדה שהשיקים נמשכים על ידי בת זוגו מחשבון שבו אין כיסוי, כשהוא עצמו נהנה מן התמורה שהתקבלה בגין השיקים, מהווה התנהגות חסרת תום לב.ב

6. אחרית דבר

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן:

א. אני דוחה את בקשתו של החייב להכריזו פושט רגל.ו

ב. אני מבטל את צו הכינוס שניתן כנגד החייב ביום 06.03.2001.נ

ג. אני מבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן כנגד החייב.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנות פשיטת הרגל

 2. הפטר מותנה

 3. השמטה מקרית

 4. הפטר מחובות

 5. ביטול העברת מרמה

 6. קיזוז בפשיטת רגל

 7. תניית שימור בעלות

 8. מתנת מרמה בפשיטת רגל

 9. פשיטת רגל של עורך דין

 10. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 11. שינוי צו הפטר סעיף 181

 12. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 13. בקשה שלישית לפשיטת רגל

 14. פשיטת רגל של חייב בחו"ל

 15. קיזוז משכורת של פושט רגל

 16. בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 17. חוק הגנת הדייר בפשיטת רגל

 18. התנגדות להתראה לפשיטת רגל

 19. הליך פשיטת רגל של בעל מסעדה

 20. ביטול הסכם מזונות בפשיטת רגל

 21. בקשה לקצוב מזונות בפשיטת רגל

 22. מכירת דירת מגורים של פושט רגל

 23. בקשה לפשיטת רגל בגלל חוב מזונות

 24. ביטול העברת נכסים לפני פשיטת רגל

 25. הוצאת שיקים ללא כיסוי בפשיטת רגל

 26. התנגדות חייב להמצאת התראת פשיטת רגל

 27. תוקף הסדר פשרה בפשיטת רגל כלפי ערבים

 28. בקשת פושט רגל לשחרור כספים לצורך דיור

 29. סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל - ביטול הענקה

 30. פשיטת רגל של הקבלן לאחר סיום פרויקט בניה

 31. איסור חייב בפשיטת רגל לנהל הליכים משפטיים

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון