פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

המועצה הגבילה מראש את תנאי המכרז בכך שפסלה הצעות מחיר העולות על אמדן המחירים. כך נכתב בס' 10.2 "מובהר כי הצעות מחיר שתהיינה גבוהות ב-10% מהאמדן שנקבע במחירים תפסלנה על הסף"

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז:

1. המשיבה (המועצה) פרסמה מכרז שכותרתו "איסוף וסילוק פסולת וטיאוט כבישים" והוא הוגדר מכרז פומבי מס' 2/2004. על המצהירים היה להעביר הצעותיהם עד יום 24.6.04. המכרז כלל כמה מרכיבים וביניהם מתן שירותי אצירת פסולת, איסופה וסילוקה לאתר מורשה, איסוף אשפה ביתית מסחרית ותעשייתית וסילוקה, הצבת מכולות לאשפה, איסוף פסולת קרטון, הצבת מכולות לריכוז פסולת וטיאוט כבישים.

2. על פי תנאי המכרז, שמרה לעצמה המועצה את הזכות לפצל את העבודות בין שני מציעים. רשימת התנאים המוקדמים ארוכה ומפורטת וכוללת דרישה להמציא אישורים לגבי ניהול חשבונות, אישורים למקרה שהמציע הוא תאגיד, הוכחת ניסיון קודם, המצאת רשיונות רכב מסוגים הנדרשים לביצוע המכרז, הצגת צילום רשיון מוביל ורשיון עסק, והסכמים עם מפעילי אתר לטיפול בפסולת או לסילוקה. עוד נדרשה, כמקובל, הגשת ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח שצורף למכרז בסך 100,000 ש"ח.


3. ההתקשרות עם הזוכה או הזוכים היתה אמורה להיות לתקופה של שלוש שנים. תנאי המכרז כללו גם מערכת שיקולים לבחירת הצעה זולה, כאשר 70% מן ההצעה היא לעניין איסוף אשפה ופסולת קרטון וסילוקן, 20% להפעלת תחנת מעבר לפסולת ו-10% לטיאוט כבישים.
עוד נקבע כי הצעה העולה ב-10% על האמדן תיפסל על הסף.


4. בפתיחת תיבת ההצעות נמצאו שם שתי מעטפות, האחת של העותרות והאחרת של המשיבה 2 (ס.ד.מ).
ועדת המכרזים העבירה את החומר ליועץ ובישיבה שקיימה לאחר מכן, המליצה בפני ראש המועצה למסור לס.ד.מ את העבודות לאיסוף פסולת (פרק א'), ואת יתרת העבודות למסור לעותרות.
העותרות חלקו על מסירת העבודה לס.ד.מ ולפיכך הגישו עתירה זו נגד המשיבות.

5. בעתירה ובנספחיה מפרטת העותרת רשימה ארוכה של פגמים שמצאה בהצעותיה של ס.ד.מ, החל בערבות הבנקאית שלא נוסחה על פי הדרישה והיא אינה אוטונומית ובלתי מותנית, דרך העדר אמצעים, נסיון בלתי מספיק, העדר רשיון עסק, פגמים ברשיון המוביל וכיו"ב. עוד תקפה את התנהלותה של ועדת המכרזים והפנתה לענין זה גם לחוות דעת היועץ, שלטעמה, נעשתה תוך הטיה לטובת ס.ד.מ.

6. לא יכול להיות ספק בכך שכתב הערבות שהגישה ס.ד.מ פגום. סעיף 4.1 לתנאי המכרז קבע "המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המצורף למסמך א'..." (ההדגשה במקור). נספח א(3) שצורף לנספח הוא "נוסח הערבות הבנקאית להצעה". אין ספק שנוסח זה תואם את ההגדרה של "ערבות בנקאית אוטונומית".
נוסח הערבות הבנקאית שהגישה ס.ד.מ (נספח ח' לעתירה) אינו תואם את הנוסח בנספח להצעה וגם אינו תואם את התנאים, שכן בסעיף 3 בו נרשם:

"אנו נשלם לכם תוך 7 ימים מיום קבלת דרישתכם לראשונה בכתב כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות המוגדל, וזאת מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את תשלומו מאת החייב, ובתנאי שתודיעו לנו בכתב הדרישה כי תנאי המכרז לא קויימו". (ההדגשה הוספה).אין ספק שתוספת זו, שזכרה אינו מצוי בנוסח שבנספח לתנאים, מהווה תנאי נוסף והופכת את הערבות לערבות מותנית שאינה ערבות אוטונומית כנדרש.
גישת הפסיקה לענין ערבויות והצורך בהקפדה בהן מוכרת וידועה והיא עוגנה לאחרונה בפסיקה נוספת, לפיה די בפגם כזה בערבות כדי לפסול את ההצעה על הסף.

7. ב"כ ס.ד.מ ער לקושי שבו הוא נמצא בענין הפגם בערבות, ולכן הדרך שבה הוא מבקש להתגונן בפני העתירה, הוצגה על ידו כבקשתו החילופית לפסול את תוצאת המכרז, אולם לא למסור את העבודה לעותרות אלא להורות על פרסום מכרז חדש. למטרה זו הוא תוקף את זכות העמידה של העותרות. לטענתו, הצעתן של העותרות פסולה ואינה מצדיקה מסירת העבודה לידיהן.

8. צריך לציין שחלק לא קטן מן הפגמים אליהם הפנתה ב"כ העותרות בהצעת ס.ד.מ הם אכן חמורים, אולם כיוון שהערבות פגומה פגם מהותי, אינני רואה צורך לבחון את יתר הפרטים בהצעה של ס.ד.מ.

9. הפגם העיקרי בהצעתן של העותרות, הוא בכך שבסעיף א' להצעה, שהוא הסעיף שבמחלוקת, נדרש מחיר של 84,000 ₪ לחודש תמורת ביצוע עבודות איסוף הפסולת הביתית, המסחרית והתעשייתית. הצעתה של ס.ד.מ בפרט זה הסתכמה בסכום של 64,000 ש"ח לחודש. האמדן לגבי סעיף זה עמד על סך של 62,400 ₪ לחודש.
הנה כי כן, הצעת העותרות עולה משמעותית על האמדן. צריך להזכיר את הזכות ששמרה לעצמה המועצה לפצל את מסירת העבודה למציעים, כך שאין מניעה לראות בכל אחד ממרכיבי ביצוע עבודות המכרז משום עבודה עצמאית שניתן למסור אותה למי מן המציעים שיזכה באותו פריט.

10. המועצה הגבילה מראש את תנאי המכרז בכך שפסלה הצעות מחיר העולות על אמדן המחירים. כך נכתב בס' 10.2 "מובהר כי הצעות מחיר שתהיינה גבוהות ב-10% מהאמדן שנקבע במחירים תפסלנה על הסף". (ההדגשה במקור).האמדן בחלק א' של המכרז היה כאמור 62,400 ש"ח והצעת העותרות עולה משמעותית על האמדן. היה מקום לפסול את הצעת העותרת בסעיף א'. הפתח לפסילה של הצעה בפרט אחד בלבד אף אם הסכום הכולל נמוך, עולה מזכותה של המועצה לפצל את המכרז בין מציעים שונים ולפיכך צריך להיבחן כל אחד מן הפרטים בנפרד.

11. אינני מתעלם מכך שבסעיף 10.1 בתנאי המכרז, העוסק בשקלול הצעות כספיות, כרוכים הסעיפים א' וב' יחד. בסעיף ב' היתה הצעת העותרות נמוכה משמעותית מן האמדן
(3,000 ש"ח מול 14,400 ש"ח). עם זאת, כאמור, רשאית המועצה לפצל את מסירת העבודות במכרז. מששמרה על עצמה זכות זו, אין מקום להתייחס רק לסכום הכולל של ההצעה וניתן לבחון את הסכומים הנדרשים בכל אחד מפרטי המכרז.

12. עיון בהצעתן של העותרות מעלה שהן נקבו בסעיפים ב' וג' בסכומים נמוכים משמעותית מן האמדן (26,000 מול 54,500 ש"ח).
יתכן שהתחשיב שעשו התייחס לסכום הכולל, כך שהעלאת הסכום בסעיף א' מפוצה על ידי הפחתה משמעותית של הסכומים בסעיפים האחרים, והסכום הכולל של ההצעה של העותרות נמוך משמעותית מן האמדן והוא למעשה ההצעה הזולה ביותר. כאמור, אין מקום לפסול את שיקולי המועצה שבחרה למסור את העבודות בסעיף א' לס.ד.מ, שהצעתה היתה גבוהה מעט מן האמדן, ולא למסור עבודות אלה לעותרות.

13. הצעת ס.ד.מ נפסלת לאור הפגם בערבות. העותרות אינן יכולות לזכות בעבודות בסעיף א', שכן הצעתן גבוהה משמעותית מן האמדן. התוצאה היא שיש לבטל את המכרז ככל שהוא נוגע לסעיף א' בלבד, והמועצה תוציא מכרז חדש לגבי סעיף זה בלבד.

14. אינני מתעלם מן הקושי בביטול מכרזים והחסרונות הנעוצים בכך מוכרים וידועים. הצדדים מכירים את האמדן ואת ההצעות ההדדיות. עם זאת, לא זו בלבד שמסירת העבודה לעותרות, בהיוותרן המציעות היחידות לסעיף זה, אינה מתיישבת עם כללי המכרז, אלא שמשמעות הדבר ייקור ביצוע העבודות בסעיף א' בסכום של כ-720,000 ש"ח לתקופה של שלוש שנים. איני רואה הצדקה בנסיבות אלה, אם כן, לקבוע שהעותרות זכאיות לבצע את העבודות בסעיף א'.נ

אני קובע שהמכרז, ככל שהוא נוגע לסעיף א' בעבודות, בטל, והמועצה תפרסם מכרז חדש לעניין זה בלבד.
בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון