חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חתכים בפנים עקב תאונת דרכים:

.1התביעה שבנדון בגין נזקי גוף עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
התשל"ה - 1975(להלן:ו "החוק").
התובע יליד 1954נפגע בתאונת דרכים שארעה ביום 9.6.93עת נהג במכונית
שהיתה מבוטחת ע"י הנתבעת (להלן:נ "התאונה").
הנתבעת מודה בחבותה לפצות התובע בהתאם להוראות החוק והמחלוקת בין הצדדים
נסבה על שיעור נזקיו כתוצאה מהתאונה.
.2התובע נחבל בתאונה בפנים, ברגל שמאל וביד ימין.
בבדיקה נמצא כי הוא סובל משבר מרוסק ביד ימין, משבר בברך שמאל ומחתכים בפנים, התובע אושפז בביה"ח הדסה למשך עשרה ימים.
ביהמ"ש מינה את ד"ר פרנקל כמומחה בתחום האורטופדי ובהתאם להמלצתו מונו
מומחים נוספים.
ד"ר פרנקל - שמונה כאמור כמומחה בתחום האורטופדי, קבע לתובע % 10נכות לצמיתות, בהתאם לסעיף 40(1) מחולק לשנים, מותאם, בגין דפורמציה קלה ורגישות שנותרו בזרוע ימין.
ד"ר שטרנברג - שמונה כמומחה בתחום הפלסטי, קבע לתובע % 10נכות לצמיתות בהתאם לסעיף 75(2)ב'. פרופ' מרין - שמונה כמומחה בתחום העיניים מצא שהתובע סובל מדלקת כרונית של הלחמית ובגין זאת קבע לו % 5נכות לצמיתות לפי סעיף 59(ב) לתקנות.
ד"ר לובצקי - שמונתה כמומחית בתחום הנוירולוגי קבעה לתובע % 18.7נכות
מצטברת. % 10לפי סעיף 31(4) א' % 5, iiלפי סעיף 31(5) א' iiו- % 5לפי סעיף
29(5) א' -.0I
לתובע אפוא נכות משוקללת בשיעור %.37.5
2.1משמעות הנכות שנקבעה לתובע:ב
בתחום האורטופדי נותר התובע עם נכות בשיעור % 10כשהמומחה קובע שהשברים בזרוע ימין ובברך התחברו בחיבור גרמי ואולם "בזרוע נותרה דפורמציה קלה ורגישות מקומית קלה".
בתחום הפלסטי - נקבעו לתובע % 10בגין מספר צלקות בפנים ובגין צלקת ביד
ימין, המומחה גם המליץ על ניתוח לשיפור הצלקות בעלות של כ- 000, 3$.
בתחום העיניים - נקבעו לתובע % 5נכות כשהמומחה קובע שהתאונה לא השפיעה על הראיה בעין שמאל ובעין ימין. בבדיקה הוא גם לא מצא כל מגבלה והוא כותב לעניין זה:ו "תנועות העיניים חופשיות ומלאות לכל הכיוונים. אין פזילה, האישונים שווים ומגיבים לאור והתקרבות, לחץ תוך עיני תקין". מאידך הוא קובע:נ "הדלקת הכרונית של הלחמית יכולה להיות קשורה עם הגירוי מהחדירה של הזכוכית בפציעה בתאונה והכאבים החוזרים עליהם הוא מתלונן יכולים להיות קשורים עם ארוזיה חוזרת בקרנית, הוא מקבל טיפול קבוע בטיפות להרגעת העיניים ועליו להמשיך בכך".
בתחום הנוירולוגי - ד"ר לובצקי קבעה לתובע % 18.7נכות מצטברת, כולה בשל
פגיעות בעצבים הגורמים לירידה בתחושה ביד ימין.
2.2שיעור הנכות התיפקודית של התובע כאמור לתובע % 10בגין צלקות בעיקר בפנים, אלא שאני לא הבחנתי בצלקות בפניו של התובע שעמד והעיד בפניי וגם לא נעשה כל נסיון ע"י ב"כ התובע להציג בפניי או להצביע בפניי על צלקות. על רקע זה טענת התובע כי "הצלקות בפני גורמות לי מבוכה ואי נוחות ובהינתן לי האפשרות הכספית הייתי רוצה לשפר מראן" (סעיף 5לתצהירו), נראית לי כהצהרה על דרך הגוזמא. יחד עם זאת מאחר והמומחה המליץ על ניתוח בעלות 000, 3$ והתובע לא נחקר ביחס להצהרתו בדבר רצונו לעבור ניתוח, אפסוק זאת לתובע, מעבר לזה איני סבורה שלנכות תהיה השפעה כלשהי על תיפקוד התובע בעתיד.
ביחס לנכות בגין הדלקת בעין, עיון בחוות הדעת של ד"ר מרין מראה שהנכות היא
בשל דלקת בעין ואולם אין בנכות שנגרמה כתוצאה מחדירת זכוכית לעין כל הפרעה
לראיה, לא מצאתי גם בתיעוד הרפואי תלונות של התובע על כאבים בעין או הפרעה
אחרת כתוצאה מהדלקת בלחמית העין וסבורה אני שגם בנכות בעין בגין הדלקת שמטופלת
באמצעות טיפות, אין כדי לפגום ביכולת עבודתו של התובע.
שונה הדבר לגבי הנכויות שקבעו ד"ר פרנקל וד"ר לובצקי. ד"ר פרנקל מצא
בבדיקתו שהכח הגס ביד ימין תקין, יחד עם זאת הוא מצא הגבלה קלה בתנועות היד ונכות זו היא בעלת משמעות תיפקודית. ד"ר לובצקי מצאה ירידה בתחושה באזור המצח ובגין זה קבעה % 5נכות עפ"י ס. 29, בתשובות הבהרה מיום 25.3.96הבהירה ביחס לנכות זו שאין לה כל משמעות תיפקודית. נכויות נוספות בשיעור מצטבר של % 14.5קבעה ד"ר לובצקי בגין הפגיעה בעצבי התובע ביד ימין, חוות דעתה וחוות דעתו
של ד"ר פרנקל הן חופפות במובן זה שהן מתייחסות שתיהן ליד ימין ומתייחסות
שתיהן להגבלה שבתפקוד היד. ד"ר לובצקי שמה את הדגש על הפגיעה בעצבים וד"ר פרנקל שם את הדגש על ההגבלה בתנועתיות היד, איני סבורה שכושר עבודתו בגין הפגיעה ביד שבסה"כ קיבל בגינה % 24פחת ברבע, זאת גם לאור ממצאי חוות דעת וגם לאור תיפקודו למן התאונה. ושיעור נכותו התיפקודית אינו עולה להערכתי על %.20
.3אובדן השתכרות
כאמור לתובע פגיעה שהותירה אותותיה בו ומספר מומחים שמונו קבעו לו נכויות כמפורט לעיל, יחד עם זאת, עד ליום זה משך למעלה משלוש שנים וחצי לא הפריעה הנכות לתובע בתיפקודיו והוא ממשיך לעבוד כבעבר בשתי משרות, בבוקר במכס, אחה"צ בביה"ח הדסה כפועל בית ובתקופות מסויימות עבד גם בעבודה נוספת, שלישית, בחב' אוגדן מערכות בע"מ בעבודות נקיון. מהראיות עלה שכמנהגו קודם לתאונה כך מנהגו כיום, כמעשהו קודם לתאונה כך מעשהו היום, הוא ממשיך בכל עיסוקיו, ושכרו למן התאונה לא רק שלא נפגע אלא עלה.
אמנם התובע העיד כי עקב התאונה עבר לעבוד בעבודתו במכס במחלקת שיכפול במקום במחסן ועקב זאת הוא הפסיד פרמיה, דרגה ואחזקת רכב, ברם טענה זו לא הוכחה. לא הובאה כל ראיה כי התובע הועבר לעבוד במחלקת שיכפול עקב התאונה, התובע יכול היה בנקל לזמן את מעבידו או מי מטעם המעביד כעד על מנת שיבסס טענתו, אך זאת הוא לא עשה וכבר נפסק לא אחת כי הימנעות בעל דין מהבאת ראיה מובילה בהכרח למסקנה שהראיה לא היתה תומכת בטענתו. (ראה ע"א 465/88 הבנק למימון וסחר נ. מתתיהו, פד"י מה(4)651, 658וכן ע"א 89/55 קופל נ. טלקאר, פד"י מד(4)595, 602).
לא רק זאת אלא שהתובע לא הוכיח כי לו היה נשאר לעבוד במחסן היה זוכה
להטבות מעבר לאלו שמקבל היום, כשנשאל פרטים לגבי אובדן השכר ואובדן התנאים להם טוען, סירב להשיב והציע לב"כ הנתבעת לשאול במכס, עצה זו טובה היא אלא שכפי שנאמר לעיל הממונה עליו במכס לא זומן על ידו להעיד ומובן שלא היה אפוא את מי לשאול!
התובע טען טענות סותרות לגבי עבודתו והפסקת עבודתו בחברת אוגדן בע"מ, ע"ס עדותו לא מצאתי שיש קשר בין הפסקת העבודה שם לבין התאונה.
אני קובעת אפוא שלא הוכח שהתובע לא קודם בעבודתו עקב התאונה ולא הוכח
ששכרו או תנאי עבודתו נפגעו לאחר התאונה ו/או עקב התאונה.
אמנם עברו שלוש שנים למן התאונה והנכות שנקבעה לתובע כמתואר לעיל לא הפריעה לו בעבודתו ובעיסוקיו וסביר שגם בעתיד הקרוב ימשיך התובע בתיפקודו. התובע גם לא העיד שהוא מתכוון להפחית מעבודתו וגם סרט הוידאו שהוצג לביהמ"ש מראה שתיפקודו תקין, התובע נצפה גורר מיטות עם חולים לתוך המעלית ומחוץ למעלית ביד ימין מרחק כמה מטרים ולא היה נראה כאילו הוא מתקשה בביצוע העבודה. יחד עם זאת, אין לדעת אם בעתיד, בעוד שנים, הנכות ביד שהינה נכות בעלת משמעות תפקודית, לא תפריע לו בעבודתו ושכרו ייפגע ויש אפוא מקום לפסוק לתובע פיצוי לעתיד בגין אובדן השתכרות ואובדן כושר השתכרות. אני מוצאת לפסוק לו פיצוי על בסיס שכרו במכס ובביה"ח הדסה המגיע לסכום של 500, 4ש"ח לאחר הצמדה בשיעור %80, ממועד התאונה, ראה הפירוט בעמ' 15לסיכומי הנתבעים וע"א 110/80
גבאי נ. וליס פד"י לו(1) 449(התלושים האחרונים שהוגשו לביהמ"ש היו מראשית 96' והם מלמדים על עליה ראלית ממשית בשכרו). הסכום הנ"ל על בסיס נכות של
% 20מגיע לסכום של כ- 000, 180ש"ח. התובע לא רק שלא הוכיח שנגרם לו הפסד
הכנסה בעבר אלא שהוא אישר בעדותו שבתקופת אי הכושר קיבל שכר מלא מביה"ח הדסה
ומהמכס ואיני פוסקת לו אפוא בגין אבדן שכר בעבר.
.4עזרה בבית
התובע צירף לתצהירו שורה של מסמכים ערוכים ומסודרים וחתומים ע"י מיני אנשים המוכיחים לטענתו שהוא שילם כספים בגין עזרה בבית, איני מוכנה לקבל אף אחד מן המסמכים, לא רק שאיני יכולה לנמק מדוע אסתמך על עדותו היחידה של התובע, כדרישת ס. 54(א') לפקודת הראיות (נוסח חדש) שהוא אכן שילם את הסכומים הרשומים בקבלות, או שילם סכומים אחרים, אלא שאיני מייחסת אמון לעדותו ואיני סבורה שמסמכים אלו משקפים את שנכתב בהם.
איני מאמינה לתובע שהוא שילם את הסכומים הנקובים באישורים ולא כל סכומים אחרים ואיני מהססת לקבוע שהעוזרות והעוזרים למיניהם, שלא זומנו להעיד וכשנשאל בחקירה נגדית פרטים עליהם לא ידע כלל להשיב, הם פרי דמיונו של התובע.
.5הוצאות
התובע צירף קבלות על סכום של כ- 000, 1ש"ח וסכום זה אני פוסקת לו. יתר
הנזקים כמו אובדן פנסיה, ניידות ועזרה בבית בעתיד לא הוכחו ואין כל הצדקה
לפסוק אותם לתובע לאור הנכויות שנקבעו לו.
.6סוף דבר
מכל שנאמר לעיל אני פוסקת לתובע פיצוי כדלקמן:ב
6.1בגין הנזק הלא ממוני בגין הנכות וימי האשפוז 239, 43ש"ח.
6.2בגין אובדן השתכרות ואבדן כושר השתכרות 000, 180ש"ח.
6.3בגין הוצאות 000,1 ש"ח.
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.9.93
(ממוצע).
6.4בגין עלות ניתוח ואובדן שכר לחודש לאחר הניתוח 000, 15ש"ח.
בנוסף תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בשיעור % 13בתוספת

מע"מ כחוק.
מהסכומים הנ"ל ינוכו התשלומים התכופים בסכום של 000, 5ש"ח כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 26.9.92וסכום של 000, 5ש"ח כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום . 20.1.94לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון